Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4187. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice, stran 13319.

Na podlagi 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97, 38/99) je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu v Občini Jesenice.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Jesenice.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Jesenice se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja...),
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe potrebne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Jesenice.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb in na osnovi in pod pogoji določenimi z razpisi Občine Jesenice, ki morajo vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 10 dni od dneva objave razpisa.
Skladnost zahtevka s pogoji, oceno programa in predlog za odobritev, pripravi oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice, potrdi pa župan Občine Jesenice v okviru proračunskih sredstev namenjenih intervencijam za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
8. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja občinska uprava oziroma pristojna oddelka za gospodarstvo in finance.
9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
10. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice, in sicer za:
– živinorejo,
– rastlinsko proizvodnjo,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– spodbujanje tehnološkega napredka na kmetijah,
– druge intervencije v kmetijstvo,
– urejanje kmetijskih zemljišč.
11. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi:
1. Javnega razpisa
Sklep o razpisu sprejme odbor za gospodarstvo pri Občinskem svetu občine Jesenice in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja. Na podlagi javnega razpisa se sredstva dodeljujejo za naslednje namene:
1. Rastlinska proizvodnja
1.1. Sofinanciranje pridobivanja kvalitetne krme
Namen ukrepa: pridobivanje kvalitetne krme z ustreznim kolobarjem in setvijo kvalitetnih semen na degradirani travni ruši.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijavijo se lahko občani Občine Jesenice, ki imajo stalno bivališče v občini in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– financira se do 70% cene semena žit, trav in detelj,
– upošteva se dosejavanje na melioriranih površinah, površinah prizadetih od suše ali pozebe, upošteva se ročno in strojno vsejavanje,
– kandidati za podporo morajo imeti obdelane vse lastne površine in površine v zakupu,
– najmanjša posejana površina je najmanj 0,2 ha,
– upravičenost do podpore potrdi odbor za gospodarstvo.
1.2. Sofinanciranje težjih pogojev dela
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijavijo se lahko občani Občine Jesenice, ki imajo stalno bivališče v občini in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dostopa, nagib terena oziroma ugotovljene druge posebne okoliščine,
– parcela, za katero se uveljavlja subvencija, mora biti velika najmanj 0,2 ha,
– zemljišče mora biti pokošeno do 15. avgusta tekočega leta,
– kandidati za podporo morajo imeti obdelane vse lastne in površine v zakupu,
– prednost pri dodelitvi podpore ima parcela, ki ni dobila nobene druge podpore za obdelavo,
– upravičenost do podpore potrdi odbor za gospodarstvo po predhodnem ogledu komisije za terenske oglede.
2. Spodbujanje tehnološkega napredka na kmetijah
2.1. Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme na kmetijah
Namen ukrepa: sofinancira se nakup nove tehnološke opreme na kmetijah z nizkim katastrskim dohodkom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o višini katastrskega dohodka,
– izkazana kmetijska dejavnost prosilca (stalež živine in obdelane vsaj lastne površine,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– dokazilo o nakupu,
– višina investicije ne sme presegati 1,000.000 SIT,
– regresira se do 30% višine računa,
– prosilec za ta namen naslednja 3 leta ne more ponovno kandidirati,
– upravičenost do podpore potrdi odbor za gospodarstvo.
2. Na podlagi izkazanih računov
1. Živinoreja
1.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen ukrepa: podpora vzreji kvalitetne osnovne črede plemenske živine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se do 50% računa.
1.2. Sofinanciranje analize somatskih celic in uree
Namen ukrepa: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se do 100% računa.
1.3. Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se zavarovanje živine, in sicer:
– do 20% za naselja: Hrušica, Bl. Dobrava, Potoki, Koroška Bela,
– do 45% za naselja: Javorniški Rovt, Prihodi, Pl. pod Golico, Plavški Rovt,
– do 100% zavarovanje plemenskega žrebca.
1.4. Program preventivnega zdravstvenega varstva živali
Namen ukrepa: pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se do 100% računa obveznega zdravstvenega varstva živali.
1.5. Sofinanciranje klanja živine
Namen ukrepa: podpora pridelavi higiensko neoporečne hrane.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se do 30% računa.
1.6. Sofinanciranje pregledov molznih strojev
Namen ukrepa: preprečevanje obolenj vimena.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinancira se do 30% računa.
1.7. Regresiranje hladilnih naprav za mleko
Namen ukrepa: izboljšati kvaliteto mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o staležu krav,
– izjava, da bo napravo uporabljal 5 let oziroma jo ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu hladilne naprave za mleko,
– regresira se do 30% računa.
2. Rastlinska proizvodnja
1.2. Regresiranje analize krme in zemlje
Namen ukrepa: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov apnenja oziroma gnojenja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– mnenje kmetijsko svetovalne službe,
– višina regresiranja analize do 70%, na podlagi računa in številke vzorca.
2.2. Regresiranje testiranja škropilnic
Namen ukrepa: manjše onesnaževanje okolja, optimalna raba zaščitnih sredstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje do 30% računa.
3. Izobraževanje in društvene dejavnosti
3.1. Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in organiziranje strokovnih seminarjev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– zahtevek vlaga kmetijsko svetovalna služba na podlagi programa izobraževanja in računov,
– sofinancira se 100% stroškov predavatelja,
– do 50% stroškov izobraževanja posameznika, na podlagi predhodne odobritve izobraževanja (glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja).
3.2. Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Pogoj za pridobitev sredstev:
– dejavnost društva poteka na področju Občine Jesenice,
– zahtevek za dodelitev sredstev skupaj s programom vlagajo društva individualno,
– sofinancira se do 30% finančno ovrednotenega programa.
4. Druge intervencije v kmetijstvo
4.1. Pomoč ob elementarnih nesrečah na kmetijah
Vloge za te namene posamično rešuje odbor za gospodarstvo pri Občinskem svetu občine Jesenice.
5. Urejanje kmetijskih zemljišč
5.1. Male melioracije in dostopi do obdelovalnih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdelovalnih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predhodni investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije in ekonomske upravičenosti investicije, ki ga na podlagi ogleda potrdi komisija za terenske oglede,
– katastrska skica z orisom območja,
– zemljiško-knjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko,
– višina sredstev do 30% predračunske vrednosti del.
12. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-7/99
Jesenice, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost