Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4100. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1999, stran 13130.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 27. 9. 1999 določil
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1999
1. člen
Predmet in cilji sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/99 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem, širitev urbanih območij in drugih posegov v prostor ter spremembe in dopolnitve Urbanistične zasnove mesta Slovenska Bistrica.
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Slovenska Bistrica se spreminjata v prostorskih sestavinah na področju poselitve, in sicer:
– ureditvena območja naselij,
– druga območja za poselitev,
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje.
Navedene vsebinske spremembe se vključijo v vse potrebne dele planskih aktov občine, to je v odlok in v kartografsko dokumentacijo.
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spreminjata tudi na tistih področjih in v tistih prostorskih sestavinah, kjer gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih planskih aktov.
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
– 5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na konceptualni del oziroma na organizacijo dejavnosti v prostoru;
– 17., 32. in 33. člena ZUPr ter 10. člena NPA, kadar se nanaša na organizacijsko dejavnost v prostoru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območja naselij;
– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na urbanistične ali krajinske zasnove oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– na podlagi zbiranja ponudb;
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan dr. Ivan Žagar oziroma njegov pooblaščen predstavnik.
4. člen
Ministrstva, drugi organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku:
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavih planskih aktov občine sodelujejo naslednja ministrstva:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS, za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za promet in zveze.
Ministrstva sodelujejo v postopku v dveh fazah:
– pred pripravo osnutka tako, da na podlagi vloge občine posredujejo svoje strokovne podlage in obvezna izhodišča za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;
– pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije tako, da se z njimi uskladi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Občina bo v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavih svojih planskih aktov vključila pristojna ministrstva, ki so pri tem dolžna sodelovati. Kolikor se pristojna ministrstva v roku 30 dni po posredovani vlogi ne bodo odzvala ali pa v tem roku občini ne bodo posredovala potrebnih strokovnih podlag, se bo štelo, kot da so v postopku sodelovala.
Drugi organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– Zavod za gozdove RS, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor, p. e. Slovenska Bistrica,
– Telekom Slovenije, enota Maribor,
– upravljalci vodovodov, kanalizacij in ostali infrastrukturnih omrežij.
5. člen
Sprejemanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov za območje občine:
– koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva in jih zaprosi za strokovne podlage in podatke o obveznih izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– na podlagi gornjih gradiv ter zahtevanih vsebinskih sprememb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– v skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine občinskemu svetu in mu predlagal, da ga sprejme ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo,
– Občinski svet občine Slovenska Bistrica bo sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki bo objavljen v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način,
– v času javne razgrnitve in javnih obravnav bodo strokovne službe zbirale in evidentirale vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča. O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil občinski svet občine,
– na podlagi pozitivno sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Dopolnjen osnutek bo vseboval enake sestavine kot osnutek, razlikoval se bo le v vsebinskih spremembah zaradi upoštevanja pripomb iz javne razgrnitve in obravnav, ki jih bo kot pozitivne sprejel občinski svet,
– župan bo predložil usklajeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vsemi potrebnimi utemeljitvami in predlaganimi rešitvami posameznim pristojnim ministrstvom ter ga na ustrezni način z njimi uskladil,
– po končanem usklajevanju z ministrstvi bo dopolnjen osnutek po potrebi korigiran oziroma dopolnjen v predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine bo župan predložil Vladi RS oziroma pristojnemu Ministrstvu za okolje in prostor v oceno njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS in pridobitev sklepa Vlade RS po 49. in 50. členu zakona o urejanju prostora,
– župan bo po pridobitvi sklepa Vlade RS posredoval usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z ustreznimi obrazložitvami v sprejetje občinskemu svetu,
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Terminski plan:
Roki priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica so naslednji:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave in sklenitev pogodbe v oktobru 1999;
– pobude za spremembe in dopolnitev dolgoročnega plana, ki bodo podane do 15. 11. 1999 se upoštevajo pri pripravi osnutka dolgoročnega plana, pobude podane po navedenem datumu se bodo obravnavale v drugem postopku;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu v mesecu marcu 2000;
– Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva;
– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev traja 30 dni in se izvede v prostorih Občine Slovenska Bistrica in v krajevnih skupnostih;
– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu Občine Slovenska Bistrica;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi pripravljenih obrazložitev izdelovalca in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee izdelovalec dopolni osnutek v dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev;
– usklajevanje dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine s pristojnimi ministrstvi se prične takoj po njegovi izdelavi;
– po uskladitvi z ministrstvi pripravi izdelovalec predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za občino;
– usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine posreduje župan Vladi RS oziroma Ministrstvu za okolje in prostor v presojo usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS na podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora.
– Vlada RS opravi presojo usklajenosti in sprejme ustrezni sklep v roku 45 dni;
– občinski svet sprejme usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov po pridobitvi sklepa Vlade RS.
7. člen
Finančna sredstva
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica se zagotovijo iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v posameznih proračunskih letih skladno z dinamiko realizacije projekta in s sofinanciranjem posameznih investitorjev.
8. člen
Pričetek veljavnosti
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Št. 10/032-01/8-6/1999
Slovenska Bistrica, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost