Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4171. Odlok o zazidalnem načrtu za območje "Ajdovščina - Pod obvoznico", stran 13267.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), in na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 7/97) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina – Pod obvoznico«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Na podlagi usmeritev in določil odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97), se sprejme zazidalni načrt za območje Ajdovščina – Pod obvoznico (v nadaljevanju ZN – Pod obvoznico), ki ga je izdelal Studio 3, d.o.o., atelje za arhitekturo, Ajdovščina, številka 253-98, dne 7. 5. 1999.
II. OPIS MEJE OBMOČJA
2. člen
Območje se v celoti nahaja v katastrski občini Ajdovščina in obsega skupno ca. 3,4 ha.
Potek meje v smeri urinega kazalca od severozahodnega vogala območja: severni rob parcele 1815/1, severni robovi parcel št. 1816/1, 1817/1, 1818/1, 1819/1, 1820/1, 1821/1, 1822/1, 1823/1, 1720/3, 1747/5, 1747/1 in 1743/2. V nadaljevanju prečka zahodni del parcel št. 1751, 1771/2 in vzhodni del parcele št. 1752. Nadaljuje se po vzhodnem in južnem robu parcele št. 1763/2. Nadaljuje se po južnih robovih parcel št. 1762/2, 1754, 1755/1, 1756/1, 1757/1, 1758/1, 1759/1, 1760/1, 1720/3, 1821/1, 1891/1, 1818/1, 1817/1 in 1816/1. Nadaljuje in zaključi se po zahodnem robu parcele št. 1815/1.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO POSEGOV V PROSTOR
3. člen
Ohranja se obstoječa namembnost območja plinske postaje. Ostale površine se delijo na tri nove funkcionalne enote: bencinski servis, parkirišče tovornjakov 1, parkirišče tovornjakov 2.
1. Funkcionalna enota bencinski servis
4. člen
Območje je namenjeno ureditvi bencinskega servisa s spremljajočim programom. Dopustna je postavitev opreme, ki je potrebna za funkcioniranje bencinskega servisa.
5. člen
(prodajni objekt)
Prodajni objekt lahko vsebuje trgovino, točilnico, skladišča, spremljajoče prostore, avtopralnico, sanitarije, transformatorsko postajo, skladišče jeklenk gospodinjskega plina.
Sanitarije so poljavne, služijo potrebam dejavnosti v celotnem območju ZN. Sanitarije morajo biti prilagojene uporabi invalidnih oseb oziroma morajo biti projektirane v skladu s pravilnikom o projektiranju objektov brez arhitekturnih ovir (Uradni list SRS, št. 48/87).
Transformatorska postaja mora imeti zadostne kapacitete za potrebe dejavnosti celotnega območja ZN. Omogočena mora biti priključitev za potrebe celotnega območja.
Prodajni objekt in vsi prostori, ki služijo zunanjim uporabnikom, morajo biti dostopni osebam na invalidskih vozičkih.
6. člen
(nadstrešnice)
Površina nad točilnimi mesti goriva, povezovalni del s prodajnim objektov, izvoz iz avtopralnice in prostor pred sanitarijami se lahko nadkrije z nadstrešnico.
7. člen
(rezervoarji)
Za skladiščenje goriva se zgradijo trije podzemni dvoplaščni rezervoarji prostornine do 50m3. Rezervoarji morajo biti opremljeni z zaprtim sistemom pretakanja. Polnjenje bo preko talnih točilnih jaškov.
Opremljeni morajo biti s kontrolno tekočino, z dvema vstopnima odprtinama ter kontrolno napravo za optično in zvočno opozarjanje tesnosti, protipožarnimi ventili in sistemom za vsesavanje bencinskih hlapov.
8. člen
(točilna mesta)
Uredijo se trije otoki z avtomati za točenje goriva. Otoki se nahajajo pod nadstrešnico. Vozna površina med otoki mora biti v smeri vožnje vodoravna.
9. člen
(ostala oprema)
Območje bencinskega servisa se lahko opremi z opremo, ki je potrebna za delovanje bencinskega servisa:
– kiosk za spravilo gasilske opreme je velikosti do 1,70 x 1,70 m, objekt je lahko tipski,
– aparatura za zrak in vodo se namesti ob robu vozišča,
– zabojnik za posebne odpadke se namesti poleg zabojnika za ostale odpadke. Nameščen mora biti na platoju iz oljeneprepustnega betona,
– plato za menjavo olja se lahko uredi na površini predvideni za parkiranje osebnih vozil. Nameščen mora biti na platoju iz oljeneprepustnega betona,
– dopustna je postavitev objektov za označevanje bencinskega servisa: drogovi za zastave, totem, usmerjevalni znaki.
10. člen
(zelene površine)
Zelene površine se zatravijo z avtohtonimi travnimi vrstami. Pri saditvi visokoraslega drevja je potrebno upoštevati potek podzemnih instalacij. Drevesa morajo biti značilna za to okolje.
Zelene površine so od voznih površin ločene z dvignjenimi robniki.
2. Funkcionalna enota parkirišče tovornjakov 1
11. člen
Območje je namenjeno ureditvi parkirišča za tovornjake. Uredi se 45 parkirnih mest za vlačilce, 6 za male tovornjake in 50 mest za osebna vozila voznikov tovornjakov. Število parkirnih mest se lahko spremeni, če to zahtevajo prometno tehnični predpisi.
12. člen
Dopustna je postavitev zapornic na uvozih v parkirišče. S postavitvijo zapornic na uvoznih cestah se lahko uvede režim zaprtega parkirišča s kontrolirano uporabo.
13. člen
(ostali posegi)
V območju parkirišča ni dovoljena izgradnja visokih objektov. Dopustna je postavitev kioska za morebitnega nadzornika parkirišča.
Na neprometnih površinah se dopusti možnost ureditve počivališč za voznike tovornjakov za čas zaprtja ceste – klopi, mize. Ta mesta morajo biti opremljena s smetnjaki.
14. člen
(zelene površine)
Nevozne površine se uredi kot zelene površine. Površine se zatravijo z avtohtonimi travnimi vrstami. Drevesa morajo biti značilna za to okolje. Dopustna je postavitev stebrov za javno razsvetljavo. Zeleni pas po robu območja se zasadi tako, da se izvede nadaljevanje vegetacije zaščitnega pasu ob obodnih cestah.
Obstoječa drevesa v območju se presadijo na novo predvidene zelene površine.
3. Funkcionalna enota parkirišče tovornjakov 2
15. člen
Območje je namenjeno ureditvi parkirišča za tovornjake. Uredi se 42 parkirnih mest za vlačilce, 7 za male tovornjake in 32 mest za osebna vozila voznikov tovornjakov. Število parkirnih mest se lahko spremeni, če to zahtevajo prometno tehnični predpisi.
16. člen
V I. fazi se ta površina uredi za potrebe večnamenske uporabe. Prostor bo namenjen večjim prireditvam na prostem. V I. fazi se predvidi zgolj utrditev površine v makadam izvedbi, ter ureditev dovozov. V II. fazi se uredi parkirišče tovornjakov.
Ostali pogoji urejanja za parkirišče tovornjakov 1 (od 13. do 15. člena) veljajo tudi za to območje.
17. člen
Površina parkirišča se lahko koristi tudi za večje prireditve na prostem.
V času takšnih prireditev ni dovoljeno parkiranje tovornjakov, oziroma se dovoli samo za potrebe organizacije prireditve.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
18. člen
Oblikovanje bencinskega servisa je pogojeno s celostno podobo investitorja. Prodajni objekt je pritličen. Streha je ravna, skrita za atiko. Kota pritličja je 16 cm nad voznimi površinami.
Dopustna je izvedba vetrobrana proti burji za zaščito zunanjega prostora, kjer se zadržujejo ljudje.
19. člen
(vozne površine)
Vozne površine morajo biti izvedene v asfaltu. Odvodnjavanje mora biti preko ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj. Površine kjer je pretakanje goriva se izvedejo iz vodotesnega in oljeodpornega materiala.
Parkirišče za osebna vozila se izvede s travnimi ploščami, oziroma v asfaltu kjer to predvideva zazidalni načrt. Robniki ob zavijalnih površinah morajo biti povišani, tako da je onemogočena vožnja tovornjakov po nevozni površini.
20. člen
Uredi se nov dovoz do obstoječe plinske postaje z njene južne strani.
V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
21. člen
(vodovod)
Vodovodno omrežje območja se lahko priključi na javni vodovod za oskrbo s pitno in požarno vodo. Izvede se priključitev na javni vodovod v neposredni bližini območja.
Priključitev je potrebno izvesti z reducirnim ventilom.
22. člen
(elektro omrežje)
Potrebno je postaviti novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV za potrebe dejavnosti v območju. Transformatorska postaja se locira v sklop prodajnega objekta bencinskega servisa. Električni priključek na elektro omrežje se izvede na obstoječi električni vod, ki poteka po severnem robu območja.
Električno omrežje v zazidalnem območju mora biti izvedeni podzemno.
