Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1999 z dne 5. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1999 z dne 5. 11. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4299. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-D)

MINISTRSTVA

4300. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga
4301. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
4302. Odredba o določitvi obrazca A in obrazca B (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti)

BANKA SLOVENIJE

4303. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4304. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 1999
4305. Razpis volitev štirih članov personalne komisije

OBČINE

Kočevje

4307. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kočevje
4308. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah
4309. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice

Kozje

4310. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje
4311. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično
4312. Odlok o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
4313. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kozje
4314. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Lendava

4315. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava

Ljubljana

4306. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin

POPRAVKI

1. Popravek zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B)
3. Popravek odločbe
4. Popravek odločbe
5. Popravek odloka o sprejetju ureditvenega načrta za rekonstrukcijo in dograditev čistilne naprave za farmi Nemščak in Jezera (Beltinci)
6. Popravek odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško
7. Popravek pravilnika o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v najem v Občini Mislinja
8. Popravek pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja (Moravske Toplice)
9. Popravek odloka o spremembi lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč Grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje (Novo mesto)
10. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo (Vojnik)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti