Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

87. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o dajanju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1998, stran 1153.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSKIM SVETOM BOSNE IN HERCEGOVINE O DAJANJU NEPOVRATNE POMOČI BOSNI IN HERCEGOVINI ZA LETO 1998
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o dajanju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1998, podpisan v Sarajevu 9. decembra 1998.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in prevodu glasi:
AGREEMENT
between the Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on Extending Grant Aid to Bosnia and Herzegovina in 1998
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina (hereinafter Parties in the Agreement) desiring to develop and strengthen the mutual friendly relations between the two countries, define through this Agreement conditions of extending and implementation of grant aid of the Republic of Slovenia to Bosnia and Herzegovina, according to commitments given in the Fourth Donors‘ Pledging Conference for Bosnia and Herzegovina in Brussels.
Article 1
In 1998, the Republic of Slovenia committed to Bosnia and Herzegovina grant aid in the amount of 5,920.100,00 USD (five million nine hundred and twenty thousand and one hundred USD), which is to be implemented in the form of reconstruction projects and technical assistance, stated in the Specification attached hereto forming an integral part of the Agreement.
Costs incurred in the transportation and insurance of the goods within the framework of reconstruction projects delivered to a destination in Bosnia and Herzegovina shall be covered by financial resources of the grant aid referred to in the first paragraph of this Article.
Article 2
The Government of the Republic of Slovenia will deliver a part of the grant under the specification in goods delivered duty unpaid (DDU) destination in Bosnia and Herzegovina.
Article 3
The Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Government of the Republika Srpska will take over the goods within the framework of reconstruction projects on behalf of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, determine final beneficiaries of the aid and carry out control of distribution of the goods.
Article 4
The authorities of Bosnia and Herzegovina will ensure issuing of all necessary permits for import of the goods within the framework of reconstruction projects. All imports carried out under the present Agreement and their associated services will be exempted from customs duties, import duties or other fiscal charges.
From time to time, Parties in the Agreement will exchange information and opinions on carrying out distribution of the goods within the framework of reconstruction projects and their implementation hereunder.
Article 5
Parties in the Agreement will resolve all possible disputes which may arise in connection with the interpreting and application of the Agreement in a friendly manner.
Article 6
This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of notifications for the entry into force of this Agreement.
This Agreement can be changed only after written agreement of Parties hereto.
Made in Sarajevo on 9th December 1998 in two copies in English language.
ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
SLOVENIA:
Marjan Senjur (s)
ON BEHALF OF
THE COUNCIL OF MINISTERS OF
THE REPUBLIC OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA:
Mirsad Kurtović (s)
SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o dajanju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1998
Vlada Republike Slovenije in Ministrski svet Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju pogodbenici) v želji, da razvijeta in okrepita vzajemne prijateljske odnose med državama, s tem sporazumom določata pogoje za dajanje in izvajanje neposredne pomoči Republike Slovenije Bosni in Hercegovini v skladu z obveznostmi, ki so bile sprejete na Četrti konferenci donatorjev za Bosno in Hercegovino v Bruslju.
1. člen
Republika Slovenija se je za leto 1998 zavezala dati Bosni in Hercegovini nepovratno pomoč v višini 5,920.100,00 USD (pet milijonov devetstodvajsettisoč sto ameriških dolarjev), ki se izvaja v obliki projektov obnove in strokovne pomoči, navedenih v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.
Stroški prevoza in zavarovanja blaga, dostavljenega v okviru projektov obnove do namembnega kraja v Bosni in Hercegovini, se pokrijejo s finančnimi sredstvi nepovratne pomoči iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Vlada Republike Slovenije pošlje del nepovratne pomoči iz priloge v blagu (dobavljeno, dajatve niso plačane) do namembnega kraja v Bosni in Hercegovini.
3. člen
Vlada Federacije Bosne in Hercegovine in Vlada Republike srbske prevzameta blago v okviru projektov obnove v imenu Ministrskega sveta Bosne in Hercegovine, določita končne porabnike pomoči in nadzorujeta razdelitev blaga.
4. člen
Organi Bosne in Hercegovine zagotovijo izdajo vseh potrebnih dovoljenj za uvoz blaga v okviru projektov obnove. Ves uvoz po tem sporazumu in pripadajoče storitve so oproščeni carinskih dajatev, uvoznih dajatev ali drugih davčnih dajatev.
Pogodbenici si občasno izmenjata informacije in mnenja o poteku razdelitve blaga v okviru projektov obnove in njihovi izvedbi po tem sporazumu.
5. člen
Pogodbenici rešita vse morebitne spore v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma po mirni poti.
6. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil o začetku veljavnosti tega sporazuma.
Sporazum se lahko spremeni samo po pisnem dogovoru pogodbenic.
Sklenjeno v Sarajevu 9. decembra 1998 v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Za
Vlado
Republike Slovenije:
Marjan Senjur l. r.
Za
Ministrski svet
Bosne in Hercegovine:
Mirsad Kurtović l. r.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 911-01/98-4 (T1)
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik