Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4163. Pravilnik o stopnjah primanjkljaja in uničenja, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 13257.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 in 45/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 7. člena pravil Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, je Upravni odbor Združenja za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo na seji dne 14. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah primanjkljaja in uničenja, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom je določena maksimalna višina primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodnji dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
(2) Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga in ga določa ta pravilnik.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo proizvodno dejavnost ali opravljajo dejavnost na pridobiten način in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti, ki jo je opredelil Statistični urad Republike Slovenije:
DB 17      Proizvodnja tekstilij
    17.10  Priprava, predenje tekstilnih vlaken
    17.20  Tkanje tekstilij
    17.30  Plemenitenje tekstilij
    17.40  Proizvodnja tekstilnih izdelkov brez
        oblačil
    17.50  Proizvodnja drugih tekstilij
    17.60  Proizvodnja pletenih,
        kvačkanih materialov
    17.70  Proizvodnja pletenih,
        kvačkanih izdelkov
DB 18      Proizvodnja oblačil, strojenje,
        dodelava krzna
    18.10  Proizvodnja usnjenih oblačil
    18.20  Proizvodnja drugih oblačil, dodatkov
    18.30  Strojenje, dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
DC 19      Proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov
    19.10  Strojenje, dodelava usnja
    19.20  Proizvodnja usnjene galanterije
    19.30  Proizvodnja obutve
3. člen
(1) Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu ali skladiščenju,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
(2) O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
4. člen
(1) Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja ter drugih okvar, do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
(2) Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
(3) Gospodarski subjekti evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenja ter s tem povezane odpise v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se pri skladiščenju in transportu šteje za primanjkljaj in uničenje iz prvega odstavka 4. člena največ primanjkljaj izračunan z uporabo naslednjih stopenj za posamezne skupine blaga in vrednosti njegovega enosmernega prometa v obračunskem obdobju:
-----------------------------------------------------------------
  Vrste - skupine izdelkov            Stopnja
-----------------------------------------------------------------
A  Vlakna                     1,0%
B  Preje                      1,0%
C  Tekstilije                   1,0%
D  Tekstilni izdelki razen oblačil         1,0%
E  Oblačila                    1,0%
F  Surove kože in usnje              3,0%
G  Obutev                     1,0%
H  Ostali izdelki iz usnja             1,0%
-----------------------------------------------------------------
6. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
UO ZTOUPI
Viljem Glas l. r.

AAA Zlata odličnost