23. člen
(telefonsko omrežje)
Telefonsko omrežje zazidalnega območja se priključi na obstoječi telefonski vod v neposredni bližini območja. Priključki in razvod telefonskega omrežja se izvede v podzemni kabelski kanalizaciji.
24. člen
(javna razsvetljava)
Osvetli se vse površine namenjene prometu in pešcem.
Območje parkirišč se osvetljuje z usmerjenimi reflektorji postavljenimi na visokih stebrih. Stebri so locirani na obračalnih otokih. Potrebno število in višina stebrov se določi v tehnični dokumentaciji.
Območje bencinskega servisa se osvetljuje z večjim številom luči na kandelabrih. Luči za razsvetljavo se napajajo preko kablov položenih v zemljo.
25. člen
(meteorna kanalizacija)
Obstoječi odprti jarki na obravnavanem območju se z novo ureditvijo opustijo. Ohrani se novi odvodni jarek ob nasipu hitre ceste, ki prevzema tudi meteorne vode z zazidalnega območja.
Odprti jarek ob vzhodnem robu se deloma kanalizira, deloma se prestavi v območje zelenice tik ob meji območja.
Odvodnjavanje območja parkirišč in internih cest se uredi z ustreznim prečnim vzdolžnim sklonom površin. Površine se uredijo v rahlem nagibu v smeri severozahod-jugovzhod. Padavinska voda se zajame v požiralnike s peskolovi in odvede preko omrežja meteorne kanalizacije v glavni odprti odvodni jarek vzdolž nasipa hitre ceste.
Omrežje meteorne kanalizacije je razdeljeno v dva ločena sklopa. Zahodni del kanalizacije se zaključi v območju zelenice južno od tovornega parkirišča, kjer se pred iztokom v odprti jarek meteorna voda ustrezno prečisti v razbremenilniku z maščobolovilcem.
Vzhodni del kanalizacije se odvaja v smeri proti jugovzhodu in se zaključi v zelenici na robu območja. Meteorna voda se pred iztokom v odprti jarek ustrezno prečisti v razbremenilniku z maščobolovilcem.
Meteorna kanalizacija se uredi za odvodnjo 15-minutnega naliva s pogostnostjo n=1 (177 l/sha).
Na maščobolovilce se odvaja kritični naliv 20 l/sha, višek vode pa se v razbremenilniku prelije v jarek.
26. člen
(fekalna kanalizacija)
Fekalne odplake se preko kanalizacijskih cevi spelje v obstoječi fekalni kanal obrtne cone.
27. člen
(plinovod)
Priključek na plinovod za potrebe bencinskega servisa se izvede od obstoječih jaškov.
28. člen
(komunalni odpadki)
Za potrebe ločenega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov se uredijo zbirna mesta. Ob bencinskem servisu se uredi zbirno mesto za 3-4 zabojnike na kolesih (ločeni odpadki). Območje parkirišča tovornjakov se opremi s posameznimi zabojniki za mešane odpadke. Zabojniki morajo biti postavljeni tako, da je omogočen dostop smetarskemu vozilu.
S posebnimi odpadki bo moral uporabnik ravnati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, oziroma jih bo lahko oddajal v nadaljnje ravnanje ustrezno registriranemu podjetju.
Odpadna olja je potrebno zbirati v ustreznih rezervoarjih in jih je potrebno odvažati v nadaljnjo predelavo.
29. člen
(prometna ureditev)
Cestna priključka na servisno obvozno cesto se izvedeta na mestih obstoječih cestnih priključkov. Priključka se prilagodita, da bosta ustrezala prometno tehničnim predpisom za promet nove namembnosti v območju.
Zahodni priključek bo služil za dovoz na parkirišče tovornih vozil, ki je locirano na zahodnem predelu območja (I. faza), za dovoz na bencinski servis ter za dovoz na tovorno parkirišče na vzhodnem predelu pod bencinskim servisom.
Bencinski servis bo imel urejen enosmerni promet v smeri iz zahoda proti vzhodu.
Širine internih cest na parkirišču se predvidi 7m, minimalni zaokrožitveni radiji pa znašajo R=8.5 m.
Na priključkih na obvozno cesto se predvidi notranje zaokrožitve z R=15 m.
Širina enosmernih cest na bencinskem servisu se predvidi 4 m.
VI. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA
30. člen
(varstvo pred požarom)
Ureditev zazidalnega območja omogoča dostop intervencijskim vozilom do vseh delov.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije za izvedbo zazidalnega načrta je potrebno predvideti vse aktivne in pasivne ukrepe, ki jih zahtevajo predpisi.
Za zagotavljanje požarne varnosti se izvedejo nadzemni hidranti.
Za območje bencinskega servisa se rešuje požarna varnost skladno s tehnološkimi posebnostmi dejavnosti.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in opravljanju dejavnosti v tem območju je potrebno upoštevati predpise iz področja varstva pred hrupom.
Zazidalno območje je razvrščeno v območje IV. stopnje varstva pred hrupom (Uradni list RS, št. 45/95 – uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju).
Dodatni posebni ukrepi niso predvideni.
32. člen
(varstvo pred drugimi nesrečami)
Plinska postaja s plinovodnim omrežjem predstavlja eksplozivno nevarnost. Zato je za posege v zaščitnem pasu plinovoda potrebno upoštevati 10. člen zakona o temeljih varnosti transporta po naftovodih in plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 64/73) in pravilnik o tehničnih pogojih in normativih za varen transport tekočih in plinastih ogljikovodikov po magistralnih naftovodih in plinovodih, ter naftovodih in plinovodih za mednarodni transport (Uradni list SFRJ, št. 26/86).
Bencinski servis predstavlja nevarno mesto glede požarne varnosti, zato je potrebno upoštevati zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočin, plinih ter drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77), pravilnik o tehničnih predpisih o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71, popravek Uradni list SFRJ, št. 23/71) in pravilnik o izgradnji bencinskega servisa za oskrbo z gorivom motornih vozil in o skladiščenju in pretakanju goriv (Uradni list SFRJ, št. 27/71).
33. člen
(zaščita ozračja)
Energetski vir za ogrevanje prodajnega objekta bencinskega servisa je plin.
V zazidalnem območju se lahko zadržujejo samo tehnično brezhibna vozila, ki ustrezajo zahtevam predpisov glede vsebnosti in koncentracije izpušnih plinov.
34. člen
(vegetacija in krajinske značilnosti)
Celotno območje mora ohranjati tendenco obstoječega naklona terena proti jugovzhodu.
Ne dopušča se postavljanje provizoričnih objektov, razen kioska za nadzornika parkirišča. Provizorični objekti so dopusti samo za čas izvajanja gradbenih del.
Parkirne površine so izključno namenjene parkiranju registriranih vozil oziroma tovornih prikolic.
Zelene površine se povsod kjer pogoji dopuščajo zasadi z drevesi in grmičevjem.
Izvedba parkirišč za osebna vozila se izvede s travnimi ploščami z namenom zmanjševanja asfaltnih površin.
VII. ETAPNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
35. člen
(etapnost izvedbe)
Dopustna je etapna izvedba posameznih funkcionalnih enot območja (bencinski servis, parkirišče tovornjakov 1 in parkirišče tovornjakov 2).
Ureditev, parkirišče tovornjakov 2 je dopustna po izvedbi ali istočasno z izvedbo parkirišča tovornjakov 1.
Vsaka funkcionalna enota se mora izvesti v celoti po določilih iz zazidalnega načrta.
VIII. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE IZVAJAJO V 1. FAZI
36. člen
Do realizacije zazidalnega načrta se zemljišča koristijo za obstoječi namen. Dopustni posegi v tem območju so lahko samo tisti, ki so določeni v zazidalnem načrtu.
Začasne ureditve in provizorični objekti niso dopustni – razen za potrebe realizacije zazidalnega načrta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
37. člen
Posegi iz zazidalnega načrta se morajo izvesti v celoti in kontinuirano. Dopustna je izvedba v dveh fazah (35. člen tega odloka).
Za izvedbo priključkov infrastrukture, ni dopustno izvajati površinskih izkopov na servisno obvozni cesti in cesti Dolenje–Ajdovščina.
X. TOLERANCE PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI OBJEKTOV
38. člen
Dopustna so odstopanja od podane zakoličbe prometnih površin v smislu zagotavljanja ustrezne prometne varnosti.
Odstopanja od gabaritov prodajnega objekta bencinskega servisa so dopustna ob upoštevanju ostale zunanje ureditve. Kota pritličja objekta se prilagaja niveleti voznih površin (16 cm nad vozno površino). Dejanske višine se določijo v tehnični dokumentaciji.
Odstopanja od namembnosti objektov in rabe površin so dopustna samo v smislu ustreznejšega koriščenja površin, vendar brez odstopanja od globalne namembnosti območja.
XI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Zazidalni načrt za območje Ajdovščina – Pod obvoznico je stalno na vpogled na Občini Ajdovščina.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352/01-64/98
Ajdovščina, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Ajdovščina
Kazimir Bavec l. r.

AAA Zlata odličnost