Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1999 z dne 4. 11. 1999

Kazalo

4285. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa materiala in izdelkov v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala (kalo, razsip, razbitje, okvara), stran 13500.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 59/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 6. člena pravil GZS – Združenja za gradbeništvo in IGM, je Upravni odbor GZS – ZGIGM na seji dne 28. 9. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah normalnega odpisa materiala in izdelkov v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina odpisa materiala in izdelkov zaradi kala, razsipa, razbitja in okvare, ki se v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala (IGM) šteje za običajnega, ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Primanjkljaj materiala in izdelkov se ne šteje za uporabo materiala in izdelkov za neposlovne namene, če nastane zaradi manipulacije pri skladiščenju, prevozu in prodaji do maksimalne višine kot ga določa ta pravilnik.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki imajo registrirano in pretežno opravljajo eno izmed dejavnosti IGM in gradbeništva po standardni klasifikaciji dejavnosti ter imajo tako dejavnost tudi prijavljeno pri Statističnem uradu Republike Slovenije. Te dejavnosti so naslednje:
-----------------------------------------------------------------
Oznaka    Dejavnost
-----------------------------------------------------------------
CB 14.110   pridobivanje kamnin za gradbene namene
CB 14.210   pridobivanje gramoza in peska
CB 14.220   pridobivanje gline, kaolina
DI 26.400   proizv. keramičnih strešnikov, opeke ipd.
DI 26.510   proizvodnja cementa
DI 26.520   proizvodnja apna
DI 26.610   proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
DI 26.620   proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
DI 26.630   proizvodnja sveže betonske mešanice
DI 26.640   proizvodnja malte
DI 26.650   proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
DI 26.660   proizv. drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
DI 26.700   obdelava naravnega kamna
F 45.110   ušenje objektov, zemeljska dela
F 45.120   poskusno vrtanje, sondiranje
F 45.210   splošna gradbena dela
F 45.220   postavljanje ostrešij, krovska dela
F 45.230   gradnja cest, letališč
F 45.240   hidrogradnja in urejanje voda
F 45.250   druga gradbena dela
F 45.310   elektro instalacije
F 45.320   izolacijska dela
F 45.330   vodovodne, plinske, sanitarne instalacije
F 45.340   druge instalacije pri gradnjah
F 45.410   fasaderska, štukaterska dela
F 45.420   vgrajevanje pohištva
F 45.430   oblaganje tal, sten
F 45.440   soboslikarska, steklarska dela
F 45.450   druga zaključna gradbena dela
F 45.500   dajanje gradbenih strojev s posadko v najem
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje materiala in izdelkov, ki nastane zaradi lastnosti materiala in izdelkov s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem, rezanjem in atmosferskimi vplivi ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala.
Razsip je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v tekočem stanju (smole, izolac. materiali, barve ipd.) ali sipkem stanju (cement, apno, suhe malte, razne peščene frakcije in granulacije ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov, ki so lomljivi (steklo, razne vrste keramičnih, opečnih, betonskih in kamnitih izdelkov ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje materiala in izdelkov zaradi kemičnih, fizikalnih lastnosti materiala in izdelkov ter zunanjih atmosferskih vplivov (sonce, dež, vlaga, veter, mraz, led...) in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti materiala in izdelkov.
4. člen
Izguba ali uničenje materiala in izdelkov se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju materiala in izdelkov pri prevozu, skladiščenju ali prodaji;
– z izrednim popisom materiala in izdelkov v skladišču in industrijski prodajalni;
– z rednim letnim popisom v skladišču in industrijski prodajalni.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju materiala in izdelkov se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis materiala in izdelkov zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje, okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarski subjekti evidentirajo izgube in uničenje materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v svojih poslovnih knjigah.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA MATERIALA IN IZDELKOV
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z materialom in izdelki se v industriji gradbenih materialov ter gradbeništvu šteje kot običajen odpis materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara), izračunan od nabavne vrednosti materiala oziroma lastne cene izdelkov v primeru lastne proizvodnje v določenem obračunskem obdobju, po naslednjih stopnjah:
-----------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta materiala, izdelka              Maksim.
št.                          stopnja v%
-----------------------------------------------------------------
1. Materiali in izdelki v tekočem stanju (smole,
  bitumen, lepila, barve, laki, tekoče apnene
  mešanice, sveže betonske mešanice ipd.)          1,00
2. Materiali in izdelki v sipkem, prašnem in
  vlaknatem stanju (cement, druga hidravlična
  veziva in suhe mešanice, suhe malte, apno,
  mavec, sadra, kamniti agregati, pesek, vlakna
  ipd.)                           1,00
3. Lomljivi materiali in izdelki (steklo, keramične
  ploščice, keramika, opeka, lomljive kritine,
  betonska galanterija, siporex, kamnite plošče
  ipd.)                           2,50
4. Ostali trdni materiali, ki se merijo v m, m2, m3
  in kg (instalacijski materiali, leseni materiali,
  kovinski materiali, izolacijski materiali, plastični
  materiali ipd.)                      1,00
5. Ostali trdni materiali, ki se merijo v kosih
  (oprema za instalacije, stavbno pohištvo ipd.)      1,00
-----------------------------------------------------------------
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999 dalje.
Predsednik
UO ZGIGM
Branko Selak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti