Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4261. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN), stran 13432.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN)
Razglašam zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. oktobra 1999.
Št. 001-22-151/99
Ljubljana, dne 29. oktobra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O NAJEMU POSOJILA PRI MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ (MBOR) ZA PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN (ZNPPEN)
1. člen
Republika Slovenija z Mednarodno banko za obnovo in razvoj (v nadaljnjem besedilu: MBOR) sklepa posojilno pogodbo za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v znesku 14,050.000 EUR pod naslednjimi pogoji:
– rok črpanja posojila je 30. junij 2005,
– valuta črpanja je EUR,
– rok odplačila je 9 let z vključenim 3-letnim odlogom za odplačilo glavnice z začetkom odplačevanja 15. oktobra 2003,
– valuta odplačila glavnice je EUR,
– obrestna mera je fiksna. Določila se bo ob koncu vsakega polletnega obdobja, pri čemer vsi črpani zneski v enem polletnem obdobju predstavljajo eno delno posojilo. Tako bo celotno posojilo sestavljeno iz enajstih delnih posojil, vsako delno posojilo pa ima svojo fiksno obrestno mero.
Fiksna obrestna mera je za vsako delno posojilo sestavljena iz:
1. tržno določene osnovne obrestne mere, izračunane kot ponderirano povprečje obrestnih mer, pri čemer je ponder dospelost posameznega obroka delnega posojila. Fiksna obrestna mera (znana kot amortizacijska swap obrestna mera) je določena glede na variabilno obrestno mero LIBOR in
2. fiksnega celotnega pribitka, ki je sestavljen iz:
a) posojilne marže v višini tri četrtine odstotka (0,75%),
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih,
c) pribitka MBOR na tveganje.
Od dneva posameznega črpanja do dneva določitve fiksne obrestne mere za posamezno delno posojilo pa se obresti plačujejo po obrestni meri, ki je sestavljena iz:
1. obrestne mere LIBOR za šestmesečne depozite v EUR in
2. celotnega pribitka za LIBOR, ki sestoji iz:
a) posojilne marže v višini 0,75%,
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih.
Plačilo obresti: obresti so plačljive na isti datum kot glavnica posojila, pri čemer se v prvih treh letih črpanja posojila odplačujejo samo obresti.
Stroški najema posojila znašajo 1% vrednosti posojila in bodo plačani direktno iz sredstev posojila.
Stroški nečrpanega dela posojila znašajo 0,75% letno. V skladu s splošnimi pogoji MBOR (člen 3.02) se marža za nečrpani del posojila začne obračunavati v 60 dneh po podpisu sporazuma o posojilu.
Razpisi za nakup blaga in storitev, ki se financirajo iz posojila MBOR se morajo izvajati v skladu s pravili za izvajanje javnih naročil za posojila MBOR in posojila Mednarodne agencije za razvoj, na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.
2. člen
Posojilno pogodbo s prilogami z MBOR v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec. Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
3. člen
Sredstva za izpolnitev pogodbenih obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz posojilne pogodbe, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-93/1
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti