Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4181. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj, stran 13303.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 8. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja občinskih denarnih pomoči iz sredstev Občine Črnomelj.
Postopek do izdaje odločbe se vodi ob sodelovanju Centra za socialno delo Črnomelj v skladu z določili vsakoletnega pogodbenega razmerja z Občino Črnomelj.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Črnomelj.
3. člen
Do občinske denarne pomoči so upravičeni občani Občine Črnomelj, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– za nakup šolskih potrebščin;
– ozimnice, kurjave;
– doplačila šole v naravi;
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS;
– plačilo najemnine za stanovanje.
Do pomoči so upravičeni:
1. posamezniki, ki cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu ne presegajo za 100% (trenutno 41.580 SIT);
2. družine, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu, za več kot 70% (trenutno za družino z enim šoloobveznim otrokom 93.794 SIT, z dvema šoloobveznima pa 116.902 SIT).
5. člen
Do enkratne letne pomoči za delno kritje stroškov zdravljenja odvisnosti v komunah so upravičeni občani Občine Črnomelj, ki poleg pogojev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, izpolnjujejo tudi pogoj vključenosti v komuni, kar dokazujejo z ustreznimi dokazili.
6. člen
Občinska denarna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pri čemer niso izvzeti prejemki:
– za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroški dodatek in drugi družinski prejemki;
– štipendije in
– socialnovarstvene dajatve.
7. člen
Višina občinske denarne pomoči znaša najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 23. členu zakona o socialnem varstvu. Občinska denarna pomoč se nakaže neposredno upravičencu.
Izjemno je mogoče dodeliti občinsko denarno pomoč tudi v višjem znesku, če gre za požar ali v drugih izjemnih okoliščinah.
8. člen
Občani vlagajo zahtevek za dodelitev občinske denarne pomoči pri Občini Črnomelj. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in tem pravilnikom.
Center za socialno delo Črnomelj preveri podatke iz vloge in dokazila ter pripravi mnenje, ki ga posreduje Občini Črnomelj.
Odločitev o upravičenosti do občinske denarne pomoči se sprejme s sklepom Občinske uprave občine Črnomelj v roku 30 dni od dneva prispelosti zahtevka.
Zoper sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 8 dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Črnomelj.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-03-2/99
Črnomelj, dne 15. oktobra 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost