Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4264. Zakon o spremembah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI), stran 13437.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI)
Razglašam zakon o spremembah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. oktobra 1999.
Št. 001-22-154/99
Ljubljana, dne 29. oktobra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D., IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE DOLOČENIH DEL ZA POSODOBITEV IN RAZVOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZPFRZI)
1. člen
V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 31/99), se prvi in drugi odstavek 1. člena spremenita tako, da se glasita:
“Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil najetih pri domačih ali tujih bankah do skupne višine glavnic 9.290,744.400 tolarjev, oziroma v protivrednosti katerekoli druge valute, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 9. 1999, s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, za financiranje določenih del pri obnovi in dograditvi obstoječih prog, ki se bodo začela izvajati v letu 1999, skladno z nacionalnim programom razvoja slovenske železniške infrastrukture.
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– rok odplačila posameznega posojila je največ 10 let z vključenim triletnim moratorijem na odplačilo glavnic,
– posojilne pogodbe morajo biti sklenjene najkasneje do 31.12.1999,
– obrestna mera posojil ne sme presegati TOM + 6%, če gre za kredit tuje institucije pa ne EURIBOR + 0,70%,
– glavnice posojil se po preteku moratorija odplačujejo v enakih polletnih obrokih,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega posojila, ne smejo presegati 0,3% vrednosti glavnice posojila,
– stroški rezervacije sredstev posojil ne smejo presegati 0,5 % od nečrpanega zneska posojila.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-87/2
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti