Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1999 z dne 10. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1999 z dne 10. 11. 1999, Kazalo


MINISTRSTVA

4316. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo

OBČINE

Brezovica

4318. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brezovica

Brežice

4319. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona 2 Slovenska vas (ZN GC2)

Gornja Radgona

4320. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Gornja Radgona

Križevci

4321. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci

Krško

4322. Poslovnik Nadzornega odbora občine Krško

Lendava

4323. Odlok o varovanju virov pitne vode

Ljubljana

4317. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni hram Moste

Medvode

4324. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4325. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mežica

4326. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Novo mesto

4327. Odlok o lokacijskem načrtu obvoznice Šmarjete
4328. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt za ureditev kareja med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v historičnem mestnem jedru Novega mesta)
4329. Program priprave za ureditveni načrt za ureditev kareja med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v historičnem mestnem jedru Novega mesta
4330. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt Vrtnega centra Bučna vas v Novem mestu)
4331. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto
4332. Program priprave za zazidalni načrt za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
4333. Program priprave za spremembo zazidalnega načrta za romsko naselje v Žabjaku (Z-4/80)

Oplotnica

4334. Odlok o grbu in zastavi
4335. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 - za območje Občine Oplotnica

Pivka

4336. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Pivka

Ribnica na Pohorju

4337. Razpis volitev v svete vaških skupnosti v Občini Ribnica na Pohorju

Rogaška Slatina

4338. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini
4339. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah

Rogašovci

4340. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogašovci
4341. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Slovenska Bistrica

4342. Odlok o spremembah odloka o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica
4343. Odlok o spremembah odloka o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica

Škocjan

4344. Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Škocjan

Zavrč

4345. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1998
4346. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1999