Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4175. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled, stran 13272.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 6. seji dne 2. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Bled, z imenom Blejske novice.
2. člen
Izdajatelj glasila Blejskih novic je Občina Bled, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzema vse izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
3. člen
Sedež glasila je na Občini Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
4. člen
Glasilo praviloma izhaja enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
5. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Bled.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Bled ter o hotenjih in interesih občanov.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Bled.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Bled, in sicer o:
– aktivnostih Občine Bled in njenih organov, organov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij;
– dogodkih in dosežkih v občini;
– delovanju strank, društev in klubov;
– gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah;
– socialni politiki, zdravstvu, zaposlovanju, izobraževanju ipd;
– življenju na kulturnem, športnem in drugih področjih;
– predstavljanju pomembnih dogodkov in osebnosti iz naše preteklosti ipd.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA
7. člen
Izbrani izvajalec pravic izdajatelja Blejskih novic skrbi za:
– organizacijo in zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uredniško in novinarsko delo,
– sodelovanje s tiskarno pri grafični pripravi,
– organizacijo službe ekspedita ter
– organizacijsko tehnična, administrativna in finančna opravila za Blejske novice.
8. člen
Izbrani izvajalec pravic izdajatelja Blejskih novic je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za izdajo tiska in drugih oblik javnega obveščanja.
Izbranega izvajalca Blejskih novic se izbere z javnim razpisom.
Medsebojna razmerja med Občino Bled in izbranim izvajalcem pravic izdajatelja se uredijo s pogodbo.
9. člen
Blejske novice imajo svet glasila, ki ga sestavljajo po en predstavnik strank in list, zastopanih v občinskem svetu.
Svet glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat sveta glasila je enak mandatu občinskega sveta.
10. člen
Svet glasila ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje odgovornega urednika,
– obravnava in sprejema programsko zasnovo glasila,
– spremlja uresničevanje programske zasnove,
– določa obvezne vsebine in obvezni obseg glasila,
– potrjuje finančni načrt glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na njegovo zahtevo.
11. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor imenuje odgovorni urednik.
Uredniški odbor izvaja vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem glasila.
12. člen
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– vodi uredniški odbor,
– predlaga svetu glasila sprejem cenika avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih sporočil.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
Odgovorni urednik mora imeti višjo ali visoko izobrazbo novinarske ali humanistične smeri.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načrta glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto predloži uredništvo in potrdi svet glasila. Sredstva za glasilo so sestavni del odhodkov proračuna Občine Bled;
– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki jih pooblaščeni izdajatelj lahko trži, vendar skupaj največ do 50% obsega glasila, s tem, da se 20% teh prihodkov nameni za pokrivanje obvezne vsebine glasila;
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
15. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih virov je župan.
V. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
16. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank, določi uredniški odbor.
17. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
VI. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V prehodnem obdobju Občina Bled obvešča javnost o pomembnih dogajanjih in dogodkih v občini enkrat mesečno v Gorenjskem Glasu.
19. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
20. člen
Občinski svet mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka imenovati svet glasila.
Svet glasila v roku 30 dni po svojem imenovanju izvede javni razpis za pridobitev izvajalca v smislu 8. člena tega odloka.
Prvi izvod Blejskih novic bo izšel v treh mesecih po izbiri izvajalca.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01505-8/99
Bled, dne 2. junija 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost