Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4154. Odlok o soglasju k spremembam pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFFI-A)

MINISTRSTVA

4155. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
4156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posojilu za študij

SODNI SVET

4157. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
4158. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4159. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4160. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4161. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4162. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1999
4163. Pravilnik o stopnjah primanjkljaja in uničenja, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
4164. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
4165. Sklep o dinamiki uvedbe kartice zdravstvenega zavarovanja
4166. Poročilo o gibanju plač za avgust 1999

OBČINE

Ajdovščina

4171. Odlok o zazidalnem načrtu za območje "Ajdovščina - Pod obvoznico"
4172. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
4173. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4174. Poročilo Občinske volilne komisije občine Ajdovščina o izidu glasovanja naknadnega referenduma o potrditvi ali zavrnitvi odloka o preimenovanju naselja Vipavski Križ dne 12. septembra 1999

Bled

4175. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled
4176. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bled

Borovnica

4177. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Borovnica

Celje

4178. Odlok o ureditvi prometa v Mestni občini Celje

Črnomelj

4179. Statut Občine Črnomelj
4180. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999
4181. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj

Dobrna

4182. Odlok o spremembah organiziranosti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
4183. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna

Gornji Petrovci

4184. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
4185. Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
4186. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci

Jesenice

4187. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice

Kamnik

4188. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4189. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Črna

Kobarid

4190. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1998

Lendava

4191. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del krajevne skupnosti - naselje Staro Mostje

Ljubljana

4167. Odlok o oglaševanju
4168. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 Tacen - Šmartno
4169. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped
4170. Obvezna razlaga pojma strnjena nizka zazidava

Novo mesto

4192. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
4193. Poslovnik Občinskega sveta mestne občine Novo mesto

Podčetrtek

4194. Odlok o grbu in zastavi Občine Podčetrtek
4195. Sklep o višini cene programa v otroškem vrtcu v Občini Podčetrtek
4196. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4197. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek

Polzela

4198. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Polzela

Slovenske Konjice

4203. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4204. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice
4205. Odlok o ureditvenem načrtu za območje Špitaliča, Doline sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče
4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Žiče

Škocjan

4199. Odlok o občinskih cestah
4200. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Škocjan - dopolnjene 1999 ter ureditvenega načrta pokopališče Škocjan
4201. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnjene 1999

Velike Lašče

4202. Poslovnik Nadzornega odbora občine Velike Lašče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti