Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4070. Sklep o vzpostavitvi registra transakcijskih računov, stran 13044.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
DEFINICIJA IN NAMEN
1
S tem sklepom Banka Slovenije vzpostavlja enovit register transakcijskih računov (v nadaljevanju: register), ki je enotna baza podatkov in evidenc o imetnikih transakcijskih računov v Republiki Sloveniji in je namenjen za izvajanje plačilnega prometa, kontrolo transakcijskih računov in zagotavljanje podatkov.
VSEBINA REGISTRA
2
Register vsebuje:
1. številko transakcijskega računa,
2. davčno številko imetnika transakcijskega računa,
3. šifro banke oziroma hranilnice in njene organizacijske enote, ki opravlja plačilni promet za imetnika transakcijskega računa,
4. priimek in ime fizične osebe, firmo, ime in priimek fizične osebe, ki opravlja dejavnost oziroma naziv civilnopravne in pravne osebe,
5. naslov stalnega bivališča oziroma sedež civilnopravne in pravne osebe.
Register se vzpostavi tako, da je zagotovljena identifikacija imetnika transakcijskega računa in povezava z drugimi informatiziranimi bazami podatkov.
VPOGLED V REGISTER
3
Podatke iz registra lahko zahtevajo in pridobijo:
1. imetnik transakcijskega računa glede vpisov, ki se nanašajo nanj,
2. sodišča v sodnih postopkih, ki predložitev teh podatkov lahko zahtevajo oziroma naložijo na podlagi pooblastil po veljavnih predpisih,
3. davčni organi v postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih pristojnosti,
4. Banka Slovenije, banke oziroma hranilnice, ki opravljajo plačilni promet, glede podatkov za izvajanje učinkovitega opravljanja plačilnega prometa (akcept plačilnega naloga in kontrola obstoja transakcijskega računa),
5. Banka Slovenije za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,
6. organi, določeni in pristojni za pridobitev podatkov z zakonom o preprečevanju pranja denarja,
7. organi državne uprave, katerih dejavnost so javnopravne evidence in storitve ter javna plačila.
VODENJE IN VZDRŽEVANJE REGISTRA
4
Register vodijo in ažurirajo banke oziroma hranilnice, ki opravljajo plačilni promet za svoje komitente – imetnike transakcijskih računov, ki so tudi odgovorne za pravilnost in ažurnost podatkov v registru.
Banka Slovenije je kot centralno mesto odgovorna za operativno funkcioniranje enovitega registra do prehoda upravljanja registra v bančno okolje.
STROŠKI
5
Banka Slovenije z bankami in hranilnicami, ki opravljajo plačilni promet za imetnike transakcijskega računa, pred vzpostavitvijo registra sklene pogodbo o vzpostavitvi in upravljanju registra, s katero se opredeli pokrivanje stroškov vzpostavitve in implementacije registra, kot tudi pokrivanje tekočih stroškov njegovega vzdrževanja.
Stroške storitev posredovanja podatkov Banka Slovenije prejemnikom podatkov iz registra, ki niso banke oziroma hranilnice, zaračunava v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slovenije.
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU REGISTRA
6
Banka Slovenije pred dnem vzpostavitve registra izda pravilnik o upravljanju registra transakcijskih računov, ki podrobneje ureja vzpostavitev, upravljanje, vodenje in ažuriranje registra ter postopke posredovanja podatkov iz registra.
PREHODNA DOLOČBA
7
Do popolnega prehoda plačilnega prometa v banke in hranilnice se določbe tega sklepa, ki se nanašajo na banke in hranilnice, smiselno uporabljajo tudi za Agencijo RS za plačilni promet.
VELJAVNOST
8
Ta sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Ljubljana, dne 14. oktobra 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost