Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4168. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 Tacen - Šmartno, stran 13264.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji, dne 4. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 Tacen – Šmartno
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7 Tacen Šmartno (Uradni list SRS, št. 58/92, 63/99) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“in spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š7 Tacen Šmartno, ki jih je izdelal LUZ, Vojkova 57, Ljubljana, pod št. 445/1 v maju 1999.”
2. člen
2. člen se dopolni z novo prvo alineo, ki se glasi:
“ŠO 7/1 Tacen”.
3. člen
3. člen se po abecednem vrstnem redu dopolni z novo alineo, ki se glasi:
“O – površine za pretežno osrednje dejavnosti.”
4. člen
V 4. členu se v seznamu oznak glede vrste posegov dodata v številčnem vrstnem redu naslednji alinei:
“4 – območja mešanih dejavnosti (stanovanja, obrt, centralne dejavnosti)
8 – parkovna, športna in rekreacijska območja”.
5. člen
V 6. členu se za drugo točko doda nova tretja točka, ki se glasi:
“3. Regulacijska karta na topografskem načrtu v M 1:500 za območje urejanja ŠO 7/1 Tacen in komunalna karta v M 1:500 za območje urejanja ŠO 7/1 Tacen, ki ju je izdelal LUZ, Vojkova 57, Ljubljana, v maju 1999.”
6. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:
“Območje mešanih dejavnosti
9.a člen
V morfoloških enotah z oznako 4 so dovoljeni enaki posegi in pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 8. in 9. členu tega odloka.”
7. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki se glasi:
“Parkovna, športna in rekreacijska območja
11.a člen
V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni tile posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov in naprav,
– gradnja spremljajočih objektov, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, gostinski lokali, sanitarije, klubski prostori),
– urejanje zelenih površin z mikrourbano opremo,
– postavitev kioskov, spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve.”
8. člen
V 12. členu se za zadnjo alineo dodata novi alinei, ki se glasita:
“– gradnja objektov za razvoj kmetijske dejavnosti,
– gradnja enodružinskih stanovanjskih objektov ob pogoju, da se s posegom ne prizadene naravne in kulturne dediščine. Poseg se opredeli s posebno strokovno presojo, ki jo potrdi pristojna služba MOL za urejanje prostora. Presoja mora vsebovati: presojo vplivov na okolje, parcelacijo in rešitev komunalne opreme in prometa.”
9. člen
V 39. členu v točki a) se druga alinea, ki se glasi “– morfološke enote 9/1, 9/2 in 9/3“ spremeni tako, da se glasi “– morfološka enota 9/3“.
10. člen
Za 39. členom se doda 39.a člen, ki se glasi:
“V območju urejanja ŠO 7/1 Tacen veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– morfološka enota 3C/1
V območju so dovoljeni posegi:
– enote f, g, h, i: gradnja prodajnih lokalov za osnovno preskrbo, specializirano trgovino, gostinstvo in turistično poslovno dejavnost, v nadstropju objekta f je možna ureditev stanovanjskih enot, v kletni etaži pa parkirnih prostorov in skladišč;
– enota j: ureditev javnih površin, ploščadi za pešce;
– enota k: ureditev stopnic;
– enota l: ureditev parkirnih in dostavnih površin;
– obvezna je ureditev zelenic in zasaditev z drevjem.
– morfološki enoti 4 A/1, 4 A/3
V območju so dovoljene novogradnje mešane dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju.
Gradnja hlevov in gospodarskih objektov ni dovoljena, obstoječe kmetije se lahko ohranijo brez dodatnega širjenja kmetijske dejavnosti.
Postavljanje začasnih objektov, reklamnih znamenj in oznak ni dovoljeno.
Gostinske in druge dejavnosti, za katere je treba zagotoviti več kot tri parkirna mesta, so dovoljene z neposredno navezavo na Tacensko cesto ali Kajakaško cesto.
– morfološka enota 4 A/2
V območju so dovoljeni posegi:
– enota m: obstoječi objekt se ohranja v dosedanjem obsegu, možne so funkcionalne izboljšave in spremembe namembnosti;
– enota n: dovoljena je novogradnja objekta mešane dejavnosti;
– obvezna je ohranitev ozelenitve oziroma zasaditev z visokim drevjem.
– morfološka enota 4A/4
Dovoljena je gradnja brvi za pešce čez Savo in nadstrešnice s turističnimi informacijami, prikazi in eksponati iz zgodovine kraja.
– morfološka enota 9/1
V območju so dovoljeni posegi iz splošnih določil razen:
– postavitev reklamnih znamenj,
– postavitev kioskov in začasnih objektov,
– gradnja nadzemnih komunalnih objektov.
V enoti b je obvezna zasaditev pasu visoke vegetacije. Dovoljeno je le sonaravno urejanje bregov Save.
V enoti a so na obstoječih objektih dovoljena le vzdrževalna dela.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– morfološka enota 3C/1
– zazidalna zasnova objektov sledi gradbenim linijam;
– gabarit je pritličen, deloma P+1;
– streha je položna enokapnica, naklon do 8°, kritina pločevina;
– členitev fasade, oblikovanje fasadnih zaključkov in strehe je enotno za celotno skupino objektov;
– ob vstopu s Tacenske ceste, Kajakaške ceste in Thumove ulice se pešpot razširi v vstopno ploščad. Na ploščadi so ureditve, ki preprečujejo vožnjo avtomobilom, omogočen je dostop z invalidskimi vozički;
– protihrupne bariere so zazelenjene;
– pred izdelavo lokacijske dokumentacije mora investitor izdelati idejno rešitev objekta s komunalno in zunanjo ureditvijo za celotno morfološko enoto. Zaradi uskladitve z idejno zasnovo so dopustna manjša odstopanja od regulacijskih linij. Skladnost idejne rešitve s prostorskim izvedbenim aktom ugotovi pristojna služba za urbanizem mestne občine.
– morfološke enote 4A/1, 4A/2 in 4A/3
– gabarit je maksimalno P+M v morfološki enoti 4A/3 in P+1+M v morfološki enoti 4A/1;
– naklon strešin stanovanjskih objektov je 35 ° do 38 °, kritina opečna. Strehe prizidav so prilagojene obstoječim objektom;
– v morfološki enoti 4A/2 so na obstoječem objektu možne manjše funkcionalne dopolnitve po pogojih Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, novi objekt je v oblikovanju in višinskem gabaritu usklajen z obstoječim objektom.
c) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja ter objekte z vplivnimi območji:
– naravna dediščina:
– območja med Kajakaško cesto in reko Savo
– lipa in divji kostanj pri hiši Kajakaška 8
– divja kostanja pred hišo Thumova 8
– vsa starejša vegetacija na severovzhodnem delu območja, za katero velja režim dendrološke naravne dediščine
– etnološka dediščina:
– Tacenska c. 145
– Kajakaška c. 8.
Za prenovo objektov je treba dobiti smernice Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
– arheološka dediščina:
Vsi posegi v zemeljske plasti morajo biti predhodno prijavljeni Ljubljanskemu regionalnemu zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine tako, da bo pristojni konzervator lahko prisoten pri posegih v zemeljske plasti.
d) Prometno urejanje
Znotraj regulacijskih linij so predvidene naslednje rekonstrukcije cest:
– Thumova ulica: vozišče šir. 5,50 m, enostranski pločnik šir. 1,20 m in enostranska bankina 0,5 m; v območjih, kjer to ni možno, je lahko vozišče ožje;
– Tacenska: širina vozišča je 2 x 3,20 m, kjer prostor dopušča, je vzdolžno enostransko ali obojestransko parkiranje šir. 2 m, obojestranski pločnik širine 1,60 m in obojestranska kolesarska steza širine 1,60 m;
– Kajakaška: širina vozišča 2 x 3,20, obojestranski pločnik širine min. 1,60 m.
Pri podrobni obravnavi posameznih posegov je treba upoštevati veljavne prometno-tehnične predpise.
e) Komunalno urejanje
1. Vodovod
Območje ŠO 7/1 leži izven varovalnih pasov vodnih virov. Območje je oskrbovano z vodo iz vodovodnega sistema Šentvid.
Na obravnavanem območju je predvidena zamenjava obstoječega sekundarnega vodovodnega sistema (skladno s programsko rešitvijo “Vodovod in kanalizacija na območju Tacna – ŠS 7” št. proj. 1730 V, marec 1995 pri JP VO-KA.
Po Tacenski cesti je predvidena izgradnja novega vodovoda Ø 200 mm od mostu čez Savo do Ceste vstaje. Obstoječ vodovod Ø 125 mm bo ukinjen.
Po Kajakaški cesti je predvidena izgradnja vodovoda Ø 150 mm, ki bo nadomestil obstoječega Ø 80 mm.
Ob Thumovi ulici bo deloma na novo zgrajen vodovod Ø 100 mm, deloma pa zamenjan obstoječ vodovod Ø 80 mm.
Sekundarno omrežje znotraj območja mora biti dimenzionirano in zasnovano tako, da bo:
– nudilo zadostno požarno zaščito po pravilniku o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov,
– omogočalo direktno priključevanje posameznih potrošnikov,
– zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav in drevja.
Ob gradnji novih vodovodnih oziroma rekonstrukciji starih je potrebno obnoviti hišne priključke.
2. Kanalizacija
Kanalski sistem odvodnjavanja območja je ločen. Odpadne vode iz območja so speljane v ČN Brod.
Na obravnavanem območju je predvidena dopolnitev obstoječega kanalizacijskega omrežja (skladno s programsko rešitvijo “Vodovod in kanalizacija na območju Tacna – ŠS 7”, št. proj. 2436 k, marec 1995 pri JP VO-KA) po Tacenski cesti, Thumovi ulici in Kajakaški cesti.
Objekte bo obvezno priključiti na predvideno javno kanalizacijo.
Sekundarna kanalizacija naj poteka po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh, tako da je omogočeno vzdrževanje kanalov in čiščenje hišnih priključkov. Sekundarno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Meteorno vodo z javnih površin (ceste, parkirišča) se preko lovilcev olj odvodnjava v Savo.
Meteorno vodo iz strešnih površin objektov je potrebno odvajati preko ponikovalnic v podtalje, tam, kjer je to glede na terenske razmere možno. Vse čiste površinske meteorne vode, ki s področja Šmarne gore prečkajo to območje, se s posebno kanalizacijo spelje v Savo.
Delavnice in kurilnice centralnih kurjav na olje morajo imeti lovilce olj.
3. Telefon
Območje je sedaj priključeno na začasno kontejnersko centralo Tacen. Predvidena je izgradnja nove PTT z novo telefonsko centralo v Šmartnem, ki bo oskrbovala obravnavano območje.
4. Plinsko omrežje
Na območju je predvidena izgradnja nizkotlačnega in srednjetlačnega plinovodnega omrežja z navezavo na obstoječe omrežje na Brodu.
Uporaba plina je predvidena za celotno oskrbo.
5. Elektro omrežje
Območje se bo oskrbovalo z električno energijo iz obstoječih transformatorskih postaj TP Tacen in TP Zgornji Tacen.
6. Javna razsvetljava
Območje je opremljeno z javno razsvetljavo, novi posegi bodo dopolnjevani v skladu s svetlobnotehničnimi standardi.
7. Odpadki
Odpadki se zbirajo v individualnih kontejnerjih v okviru lastniških parcel.
f) Varstvo okolja
Za posege v prostor, ki lahko dodatno obremenijo okolje, je treba v postopku izdelave lokacijske dokumentacije pridobiti oceno vplivov na okolje.
V območju veljajo pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.
g) Parcelacija
Morfološka enota 4A/1
Za morfološko enoto 4A/1 določa odlok, poleg osnovnih regulacijskih elementov, tudi razdelitev gradbenih parcel z dostopnimi cestami.
Za tiste gradbene parcele, ki nimajo neposrednega dostopa na javno cesto, morajo investitorji pred pričetkom gradnje objekta zgraditi interno dostopno cesto. Kadar bo dostopno cesto uporabljalo več lastnikov gradbenih parcel, se stroški pridobivanja, opreme in priprave zemljišča za dostopno cesto, kakor tudi stroški izgradnje dostopne ceste, razdelijo med njene neposredne uporabnike.
Lokacijska dokumentacija se izdela sočasno za objekt (objekte) in za dostopno cesto s komunalnimi napravami.
Če želi lastnik (skupina lastnikov) gradbenih parcel bistveno spremeniti parcelacijo in prilagoditi regulacijske pogoje spremenjenim razmeram, mora kot podlago za izdelavo lokacijske dokumentacije skupine objektov pridobiti enotno urbanistično, prometno in komunalno rešitev za celotno morfološko enoto ali za njen del.
Najmanjše območje enotne urbanistične, prometne in komunalne rešitve določi pristojna služba za urbanizem, ki izdelano enotno rešitev tudi verificira.“
11. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠO 7/1 Tacen (Uradni list SRS, št. 26/89-1421).”
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-25/99
Ljubljana, dne 4. oktobra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost