Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4191. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del krajevne skupnosti - naselje Staro Mostje, stran 13323.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) ter na podlagi sklepa s seje zbora krajanov naselja Staro Mostje, je Svet krajevne skupnosti Mostje-Banuta na 5. redni seji dne 28. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del krajevne skupnosti – naselje Staro Mostje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Mostje-Banuta – naselje Staro Mostje (od hišne številke 1 do 38).
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 21. novembra 1999 od 7. do 19. ure, v prostoru vaškega doma v Mostju.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:
– preplastitev obstoječih asfaltnih cest in novo asfaltiranje do sedaj neasfaltiranih vaških cest v naselju Staro Mostje;
– obnovo zvonika,
– ureditev poljskih poti.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 12. 1999 do 30. 11. 2004.
5. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so krajani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Staro Mostje (od h. št. 1 do h. št. 39), in sicer:
– vsi zaposleni po stopnji – 2% od plače, nadomestila in plačil za pogodbena dela od neto prejemkov;
– samostojni podjetniki in obrtniki – 3% od neto zavarovalne osnove;
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti – po stopnji 8% od letnega KD negozdnih in gozdnih površih;
– krajani, ki prejemajo pokojnino – 2% od neto prejemkov;
– krajani, ki so na začasnem delu v tujini – 300 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/96).
7. člen
V primeru novogradenj na območju uvedbe samosprispevka, so novi lastniki dolžni v celoti poravnati obveznosti iz naslova samoprispevka, zmanjšano za vrednost amortizacije zgrajenega objekta.
Za izvzete hišne številke, ki so nenaseljene v času uvedbe samoprispevka velja, da se odloži plačilo samoprispevka do vselitve. Takrat poravna lastnik samoprispevek v celoti zmanjšan za vrednost amortizacije zgrajenega objekta.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Lendava.
Zavezanci, ki prejemajo plačo in pokojnino iz tujine plačujejo samoprispevek dvakrat letno in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta, po položnicah, ki jih izstavlja KS Mostje-Banuta.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu pri KS Mostje-Banuta.
11. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Mostje Banuta za naselje Staro Mostje od hišne št. 1 do vključno hišne št. 39 ter vsi zaposleni krajani iz območja naselja Staro Mostje, ki so zaposleni pa še niso vpisani v splošni volilni imenik.
Na referendumu se glasuje s tajnim glasovanjem na glasovnici, ki ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE–BANUTA
                 G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 21. novembra 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka v delu KS Mostje-Banuta za naselje Staro Mostje (od h. št. 1 do h. št. 39) za obdobje 5 od 1. 12. 1999 do 30. 11. 2004 za:
– preplastitev obstoječih asfaltnih cest in novo asfaltiranje do sedaj neasfaltiranih vaških cest,
– obnovo zvonika,
– ureditev poljskih poti.
G L A S U J E M
             “ZA“              “PROTI“
                (pečat krajevne skupnosti)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se volilec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma se obkroži beseda “PROTI“, kolikor se z uvedbo samoprispevka volilec ne strinja.
12. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Mostje-Banuta v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, neposredno glasovanje na volišču pa vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
13. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Staro Mostje sprejme Svet krajevne skupnosti Mostje-Banuta v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.
14. člen
Za pravilno in namensko rabo sredstev krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja odbor, ki ga imenuje Svet krajevne skupnosti Mostje-Banuta. Odbor poroča enkrat letno o zbranih in porabljenih sredstvih samoprispevka zboru krajanov naselja Staro Mostje.
15. člen
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Mostje, dne 5. oktobra 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Mostje-Banuta
Drago Škafar l. r.

AAA Zlata odličnost