Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4260. Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL)
4261. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN)
4262. Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS)
4263. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (ZPNKKW)
4264. Zakon o spremembah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI)
4265. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (ZDru-A)

Odloki

4266. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1999 (OdFNBS99)
4267. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1998 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS98)
4268. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4269. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4270. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburgu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4271. Sklep o spremembi sklepa o nalogah Urada vlade za informiranje

MINISTRSTVA

4272. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
4273. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek)
4274. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek)
4275. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Bezuljak)
4276. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze
4277. Pravilnik o eruka kislini
4278. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
4279. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
4280. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
4281. Pravilnik o varnostnih znakih
4282. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje stekline - Rabies (Lyssa)

USTAVNO SODIŠČE

4283. Odločba o razveljavitvi 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin

BANKA SLOVENIJE

4284. Sklep o spremembi sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4285. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa materiala in izdelkov v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala (kalo, razsip, razbitje, okvara)
4286. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56. člena zakona o računovodstvu
4287. Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59. člena zakona o računovodstvu
4288. Sprememba pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bled

4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Bled, d.o.o.

Celje

4290. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na drugega naslednjega kandidata z liste LDS

Lenart

4291. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart

Litija

4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Litija za leto 1999

Slovenj Gradec

4293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje Zdravstvenega doma)
4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Škalce III (območje 2)
4296. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Bezina
4297. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Vešenik - del A in B
4298. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov v Vrtcu Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti