Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4207. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4208. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4258. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za odsek avtoceste Slivnica-Pesnica na območju priključka Rogoza b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin - dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Hoče-Slivnica, v letu 1999, v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
4259. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne baze b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko, v delu, ki ga opredeljuje osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta

MINISTRSTVA

4209. Odredba o obsegu carinske kvote za določeno blago, ki je še na voljo za razdelitev po uredbi o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
4210. Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja
4211. Odredba o izobraževalnem programu Redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za voznike inštruktorje in učitelje predpisov
4212. Odredba o prepovedi uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih
4213. Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih
4214. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur
4215. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina
4216. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4217. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo

OBČINE

Grad

4218. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Grad
4219. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Grad

Grosuplje

4220. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje

Ivančna Gorica

4221. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
4222. Odločba o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični

Kozje

4223. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

Krško

4224. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa

Kuzma

4225. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov

Ljutomer

4226. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
4227. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer

Metlika

4228. Sklep o prazniku Občine Metlika

Mirna Peč

4229. Odlok o občinskem prazniku

Mislinja

4230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1999

Novo mesto

4231. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Birčna vas

Pivka

4232. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Prebold

4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold

Prevalje

4234. Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Prevalje

Ravne na Koroškem

4235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
4236. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
4237. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Podgora
4238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas
4239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Tolsti vrh pri Ravnah

Rogatec

4240. Odlok o lokacijskem načrtu za nadomestni bencinski servis v Rogatcu
4241. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999

Slovenske Konjice

4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem načrtu stanovanjske cone Vešenik - del A in B
4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske Konjice
4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Slovenske Konjice

Škofljica

4245. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofljica

Tabor

4246. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Tabor
4247. Sklep o sofinanciranju investicij v lokalne, javne, gozdne in ostale nekategorizirane ceste v Občini Tabor

Trebnje

4248. Odlok o turistični taksi v Občini Trebnje
4249. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4250. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4251. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Vodice

4252. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1999
4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del - Vodice
4254. Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice, b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti Š14 Vodice in Š 11 Skaručna

Žalec

4255. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
4256. Odlok o odpravi naselja Dobrteša vas in njegovi združitvi z naseljem Šempeter v Savinjski dolini ter uvedbi enotnega uličnega sistema v novem naselju
4257. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti