Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4265. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (ZDru-A), stran 13437.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (ZDru-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (ZDru-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. oktobra 1999.
Št. 001-22-155/99
Ljubljana, dne 2. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŠTVIH (ZDru-A)
1. člen
V zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 49/98 – odločba US) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.”
2. člen
V 6. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Po določbah tega zakona lahko društva ustanavljajo tudi tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot eno leto.”
Dosedanje besedilo člena postane drugi odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Podatki, vpisani v register društev in evidence iz 13. in 14. člena tega zakona, so javni.”
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“V registru društev se obdelujejo naslednji osebni podatki:
– osebno ime zastopnika društva (registrska knjiga),
– osebno ime, rojstni datum, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča ustanoviteljev društva (zbirka listin).
V evidencah iz 13. in 14. člena zakona se obdelujejo osebni podatki o osebnem imenu zastopnika mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev v Republiki Sloveniji.”
4. člen
8. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
“Društvo lahko ustanovijo osebe, ki so dopolnile 18 let.
Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva.”
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besede: “organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja; sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo oziroma imenovanja in razrešitve” nadomestijo z besedami: “način upravljanja društva”, za besedama “dolžnosti članov” se črtajo besede “ter organov društva”, namesto besede: “ter” se postavi podpičje, na koncu stavka pa se doda besedilo: “in način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta.”
Drugi odstavek se črta.
6. člen
Doda se nov 10. člen, ki se glasi:
“10. člen
Društvo se lahko spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu.
Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, je pravni naslednik spojenih oziroma pripojenih društev.”
7. člen
V prvem odstavku 16. člena se na koncu pred piko doda besedilo “(v nadaljevanju: pristojni organ)”.
8. člen
V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Kadar je odločitev pristojnega organa o registraciji odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, ki je med udeleženci v postopku registracije sporno, pristojni organ postopek registracije društva prekine in napoti udeleženca postopka, ki ugovarja registraciji, da v primernem roku začne pravdni oziroma drug ustrezen postopek za odločitev o predhodnem vprašanju.”
9. člen
V drugem odstavku 20. člena se besede “seje najvišjega organa, na kateri” nadomestijo z besedami: “sestanka, na katerem”.
10. člen
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
“20.a člen
Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva, je društvo oziroma njegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah.
Vlogi za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo dveh ali več društev, je potrebno priložiti sklepe vseh društev z odločitvijo o spojitvi, zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva, ter temeljni akt novega društva v dveh izvodih. Vlogi za registracijo pripojitve društva je potrebno priložiti sklepe vseh društev z odločitvijo o pripojitvi.
Za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, ali registracijo pripojitve društva se smiselno uporabljajo določbe 18. člena zakona.
Društvo, ki je zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva oziroma odločbe o registraciji pripojitve društva.”
11. člen
V 25. členu se besede “najvišji organ društva” nadomestijo z besedo “društvo”.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek:
“Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.
Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu.”
12. člen
V 27. členu se za besedo “članov” doda vejica in besede: “s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu”.
13. člen
V prvem odstavku 28. člena se besede “najvišji organ društva” nadomestijo z besedo “društvo”.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda stavek: “Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.”
V tretjem odstavku se besedi “najvišjega organa” nadomestijo z besedo “društva”, na koncu pa se doda stavek: “Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.”
14. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev.
V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka iz 31. člena tega zakona in mu o tem predložijo dokazilo.”
15. člen
V 29. členu se besede: “deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije” nadomestijo z besedami: “s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.”
Dodajo se nov drugi, tretji in četrti odstavek:
“Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.
Za pravnomočno odločbo iz prejšnjega odstavka smiselno veljajo določbe prvega odstavka 28.a člena.
Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka iz 31. člena tega zakona, v nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva iz registra društev.”
16. člen
V 31. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Če društvo ne ravna po drugem odstavku 28. člena in v primerih iz drugega odstavka 28.a člena ter v primerih prenehanja društva po 29. členu tega zakona, odloči o prenosu premoženja društva pristojno sodišče, skladno s predpisi o likvidaciji.”
Doda se nov drugi odstavek:
“Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, pa postopka ne predlagajo upniki, ga predlaga sodišču pristojni organ.”
17. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda in število: “najmanj 50.000” nadomestita s številom: “100.000”. V 6. točki se pred oklepajem doda besedilo: “oziroma poročila o poslovanju v roku ne predloži organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov”. Doda se nova 7. točka, ki se glasi:
“7. v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah pri registrskem organu ne vloži zahteve za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva, (20.a člen).”
V drugem odstavku se beseda in število: “najmanj 10.000” nadomestita s številom: “20.000”.
18. člen
V 36. členu se besede: “Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje” nadomestijo z besedami: “Agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij.”
19. člen
V 38. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“O podelitvi, podaljšanju oziroma odvzemu statusa društva, ki deluje v javnem interesu, mora pristojno ministrstvo v 8 dneh obvestiti pristojni organ.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati določba petega odstavka 58. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86) in določba petega odstavka 37. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86).
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/90-7/22
Ljubljana, dne 22. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti