Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4189. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Črna, stran 13321.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 16. in 105. člena statuta Občine Kamnik in sklepa o razpisu referenduma na delu območja Krajevne skupnosti Črna (Uradni list RS, št. 61/99) je Občinski svet občine Kamnik na 2. izredni seji dne 20. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Črna
1. člen
Na podlagi poročila občinske volilne komisije številka 01504-27/99 z dne 19. 9. 1999 se v delu Krajevne skupnosti Črna, ki obsega naselja Gozd, Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstudenec, Smrečje v Črni, Zavrh pri Črnivcu in Žaga, uvede krajevni samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja petletnega plana dela KS Črna.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 11. 1999 do 31. 10. 2004.
3. člen
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 12,600.000 SIT.
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– sanacijo in večnamenski prizidek k podružnici osnovne šole v sodelovanju z občino in matično osnovno šolo (manjša dvorana, ki bo služila kot telovadnica in prostor za razne kulturne prireditve ter oddelek za ca. 12 otrok);
– dokončanje novega pokopališča in sanacija starega;
– asfaltiranje cest;
– izgradnjo CATV sistema v naseljih: Žaga in Podstudenec;
– izgradnja vodovoda Podlom–Kališe–Zavrh pri Črnivcu;
– izgraditev vodohrama Gozd in dokončanje gasilskega doma;
– pomoč društvom;
– tekoče vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti;
– obnova vodovodnega omrežja;
– financiranje funkcionalnih dejavnosti v krajevni skupnosti.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Črna z letnim planom.
4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani s stalnim prebivališčem v naseljih v KS Črna, navedenih v 1. členu tega sklepa, in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih oziroma nadomestila plač ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin;
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 4% od letnega katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so tudi lastniki zemljišč in vikendov na območju naselij v KS Črna iz 1. člena tega sklepa, ki nimajo stalnega prebivališča, in sicer po 15.000 SIT letno v enkratnem znesku po položnici na žiro račun KS Črna.
6. člen
Plačila samoprispevka za oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Ljubljana, izpostava Kamnik.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na žiro računu KS Črna št. 50140-842-043-82154, bo upravljal Svet KS Črna, ki je odgovoren za pravilno in namensko porabo sredstev.
Svet KS Črna je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Morebitni ostanek sredstev, ki bi ostal po izvršitvi programa iz 3. člena tega sklepa, bo namenjen ureditvi javne razsvetljave na območju KS Črna.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Kamnik ter DURS, Davčni urad Ljubljana, izpostava Kamnik.
10. člen
Od zavezancev, ki obveznosti iz samoprispevka ne izpolnjujejo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 01504-27/99
Kamnik, dne 20. oktobra 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost