Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4281. Pravilnik o varnostnih znakih, stran 13484.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o varnostnih znakih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za znake, s katerimi se označujejo nevarne snovi in preparati, izdelki in oprema pred plasiranjem na trg, razen v primerih, ko to ni urejeno z drugimi predpisi.
(3) Določbe tega pravilnika ne veljajo za znake, ki se uporabljajo za urejanje cestnega, železniškega, morskega ali zračnega prevoza.
2. člen
Po tem pravilniku imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
a) “varnostni znak” je znak, ki se nanaša na določen objekt, dejavnost ali stanje, in daje informacijo ali navodilo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Znak je lahko napis, barva, svetlobni znak, zvočni signal, govorna ali ročna komunikacija;
b) “znak za prepoved” je znak, ki prepoveduje določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje;
c) “opozorilni znak” je znak, ki opozarja na tveganje ali nevarnost;
d) “znak za obvezno ravnanje” je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru;
e) “znak za izhod v sili ali prvo pomoč” je znak, ki daje informacije o zasilnih izhodih, pripomočkih za prvo pomoč in reševanje;
f) “informacijski znak” je znak, ki daje določene informacije, ki so drugačne kot v točkah od (b) do (e) tega člena;
g) “napis” je znak, ki daje specifične informacije v obliki geometrijskih likov, barv, simbolov ali piktogramov, in je viden le, če se ga osveti s svetlobo primerne jakosti;
h) “dopolnilni napis” je napis, ki se uporablja skupaj z enim od znakov, opisanih pod (g), in daje dopolnilne informacije;
i) “varnostna barva” je barva, ki ima točno določen pomen;
j) “simbol ali piktogram” je lik, ki opisuje stanje ali predpisuje specifično ravnanje, uporablja pa se na napisu ali osvetljeni površini;
k) “svetlobni znak” je znak, ki ga daje naprava, narejena iz delno ali popolnoma prosojnega materiala, ki se osvetli z notranje strani ali od zadaj, tako da daje videz osvetljene površine;
l) “zvočni signal” je kodiran signal, ki ga oddaja naprava, ki je izdelana za ta namen, brez uporabe človeškega ali umetnega glasu;
m) “govorna komunikacija” je vnaprej dogovorjeno ustno sporočilo s človeškim ali umetnim glasom;
n) “ročni signal” je premikanje in položaj rok v kodirani obliki za vodenje oseb, ki izvajajo manevre, ki pomenijo tveganje za delavce.
II. SPLOŠNE OBVEZNOSTI DELODAJALCA
1. Splošna pravila
3. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti postavitev varnostnih znakov na mestih, kjer se delavci tveganjem ne morejo izogniti, ker jih delodajalec ni mogel odpraviti ali dovolj zmanjšati s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali ustrezno organizacijo dela.
(2) Delodajalec mora pri postavitvi varnostnih znakov upoštevati oceno tveganja za varnost in zdravje delavcev pri določenem delu in v določenem okolju, ter zagotoviti, da so takšni znaki vedno na zahtevanem mestu.
(3) Ne glede na določilo tretjega odstavka 1. člena mora delodajalec znake, ki se nanašajo na cestni, železniški, notranji vodni in zračni prevoz, postaviti povsod tam, kjer je to potrebno glede na način prevoza znotraj podjetij ali družb.
2. Uporaba varnostnih znakov
4. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da varnostni znaki, ki jih uporablja, izpolnjujejo zahteve iz prilog od I do IX tega pravilnika.
III. POSEBNE OBVEZNOSTI DELODAJALCA
1. Informacije in navodila za delavce / obveščanje delavcev
5. člen
(1) Delodajalec mora delavcem zagotoviti ustrezna ustna ali pisna navodila o pomenu varnostnih znakov, ki se uporabljajo pri delu, in jih stalno obveščati o vseh potrebnih ukrepih v zvezi z njihovo uporabo.
(2) V navodilih mora delodajalec na delavcem razumljiv način opisati pomen znakov, zlasti tistih, ki vključujejo besede, in način ravnanja v splošnih in posebnih primerih.
2. Posvetovanje in sodelovanje z delavci
6. člen
Delodajalec se mora posvetovati z delavci in njihovimi predstavniki ter jim omogočiti enakopravno sodelovanje pri zadevah, ki so predmet tega pravilnika, vključno z uporabo prilog od I do IX.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da varnostni znaki, ki jih že uporablja, izpolnijo zahteve iz prilog od I do IX tega pravilnika, razen v primerih, ki so navedeni v 5. členu, najkasneje v osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Priloge I do IX so sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0026/99
Ljubljana, dne 8. oktobra 1999.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Priloga I

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNE ZNAKE

1. Predhodne opombe

1.1. Kadar so varnostni znaki zahtevani v skladu s 3. členom tega
pravilnika, morajo izpolnjevati vse zahteve iz prilog od II do
IX.

1.2. V tej prilogi so podane zahteve za varnostne znake, opisi
različnih načinov uporabe varnostnih znakov ter splošna pravila o
nadomeščanju in kombiniranju znakov.

1.3. Varnostni znaki se smejo uporabljati le za dajanje navodil
in obvestil, ki so predpisana s tem pravilnikom.

2. Vrste znakov

2.1. Stalni znaki

2.1.1. Stalni napisi na tablah se morajo uporabljati za
prepovedi, opozorila, zahteve ter označevanje poti in izhodov v
sili ter prostorov za prvo pomoč.

Napisi in varnostna barva se morajo uporabljati za trajno
označitev lokacije in identifikacije opreme za gašenje požarov.

2.1.2. Napise na vsebnikih in ceveh je treba namestiti, kot je
določeno v prilogi III.

2.1.3. Mesta, na katerih obstaja tveganje za trčenje ob ovire ali
padec, morajo biti trajno označena z varnostno barvo in napisi na
tablah.

2.1.4. Prometne poti morajo biti trajno označene z varnostno
barvo.

2.2. Priložnostni znaki

2.2.1. Svetlobni znaki, akustični signali in govorna komunikacija
se morajo uporabljati, kadar to zahteva situacija, pri tem pa se
mora za opozarjanje oseb na nevarnost upoštevati možnost
izmenjevanja in kombiniranja znakov, kot jih predvideva 3. točka
te priloge. Istočasno se lahko uporabljajo tudi za poziv
prisotnih, da ukrepajo na predviden način tudi v primeru
evakuacije iz prostorov.

2.2.2. Ročni signali in govorna komunikacija se morajo
uporabljati, kadar to zahteva usmerjanje oseb, ki opravljajo
nevarne premike.

3. Izmenjevanje in kombiniranje znakov

3.1. Uporablja se lahko katerikoli od naslednjih znakov, če je
tako zagotovljena ustrezna razpoznavnost oznake in če so enako
učinkoviti:

- varnostna barva ali napis na tabli za označitev mest, kadar gre
za oviro ali možnost padca,

- svetlobni znaki, akustični signali ali govorna komunikacija,

- ročni signali ali govorna komunikacija.

3.2. Možne kombinacije varnostnih znakov:

- svetlobni znaki in akustični signali,

- svetlobni znaki in govorna komunikacija,

- ročni signali in govorna komunikacija.

4. Navodila v spodnji razpredelnici veljajo za vse znake, ki
vključujejo varnostno barvo:

-----------------------------------------------------------------
Barva       Pomen ali namen   Navodila in obvestila
-----------------------------------------------------------------
          Znak za prepoved  Nevarno ravnanje
          ----------------------------------------------
Rdeča       Alarm za nevarnost Naprave za ustavitev,
                    izključitev in zasilni
                    izklop
                    Evakuacija
          ----------------------------------------------
          Požarna oprema   Identifikacija in mesto
-----------------------------------------------------------------
Rumena ali     Opozorilni znak   Pazite, sprejmite
rumenkasto rjava            varnostne ukrepe
                    Preglejte
-----------------------------------------------------------------
Modra       Znak za obvezno   Specifično ravnanje ali
          ravnanje      ukrep
                    Nosite osebno zaščitno
                    opremo
-----------------------------------------------------------------
Zelena       Znak za izhod v   Vrata, izhodi, poti,
          sili, znak za prvo oprema, pripomočki
          pomoč        (objekti)
          ---------------------------------------------- 
          Ni nevarnosti    Vrnitev v normalno stanje
-----------------------------------------------------------------

5. Učinkovitost znaka se ne sme zmanjšati:

5.1 s prisotnostjo drugega vira oddajanja iste vrste znaka, ki
ovira vidnost ali slišnost

5.1.1 s tem, da so znaki preveč drug ob drugem (skupaj);

5.1.2 s sočasno uporabo dveh svetlobnih znakov, ki ju je mogoče
zamenjati;

5.1.3 z uporabo svetlobnega znaka v bližini drugega podobnega
svetlobnega vira;

5.1.4 z uporabo dveh akustičnih signalov istočasno;

5.1.5 z uporabo akustičnega signala, če je okolje preveč hrupno;

5.2. s pomanjkljivo obliko, nezadostnim številom, nepravilno
namestitvijo, slabim vzdrževanjem in nepravilnim delovanjem
znakov ali signalnih naprav.

6. Glede na zahteve je treba znake in signalne naprave redno
čistiti, vzdrževati, pregledovati, popravljati in po potrebi
menjavati, da se zagotovi ohranjanje njihovih bistvenih in
funkcionalnih lastnosti.

7. Število znakov ali signalnih naprav, ki jih je treba
namestiti, in njihovo nameščanje, je odvisno od resnosti
nevarnosti in od področja, ki ga pokrivajo.

8. Znaki, za katere je potreben zunanji vir energije, morajo
imeti zagotovljeno rezervno napajanje za primer izpada
električnega toka.

9. Sprožitev svetlobnega znaka ali akustičnega signala napove,
kdaj nastopijo okoliščine, zaradi katerih je znak predviden,
delovati pa mora toliko časa, kolikor časa takšne okoliščine
trajajo.

Svetlobne znake in akustične signale je treba takoj po uporabi
ponovno postaviti v stanje pripravljenosti.

10. Da bi zagotovili pravilno delovanje in učinkovitost
svetlobnih znakov in akustičnih signalov, jih je treba preskusiti
prvič po namestitvi in potem med uporabo v dovolj pogostih
časovnih presledkih.

11. Če so določeni signali slabše slišni ali vidni zaradi
uporabe osebne varovalne opreme, je treba zagotoviti, da se taki
znaki ustrezno dopolnijo ali zamenjajo.

12. Zaprte ali ograjene prostore, kjer se skladiščijo večje
količine nevarnih snovi ali preparatov, je treba z zunanje strani
označiti z ustreznim opozorilnim znakom iz točke 3.2 priloge II
ali označbami, ki jih določa 1. točka priloge III, razen v
primerih, ko že same nalepke na posameznih embalažnih enotah ali
vsebnikih vsebujejo ustrezna opozorila in obvestila.

Priloga II

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZNAKE NA TABLAH

1. Izgled

1.1. Oblike in barve znakov na tablah so opisani v 3. točki te
priloge glede na njihovo specifično uporabo (prepovedi,
opozorila, pooblaščeno ravnanje, zasilni izhodi in gasilna
oprema).

1.2. Piktogrami morajo biti enostavni, zato morajo vsebovati samo
bistvene elemente.

1.3. Piktogrami se lahko delno razlikujejo od skic iz 3. točke te
priloge, če kljub temu jasno sporočajo vsebino, in ni možno
napačno razumeti njihovega pomena.

1.4. Table morajo biti izdelane iz materiala, ki je odporen na
udarce, vodo in vremenske vplive.

1.5. Velikosti tabel ter kalorimetrične in fotometrične lastnosti
materialov, iz katerih so izdelane, morajo biti take, da so znaki
na tablah ves čas uporabe dobro vidni in razpoznavni.

2. Pogoji uporabe

2.1. Table morajo biti nameščene na primerni višini od tal, ki
odgovarja liniji gledanja. Pri tem je potrebno upoštevati
obstoječe ovire na dostopu v območje ogrožanja in v njegovi
neposredni bližini. Mesto namestitve table mora biti dobro
osvetljeno, lahko dostopno in dobro vidno.

Na mestih, ki so slabo naravno osvetljena, je priporočljiva
uporaba florescentnih barv, refleksnih materialov in dodatna
umetna osvetlitev.

2.2. Tablo je potrebno odstraniti, ko okoliščina, zaradi katere
je bila postavljena, preneha obstajati.

3. Uporaba znakov na tablah

3.1. Znaki prepovedi

Izgled:

- okrogla oblika

- črn piktogram na beli podlagi z rdečo obrobo in rdečo
diagonalno črto (rdeča barva mora zavzemati najmanj 35% površine
znaka).

Znaki na tablah, ki se uporabljajo:


Priloga III

ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE VSEBNIKOV IN INSTALACIJ

1. Vsebniki za nevarne snovi ali nevarne preparate, ki se
uporabljajo pri delu in za skladiščenje, ter pripadajoče
instalacije za take snovi, morajo biti označeni v skladu z
določili tega pravilnika (piktogram ali simbol na barvni
podlagi).

Določilo iz prvega odstavka ne velja za vsebnike za kratkotrajno
uporabo ali za vsebnike, katerih vsebina se pogosto menja, in če
se pri tem uporabijo alternativni ukrepi, npr. obveščanje in
usposabljanje delavcev, s katerimi se zagotovi enaka stopnja
varnosti.

Oznake iz prvega odstavka so lahko:

- nadomeščene z opozorilnimi znaki, ki vsebujejo enake piktograme
ali simbole, kot so prikazani v prilogi II;

- opremljene z dodatnimi informacijami, kot so ime ali formula
nevarne snovi in opis nevarnosti;

- nadomeščene ali dopolnjene z znaki, ki so predvideni za prevoz
nevarnih snovi ali preparatov, za transportne vsebnike, ki se
uporabljajo na delovnem mestu.

2. Znaki morajo biti nameščeni:

- na vidnem mestu,

- v obliki trdnih tabl, samolepilnih etiket ali nanešeni z barvo.

3. Znaki morajo imeti ustrezen izgled, kot je prikazan v točki
1.4 priloge II, pri uporabi pa morajo izpolnjevati zahteve iz
točke 2 priloge II.

4. Označbe cevovodov morajo biti nameščene na vidnih mestih v
bližini najnevarnejših mest kot so ventili in spoji, prav tako pa
tudi v primernih razmakih po vsej dolžini.

5. Območja, prostori ali ograjeni prostori, ki se uporabljajo za
skladiščenje večjih količin nevarnih snovi, morajo biti označeni
z opozorilnimi znaki iz točke 3.2 priloge II, ali označeni v
skladu s točko 1 te priloge, razen če so embalažne enote ali
vsebniki že označeni z opozorilnimi znaki ustreznih dimenzij, kot
to zahteva točka 1.5 priloge II.

Skladišča večjih količin nevarnih snovi morajo biti označena z
opozorilnimi znaki za splošno nevarnost. Znaki ali označbe morajo
biti v tem primeru nameščene v bližini skladiščnega prostora ali
na vratih skladišča.

Priloga IV

ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE POŽARNE OPREME IN NJENE NAMESTITVE

Zahteve iz te priloge veljajo izključno za požarno varstvo.

1. Požarna oprema mora biti prepoznavno označena z rdečo barvo
ter dodatno označena z ustreznimi tablami.

2. Rdeče področje mora biti zadosti veliko, kar omogoča enostavno
prepoznavanje te opreme.

3. Lahko se z rdečo barvo označi prostor, kjer se taka oprema
hrani. Prav tako mora biti označen tudi dostop v tak prostor.

4. Table, ki so navedene v točki 3.5. priloge II, se uporabljajo
za označitev lokacije te opreme.

Priloga V

ZAHTEVE ZA ZNAKE ZA OZNAČEVANJE OVIR, NEVARNIH PODROČIJ IN
PROMETNIH POTI

1. Znaki za označevanje ovir in nevarnih področij

1.1. Mesta v obratih, v katerih obstaja nevarnost, da osebe
trčijo ob ovire, padejo ali se na njih zrušijo bližnji predmeti,
delavci in druge osebe pa imajo dostop do njih, morajo biti
označena z izmenjajočimi rumenimi in črnimi ali rdečimi in belimi
progami.

1.2. Dimenzije označb morajo biti v skladu z velikostjo ovir ali
nevarnih mest.

1.3. Rumene in črne proge ali rdeče in bele proge morajo biti pod
kotom 450. Proge morajo biti enako široke.

Primer:

Priloga VI

ZAHTEVE ZA SVETLOBE ZNAKE

1. Izgled

1.1. Svetlost znaka mora ustvariti zadosten kontrast glede na
okolico, vendar brez bleščanja v primeru, če je okolica slabo
osvetljena.

1.2. Svetleča površina znaka mora biti enobarvna, na njej pa je
lahko piktogram s specifičnim ozadjem.

1.3. Barva znaka mora biti v skladu z barvo, kot jo glede na njen
pomen predvideva 4. točka priloge I.

1.4. Če znak vsebuje piktogram, morajo črke odgovarjati zahtevam
iz priloge II.

2. Specifična pravila uporabe

2.1. Če neka naprava lahko oddaja stalne znake in znake v
presledkih, mora biti znak v presledkih namenjen za opozarjanje
na višjo stopnjo nevarnosti ali na nujno ukrepanje. Trajanje in
frekvenca svetlobnega znaka v presledkih mora biti taka, da se:

- zagotovi ustrezen sprejem sporočila,

- prepreči zamenjava z drugimi svetlobnimi znaki.

2.2. Če se svetlobni znak uporablja namesto zvočnega ali skupaj z
njim, mora biti pri tem uporabljen enak način kodiranja.

2.3. Naprave, ki oddajajo svetlobne znake v primeru resne
nevarnosti, morajo biti redno vzdrževane, opremljene pa morajo
biti s pomožnim virom napajanja.

Priloga VII

ZAHTEVE ZA ZVOČNE ZNAKE

1. Splošne zahteve

1.1. Zvočni znak mora:

a) imeti zvočno raven na stopnji dobre zaznavnosti oziroma
slišnosti, ki je za 10 dB(A) višja od ravni hrupa v okolju,
vendar ne sme dosegati praga bolečine;

b) biti dobro prepoznaven glede trajanja konic in intervalov med
dvema konicama ter se jasno razločevati od drugih zvočnih znakov
v okolju.

1.2. Če naprava oddaja zvočni znak s stalno in spremenljivo
frekvenco, mora biti spremenljiva frekvenca namenjena za
opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali za nujno ukrepanje ob
nevarnosti.

2. Kodiranje znaka

Znak za evakuacijo mora biti kontinuiran.

Priloga VIII

ZAHTEVE ZA GOVORNO KOMUNICIRANJE

1. Splošne zahteve

1.1. Govorno komuniciranje med osebo, ki oddaja sporočilo, in
enim ali več prejemniki sporočila, mora potekati v obliki kratkih
stavkov, fraz ali posameznih besed.

1.2. Govorna sporočila morajo biti kratka, enostavna in
razumljiva, tako da niso odvisna od govornih sposobnosti osebe,
ki daje sporočila.

1.3. Govorno komuniciranje lahko poteka neposredno z govorom ali
posredno z uporabo zvočnih naprav.

2. Posebna pravila

2.1. Osebe, ki govorno komunicirajo, morajo dobro poznati jezik,
v katerem sporočila oddajajo, da jih pravilno izgovarjajo in
razumejo.

2.2. Če se govorno komuniciranje uporablja namesto kretenj ali
skupaj z njimi, se lahko pri tem uporabljajo naslednje kodirane
besede:

- začetek      označuje začetek ukaza

- stoj        motnja ali konec operacije

- konec       konec operacije

- dvigni       dvigni breme

- spusti       spusti breme

- naprej*

- nazaj*

- desno*       koordinacija z odgovarjajočimi ročnimi
           signali*
- levo*       

- nevarnost     za nujno ustavitev operacije

- hitro       za pospešitev premika iz varnostnih razlogov

Priloga IX

ZAHTEVE ZA ROČNE SIGNALE

1. Splošne zahteve za ročne signale

Ročni signali morajo biti natančni, enostavni, dobro vidni, lahki
za izvajanje in razumevanje ter opazno ločljivi od drugih kretenj
osebe, ki jih daje.

Če oseba uporablja obe roki istočasno, se morata roki premikati
simetrično in pri tem dajati samo en signal.

Šteje se, da ročni signali še vedno izpolnjujejo gornje pogoje,
če nekoliko odstopajo ali če so bolj podrobni od signalov, ki so
prikazani v 3. točki te priloge, imeti pa morajo enak pomen in
razumljivost.

2. Pravila za dajanje ročnih signalov

2.1. Oseba, ki daje ročne signale, se imenuje signalist.
Signalist daje manevrirna navodila osebi, ki se imenuje
upravljavec.

2.2. Signalist mora vizualno spremljati vse manevre, ki jih
izvaja upravljavec.

2.3. Obveznost signalista je poleg vodenja manevrov tudi
zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini
izvajanja operacij.

2.4. Če signalist sam ne more izpolniti vseh zahtev iz točke 2.2.
te priloge, mora delodajalec za takšen primer določiti več
signalistov.

2.5. Upravljavec mora prekiniti manever v skladu novimi napotki
takoj, ko jih dobi od signalista. Enako mora ravnati tudi v
primeru, če danih signalov ne razume.

2.6. Pripomočki:

Upravljavec mora signalista razločno prepoznati s svojega mesta.

Signalist mora nositi enega ali več prepoznavnih obeležij npr.
jopič, čelado, narokavnike in odsevne trakove ali uporabljati
signalni loparček.

Prepoznavna obeležja morajo biti svetlih barv. Vsa obeležja
morajo biti iste barve, ki se lahko uporablja izključno v ta
namen.

C. Kodirani signali, ki se morajo uporabljati

Predhodna opomba:

Naslednji kodirani signali se morajo uporabljati za enake manevre
v posameznih dejavnostih:

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti