Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1999 z dne 28. 10. 1999

Kazalo

4167. Odlok o oglaševanju, stran 13260.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91), 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 4. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o oglaševanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) ureja pridobivanje lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, plakatiranje za potrebe volilne kampanje, oglaševanje za lastne potrebe ter višina komunalne takse.
2. člen
Objekti ali naprave za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost so: samostoječe, stenske ali svetlobne table; samostoječe svetlobne vitrine, svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega prometa; plakatni stebri; slikovno ali pisno obdelane stene zgradb; svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki; obešanke na drogovih javne razsvetljave; prenosljivi ulični panoji; transparenti; zvočni objekti ali naprave; plakati, nalepke, napisi in podobno.
3. člen
Lokacije in namen rabe objektov in naprav za oglaševanje se določijo s prostorskimi izvedbenimi akti MOL in s pravilnikom o merilih za določitev lokacij in lokacijah za oglaševanje.
Na lokacijah iz prvega odstavka tega člena se lahko postavijo oziroma namestijo (v nadaljevanju: postavijo) po predhodnem soglasju oddelka mestne uprave, pristojnega za urbanizem: samostoječe, stenske ali svetlobne table; samostoječe svetlobne vitrine, svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega prometa; plakatni stebri; svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki; obešanke na drogovih javne razsvetljave; prenosljivi ulični panoji; transparenti; zvočni objekti ali naprave.
Na lokacijah, kot so obdelane stene zgradb, zavese gradbenih odrov, gradbene ograje, se lahko postavijo ali namestijo plakati, nalepke, napisi in podobno.
4. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: stranka).
5. člen
Na samostoječih in stenskih tablah, stebrih, obešankah na drogovih javne razsvetljave, svetlobnih vitrinah, uličnih panojih je dovoljeno vsakodnevno lepljenje majhnih plakatov (klasično plakatiranje).
6. člen
Na samostoječih in stenskih tablah je dovoljeno lepljenje velikih plakatov.
II. PRIDOBIVANJE LOKACIJ
7. člen
Lokacije za postavitev objektov ali naprav iz 2. člena tega odloka se pridobijo na podlagi javnega razpisa ali na podlagi predloga stranke iz 11. člena tega odloka (v nadaljevanju: stranka) z upravno odločbo (v nadaljevanju: dovoljenje).
1. Javni razpis
8. člen
Lokacijo za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka pridobi stranka z dovoljenjem na podlagi javnega razpisa za dobo enega leta, in sicer za:
– samostoječe stenske ali svetlobne table,
– samostoječe svetlobne vitrine,
– svetlobne vitrine na postajališčih mestnega prometa,
– plakatne stebre,
– svetlobne ali vrtljive prikazovalnike,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave.
Dovoljenje izda oddelek mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v nadaljevanju: pristojni oddelek).
Z dovoljenjem se določi rok za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje in višina ter način plačila takse. V primeru, da stranka v predpisanem roku ne postavi objekta ali naprave za oglaševanje, dovoljenje preneha veljati.
Če stranka izpolnjuje do MOL obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša vsako leto za eno leto s sklepom.
Proste lokacije se ponovno oddajo z javnim razpisom.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– izklicno ponudbo višine nadomestila v tolarjih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do MOL,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili MOL plakatnih mest za potrebe volilne kampanje.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki šteje pet članov. Člane komisije imenuje direktor mestne uprave izmed delavcev MOL.
Komisija po končanem postopku sestavi poročilo z oceno prispelih ponudb. Poročilo posreduje pristojnemu oddelku, ki o izbiri izda dovoljenje. Zoper dovoljenje ima stranka pravico pritožbe. Pritožbeni organ je župan.
Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih.
10. člen
Stranka, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičena uporabljati razpisano lokacijo, je dolžna o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti pristojni oddelek in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje.
Stranka je dolžna po preteku obdobja, določenega v dovoljenju, v katerem je bila upravičena uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od trideset dni.
V primeru, da stranka ni poravnala finančnih obveznosti do MOL, se postopa skladno z določili 26. in 28. člena tega odloka.
2. Predlog
11. člen
V primeru oglaševanja s prenosljivimi uličnimi panoji, transparenti, zvočnimi objekti ali napravami se lokacija iz pravilnika iz prvega odstavka 3. člena tega odloka pridobi na podlagi predloga stranke.
Tudi lokacija iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje se pridobi na podlagi strankinega predloga.
Pogoji za pridobitev dovoljenja so prosta lokacija za oglaševanje iz prvega in drugega odstavka tega člena, registracija iz 4. člena tega odloka in poravnava obveznosti do MOL.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka,
– soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni lasti.
Pristojni oddelek izda dovoljenje na podlagi strankinega predloga za postavitev objektov in naprav za oglaševanje.
Obveznosti strank
12. člen
Stranka mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti s firmo.
Stranka mora sama opravljati oglaševanje.
Stranka je dolžna redno vzdrževati in obnavljati objekte ali naprave za oglaševanje.
Poškodovane plakate iz 5. in 6. člena tega odloka mora stranka takoj zamenjati z novimi in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je stranka dolžna prelepiti z belim papirjem.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom.
Lokacije za posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem iz 8. in 11. člena tega odloka.
Prepovedi
13. člen
Uporaba lokacij brez dovoljenja iz 8. in 11. člena tega odloka je prepovedana.
Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj in podobno.
Prepovedano je tudi oglaševanje na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi).
Prepovedano je trositi propagandni material in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
14. člen
Za potrebe volilne kampanje mora MOL brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v MOL o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Za osnovno informiranje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na desetih plakatnih mestih za klasično plakatiranje in desetih plakatnih mestih za lepljenje velikih plakatov.
Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi javnega razpisa. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij, ki so razdeljene v tri skupine.
15. člen
Stranke, ki so pridobile lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne kampanje odstopiti plakatna mesta, ki jih določi pristojni oddelek za prvi krog volitev za 15 dni, v primeru drugega kroga volitev pa še za 15 dni. Za obdobje volilne kampanje povrne MOL stranki izpadli dohodek. Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi ustrezne dokumentacije stranke za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom plakatnega mesta. V primeru, da stranka ne predloži ustrezne dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne kampanje, MOL stranki ne poravna izpadlega dohodka.
16. člen
Pristojni oddelek najkasneje v 60 dneh pred dnevom glasovanja z javnim razpisom objavi pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest iz 14. člena tega odloka. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki ima tri člane in jo imenuje direktor mestne uprave.
17. člen
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
18. člen
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih plakatnih mest v roku treh dni, mora o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni oddelek. Komisija teh plakatnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
19. člen
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih in je vidno z javne površine:
– z napisom firme,
– z napisi, znaki, nalepkami, zastavami oziroma drugimi simboli firme, izdelka, storitve in podobno, ki so lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– ”laser” prikazi.
Stranka iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžna pristojnemu oddelku v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje za lastne potrebe.
Prijava mora vsebovati podatke o:
– firmi,
– kraju, času namestitve objekta ali naprave iz prvega odstavka tega člena,
– objektu ali napravi iz prejšnje alinee in
– odločbo o priglasitvi.
Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
20. člen
Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in podobno.
Stranka z vlogo zaprosi pooblaščenega izvajalca mestnega prometa za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena in z njim sklene pogodbo.
Izvajalec mestnega prometa je dolžan pristojnemu oddelku v petnajstih dneh prijaviti oglaševanje na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa.
Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno. Prijavi mora izvajalec mestnega prometa predložiti tudi fotokopijo pogodbe.
Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
V. TAKSE
21. člen
Takso plačuje stranka iz 4., 19. in 20. člena tega odloka (v nadaljevanju: zavezanec) od velikosti oglaševalne površine objekta ali naprave za oglaševanje (v nadaljevanju: taksni predmet).
Takse ne plačujejo:
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije, kadar gre za obveščanje o svoji dejavnosti na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
– sindikalne, mladinske in politične organizacije, kadar gre za proslavljanje obletnic ali dogodkov organizacije,
– MOL za akcije turističnega, športnega, kulturnega ali drugega namena, ki jih organizira, podpira ali je njihova pokroviteljica.
Taksa se ne plača za napis firme iz 19. člena tega odloka, ki je skladen z zakonom. Kolikor velikost napisa z zakonom ni določena, se plača taksa, če velikost napisa firme presega 0,5 m2.
22. člen
Taksna obveznost zavezanca iz prejšnjega člena tega odloka nastane z dnem postavitve objektov ali naprav iz 3., 19. in 20. člena tega odloka.
Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve taksnega predmeta.
23. člen
Okoliščina, da zavezanec ni uporabljal postavljenega taksnega predmeta, ne vpliva na taksno obveznost zavezanca.
24. člen
Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa taksne predmete in takso, ki je določena v točkah.
Taksa se plačuje po taksni tarifi mesečno na žiro račun MOL.
Vrednost točke znaša 22 tolarjev.
Spremembo vrednosti točke določi Mestni svet MOL s sklepom do konca leta za naslednje leto.
Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk taksnega predmeta, površino taksnega predmeta in številom dni njegove postavitve.
25. člen
Zavezancu se za postavitev ali namestitev taksnega predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in javnih zelenih površinah, taksa poveča za 20 odstotkov.
26. člen
Če oddelek mestne uprave, pristojen za finance, ugotovi na podlagi seznama zavezancev iz 21. člena tega odloka, da zavezanec ni plačal takse ali je ni plačal v celoti, o tem obvesti pristojni oddelek in Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpektorat).
VI. NADZOR
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat.
28. člen
Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi objektov ali naprav za oglaševanje stranki, če ugotovi:
– da stranka ni ravnala skladno z določili 10. člena tega odloka,
– da oglašuje brez dovoljenja iz 8. ali 11. člena tega odloka,
– da ne plačuje takse,
– da sama ne izvaja oglaševanja.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
Sredstva za odstranitev objektov ali naprav iz prvega odstavka tega člena načrtuje inšpektorat.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena,
2. oglašuje v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena,
3. ne uporablja lokacije skladno s četrtim odstavkom 12. člena,
4. oglašuje v nasprotju s petim odstavkom 12. člena,
5. stori prekršek iz 13. člena,
6. ne odstopi plakatna mesta za potrebe volilne kampanje (15. člen),
7. ne poda pisnega obvestila, kot določa 18. člen,
8. oglašuje v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena,
9. ne ravna po določbah drugega odstavka 19. člena,
10. ne prijavi oglaševanja, kot to določa tretji odstavek 20. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.
30. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če stori prekršek iz četrtega in petega odstavka 13. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Pravilnik iz 3. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. 30. in 33. člen odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92 in 24/96),
2. odredba o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno uporabo cest, prometnih površin in drugih javnih površin (Uradni list RS, št. 48/92, 50/90, 25/94 in 24/96),
3. odlok o plakatiranju (Uradni list SRS, št. 44/87, 23/88 in 10/90).
33. člen
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
V roku 60 dni pred pretekom časa iz prvega odstavka tega člena se objavi javni razpis za pridobitev lokacij, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pogodbena stranka, ki na javnem razpisu ne bo pridobila lokacij, je dolžna svoje objekte ali naprave za oglaševanje odstraniti v roku 30 dni po obvestilu.
V primeru, da pogodbena stranka ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, se upoštevajo določila 28. člena tega odloka.
34. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki oglašujejo za lastne potrebe, so dolžne v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pristojnemu oddelku prijaviti oglaševanje za lastne potrebe.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3430-8/99
Ljubljana, dne 4. oktobra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
TAKSNA TARIFA

1. Objekti ali naprave za oglaševanje kot gospodarska dejavnost -
2. člen odloka


                           Število točk
TABLE
                           
Tarifna številka 1                 
za samostoječe, stenske table
in prenosljive ulične panoje - m2             1 točka


Tarifna številka 2
za svetlobne - m2                     2 točki


VITRINE

Tarifna številka 3
za samostoječe svetlobne vitrine m2            2 točki


Tarifna številka 4

za svetlobne vitrine na avtobusnih
postajališčih mestnega prometa - m2            2 točki


PLAKATNI STEBRI  

Tarifna številka 5
za m2                           1 točka


FASADE

Tarifna številka 6
za slikovno ali pisno obdelane - m2           0,5 točke


PRIKAZOVALNIKI

Tarifna številka 7
za svetlobne - m2                     3 točke


Tarifna številka 8
za vrtljive - m2                     2 točki


OBEŠANKE NA DROGOVIH JAVNE RAZSVETLJAVE

Tarifna številka 9
za m2                           1 točka


TRANSPARENTI

Tarifna številka 10
za m2                           1 točka

Opomba:

Pri plakatiranju z majhnimi plakati mora zavezanec plakat
žigosati z obstojnim žigom pred obešanjem, kar pomeni, da je
plakat namestila stranka iz 8. člena tega odloka in voditi
evidenco o žigosanih plakatih, ki mora biti na vpogled
pooblaščeni osebi pristojnega oddelka.


ZVOČNI OBJEKTI ALI NAPRAVE

Tarifna številka 11
za m2 (pavšal za vsakih 100 m2
talne površine)                      30 točk


NALEPKE, NAPISI, LETAKI IN PODOBNO

Tarifna številka 12
za m2                           1 točka


Tarifna številka 13
s pomočjo zračnih plovil za m2             0,1 točke


2. Objekti ali naprave za oglaševanje za lastne potrebe - 19. in
20. člen odloka


NAPIS FIRME

Tarifna številka 14
nad 0,5 m2                       0,5 točke


NAPISI, ZNAKI, NALEPKE, ZASTAVE, DRUGI SIMBOLI FIRME, IZDELKA IN
PODOBNO

Tarifna številka 15
nesvetlobni za m2                    0,5 točke


Tarifna številka 16
svetlobni za m2                     1,5 točke


Tarifna številka 17
vrtljivi za m2                      1 točka


OGLAŠEVALNE VITRINE

Tarifna številka 18
za m2                           1 točka


Tarifna številka 19
LASERSKI prikazi (pavšal)                500 točk


ZUNANJE STENE AVTOBUSOV MESTNEGA PROMETA

Tarifna številka 20
za m2                           1 točka

Opombe:

Kjer je točkovna vrednost oglaševanja odvisna od površine, se
oglaševalne površine enega zavezanca seštevajo in zaokrožijo
navzgor na 0,5 m2.

Takse ne plačujejo zavezanci, ki oglašajo za lastne potrebe v
naslednjih primerih:

- za javne prireditve v notranjosti zgradb ali na za to določenih
mestih pročelij objektov, če se nanašajo na prireditev (kino,
gledališče ipd.);

- za oglaševanje namenjeno prodaji časopisov v izložbah kioskov;

- za volilno oglaševanje v času volitev;

- za zastave (državne, občinske in druge) obešene na podlagi
državnih in občinskih predpisov.


AAA Zlata odličnost