Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4103. Pravilnik o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja, stran 13138.

Na podlagi 33. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 95. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in 16. člena odloka o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 67/98) je Občinski svet občine Tržič na 6. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o delitvi sredstev je splošni akt občine, ki določa razdelitev skupnih sredstev, ki so v občinskem proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, med posamezne krajevne skupnosti v Občini Tržič.
2. člen
V Občini Tržič je v skladu z določbami odloka o krajevnih skupnostih 13 krajevnih skupnosti, in sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču,
2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču,
3. Krajevna skupnost Jelendol,
4. Krajevna skupnost Kovor
5. Krajevna Skupnost Križe,
6. Krajevna skupnost Leše,
7. Krajevna skupnost Lom pod Storžičem,
8. Krajevna skupnost Podljubelj,
9. Krajevna skupnost Pristava,
10. Krajevna skupnost Sebenje,
11. Krajevna skupnost Senično,
12. Krajevna skupnost Tržič-Ravne in
13. Krajevna skupnost Tržič-mesto.
Krajevne skupnosti so v skladu z določbami statuta Občine Tržič oblikovane kot ožji deli Občine Tržič.
II. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
Občina za financiranje krajevnih skupnosti v proračunu zagotavlja potrebna sredstva za delovanje v skladu s proračunskimi možnostmi in pristojnostmi, ki jih je prenesla na krajevne skupnosti. Sredstva krajevnim skupnostim se iz občinskega proračuna lahko dodelijo za financiranje krajevne samouprave in za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav kolektivne komunalne rabe. Sredstva se delijo na:
a) sredstva za materialne stroške poslovanja, ki se krajevnim skupnostim nakazujejo v obliki rednih mesečnih dotacij,
b) sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo na podlagi občinskih razpisov za izvajanje nalog za zadovoljevanje potreb prebivalcev krajevnih skupnosti.
1. Krajevna samouprava
4. člen
Za delovanje krajevne samouprave se nameni 35% sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu. Od teh sredstev se 40% razdeli KS v enakem deležu, 30% sredstev po številu prebivalcev 31. 12. predhodnega leta ter 30% na podlagi obračunane amortizacije osnovnih sredstev za preteklo leto.
2. Vzdrževanje komunalnih naprav
5. člen
Za vzdrževanje komunalnih naprav skupne rabe se nameni 65% sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu. Od teh sredstev se nameni 56% sredstev za vzdrževanje krajevnih cest, 40% sredstev za javno razsvetljavo ter 4% sredstev za vzdrževanje zelenih in javnih površin. Podatke o dolžini krajevnih cest, obsegu javne razsvetljave ter velikosti zelenih površin zagotovijo predsedniki krajevnih skupnosti v sodelovanju z Uradom za urejanje prostora občine Tržič.
III. ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
6. člen
Krajevna samouprava vključuje naslednje odhodke:
– najemnino poslovnega prostora,
– vzdrževanje in obnovo poslovnih prostorov,
– ogrevanje,
– električno energijo,
– telefon,
– tajniška opravila,
– hišniška opravila,
– pisarniški material,
– izobraževanje,
– nabavo tehničnih pripomočkov,
– dotacije društvom in financiranje kulturnih prireditev,
– drugo.
7. člen
Vzdrževanje komunalnih naprav skupne rabe vključuje naslednje odhodke:
– javno razsvetljavo,
– krajevne ceste (letno in zimsko vzdrževanje),
– vzdrževanje zelenih površin in igrišč.
IV. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Predsedniki krajevnih skupnosti so odgovorni za zakonito finančno poslovanje in racionalno uporabo dodeljenih sredstev za materialne stroške v okviru sprejetega finančnega načrta, skladno s 17. členom odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 013-07/99-06
Tržič, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost