Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4200. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Škocjan - dopolnjene 1999 ter ureditvenega načrta pokopališče Škocjan, stran 13352.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 12. redni seji dne 12. 10. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Škocjan – dopolnjene 1999 ter ureditvenega načrta pokopališče Škocjan
1. člen
Splošni podatki za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta
Sedanje pokopališče leži v osrednjem delu naselja Škocjan, ob župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev. Lokacija glede na prostorsko utesnjenost ne omogoča širitve, prostih pokopnih površin na tem pokopališču ni. Novi pokopi so možni le s prekopom obstoječih grobnih polj. Za rešitev sedanjega stanja in za dolgoročne potrebe po pokopnih površinah je potrebno v prvi fazi opredeliti lokacijo novega pokopališča v planskih dokumentih občine ter izdelati prostorski izvedbeni načrt kot osnovo za realizacijo načrtovane investicije. V okviru strokovnih osnov za urbanistično zasnovo naselja Škocjan, izdelane v avgustu 1997, je predlagana lokacija novega pokopališča jugozahodno od strnjenega dela naselja Škocjan (predel s krajevnim imenom Hlače).
2. člen
Naročnik ter izdelovalec sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta
Naročnik sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta je Občina Škocjan.
Urbanistično-arhitekturno rešitev se pridobi z vabljenim natečajem, glede načina izbora izdelovalca sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta pa se občinski svet odloči na podlagi izida natečaja.
3. člen
Priprava sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se izvedejo v delu, ki se nanaša na območje novega pokopališča; vključuje izdelavo programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta, na njeni osnovi pa tudi dopolnitev kartografskega dela in dokumentacije sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Pripravi se skladno z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list RS, št. 20/95).
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, predpisani z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93, 74/93 in 44/97 – v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85 – v nadaljnjem besedilu: NIA).
4. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija ter izdelava manjkajočih strokovnih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta se mora upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene strokovne podlage:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Škocjan – dopolnitev 1996 (Uradni list RS, št. 15/98),
– strokovne osnove za urbanistično zasnovo naselja Škocjan (Topos, d.o.o. Dol. Toplice, avgust 1997),
– posebne strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine za prostorske ureditvene pogoje za Občino Škocjan (ZVNKD Novo mesto, maj 1996).
Za izdelavo ureditvenega načrta je potrebno pripraviti še:
– geotehnične in hidrogeološke raziskave na območju, kjer se predvideva lokacija novega pokopališča za ugotovitev pogojev realizacije pokopališča,
– strokovne osnove za določitev gravitacijskega območja pokopališča z dimenzioniranjem potrebnih površin za pokopavanje,
– oceno vplivov načrtovanega pokopališča na naravno in bivalno okolje.
5. člen
Posebne strokovne podlage za izdelavo ureditvenega načrta
Poleg strokovnih podlag iz prejšnjega člena se za posebne strokovne podlage štejejo urbanistično-arhitekturne rešitve, ki se za izbrano lokacijo pridobijo z vabljenim natečajem.
Podlaga za njegovo izvedbo je strokovno gradivo, ki se pripravi v naslednji vsebini:
a) v tekstualnem delu
– lega in naravne lastnosti obravnavanega območja:
– geomorfološke, hidrološke, seizmične in vegetacijske razmere, biotopi,
– krajinske značilnosti ter druge značilnosti območja,
– naravna dediščina,
– ustvarjene razmere na širšem območju:
– značilnosti grajene strukture,
– kulturna dediščina,
– prometna, komunalna in energetska infrastruktura ter sistem zvez,
– motnje v okolju, emisije, hrup, odpadki,
– omejitve, povzetek predhodnih mnenj in pogojev soglasodajalcev;
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela in dokumentacije veljavnih planskih aktov občine,
– kopija katastrskega načrta,
– kopija katastrskega načrta z vrisom območja ureditvenega načrta,
– geodetski načrt,
– zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav – obstoječe stanje.
6. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine (programski zasnovi), so:
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana – za področje kmetijstva in gozdarstva,
(2) Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
(3) Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana – za področje varovanja okolja,
(4) Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino Ljubljana,
(5) Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine,
(6) Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave Ljubljana in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto – za področje varstva naravne dediščine,
(7) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana – za področje rudarstva,
(8) Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana – za področje prometa in zvez,
(9) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana in EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje prenosa električne energije ter
(10) Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto – za področje distribucije električne energije,
(11) Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana – za področje poselitve,
(12) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno obrambo Ljubljana – za področje obrambe in zaščite,
(13) JP Komunala Novo mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
(14) TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
(15) Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto,
(16) Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
(17) druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju Občine Škocjan.
Pri izdelavi ureditvenega načrta pa sodelujejo organi, organizacije in skupnosti, navedeni v točkah: (2), (5), (10), (13), (14), (15), (16) in (17).
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka določijo v fazi izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in ureditvenega načrta upoštevati pri pripravi le-teh.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podala pogojev oziroma soglasja k predlogu ureditvenega načrta, se bo v skladu s 35. in 45. členom ZUNDPP štelo, da nima pogojev pri izdelavi predmetnih dokumentov oziroma da daje soglasje k predlogoma dokumentov.
7. člen
Izdelava osnutka in predloga ureditvenega načrta
Osnutek ureditvenega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP mora vsebovati:
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o ureditvenem načrtu ter o izdelovalcu le-tega,
– opise prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev:
– pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– opise prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– faznost izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij.
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine,
– izsek iz kartografske dokumentacije sprememb in dopolnitev družbenega plana občine,
– kopijo katastrskega načrta,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja ureditvenega načrta,
– geodetski načrt v M 1 : 500 ali M 1 : 1000,
– ureditveno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urbanistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene in vodnogospodarske ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav.
Osnutek odloka o sprejetju ureditvenega načrta mora biti oblikovan v skladu s 40. členom ZUNDPP in mora vsebovati:
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere na tem območju,
– možnost faznega izvajanja ureditvenega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju ureditvenega načrta.
Na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta, ki jih sprejme občinski svet, izdelovalec pripravi usklajen predlog ureditvenega načrta ter nanj pridobi soglasja organov in organizacij iz 6. člena tega programa.
Predlog ureditvenega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP mora vsebovati poleg sestavin osnutka še:
a) v tekstualnem delu
– oceno stroškov za izvajanje ureditvenega načrta,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel;
b) v grafičnem delu
– načrt gradbenih parcel
8. člen
Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov občine in ureditvenega načrta
– s pripravo manjkajočih strokovnih podlag se prične v letošnjem letu, po sklenitvi pogodbe s posameznimi izdelovalci;
– vabljeni urbanistično-arhitekturni natečaj se izvede do konca leta 2000 in izbere izdelovalec sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta,
– osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov občine (programsko zasnovo) ter osnutek ureditvenega načrta se dostavi občinskemu svetu v roku dveh mesecev od sklenitve pogodbe;
– Občinski svet občine Škocjan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter osnutka ureditvenega načrta v roku 8 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava osnutkov se izvede na sedežu občinskega sveta v času trajanja javne razgrnitve;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutkov, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki jih predhodno obravnava;
– občinski svet na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu oziroma občinski strokovni službi, da v roku 30 dni poskrbi za pripravo usklajenega osnutka oziroma predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine oziroma dopolnitve in popravke tistih njunih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;
– nadalje le-tega zadolži, da posreduje predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;
– župan občine posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine na občinski svet s predlogom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah planskega dokumenta razpravlja in jih sprejme z odlokom; odlok se objavi v uradnem glasilu;
– na podlagi sprejetih stališč izdelovalec pripravi predlog ureditvenega načrta in nanj pridobi soglasja brez pogojev;
– občinski svet obravnava predlog ureditvenega načrta in ga sprejme z odlokom;
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
9. člen
Sredstva
Za pripravo manjkajočih strokovnih podlag, navedenih v 2. členu tega odloka, izvedbo vabljenega natečaja, izdelavo sprememb in dopolnitev planskih aktov občine ter ureditvenega načrta zagotovi sredstva Občina Škocjan iz proračunske postavke: Izdelava planskih in izvedbenih dokumentov.
10. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Škocjan.
Št. 35004-64/99
Škocjan, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost