Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4192. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, stran 13324.

Na podlagi tretjega odstavka 81. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 71/94 in 40/98), 27. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), 12. in 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto.
2. člen
Vzdrževanje občinskih cest obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest),
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje občinskih cest).
II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
3. člen
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina Novo mesto kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen
Predmet koncesije je obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisuje zakon o javnih cestah.
5. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je določen s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
2. Območje izvajanja koncesije
6. člen
Koncesija se izvaja na občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto, ki so kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 4/99).
Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
7. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja,
7. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
8. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
8. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
4. Javna pooblastila
9. člen
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih, pooblasti koncesionarja.
Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
10. člen
Koncesija se podeli za obdobje najmanj štirih let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem veljavnosti pravnomočne odločbe o podelitvi koncesije.
6. Viri financiranja koncesije
11. člen
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
7. Način plačila koncesionarja
12. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni plan vzdrževanja in izvedbeni program vzdrževanja, ki ga izdela in sprejme strokovna služba koncedenta.
Del izvedbenega programa, ki se nanaša na redno vzdrževanje, pripravi koncesionar in ga predloži v sprejem strokovni službi koncedenta.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za ceste. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
15. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
16. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
17. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 20 dni.
Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če se je na javni razpis veljavno prijavil vsaj en prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložene nobene veljavne prijave. Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
18. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa vzdrževanja,
– dosedanje izkušnje interesenta,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
19. člen
Komisija iz drugega odstavka 15. člena po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega interesenta.
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo po predhodnem mnenju občinskega odbora, pristojnega za promet.
20. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
11. Sklenitev koncesijske pogodbe
21. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
III. ORGANIZIRANJE OBNAVLJANJA OBČINSKIH CEST
22. člen
Obvezna gospodarska služba iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se zagotavlja skladno s predpisi o javnih naročilih.
23. člen
Organiziranje obnavljanja in vrsta obnovitvenih del je določena s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
IV. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/1999-1200
Novo mesto, dne 30. septembra 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost