Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4123. Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge, stran 13192.

Na podlagi 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem navodilom se predpisuje enotni način vpisovanja podatkov v plačilne naloge za vsa brezgotovinska in gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev proračunskih uporabnikov, nosilcev proračunskih postavk v proračunu.
2. člen
Splošna pravila za vpisovanje podatkov v plačilne naloge so določena v navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 72/98).
II. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO OBREMENITVE OZIROMA V POLJE NAMEN NAKAZILA
3. člen
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za plačila v breme računa državnega proračuna oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov vpišejo podatke, določene s tem navodilom.
oznaka    šifra pror.    - proračunska    - oznaka leta
modela    uporabnika    postavka      4 mesta
2 mesti   4 mesta      + podkonto
       + kontrolna št.  - 10 mest (4+6)
                + kontrolna št. -
       P1        P2         P3
predpolje polje sklicevanja na številko obremenitve
V predpolje sklicevanja na številko obremenitve
– za porabo proračunskih sredstev se vpiše oznaka modela 48,
– za porabo lastnih sredstev se vpiše oznaka modela 38.
V polje sklicevanje na številko obremenitve za porabo proračunskih sredstev oziroma lastnih sredstev se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), proračunska postavka in podkonto (P2) in oznaka leta (P3). Med podatkoma P1 in P2 ter P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 111 (4+1 številčni znak).
Proračunsko postavko in podkonto (P2) sestavljajo oznaka proračunske postavke iz proračuna Republike Slovenije, šifra odhodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga ter kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+6+1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je leto, na katero se nanaša izplačilo (4 številčni znak).
Proračunski uporabniki lahko v plačilne naloge na prvih sedem mest polja namen nakazila vpišejo dodatne podatke, ki jih potrebujejo za spremljanje plačilnih transakcij.
4. člen
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo, v breme računa državnega proračuna oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov, vpišejo podatke, določene s tem navodilom.
V predpolje sklicevanja na številko obremenitve se vpiše oznaka modela
oznaka   - šifra pror. up.   - št. obračuna,  - oznaka leta
modela   4 mesta +       10 mest +     4 mesta
40     kontrolna številka  kontrolna številka
      P1          P2         P3
predpolje polje sklicevanja na številko obremenitve
V polje sklicevanje na številko obremenitve se za porabo proračunskih sredstev za izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), številka obračuna (P2) in oznaka leta (P3).
Med podatkoma P1 in P2 ter podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4 + 1 številčni znak).
Številko obračuna (P2) sestavljajo zaporedna številka obračuna, oznaka obračuna, in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (2+2+2+1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je proračunsko leto, na katero se nanaša izplačilo (4 številčni znak).
Proračunski uporabniki morajo Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet hkrati s plačilnim nalogom predložiti tudi individualne podatke iz obračuna, razčlenjene po posameznih proračunskih postavkah in šifrah odhodkov.
III. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO ODOBRITVE
5. člen
V plačilne naloge za plačila v dobro računa državnega proračuna oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov se vpišejo podatki, določeni s tem navodilom.
V plačilne naloge za plačila v dobro računa državnega proračuna oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov se vpišejo podatki, določeni s tem navodilom.
oznaka    šifra pror.              štev. računa
modela    uporabnika    - podkonto     - oznaka leta
2 mesti   4 mesta      - 6 mest      - 8 mest
       + kontrolna št.  + kontrolna št.   (6+2)
V predpolje sklicevanja na številko odobritve
– za nakazila proračunskih sredstev proračunskim uporabnikom se vpiše oznaka modela 18,
– za nakazila lastnih sredstev proračunskim uporabnikom se vpiše oznaka modela 28.
V polje sklicevanja na številko odobritve za nakazila proračunskih sredstev oziroma lastnih sredstev proračunskim uporabnikom se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), podkonto (P2) ter številka računa in oznaka leta (P3). Med podatkoma P1 in P2 ter podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+1 številčni znak).
Podkonto (P2) sestavljata šifra prihodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga ter kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (6+1 številčni znak).
Številko računa in oznako leta (P3) sestavljata številka računa, ki jo določi prejemnik sredstev, in leto (6+2 številčna znaka).
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z enim plačilnim nalogom se lahko opravi vplačilo oziroma izplačilo le za eno šifro prihodka oziroma šifro odhodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, razen za izplačila iz 3.a člena tega navodila.
7. člen
Za zagotovitev sredstev na prehodnih računih za vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih javnofinančnih prihodkov se v plačilne naloge vpiše podatke za model 48, pri čemer se za podatek P2 v polje sklicevanje na številko obremenitve vpiše proračunsko postavko in podkonto prihodkov.
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za vračila preveč izplačanih ali napačno izplačanih sredstev iz proračuna vpišejo podatke za model 18, pri čemer za podatek P2 v polje sklicevanje na številko obremenitve vpišejo podkonto odhodkov.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge (Uradni list RS, št. 2/99).
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4. člena tega navodila, ki se uporablja od 1. januarja 2000.
Št. 401-56/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
1 Načini izračuna kontrolne številke po modelu 11 je pojasnjen v prilogi 2 navodila iz druge točke tega navodila.