Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4184. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev, stran 13311.

Na podlagi 42., 43., 100., 100.a in 100.b člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99) in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99) ter 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Socialna oskrba na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Socialno oskrbo na domu organizira in izvaja Center za socialno delo Murska Sobota kot javno službo.
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbno na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
II. OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Kot gospodinjska pomoč po tem odloku se šteje:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
– nabava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje porabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene po tem odloku se šteje:
– pomoč pri oblačenju/slačenju,
– pomoč pri umivanju/kopanju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov po tem odloku se šteje:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
– priprava na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike koristnikov določi strokovna služba Centra za socialno delo Murska Sobota.
III. CENA IN PLAČILO STORITEV
6. člen
Vrednost urne postavke znaša 958 SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun plač v negospodarstvu.
7. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
8. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev socialne oskrbe na domu, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Murska Sobota zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
9. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča, po predhodnem soglasju Občine Gornji Petrovci, Center za socialno delo Murska Sobota po postopek in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
10. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne priprave izvajanja storitev v obliki analize primera, priprave dogovora in kontakta z udeleženci.
V celoti so oproščeni plačila storitev socialne oskrbe na domu tudi:
– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja storitev v skladu z merili, določenimi s tem odlokom.
11. člen
Višina plačila storitev socialne oskrbe na domu je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev ter od zdravstvenega stanja upravičenca in zavezancev.
Materialno stanje upravičenca se ugotavlja v odstotku doseganja oziroma prekoračitve povprečne neto plače zaposlenih v RS, in sicer
----------------------------------------------------------
Ugotovljeni dohodki v %       Plačilo storitev v %
glede na povprečno višino        od veljavne cene
neto plače zaposlenih v RS
v preteklem letu
----------------------------------------------------------
1. do 40%              storitev je brezplačna
2. do 50%                  15%
3. od 50% do 65%              25%
4. od 65% do 80%              35%
5. od 80% do 100%              50%
6. od 100% do 125%             65%
7. od 125% do 150%             85%
8. nad 150%                100%
----------------------------------------------------------
O višini plačila storitev po tem členu odloča Center za socialno delo Murska Sobota po postopku in na način, določen z zakonom o splošnem upravnem postopku.
12. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za tujo nego in pomoč.
Slabo zdravstveno stanje zavezancev se ugotavlja na podlagi predloženega sklepa, da so upravičenci upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi zdravniškega potrdila in presoje strokovne službe pri Centru za socialno delo Murska Sobota.
Center za socialno delo Murska Sobota lahko zaradi slabega zdravstvenega stanja, ugotovljenega na način, določen v drugi alinei tega člena, upravičenca delno ali v celoti oprosti plačila storitev na podlagi strokovne presoje.
13. člena
V dogovoru o nudenju socialne oskrbe na domu, ki ga pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila skleneta Center za socialno delo Murska Sobota in upravičenec, je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma oproščen plačila storitev le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom oprostitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina sama na podlagi predloga Centra za socialno delo Murska Sobota.
14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mesecev.
Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način za razreševanje trenutne situacije upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
15. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev socialne oskrbe na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več opravičen.
16. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan center za socialno delo obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev pomoči na domu v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam oziroma njegov zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
17. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca vodijo pri Centru za socialno delo Murska Sobota v “Osebnem kartonu uporabnika pomoči na domu“ ki obsega:
– dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu,
– dnevnik izvajanja pomoči na domu,
– podatke o plačilu storitve.
18. člen
Center za socialno delo je dolžan izvajati službo socialne oskrbe na domu strokovno in racionalno ter v sklad z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to področje. O načinu in vsebini izvajanja službe socialne oskrbe o porabljenih finančnih sredstvih je Center za socialno delo Murska Sobota dolžan občini podati pisno poročilo najmanj dvakrat na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.
19. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe Centru za socialno delo Murska Sobota. Sredstva iz naslova plačil upravičencev se uporabijo za pokritje materialnih stroškov izvajanja.
20. člen
Občina zagotavlja iz vsakoletnega proračuna sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke izvajalcev in strokovnega delavca ter razliko med materialnimi stroški, opredeljenimi v 19. členu tega odloka in plačili upravičencev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Občina bo v svojem vsakoletnem proračunu postopno zagotavljala sredstva, potrebna za izvajanje službe socialne oskrbe na domu.
22. člen
Občina in Center za socialno delo Murska Sobota skleneta o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu ustrezno pogodbo.
23. člen
Center za socialno delo je dolžan seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca do storitev službe socialne oskrbe na domu, z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do uveljavitve meril iz 100. člena zakona o socialnem varstvu.
Št. 2757/99
Gornji Petrovci, dne 14. oktobra 1999.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost