Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4030. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi
4031. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
4032. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za politiko enakih možnosti
4033. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini
4034. Odlok o imenovanju dveh članov v Statistični svet Republike Slovenije
4035. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4036. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4037. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4038. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4039. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4040. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4041. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4042. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4043. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4044. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4045. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4046. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4047. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

MINISTRSTVA

4048. Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
4049. Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin
4050. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami
4051. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mikrosporije (Microsporiasis)
4052. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje vraničnega prisada (Anthrax)
4053. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje mrzlice Q (Q-febris)
4054. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje okamenele zalege (Aspergillosis apium)
4055. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje psitakoze (Psittacosis)
4056. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis)
4057. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tularemije (Tularemia)
4058. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (Rhinotracheitis infectiosa et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum) - IBR/IPV
4059. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje rdečice (Erysipelas)
4060. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksoplazmoze (Toxoplasmosis)
4061. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihineloze (Trichinellosis)
4062. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)
4063. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klamidijskega zvrgavanja ovac (Abortus chlamydialis ovium)
4064. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje toksokarioze (Toxocariosis)
4065. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 izdano dovoljenje za promet
4066. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
4067. Tarifa o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroških predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra

BANKA SLOVENIJE

4068. Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
4069. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
4070. Sklep o vzpostavitvi registra transakcijskih računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4071. Sklep o potrditvi učbenika: GONILNI STROJI 2
4072. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA SADJA, VRTNIN IN PIJAČ
4073. Sklep o potrditvi učbenika: MEHANIKA
4074. Sklep o potrditvi učbenika: RAČUNOVODSTVO 1
4075. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
4076. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji

OBČINE

Bloke

4079. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bloke
4080. Odlok o rednem vzdrževanju javnih cest in pregledniški službi
4081. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Bloke
4082. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Bloke
4083. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bloke

Celje

4084. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
4085. Odlok o občinskih cestah
4086. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta

Dol pri Ljubljani

4088. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani

Kungota

4089. Odlok o občinskih cestah

Ljubljana

4077. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
4078. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Loška dolina

4090. Poslovnik Občinskega sveta občine Loška dolina

Murska Sobota

4091. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
4092. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
4093. Odredba o razporeditvi delovnega časa v Mestni upravi mestne občine Murska Sobota
4094. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota

Puconci

4095. Odlok o občinskih cestah

Ribnica na Pohorju

4096. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podvelka-Ribnica za leto 1998
4097. Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999

Slovenj Gradec

4098. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

4099. Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko
4100. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1999

Škofljica

4101. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Tržič

4102. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta deponije Kovor
4103. Pravilnik o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja
4104. Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo
4105. Pravilnik o prodaji občinskih stanovanj
4106. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
4107. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja
4108. Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Tržič
4109. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Tržiški muzej
4110. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola Tržič

Zreče

4111. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1999
4112. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zreče
4113. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Zreče
4115. Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žirovnica

4116. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica
AAA Zlata odličnost