Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4150. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999

Sklepi

4117. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
4151. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
4152. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije

MINISTRSTVA

4118. Odredba o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije
4119. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o dodatnih pogojih uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega izvora in dodatkov krmi živalskega izvora ter živil živalskega izvora
4120. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4121. Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta
4122. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4123. Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
4124. Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
4125. Dodatek iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001
4126. Poprečna plača iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001
4153. Odredba o označevanju in registraciji govedi

USTAVNO SODIŠČE

4127. Odločba o odpravi odloka o ureditvenem načrtu za območju Čezsoški most v Čezsoči v delu, ki ureja desni breg reke Soče v Čezsoči in odpravi odloka o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-1990 v delu, ki planira izdelavo ureditvenega načrta Čezsoški most za rekreacijske dejavnosti
4128. Odločba o delni razveljavitvi 17. člena in zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 1., 2., 3. in 18. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ter o delni razveljavitvi sklepa vlade št. 113-02/93-4/20 z dne 15. 12. 1994
4129. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča in odločbe Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi sprejema v državljanstvo zaradi nevarnosti za javni red
4130. Odločba o ugotovitvi, da 21., 22., 111.a, 111.b in 111.c člen zakona o varstvu okolja niso v neskladju z ustavo, o razveljavitvi 14. člena uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije in 14. člena uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije in o odpravi uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajiško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije in uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4131. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto predstojnika Sodnika za prekrške
4132. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto
4133. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

OBČINE

Borovnica

4134. Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota Borovnica

Brežice

4135. Spremembe statuta Občine Brežice
4136. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Črnomelj

4137. Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Hrpelje-Kozina

4138. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v Občini Hrpelje-Kozina

Jesenice

4139. Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove

Loška dolina

4140. Cenik programov št. 382, 30. 8. 1999

Medvode

4141. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1999

Metlika

4142. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Metlika v letu 1999
4143. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Murska Sobota

4144. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture

Postojna

4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990
4146. Sklep o spremembi območja obdelave UN "Šola - vrtec, Postojna" in podaljšanju javne razgrnitve

Veržej

4147. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Veržej
4148. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4149. Program priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986-1990, za območje občine Veržej (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)

POPRAVKI

1. Popravek objave pod naslovom PREDSEDNIK REPUBLIKE
2. Popravek objave pod naslovom DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3. Popravek odredbe o homologiranju motornih koles glede namestitve svetlobne opreme (št. 53.00)
4. Popravek odredbe o homologiranju odsevnih oznak za težka in dolga vozila in njihove priklopnike (št. 104.00)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

82. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP)
83. Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (MRKONK)

Vlada Republike Slovenije

84. Uredba o ratifikaciji Prilagoditev in spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
85. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in kulturo Finske
86. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi, znanosti in izobraževanju za leta 1999, 2000, 2001 in 2002
87. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o dajanju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1998

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost