Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4118. Odredba o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije, stran 13159.

Na podlagi drugega odstavka 70. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 ter 29/95) ter 37. in 38. člena uredbe o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 15/96, 41/99) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije
1. člen
S to odredbo se ureja prometna ureditev v času mobilizacije na javnih cestah, vzdrževanje javnih cest, opravljanje storitev v železniškem prometu, uporaba pristanišč in javnih letališč za potrebe Slovenske vojske, policije, Vlade RS, štabov Civilne zaščite, ministrstev in enot za zveze.
2. člen
Prednosti pri prevozih po javnih cestah, železnici, teritorialnem morju, notranjih vodah in zračnem prostoru RS ter pri uporabi pristanišč in letališč v času izvajanja mobilizacije določa Ministrstvo za promet in zveze.
3. člen
Na javnih cestah se v času mobilizacije uvaja naslednja prometna ureditev:
– promet brez omejitev,
– načrtovan promet ter
– promet z omejitvami.
4. člen
Pri prometu brez omejitev uporabljajo izvajalci mobilizacije javne ceste enakopravno z drugimi udeleženci v prometu.
Pri načrtovanem prometu se omeji uporaba javnih cest za druge uporabnike v skladu z načrtom uporabe teh cest za prednostne namene.
Pri prometu z omejitvami se za določen čas omeji uporaba javne ceste za druge uporabnike.
5. člen
Na predlog Slovenske vojske, policije, Vlade RS, štabov Civilne zaščite, ministrstev in enot za zveze, Ministrstvo za promet in zveze določi prometno ureditev na javnih cestah v času izvajanja mobilizacije.
6. člen
Omejitve prometa na javnih cestah z načrtovanim ali omejenim prometom in preusmeritve prometa označi z ustrezno signalizacijo in, po potrebi, s fizičnimi ovirami izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest, na zahtevo Ministrstva za promet in zveze.
7. člen
Na javnih cestah, ki se uporabljajo za potrebe izvajanja mobilizacije, nadzorujeta promet policija in vojaška policija v skladu z opredeljenimi pristojnostmi.
Preusmerjanje prometa lahko opravljajo tudi usposobljeni delavci izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest, ki morajo pri tem nositi oranžne površnike z odsevnimi trakovi in napisom “CESTNA SLUŽBA”.
8. člen
O omejitvah in preusmeritvah prometa Ministrstvo za promet in zveze obvešča druge uporabnike javnih cest.
9. člen
Izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest, ki jih določi Ministrstvo za promet in zveze, so dolžni izdelati obrambne dokumente za izvedbo nalog, ki izhajajo iz te odredbe.
10. člen
V času mobilizacije se redno vzdrževanje javnih cest opravlja prednostno za potrebe izvajanja mobilizacije.
Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora na zahtevo Ministrstva za promet in zveze, s prerazporeditvijo svojih delavcev in opreme zagotoviti potrebno število ustrezno opremljenih ekip za označitev prometne ureditve ter preusmerjanje prometa.
Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora, na zahtevo Ministrstva za promet in zveze prerazporediti preostale zmogljivosti tudi izven prostorsko zaokroženega območja cest, ki jih redno vzdržuje.
11. člen
V času izvajanja mobilizacije potniški vlaki vozijo po rednem voznem redu.
Po predhodni prijavi se večji prevozi organizirajo s posebnimi vlaki. Prijava za večji prevoz je hkrati tudi naročilo za zagotovitev ustreznih vagonov. Rok prijave prevozov je do 12 ur pred začetkom prevoza.
Za prevoz specialnih vojaških tovorov (goseničnih vozil, težkih predmetov in podobno) se uporabljajo vagoni SMMPS/SPS. Nakladalno razkladalne klančine in industrijske tire zagotovijo Slovenske železnice prednostno za potrebe Slovenske vojske.
Pri prevozih po železnici za potrebe mobilizacije Slovenske železnice omogočajo izvajanje posebnih varnostnih ukrepov Slovenski vojski, katera jih izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
12. člen
Pri vplovitvi in izplovitvi v teritorialno morje in pri opravljanju luških operacij imajo prednost plovila, ki prevažajo osebe ali tovor za potrebe izvajanja mobilizacije. Izvajalci pristaniških ali z njimi povezanih dejavnosti morajo za potrebe izvajanja mobilizacije zagotoviti prednost pri vkrcevanju in izkrcevanju blaga, vstopanju in izstopanju potnikov, skladiščenju, oskrbi ladij in prevoznih sredstev ter njihovih posadk in potnikov, pristaniški pilotaži in vleki ladij.
13. člen
Ministrstvo za promet in zveze prednostno odobrava lete letal, ki prevažajo potnike in tovor za potrebe izvajanja mobilizacije.
Letala, ki jim je bil odobren prednostni let, imajo tudi prednost pri vzletu in pristanku, obravnavi letala na letališču, uporabi zračnega prostora in skladiščenju tovora na letališčih.
14. člen
Na podlagi izkazanih potreb Slovenske vojske, policije, Vlade RS, štabov Civilne zaščite, ministrstev in enot za zveze, ki zajemajo najpomembnejše prometnice, predviden čas njihove uporabe in prometno ureditev na njih, nadzor nad prometom in potrebe po njihovem vzdrževanju, Ministrstvo za promet in zveze izdela dokumente enotne prometne ureditve v času izvajanja mobilizacije.
Dokumenti enotne prometne ureditve vsebujejo:
– načine in postopke komuniciranja med Ministrstvom za promet in zveze in uporabniki, njihovimi organizacijskimi enotami in izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest,
– prednostno uporabo javnih cest, najpomembnejše obvoznice, način zagotavljanja prednosti ter ureditev prometa na njih,
– sistem vzdrževanje javnih cest s pregledom izvajalcev rednega vzdrževanja javnih cest,
– karte, sezname in preglede.
15. člen
Ta odredba se od dneva uveljavitve uporablja za izvajanje priprav ter izdelavo obrambnih načrtov in obrambnih dokumentov.
16. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 832-1/99
Ljubljana, dne 11. oktobra 1999.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.