Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4203. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 13357.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, 27/85) in na podlagi 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Slovenske Konjice, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le dovoljenje o priglasitvi del se štejejo:
1. pri enostanovanjskih hišah:
– drvarnica, vrtna uta, sadna klet, shramba in garaža za osebni avto, če ne presegajo bruto gradbene površine 25 m2,
– pergola kot nadstrešek za osebne avtomobile pred obstoječimi vhodi v garaže pri stanovanjskih objektih, do maksimalne tlorisne površine 30 m2 (gradnja pergol kot nadstreška je možna preko obstoječih gradbenih linij),
– prizidki k stanovanjskim hišam do 40 m2 zazidane površine in gradnja tipskih greznic pri stanovanjskih hišah,
– zunanji bazen za individualno uporabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksimalne tlorisne površine 40 m2, najvišja višinska kota bazena je lahko 0,5 m nad terenom ob bazenu, s predhodno pridobljenim soglasjem upravljalca vodovoda,
– tople grede in zaprti rastlinjaki, do maksimalne tlorisne površine 40 m2,
– postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, žičnate, kovinske oziroma kombinacija vseh treh) ter opornih zidov do maksimalne višine 1,5 m, če je ograja izvedena kot polna je potrebno pridobiti soglasje soseda,
– izvedba novih cestnih priključkov in razširitev obstoječih s predhodno pridobljenim soglasjem upravljalca ceste,
– stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91),
– izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnic za priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta,
– izgradnja etažnega ogrevanja stanovanj na lahko kurilno olje,
– kurnik, zajčnik, svinjak, pesjak in drugi manjši objekti z žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 15 m2,
– izvedba sončnih kolektorjev, strešnih oken, frčad, satelitskih anten, markiz, senčnikov in gradnja dimnikov (maksimalna višina 16 m), pri obstoječih objektih.
2. pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov in menjava oken po enotnem projektu za celotni večstanovanjski objekt (projekt odobri pristojna občinska urbanistična služba in pridobiti je treba soglasje najmanj ene polovice vseh etažnih lastnikov objekta), preureditev stanovanj in dostopa v stanovanja za invalidne osebe, ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (za navedene posege je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda Občina Slovenske Konjice),
– namestitev klima naprav na fasadi.
3. pri objektih namenjenih kmetijstvu, lovstvu, ribištvu:
– leseni čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine 15 m2 (na točkovnih temeljih), ob predhodnem mnenju čebelarske družine,
– gradnja lesenih pragov na vodotokih ter objektov velikosti do 40 m2 ob ribnikih namenjenih ribištvu,
– lovske preže in krmišča,
– stolpni silosi za krmo do višine 8 m nad terenom in koritasti silosi maksimalne tlorisne površine 100 m2,
– svinjaki, steljniki, strojne lope in prizidki k gospodarskim objektom do maksimalne tlorisne površine 40 m2,
– mlekarnice do maksimalne tlorisne površine 25 m2, ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev,
– ograditev trajnih nasadov z pleteno žičnato ograjo do višine 2 m,
– ograditev obor,
– preureditev prostorov za namene predelave mesa v objektih kmečkega turizma, izključno za potrebe gostov (samo objekti z uporabnim dovoljenjem), ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev,
– gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega gospodarstva; objekti morajo biti v vodoneprepustni izvedbi do prostornine 80 m3 (gnojna jama), ter tlorisne velikosti 80 m2 (gnojišče), ter locirani najmanj 20 m od najbližjih stanovanjskih objektov oziroma v soglasju z lastniki objektov tudi bližje,
– leseni kozolec za sušenje krme, ki služi kmetijskemu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine 80 m2 (brez pasovnih temeljev, po načrtu, ki ga odobri urbanistična služba Občine Slovenske Konjice),
– izvedba drenažiranja kmetijskega zemljišča do površine 1 ha.
4. ostali pomožni objekti:
– obvestilni in reklamni panoji, ki so pritrjeni na obstoječe objekte ali kot samostojni, ter s soglasjem upravljalca ceste in Občine Slovenske Konjice,
– postavitev montažnih nadstrešnic pri obstoječih avtobusnih postajališčih,
– postavitev javnih spomenikov in verskih obeležij (kapelice, križi, znamenja) s soglasjem Občine Slovenske Konjice oziroma pristojnega župnijskega urada; tlorisna velikost posameznega spomenika ali obeležja je lahko največ 10 m2,
– postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolkarje, cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otroških, ter športnih igrišč; vsa zahtevnejša oprema mora biti tipske izvedbe z vsemi potrebnimi listinami o kvaliteti in varnosti opreme,
– objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – izvedba dvigal ob in v obstoječih objektih, gradnja klančin, ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti,
– rekonstrukcija občinskih cest (kategorizirane, nekategorizirane, gozdne ceste) zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob cesti, za katero so pridobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru; v tehnični dokumentaciji za rekonstrukcijo občinske ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, javna razsvetljava ob cesti, avtobusna postajališča in druge prometne površine, ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in pristop do objektov in zemljišč ob cesti,
– gradnja nadstrešnic, vetrolovov in zimsko-letnih vrtov pri gostinskih objektih do maksimalne tlorisne površine 40 m2,
– začasni sezonski gostinski vrtovi,
– postavitev tipskih skladišč za skladiščenje jeklenk gospodinjskega plina,
– sanacija manjših udorov in plazov ter opornih zidov do višine 1,5 m.
III. OMEJITVE
3. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in posegih v prostor mora investitor upoštevati:
– namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko izvedbenimi akti, razen, če s tem odlokom ni drugače odločeno,
– da ne poslabša pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav, ter niso prizadete pravice in interesi drugih oseb,
– da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
– da je gradnja oziroma poseg v skladu z drugimi splošnimi akti občine,
– da je gradnja v skladu z zahtevami varstva okolja, zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi, vodnogospodarskimi ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine,
– z odstranitvijo začasnih objektov mora biti omogočena vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
4. člen
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju soseda pa je lahko odmik tudi manjši.
Objekti v 2. členu 1. točke šeste alinee in 3. točke sedme alinee so lahko postavljeni brez soglasja mejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem mejaša.
Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše ali funkcionalnega zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska hiša, hlev) v območjih, ki se urejajo s PUP.
Pomožni objekti v 2. členu pod 3. točko prve, šeste in enajste alinee se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega zemljišča obstoječih objektov.
5. člen
Arhitekturne značilnosti pomožnih objektov.
– praviloma se gradijo pomožni objekti kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali kot samostojni objekti,
– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti,
– pomožni objekti so lahko samo pritlični (višina kolenčnega zidu 0,6 m), razen objekti navedeni v 2. členu 1. točke tretje alinee,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja.
6. člen
Posebne omejitve:
– k pomožnim objektom iz tega odloka ni dovoljena gradnja prizidkov (razen v primeru, ko pomožni objekti ne dosegajo predpisane tlorisne velikosti),
– vsi objekti za rejo malih živali so lahko zgrajeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,
– objekti in posegi v prostor navedeni v 2. členu pod 1. točko druge, četrte, šeste, osme, devete, desete in dvanajste alinee, 2. in 4. točke prve, druge, četrte, pete in osme alinee se lahko izvajajo tudi na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, ne glede na to, če to v samih načrtih ni predvideno.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Odločbo o dovolitvi priglasitve del izda Upravna enota Slovenske Konjice. Upravna enota Slovenske Konjice pošlje izdano odločbo v vednost Občini Slovenske Konjice.
8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– če gre za začasni objekt ali napravo, datum do katerega bo ta objekt stal (objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno),
– načrt priglasitve del (tehnično poročilo, tloris, prerez, fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela projektivno podjetje ali pooblaščeni inženir samostojni podjetnik.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
9. člen
Po prejemu popolne vloge za priglasitev del mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po prejemu pravnomočne odločbe.
V. NADZOR
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Kot kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 30/86) in odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list SRS, št. 82/94).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-4/98-9101-9/5
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost