Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4023. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci, stran 12989.

Občinski svet občine Šalovci je na seji dne 24. 9. 1999 na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na občinske svete in posebnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) ter 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 31/96) in odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 59/96) sprejel
O D R E D B O
o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci
1. člen
Cene pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč (v nadaljevanju: pogrebno-pokopališke storitve), ki so jih podjetja, druge pravne osebe ter nosilci samostojnega dela s pravico opravljanja te dejavnosti (v nadaljevanju: koncesionarji), oblikovali v skladu s predpisi, se s to odredbo določijo kot najvišje, tako da znašajo:
Vrsta storitev                   Cena v SIT
I. Izkop in zasutje jame:
– navadna                       14.920
– poglobljena                      2.490
– otroška                        8.700
– žarna                         8.700
II. Ureditev groba po pokopu:
– klasični in žarni                   1.250
III. Ostale storitve
– uporaba hladilnika                  4.730
– odpiranje in čiščenje grobnice            5.000
– delo s pokojnikom                   2.240
– uporaba zaščitnih sredstev              1.870
– uporaba transportne krste               1.870
– opremljanje krste                   1.250
– organizacija pogreba                 2.000
– urejanje dokumentacije                1.500
– britje                        1.870
– cinanje aluminijastega-pločevinastega vložka     4.350
– postavitev dekoracije in odra             2.990
– uporaba mrliškega odra                3.600
– uporaba ozvočenja                   3.730
– zaščita sosednjih grobov               2.490
IV. Prevoz s prirejenim vozilom:
– prevoz s pogrebnim vozilom              3.480
– prevoz s pogrebnim vozilom – intervencija       3.730
– prevoz 1 km doma                     80
– prevoz 1 km tujina           protivrednost 1 DEM
– prevoz pogreba                    3.000
V. Spremstvo – sovozništvo
– delavec 1 ura                      870
– spremljanje na pogrebu – pogrebec           3.100
VI. Uporaba mrliške vežice               5.000
VII. Letna pristojbina za grob
– enojni, otroški                     500
– dvojni                         800
V cenah ni vključen 8 % DDV.
2. člen
V krajih, kjer so vaščani sofinancirali izgradnjo mrliških vežic se uporaba mrliške vežice ne zaračunava, razen v primeru, če ni občan Občine Šalovci ali v primeru, če občan ni sofinanciral izgradnjo mrliške vežice.
3. člen
Vsa zbrana sredstva iz naslovov pristojbin in uporabe mrliških vežic, se uporabljajo izključno za vzdrževanje, urejanje pokopališč in mrliških vežic.
4. člen
Občinski svet lahko s spremembo odredbe na predlog občinske uprave in koncesionarja spremeni višino določenih postavk, vendar pri tem mora upoštevati rast življenjskih stroškov.
5. člen
Občina Šalovci mora spremembe cen tekoče objavljati na krajevno običajen način in en izvod izobesiti na oglasnih deskah na vseh pokopališčih v Občini Šalovci.
6. člen
Z dneh veljavnosti te odredbe preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, vzdrževanje pokopališč v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 25/97).
7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-40/99
Šalovci, dne 24. septembra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.