Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4180. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999, stran 13302.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 8. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka, ki glasi:
»Proračun Občine Črnomelj za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki            1.451,339.920
II.  Skupaj odhodki            1.408,977.720
III.  Proračunski presežek (I.-II.)      42,362.200
----------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vrač. danih posojil
    in prodaja kapit. deležev        11,257.800
V.   Dana posojila
    in povečanje kapitalskih deležev     1,420.000
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in sprem. kapit. deležev         9,837.800
    (IV.–V.)
----------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna              –
IX.  Odplačilo dolga             52,200.000
X.   Neto zadolževanje (VIII.–IX.)     – 52,200.000
XI.  Povečanje sredstev
    na računih (VII.–X.)               –
----------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1999.
Št. 403-02-1/99
Črnomelj, dne 14. oktobra 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost