Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4260. Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL), stran 13429.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL)
Razglašam zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 1999.
Št. 001-22-150/99
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O LASTNINJENJU KULTURNIH SPOMENIKOV V DRUŽBENI LASTNINI (ZLKSDL)
1. člen
Ta zakon ureja lastninjenje nepremičnih kulturnih spomenikov (v nadaljevanju: spomenikov), ki so bili družbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb na dan 23. 8. 1996.
2. člen
Spomeniki iz prejšnjega člena, ki so na dan uveljavitve tega zakona razglašeni kot spomeniki državnega pomena, postanejo last države Republike Slovenije skupaj s premičninami, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu spomenika.
Seznam spomenikov iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del tega zakona.
3. člen
Spomeniki iz prvega člena tega zakona, ki so na dan uveljavitve tega zakona razglašeni kot spomeniki občinskega pomena, postanejo last občine, na območju katere ležijo skupaj s premičninami, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu spomenika.
Seznam spomenikov iz prejšnjega odstavka je v prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.
4. člen
S spomeniki, ki s tem zakonom preidejo v last države, upravlja Ministrstvo za kulturo neposredno oziroma preko ustrezno usposobljenega zunanjega izvajalca, s spomeniki, ki pa postanejo last lokalne skupnosti, pa njen pristojen organ.
5. člen
Imetnik pravice uporabe na nepremičnem spomeniku v družbeni lastnini, mora skleniti z Republiko Slovenijo oziroma z občino, ki je lastnica spomenika, pogodbo o prenosu spomenika v posest v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
V pogodbi iz prejšnjega člena se uredi tudi vračilo vlaganj dosedanjim upravljalcem v podržavljene spomenike, po kateri se ta sredstva povrne najkasneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona. V pogodbi, ki jo skleneta Republika Slovenija in dosedanji upravljalec, se določita višina in rok vračanja sredstev, razen sredstev rednega vzdrževanja.
Pri določanju višine sredstev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo le tista vlaganja, ki so bila potrebna za ohranjanje spomenika in ki so pomenila trajno povečanje njegove vrednosti, in to le v delu, ki je presegel ekonomske koristi iz gospodarjenja oziroma uporabe spomenika.
Za vračilo vlaganj v spomenike, ki postanejo last občin, se smiselno upoštevata določbi prvega in drugega odstavka tega člena.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96) in sklep Vlade Republike Slovenije o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 46/96 in 57/97).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/91-31/1
Ljubljana, dne 20. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
                           Priloga 1

   Seznam kulturnih spomenikov, ki postanejo državna
               last

OBČINA: 003 - BLED

Bled - Blejski otok (EŠD 5287)

Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Bled - Grad (EŠD 24)

Odlok o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 007 - BRDA

Vipolže - Vila Vipolže (EŠD 820)

Odlok o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 009 - BREŽICE

Bizeljska vas - Grad Bizeljsko (EŠD 18)

Odlok o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Brežice - Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 (EŠD 7136)

Odlok o razglasitvi Gradu in grajske kašče v Brežicah za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Pišece - Grad (EŠD 524)

Odlok o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 011 - CELJE

Celje - Starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulici (EŠD 8753)

Odlok o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 017 - ČRNOMELJ

Črnomelj - Kulturni dom (EŠD 89)

Odlok o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 021 - DOBROVA-POLHOV GRADEC

Polhov Gradec - Grad Polhov Gradec (EŠD 1594, 554)

Odlok o razglasitvi gradu, vodnjaka in parka Polhov Gradec za
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 157 - DOLENJSKE TOPLICE

Kočevski Rog - Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224)

Odlok o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 024 - DORNAVA

Dornava - Park dvorca Dornava (EŠD 7876)

Odlok o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 158 - GRAD

Grad - Grad (EŠD 159)

Odlok o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 028 - GORIŠNICA

Dolane - Grad Borl (EŠD 35)

Odlok o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 029 - GORNJA RADGONA

Negova - Grad (EŠD 484)

Odlok o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 049 - KOMEN

Štanjel - Vrt ob vili Ferrari (EŠD 7901)

Odlok o razglasitvi Vrta ob Vili Ferrari v Štanjelu za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 050 - KOPER

Koper - Samostan Santorijeva 9 (EŠD 8346)

Odlok o razglasitvi samostana na Santorijevi 9 v Kopru za
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Socerb - Grad (EŠD 671)

Odlok o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 165 - KOSTEL

Kostel - Trško naselje (EŠD 5900, 910)

Odlok o razglasitvi trškega jedra in razvalin gradu Kostel za
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 053 - KRANJSKA GORA

Triglav - Aljažev stolp (EŠD 5531)

Odlok o razglasitvi Aljaževega stolpa na Triglavu za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 054 - KRŠKO

Kostanjevica na Krki - Območje gradu Kostanjevica (EŠD 8766, 265,
11070)

Odlok o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in
Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Leskovec pri Krškem - Območje gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772)

Odlok o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 065 - LOŠKA DOLINA

Snežnik - Območje gradu Snežnik (EŠD 8765)

Odlok o razglasitvi Območja gradu in Gradu Snežnik za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 070 - MARIBOR

Maribor - Dvorec Račji dvor (EŠD 6281)

Odlok o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Maribor - Grad Betnava (EŠD 13)

Odlok o razglasitvi parka, arheološkega najdišča in dvorca
Betnava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99)

Maribor - Šola Vinarska 14 (EŠD 6273)

Odlok o razglasitvi Šole - Vinarska 14 za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Maribor - Vetrinjski dvorec (EŠD 443)

Odlok o razglasitvi Vetrinjskega dvorca za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 073 - METLIKA

Gradac - Območje gradu Gradac (EŠD 8757, 10833)

Odlok o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 084 - NOVA GORICA

Branik - Grad Rihemberk (EŠD 40)

Odlok o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 085 - NOVO MESTO

Hmeljnik - Grad (EŠD 175)

Odlok o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Otočec - Območje gradu (EŠD 8759, 505)

Odlok o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 094 - POSTOJNA

Predjama - Grad Jama (EŠD 569)

Odlok o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 096 - PTUJ

Ptuj - Grad (EŠD 583)

Odlok o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega
pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Ptuj - Park gradu Turnišče (EŠD 7930)

Odlok o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 107 - ROGATEC

Rogatec - Muzej na prostem Rogatec (EŠD 626)

Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 178 - SELNICA OB DRAVI

Spodnji Slemen - Grad Viltuš (EŠD 811)

Odlok o razglasitvi park in grad Viltuš za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 112 - SLOVENJ GRADEC

Legen - Bolnišnica Trška gora (EŠD 312)

Odlok o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

Vodriž - Razvaline gradu (EŠD 7965)

Odlok o razglasitvi razvalin gradu Vodriž za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 113 - SLOVENSKA BISTRICA

Slovenska Bistrica - Grad (EŠD 663)

Odlok o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 122 - ŠKOFJA LOKA

Stara Loka - Starološki grad (EŠD 6024)

Odlok o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 134 - VELIKE LAŠČE

Turjak - Območje gradu Turjak (EŠD 8774)

Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 139 - VOJNIK

Socka - Graščina s parkom (EŠD 4445)

Odlok o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik
državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 192 - ŽIROVNICA

Doslovče - Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja (EŠD 121)

Odlok o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)

OBČINA: 193 - ŽUŽEMBERK

Dvor pri Žužemberku - Območje nekdanje Auerspergove železarne
(EŠD 8120)

Odlok o razglasitvi Območja Auerspergove železarne za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 82/99).

                           Priloga 2

   Seznam kulturnih spomenikov, ki postanejo last občin

OBČINA: 011 - CELJE

Prešnik - Graščina (EŠD 4370)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86, Uradni list RS,
št. 15/90 - popravek in 1/92 - popravek).

OBČINA: 155 - DOBRNA

Dobrna - Grad (EŠD 4374)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86, Uradni list RS,
št. 15/90 - popravek in 1/92 - popravek).

OBČINA: 022 - DOL PRI LJUBLJANI

Vinje - Spomenik na Judeževi domačiji (EŠD 976)

Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/84 in 4/85 - popravek).

OBČINA: 023 - DOMŽALE

Češenik - Park gradu Češenik (EŠD 8770)

Odločba o zavarovanju grajskega drevesnega in gozdnega parka v
Češeniku (Uradni list LRS, št. 8/52).

Krumperk - Grajski hlevi (EŠD 5290)

Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/84 in 4/85 - popravek).

OBČINA: 041 - JESENICE

Jesenice - Delavski dom Cesta železarjev 11 (EŠD 5355)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/87 in Uradni list RS,
št. 24/91).

Jesenice - Partizanska bolnišnica na Mežaklji (EŠD 5306)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85)

OBČINA: 045 - KIDRIČEVO

Kungota pri Ptuju - Grad Ravno polje (EŠD 612)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 35/89).

OBČINA: 050 - KOPER

Gabrovica pri Črnem Kalu - Bunker partizanske tehnike Žena (EŠD
1322)

Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v občini Koper (Uradne objave Primorske
novice, št. 1/93 in 18/93 - popravek).

OBČINA: 052 - KRANJ

Kranj - Dom Simona Jenka (EŠD 5139)

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in
zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83).

OBČINA: 053 - KRANJSKA GORA

Kranjska gora - Grobišče Napoleonovih vojakov Morga (EŠD 5381)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/87 in Uradni list RS,
št. 24/91)

OBČINA: 063 - LJUTOMER

Železne Dveri - Vinogradniški dvorec Železne Dveri (EŠD 8750)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 53/92)

OBČINA: 080 - MURSKA SOBOTA

Rakičan - Grad Rakičan (EŠD 6791)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave, št.
8/91, 9/92 - popravek, 11/92 in 5/98)

OBČINA: 085 - NOVO MESTO

Luknja - Izvirna dolina (EŠD 8756)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 38/92)

Novo mesto - Germove štale (EŠD 8532)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 38/92)

Novo mesto - Rokodelski dom (EŠD 8531)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 38/92)

OBČINA: 096 - PTUJ

Ptuj - Grad Ristovec (EŠD 6517)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 35/89)

OBČINA: 099 - RADEČE

Hotemež - Park gradu Dvor (EŠD 7918)

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti
v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 65/97 in 71/97 - popravek)

OBČINA: 101 - RADLJE OB DRAVI

Radlje ob Dravi - Dvorec Mahrenberg (EŠD 4824)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni
vestnik, št. 21/95)

Radlje ob Dravi - Samostan dominikank (EŠD 5021)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni
vestnik, št. 21/95)

OBČINA: 113 - SLOVENSKA BISTRICA

Zgornja Polskava - Graščina (EŠD 6916)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92)

OBČINA: 125 - ŠMARTNO OB PAKI

Šmartno ob Paki - Graščina Pakenštajn (EŠD 4332)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 10/83
in 5/84)

OBČINA: 139 - VOJNIK

Lindek - Grad (EŠD 4368)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86, Uradni list RS,
št.15/90 in 1/92)

OBČINA: 141 - VUZENICA

Vuzenica - Stari grad (EŠD 8141)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni
vestnik, št. 21/95)

OBČINA: 146 - ŽELEZNIKI

Železniki - Hiša Na Plavžu 55 (EŠD 5999)

Odlok o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in
kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 20/90 in 25/90 - popravek)

Železniki - Plavž (EŠD 896)

Odlok o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in
kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 20/90 in 25/90 -
popravek).


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti