Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 13504.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 16. in 80. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji dne 28. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
(območje in vrsta referenduma)
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen
Referendum bo 19. 12. 1999.
Za dan razpisa se šteje 6. 11. 1999.
3. člen
(obdobje za katero se uvede referendum)
Na referendumu se bodo občani Mestne občine Slovenj Gradec izrekli o uvedbi 1,5% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od leta 2000 do leta 2005.
4. člen
(namen in program)
Zbrana sredstva samoprispevka se bodo namenila za gradnjo pokritega (zimskega) in odprtega (letnega) bazena v Slovenj Gradcu, in sicer za:
– odkup zemljišč,
– komunalno ureditev zemljišč,
– prispevke in soglasja,
– projektno dokumentacijo,
– gradnjo objekta (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) in zunanjo ureditev,
– opremo.
5. člen
(finančna konstrukcija)
Vrednost izvedbe celotnega programa (izgradnje pokritega in odprtega bazena) od začetne faze do končanja), znaša 874,057.610 SIT.
S samoprispevkom se bodo predvidoma zbrala sredstva v višini 810,000.000 SIT.
Preostala sredstva se bodo zagotovila iz drugih virov, na katere se še računa.
6. člen
(zavezanci za plačilo in stopnje)
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, katerim se odmeri samoprispevek:
– po stopnji 1,5% od neto mesečne plače zaposlenih oziroma nadomestil plač ter nagrad, plačil od dopolnilnega dela in plačil po pogodbi o delu,
– po stopnji 1,5% mesečno od pokojnin,
– po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun davkov in prispevkov za zavezance, ki opravljajo samostojno poklicno ali gospodarsko dejavnost,
– po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke za zavezance, ki opravljajo dopolnilno obrt,
– po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke za zavezance, ki pridobivajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev,
– po stopnji 2,5% od letnega katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih površin za zavezance, ki so lastniki zemljišč.
7. člen
(oprostitve)
Samoprispevek se ne plačuje od:
1. prejemkov iz socialno zdravstvenih pomoči,
2. priznavalnin,
3. invalidnine in drugih prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne,
4. denarnih nadomestil za telesno okvaro,
5. dodatka za pomoč in postrežbo,
6. pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo (avgusta 1999 je ta znašala 58.491 SIT),
7. starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
8. štipendij učencev in študentov,
9. nagrad, ki jih prejemajo študentje in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi,
10. osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom (avgusta je znašala minimalna plača v RS 72.521 SIT bruto),
11. dohodka od kmetijske dejavnosti zavezancev, ki ne presegajo 10.000 SIT letno,
12. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec lahko s sklepom oprosti ali zmanjša stopnjo plačevanja samoprispevka na zahtevo zavezanca, kadar za to obstojajo posebni upravičeni vzroki.
8. člen
(obračunavanje in plačevanje samoprispevka)
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin. Kmetom in samostojnim podjetnikom (obrtnikom) bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor, izpostava Slovenj Gradec.
9. člen
(odgovornost)
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo nakazovala na poseben račun Mestne občine Slovenj Gradec, bo upravljal Odbor sveta mestne občine Slovenj Gradec, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
10. člen
(kontrola nad obračunavanjem samoprispevka)
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS, podružnica Slovenj Gradec ter DURS, Davčni urad Maribor, izpostava Slovenj Gradec, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
(izvedba referenduma)
Referendum vodi občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec v skladu z določili zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 13/95).
12. člen
(pravica do glasovanja na referendumu)
Pravico do glasovanja na referendumu ima državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
13. člen
(glasovnica)
Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami z naslednjo vsebino:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
GLASOVNICA
Na referendumu dne 19. 12. 1999 glasujem za uvedbo samoprispevka v Mestni občini Slovenj Gradec, namenjenega za izgradnjo pokritega (zimskega) in odprtega (letnega) bazena v Slovenj Gradcu.
G L A S U J E M
    Z A               P R O T I
(štampiljka MOSG)
Navodilo o glasovanju:
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo “ZA“, če se strinjajo z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI“, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjajo.
14. člen
(financiranje referenduma)
Sredstva za izvedbo referenduma se zagotovijo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
15. člen
Ta sklep se objavi in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42001–01/99
Slovenj Gradec, dne 20. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti