Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

86. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi, znanosti in izobraževanju za leta 1999, 2000, 2001 in 2002, stran 1148.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROGRAMA SODELOVANJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE V KULTURI, ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJU ZA LETA 1999, 2000, 2001 IN 2002
1. člen
Ratificira se Program sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi, znanosti in izobraževanju za leta 1999, 2000, 2001 in 2002, podpisan dne 10. maja 1999 v Pekingu.
2. člen
Program se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P R O G R A M
SODELOVANJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE V KULTURI, ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJU ZA LETA 1999, 2000, 2001 IN 2002
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
v skladu z določbami Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske, podpisanega 13. septembra 1993 v Ljubljani,
in v prizadevanju, da bi razširili obseg izmenjav v kulturi, znanosti in izobraževanju,
dogovorili, kot sledi:
I. KULTURA IN UMETNOST
1. člen
Med veljavnostjo tega programa pogodbenici izmenjata vsaka po eno razstavo glede na interes in možnosti druge pogodbenice:
v Republiki Sloveniji:
– Slikarska umetnost na Kitajskem
v Ljudski republiki Kitajski:
– Ljudska umetnost na Slovenskem.
2. člen
Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med umetniškimi in kulturnimi institucijami obeh držav. Med veljavnostjo programa pogodbenici izmenjata tričlansko delegacijo umetnikov za en teden.
3. člen
Pogodbenici spodbujata neposredno sodelovanje med muzeji in umetnostnimi galerijami, vključno z izmenjavo strokovnjakov, ter sodelovanje v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine med institucijami, ki se ukvarjajo z varstvom in ohranjanjem umetniških del zgodovinske vrednosti.
4. člen
Pogodbenici spodbujata izmenjavo izkušenj v skladu z notranjimi predpisi o varstvu kulturnih dobrin, še posebej pri preprečevanju nezakonitega izvoza in trgovanja v skladu s Konvencijo o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki je bila sprejeta na 16. zasedanju generalne konference UNESCA 14. novembra 1970 v Parizu.
5. člen
Pogodbenici med veljavnostjo tega programa spodbujata sodelovanje med arhivi obeh držav in izmenjata tričlansko delegacijo za pet dni za vsako stran na podlagi dogovorov med upravami arhivov obeh držav.
6. člen
Pogodbenici podpirata sodelovanje med gledališči, gledališkimi združenji, operami in baletnimi hišami. V ta namen si pogodbenici izmenjata:
v Republiki Sloveniji:
– gostovanje kitajske lutkovne skupine v letu 1999
v Ljudski republiki Kitajski:
– gostovanje Lutkovnega gledališča Ljubljana leta 1999.
7. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje med narodnimi knjižnicami obeh držav.
8. člen
Pogodbenici spodbujata vzpostavitev sodelovanja med društvi pisateljev obeh držav. V ta namen si med veljavnostjo programa izmenjata dvočlanski delegaciji za 5 dni.
9. člen
Pogodbenici spodbujata neposredno sodelovanje med filmskimi institucijami, organizacijami in ustvarjalci obeh držav. V ta namen si izmenjata filmsko predstavo.
10. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje v ljudski umetnosti in podpirata izmenjavo folklornih skupin na komercialni podlagi.
11. člen
Pogodbenici podpirata izmenjavo glasbenih umetnikov in ansamblov, in sicer:
v Republiki Sloveniji:
– gostovanje tradicionalne pekinške opere leta 2000 (2001)
v Ljudski republiki Kitajski:
– gostovanje slovenske komorne skupine.
II. ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE
12. člen
Pogodbenici podpirata vzpostavitev stikov med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Kitajsko akademijo družbenih ved.
13. člen
Pogodbenici podpirata stike in sodelovanje v znanosti med državama, ki temeljijo na posebnem Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju in na izvedbenih protokolih, dogovorjenih na tej podlagi.
14. člen
Pogodbenici spodbujata krepitev in poglobitev sodelovanja obeh držav v izobraževanju.
15. člen
Pogodbenici spodbujata neposredne stike med univerzami obeh držav. Pogodbenici podpirata neposredne stike med Oddelkom za arheologijo Univerze v Ljubljani in Oddelkom za Arheologijo Univerze v Pekingu.
16. člen
Pogodbenici podpirata dejavnost že delujočega lektorata kitajskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in proučita možnost za vzpostavitev lektorata slovenskega jezika na eni od kitajskih univerz. Pogodbenici prav tako spodbujata sodelovanje jezikoslovcev na jezikovnih seminarjih, ki jih organizira druga pogodbenica.
17. člen
Pogodbenici letno ponudita dve štipendiji za redni dodiplomski študij, podiplomski študij posameznikov ali za študij jezika druge pogodbenice.
III. DRUGA PODROČJA SODELOVANJA
18. člen
Pogodbenici spodbujata neposredne stike v športu in telesni vzgoji.
19. člen
Pogodbenici pospešujeta neposredno sodelovanje med radijskimi in televizijskimi hišami.
IV. SPLOŠNE IN FINANČNE DOLOČBE
20. člen
Določbe o izmenjavi delegacij:
a) Pogodbenica pošiljateljica pošlje pogodbenici sprejemnici informacije o obisku najkasneje dva mesece vnaprej.
b) Šest tednov pred obiskom pogodbenica sprejemnica obvesti pogodbenico pošiljateljico o svoji odločitvi in predlaga datum obiska.
c) Ko pogodbenica pošiljateljica prejme potrditev obiska, najkasneje dvajset dni pred prihodom obvesti pogodbenico sprejemnico o točnem času in kraju prihoda ter prevozniku.
21. člen
Splošne določbe glede izmenjave razstav:
a) Pogodbenica pošiljateljica najkasneje štiri mesece vnaprej pošlje gradivo za razstavo (načrt predstavitve, besedilo v pojasnilo k razstavi, podroben seznam razstavnih predmetov, podatke o razstavnem prostoru, podatke za katalog, reklamno gradivo in drugo).
b) Pogodbenica pošiljateljica pošlje razstavne predmete pogodbenici sprejemnici vsaj sedem dni pred odprtjem razstave.
c) Pogodbenica sprejemnica je odgovorna za varnost razstavnih predmetov v svoji državi. Ob izgubi ali poškodbi pogodbenica sprejemnica preskrbi pogodbenici pošiljateljici vse podatke o dogodku in zagotovi pomoč, ko ta vloži zahtevek za odškodnino pri zavarovalnici. Vse stroške zbiranja podatkov krije pogodbenica sprejemnica.
d) Pogodbenica sprejemnica brez soglasja pogodbenice pošiljateljice ne sme popravljati poškodovanih razstavnih predmetov.
22. člen
Splošne določbe o izmenjavi študentov, podiplomskih študentov, znanstvenikov in študentov jezikov:
a) Pogodbenica pošiljateljica pošlje poimenski seznam in potrebne podatke pogodbenici sprejemnici najkasneje do 1. aprila vsako leto. Pogodbenica sprejemnica obvesti pogodbenico pošiljateljico o izidu dogovora najkasneje do 15. julija.
b) Študijsko obdobje za študente in podiplomske študente se uskladi s časom šolanja v pogodbenici sprejemnici. Študijsko obdobje za specializacijo je eno leto.
c) Študenti in podiplomski študenti naj bi dobro obvladali jezik pogodbenice sprejemnice, preden vpišejo glavno študijsko smer. Pogodbenica sprejemnica naj zagotovi pomoč pri učenju jezika tistim, katerih znanje jezika pogodbenice sprejemnice ni zadovoljivo. Študij jezika ni vključen v čas študija. S privoljenjem pogodbenice sprejemnice lahko strokovnjaki, ki se udeležujejo posebnega usposabljanja, uporabljajo angleščino kot delovni jezik.
23. člen
Finančne določbe za izmenjavo delegacij in posameznikov:
a) Pogodbenica pošiljateljica krije mednarodne potne stroške in stroške za prtljago do glavnega mesta države sprejemnice in nazaj za delegacije, skupine in posameznike.
b) Pogodbenica sprejemnica krije stroške hrane in nastanitve, tolmača, prevoza in družabnih prireditev v skladu s predvideno potjo, stroške nujne zdravniške pomoči, vključno z zdravili ob akutnem obolenju ali poškodbi pri delu ter stroške žepnine.
c) V izjemnih okoliščinah pogodbenica sprejemnica za obiskovalce krije stroške letališke takse.
24. člen
Finančne določbe za medsebojno izmenjavo skupin izvajalcev:
a) Pogodbenica pošiljateljica krije mednarodne potne stroške in stroške prevoza gledaliških rekvizitov, kostumov in glasbenih inštrumentov umetniških skupin do glavnega mesta države sprejemnice.
b) Pogodbenica sprejemnica krije stroške hrane in nastanitve (prekrbi obroke, pijače in prigrizek med predstavo), tolmača, prevoza v svoji državi v skladu s predvideno potjo v zvezi z obiski (če dejavnosti potekajo v mestu, naj bi zagotovila posebno vozilo), stroške reklame za predstavo, nujno zdravniško pomoč, vključno z zdravili ob akutnem obolenju ali poškodbah pri delu ter stroške žepnine.
c) V izjemnih okoliščinah pogodbenica sprejemnica za obiskovalce krije stroške letališke takse.
25. člen
Finančne določbe za izmenjavo razstav:
a) Pogodbenica pošiljateljica krije stroške prevoza in zavarovanja razstavnih predmetov v glavno mesto države sprejemnice in nazaj.
b) Pogodbenica sprejemnica krije stroške prevoza v svoji državi ter stroške organizacije, reklame, pristojbino za tehnično izvedbo ter stroške zavarovanja.
c) Pogodbenici se za vsako razstavo posebej dogovorita o številu ljudi, ki spremljajo razstavo. Člani osebja, ki spremljajo razstavo, bodo obravnavani v skladu s 23. členom tega programa.
26. člen
Finančne določbe za izmenjavo študentov, podiplomskih študentov, gostujočih znanstvenikov in študentov jezikov:
a) Pogodbenica pošiljateljica krije mednarodne potne stroške za svoje študente do kraja študija v državi sprejemnici in nazaj.
b) Pogodbenica sprejemnica krije stroške šolnine, nastanitve in učnega gradiva ter nujne zdravniške pomoči in ponudi štipendijo ter krije stroške bivanja v skladu z veljavnimi standardi in prakso.
V. KONČNE DOLOČBE
Ta program ne preprečuje izvajanja drugih dejavnosti, dogovorjenih po diplomatski poti.
Ta program začne veljati na dan izmenjave diplomatskih not, ki potrjujeta odobritev programa. Začasno pa se uporablja od dneva podpisa.
Ta program velja do 31. decembra 2002.
Podpisano v Pekingu dne 10. maja 1999 v dveh izvodih v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Tanja Orel Šturm l. r.
Za Vlado
Ljudske republike Kitajske
Dong Junxin l. r.
P R O G R A M M E
ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN THE FIELDS OF CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION FOR THE YEARS 1999, 2000, 2001 AND 2002
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People’s Republic of China, hereinafter referred to as “the Parties”,
– in accordance with the provisions of the Agreement on Cooperation in the Fields of Education, Culture and Science between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People’s Republic of China, signed in Ljubljana on 13 September 1993,
– endeavouring to expand the scope of exchanges in culture, science and education,
have agreed upon the following:
I. CULTURE AND THE ARTS
Article 1
The Parties shall, during the validity of this Programme, exchange one exhibition each, according to the interest and possibilities of the other Party:
in the Republic of Slovenia
– Painting Art in China in 2000
in the People’s Republic of China,
– Folk Art in Slovenia in 2000.
Article 2
The Parties shall support direct cooperation between the art associations and cultural institutions of both countries. During the validity of this Programme, the Parties shall exchange a three-member delegation of artists for the period of one week.
Article 3
The Parties shall encourage direct cooperation between museums and art galleries, including the exchange of experts, and cooperation concerning preservation of cultural heritage between the institutions dealing with the protection and preservation of works of art of historical value.
Article 4
The Parties shall encourage the exchange of experience in accordance with internal regulations on the protection of cultural property, in particular at preventing illicit export and trafficking in accordance with the Convention on Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adopted at the sixteenth session of the UNESCO Conference in Paris on 14 November 1970.
Article 5
During the validity of this Programme, the Parties shall encourage cooperation between the archives of both countries and exchange a three-member delegation for the period of five days for each side based on arrangements between archive administrations of both countries.
Article 6
The Parties shall support cooperation between theatres, theatre associations, operas and ballet companies. To this end, the Parties shall exchange:
in the Republic of Slovenia
– guest performance by Chinese puppet group in 1999
in the People’s Republic of China,
– guest performance by the Ljubljana Puppet Theatre in 1999.
Article 7
The Parties shall encourage cooperation between the national libraries of both countries.
Article 8
The Parties shall encourage the establishment of cooperation between the writers associations of both countries. To this end, both sides shall exchange a two-member delegation for the period of five days during the validity of this Programme.
Article 9
The Parties shall encourage direct cooperation between film institutions, organisations and authors of both countries. To this end, both sides shall exchange a film presentation.
Article 10
The Parties shall encourage cooperation in the field of folk art and support the exchange of folklore groups on commercial basis.
Article 11
The Parties shall support the exchange of artists and groups in the field of music as follows:
in the Republic of Slovenia
– guest performance by traditional Beijing opera group in 2000 (2001)
in the People’s Republic of China
– guest performance by a Slovene chamber group.
II. SCIENCE AND EDUCATION
Article 12
The Parties shall support the establishment of contacts between the Slovenian Academy of Sciences and Arts and the Chinese Academy of Social Science.
Article 13
The Parties shall support contacts and cooperation in science between both countries based on a separate Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People’s Republic of China on Scientific and Technological Cooperation and on the executive protocols agreed on that basis.
Article 14
The Parties shall encourage the intensification and enhancement of cooperation in the field of education.
Article 15
The Parties shall encourage direct contacts between the universities of both countries. The Parties shall support direct contacts between the Department of Archaeology of the University of Ljubljana and the Department of Archaeology of the Beijing University.
Article 16
The Parties shall support the activities of the already established lectorate of the Chinese language at the Faculty of Arts of the University in Ljubljana and examine the possibility of establishing a lectorate of the Slovene language at one of the Chinese universities. The Parties shall also encourage participation of linguists in language seminars organised by the other Party.
Article 17
The Parties shall annually offer two scholarships for the full time graduate study, individual post-graduate study or for the study of the other Party’s language.
III. OTHER FIELDS OF COOPERATION
Article 18
The Parties shall encourage direct contacts in sports and physical education.
Article 19
The Parties shall foster direct cooperation between radio and television broadcasting companies.
IV. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS
Article 20
Provisions concerning the exchange of delegations:
a) The Sending Party shall submit to the Receiving Party information about a visit at least two months in advance.
b) The Receiving Party shall notify the Sending Party about its decision six weeks prior to the visit and propose the date of the visit.
c) After having received the confirmation of the visit, the Sending Party shall notify the Receiving Party about the exact time and place of arrival and carrier at least 20 days prior to the arrival.
Article 21
General provisions concerning the exchange of exhibitions:
a) The Sending Party shall send materials necessary for the exhibition (scheme of presentation, text accompanying the exhibition, detailed list of exhibits, information on exhibition area, data for catalogue, promotion materials etc.) at least four months in advance.
b) The Sending Party shall deliver the exhibits to the Receiving Party at least seven days prior to the opening of the exhibition.
c) The Receiving Party is responsible for safety of the exhibits in its country. In case of loss or damage the Receiving Party shall provide the Sending Party with all information about the incident and provide assistance when the latter claims compensation at the insurance company. All costs of collecting information shall be covered by the Receiving Party.
d) The Receiving Party may not restore the damaged exhibits without the consent of the Sending Party.
Article 22
General provisions concerning the exchange of students, post-graduate students, scientists and language students:
a) The Sending Party shall send a list of names and data required to the Receiving Party at the latest by 1 April each year. The Receiving Party shall notify the Sending Party about the result of the arrangement at the latest by 15 July.
b) Study period for students and post-graduate students shall be harmonised with the time of study in the Receiving Party. Study period for specialisation shall be one year.
c) Students and post-graduate students should have a good command of the language of the Receiving Party prior to being enrolled in major studies. The Receiving Party should provide language training assistance to those students, whose knowledge of the language of the Receiving Party is not sufficient. The study of language is not included in the time of study. By consent of the Receiving Party, the experts attending special training may use English as their working language.
Article 23
Financial provisions concerning the exchange of delegations and individuals:
a) The Sending Party shall cover international travel expenses and luggage costs of delegations, groups and individuals to the capital of the receiving country and back.
b) The Receiving Party shall cover the costs of board and lodging, an interpreter, transport and entertainment within the limits of the itinerary, the costs of urgent medical care including medicines in case of acute disease or injury sustained at work as well as the pocket money.
c) In exceptional circumstances the Receiving Party shall bear the expenses of the airport fee for its visitors.
Article 24
Financial provisions concerning mutual exchange of the groups of performers:
a) The Sending Party shall cover international travel expenses and the costs of transport of stage props, costumes and musical instruments for the artistic groups to the capital of the receiving country.
b) The Receiving Party shall cover the costs of board and lodging (arrange meals, provide drinks and refreshments during the performance), an interpreter, transport within its country according to the itinerary (a special vehicle should be provided, if the activities are held in the city) related to visits, as well as the expenses of the publicity of the performance, urgent medical care, including medicines in case of acute disease and injury sustained at work, and provide pocket money.
c) In exceptional circumstances the Receiving Party shall bear the expenses of the airport fee for its visitors.
Article 25
Financial provisions concerning the exchange of exhibitions:
a) The Sending Party shall cover the costs of transport and insurance of the exhibits to the capital of the receiving country and back.
b) The Receiving Party shall cover transport costs within the country, organisation costs, publicity and technical fee, and insurance costs.
c) For each individual exhibition the Parties shall agree on the number of people accompanying the exhibition. Staff members accompanying the exhibition will be treated in accordance with Article 23 of this Programme.
Article 26
Financial provisions concerning the exchange of students and post-graduate students, visiting scholars and language students:
a) The Sending Party shall cover the international travel costs for its students to the place of study in the receiving country and back.
b) The Receiving Party shall cover the tuition fee, lodging and urgent medical care, offer a scholarship and cover the subsistence costs in accordance with the current standards and practice.
V. FINAL PROVISIONS
This Programme does not preclude the implementation of other activities negotiated through diplomatic channels.
This Programme shall enter into force on the day of the exchange of diplomatic notes confirming the approval of this Programme. It shall be provisionally applied as of the date of its signing.
This Programme shall be valid until 31 December 2002.
Signed in Beijing, on the 10th of May 1999 in duplicate in the Slovene, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Tanja Orel Šturm (s)
For the Government of the
People’s Republic of China
Dong Junxin (s)
3. člen
Za izvajanje tega programa skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 681-18/99-2 (T1)
Ljubljana, dne 30. septembra 1999
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
* Besedilo izvirnika v kitajskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.