Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4194. Odlok o grbu in zastavi Občine Podčetrtek, stran 13337.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 9. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Podčetrtek.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije,
– v registru HGV društva Heraldica Slovenica, ki je simbol ustvarila,
– v arhivu Občine Podčetrtek.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se jih ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz kot so vpisani v odloku.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Podčetrtek.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Podčetrtek.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Podčetrtek lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
3. v obliki brašur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O primernosti in o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Podčetrtek.
Uporaba simbola (grba) Občine Podčetrtek v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Podčetrtek.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno:
Na modrem ščitu je zlato sonce, ki ga zgoraj spremljata dve srebrni lastovici v doletu; iz dna ščita se dvigata v desno in levo simetrično po en dvojni srebrni lok, ki se rastoč izteka v zunanji rob ščita.
Predstavitev grba – BLAZON: Grb občine Podčetrtek je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz kota v dnu modrega ščita se dviga dvojica srebrnih lokov, ki v desno in levo simetrično rasteta v širino ene desetine ščitove višine, da se iztekata v zunanji rob ščita nad iztekom njegovega dna; mandeljasti polji pod lokoma sta v zeleni barvi; sredino ščita zapolnjuje zlato sonce s šestnajstimi (16) žarki v premeru ene tretjine ščitove širine; od zgoraj ga spremljata dve srebrni lastovki v simetričnem doletu iz desnega oziroma levega kota ščita.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki (in miniaturi), v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov na območju Občine Podčetrtek,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Podčetrtek (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih Občine Podčetrtek se uporablja z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih; športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma oznakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani-kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Podčetrtek.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno: zastava Občine Podčetrtek je rumena z modrim osrednjim kvadratnim poljem, v katerega sredini je atribut občinskega grba, rumeno sonce, ki ga spremljajo štiri bele lastovice, po ena v vsakem kotu polja.
Opis: zastava Občine Podčetrtek je pravokotne oblike, razmerje višine je V : L = 1 : 2,5.
Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v rumeni, srednje kvadratno polje pa v modri barvi; v sredini kvadrata lebdi rumeno sonce s šestnajstimi žarki, spremljano s štirimi belimi lastovicami v priletu iz vsakega od štirih kotov tega polja.
Atribut ne sme biti manjši od 2/3 višine zastavine rute in ne večji od 8/10 imenovane višine. Dolžina lastovičje podobe znaša 1/5 višine zastavine rute.
Detajlni prikaz razmerij zastavnih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža Občine Podčetrtek.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku Občine Podčetrtek,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izvesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
16. člen
Če je zastava Občine Podčetrtek izvešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Podčetrtek postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Podčetrtek v sredini.
Če je zastava Občine Podčetrtek izvešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Podčetrtek;
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Podčetrtek. Če se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje (zadnje) polje rumeno, drugo (srednje) polje pa je v modri barvi. Lastovici iz zgornjih dveh kotov sta v spuščajočem priletu k soncu, spodnji dve lastovici k soncu vzletata.
Horizontalno zastavo izvešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti srednje modro polje tako postavljeno, da imata zgornji dve lastovici naravno podobo spuščajočega doleta, spodnji dve pa naravno podobo dvigajočega se vzleta iz kotov polja. Temu primerna je tudi njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Podčetrtek.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik Občinske uprave občine Podčetrtek in inšpekcijske službe.
V. KAZANSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Podčetrtek.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 06202-072/99
Podčetrtek, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost