Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4062. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis), stran 13033.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze – Listeriosis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrčene živali odpelje v kafilerijo če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično potrditi ali pa ovreči sum.
4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali, abortirane plodove, plodovne ovojnice ali posteljice ali izcedek iz maternice, brise konjunktiv ali vzorce sekretov ali ekskretov v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospodarstvu določiti:
– prepoved gibanja ter prometa z živalmi, dovzetnimi za bolezen, in prepoved izdaje zdravstvenih spričeval;
– prepoved prometa z mlekom in mlečnimi izdelki, ki izvirajo od živali na sumljivem gospodarstvu;
– ločitev bolnih oziroma sumljivih živali od zdravih;
– odvzem vzorcev mleka za bakteriološko preiskavo iz vseh vimenskih enot vsem kravam, ovcam in kozam v laktaciji in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
II. UKREPI PRI GOVEDU IN DROBNICI
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu odrediti:
– osamitev v ločenem hlevu vseh živali, katerih rezultati preiskav iz četrte alinee drugega odstavka 4. člena so bili pozitivni; mleko teh živali je oporečno in ga je potrebno neškodljivo uničiti; živali se zdravi z ustreznim antibiotikom; po končanem zdravljenju in 14 dni po preteku karence je potrebno živalim ponovno odvzeti vzorce za preiskavo; živali, ki so zopet reagirale pozitivno, je potrebno usmrtiti in neškodljivo uničiti;
– mleko živali, katerih rezultati preiskav so bili negativni, in so ostale v prvotnem hlevu, je uporabno za prehrano ljudi po predhodni pasterizaciji; vzorce mleka je potrebno odvzeti 14 dni po prvem odvzemu;
– odvzem vzorcev silaže;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi dokler niso bili rezultati dveh preiskav v razmiku 14 dni negativni, in je bila opravljena končna DDD.
III. UKREPI PRI PERUTNINI, PRAŠIČIH IN DRUGIH ŽIVALIH
7. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila, razen iz četrte alinee drugega odstavka, na okuženem gospodarstvu odrediti:
– prepoved klanja živali in prometa z živili, surovinami in odpadki, ki izvirajo od teh živali v času trajanja bolezni;
– zdravljenje cele reje z ustreznim antibiotikom;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veljavi vsaj še 14 dni po tem, ko so bili opravljeni predpisani ukrepi, in je bila izvedena končna DDD.
IV. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.
9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-41/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I
-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki

listerioza   možganska oblika

        - nenormalno obnašanje živali;

        - gibanje v krogu;

        - nemočno ležanje z glavo na trupu;

        - največkrat se pojavi pri govedu in drobnici;

        metrogena oblika

        - abortusi;

        - zaostanek posteljice;

        - tudi ta oblika se največkrat pojavi pri
        govedu in drobnici;

        septikemična oblika

        - pri prašičih in perutnini ter pri drugih vrstah
        živali se najpogosteje pojavlja ta oblika.
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost