Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4263. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (ZPNKKW), stran 13436.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (ZPNKKW)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (ZPNKKW), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. oktobra 1999.
Št. 001-22-153/99
Ljubljana, dne 29. oktobra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS d.d. IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU V VIŠINI 85 mio EUR (KfW II) (ZPNKKW)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga ta najame pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, in sicer avtocestnih odsekov Vransko–Blagovica, Blagovica–Šentjakob, Pesnica–Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina–Klanec in Višnja Gora–Bič, v višini 85 mio EUR glavnice s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več delih, do vključno 30. 6. 2001,
– valuta črpanja je EUR,
– rok odplačila je 18 let, z vključenim sedemletnim moratorijem na vračilo glavnice od dneva podpisa pogodbe,
– glavnica se odplačuje v 22 polletnih obrokih, s prvim obrokom 30. 12. 2006,
– obresti so plačljive polletno na enake datume kot glavnica, in sicer vsakega 30. 6. in 30. 12. v letu,
– obresti se obračunavajo v višini EURIBOR, povečane za obrestno maržo, ki je odvisna od kreditnega tveganja Republike Slovenije in trenutno znaša 0,575 odstotnih točk letno,
– vsi stroški povezani s pripravo in odobritvijo kredita ne presegajo 0,5% vrednosti kredita,
– strošek nadomestila za rezervacijo sredstev kredita znaša 0,2% letno od nečrpanega zneska kredita in se začne obračunavati tri mesece od dneva podpisa pogodbe, plačuje pa se kvartalno za nazaj,
– zamudne obresti za zapadle in neodplačane zneske kredita se obračunajo po višini obrestnih mer, sestavljenih iz:
– vsote EURIBOR, obrestne marže iz šeste alinee in 2% ali
– vsote stroškov financiranja, ki ga ima banka za neodplačan znesek kredita, obrestne marže iz šeste alinee in 2%, za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita.
V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poseben poziv banke Kreditanstalt für Wiederaufbau plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
2. člen
Poroštveno pogodbo sklene s kreditodajalcem minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96, 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-95/1
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti