Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4122. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 13162.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister pristojen za finance
P R A V I L N I K
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Proračuni, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava) evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke, sredstva in obveznosti do virov sredstev v skladu z določbami zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, v nadaljevanju: zakon), odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta, izdane na podlagi drugega odstavka 15.člena zakona (v nadaljevanju: odredba) in določbami tega pravilnika na posameznih kontih predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je sestavni del tega pravilnika (priloga I).
Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.
V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev kontov:
– razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
– skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
– podskupine, ki so oštevilčene s tromestno številko,
– konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
– podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljno členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe iz 1.člena tega pravilnika imajo naslednji pomen:
– Uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1.člena tega pravilnika.
– Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15.člena zakona.
– Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1.člena tega pravilnika razen pravnih oseb javnega prava iz prejšnje alinee tega člena.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN
Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
3. člen
Konti skupine 00 – neopredmetena dolgoročna sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno vračunljivi stroški, materialne pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazano vrednost povečajo splošni sklad.
4. člen
Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno vračunljivih stroškov, materialnih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za izkazano vrednost popravka zmanjšajo splošni sklad.
5. člen
Konti skupine 02 – nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost zemljišč, gozdnih zemljišč, gradbenih objektov, terjatev za predujme za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine, ki se pridobivajo. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazano vrednost povečajo splošni sklad.
6. člen
Konti skupine 03 – popravek vrednosti nepremičnin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti gradbenih objektov.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za izkazano vrednost popravka zmanjšajo splošni sklad.
7. člen
Konti skupine 04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo ter nadomestnih delov.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazani znesek povečajo splošni sklad.
8. člen
Konti skupine 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, večletnih nasadov, osnovne črede in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za izkazano vrednost popravka zmanjšajo splošni sklad.
9. člen
Konti skupine 06 – dolgoročne kapitalske naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in deleže ter druge kapitalske naložbe, ter se členijo na tiste v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih kapitalskih naložb uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazani znesek povečajo splošni sklad, za zneske zmanjšanja naložbe pa se splošni sklad zmanjša.
10. člen
Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti
Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujino dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročno danih posojil in depozitov danih uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za znesek danega posojila oziroma depozita povečajo splošni sklad, za znesek odplačila revalorizirane glavnice pa se splošni sklad zmanjša.
11. člen
Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova vnovčenih poroštev in dolgoročna blagovna posojila dana v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za znesek dolgoročne terjatve povečajo splošni sklad, za znesek odplačila dolgoročne terjatve pa se splošni sklad zmanjša.
12. člen
Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.
Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje preknjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje.
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, se usklajujejo z vrednostjo teh sredstev pri upravljalcu.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v primerih iz drugega odstavka 43. člena tega pravilnika za izkazano vrednost terjatve povečajo splošni sklad.
Razred 1: kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve
13. člen
Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni
Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci) in čeki. Domača in devizna denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov v blagajni odobrijo prihodke oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajne pa se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
14. člen
Konti skupine 11 – denarna sredstva na računih
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga denarna sredstva. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma se vzpostavi obveznost, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se vzpostavi terjatev.
15. člen
Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
16. člen
Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za obratna sredstva in kratkoročno dane varščine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.
17. člen
Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka terjatev.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske terjatev v skladu z navodili za posamezno vrsto teh terjatev.
18. člen
Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana posojila in naložbe v vrednostne papirje. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih finančnih naložb.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb v okviru skupine 44 ob hkratni spremembi splošnega sklada.
19. člen
Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja
Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma ustrezen drug konto.
20. člen
Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma ustrezen drug konto.
21. člen
Konti skupine 18 – neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki in bremeni ustrezni konto razreda 4.
Podatkov v okviru te skupine podatkov ne izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
22. člen
Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 19 uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo vrednotnice po nabavni vrednosti in druge aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine 29, ki se ob porabi vrednotnic zmanjšuje.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi zneske predhodno nezaračunanih prihodkov za prejete predujme in vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej plačane stroške oziroma odhodke ter prihodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi na katero se nanašajo.
Razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
23. člen
Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov za obratna sredstva.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti za predujme obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19 z odobritvijo ustreznega konta razreda 7.
24. člen
Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja. Če se od prejemka obračunajo dajatve po odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
25. člen
Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.
26. člen
Konti skupine 23 – druge krakoročne obveznosti iz poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih instrumentov, druge kratkoročne obveznosti in obveznosti za davek na dodano vrednost.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma ustrezen drug konto.
27. člen
Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznosti.
28. člen
Konti skupine 25 – kratkoročno prejeta posojila
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih posojil v okviru razreda 5 ob hkratni spremembi splošnega sklada.
29. člen
Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma ustrezen drug konto.
30. člen
Konti skupine 28 – neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
31. člen
Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo druge pasivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za obratna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za obračunani znesek porabe obratnih sredstev bremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke ter kratkoročno odložene prihodke, ki niso mogli biti opravljeni v obračunski dobi na katero se nanašajo.
Razred 3: zaloge
32. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti nabavljenih surovin in materiala, drobnega inventarja, embalaže in blaga ter za znesek ovrednotenja vrednosti nedokončane proizvodnje in storitev ter proizvodov oblikujejo ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanjkljaje se vir sredstev zmanjša, za ugotovljene presežke pa poveča.
33. člen
Konti skupine 30 – obračun nabave surovin in materiala
Na kontih skupine 30 se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenih surovin in materiala. V njej se izkazujejo tudi odvisni stroški nabave materiala.Kadar se uporabljajo konti te skupine, se preko posebnega konta obračuna nabave opravi prenos na zaloge surovin in materiala.
34. člen
Konti skupine 31 – zaloge surovin in materiala
Na kontih skupine 31 se izkazujejo vrednosti zalog surovin in osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano metodo vrednotenja. Surovine in material v obdelavi, dodelavi, manipulaciji in na poti se izkazujejo posebej. V tej skupini se izkazujejo tudi popravki vrednosti zastarelih surovin in materiala. Pri vodenju zalog po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnih kontih odmikov.
35. člen
Konti skupine 32 – zaloge drobnega inventarja in embalaže
Na kontih skupine 32 se izkazuje samo tisti drobni inventar in embalaža, pri katerih je ocenjen rok uporabe največ leto dni. Razčleni se na konte drobnega inventarja in embalaže v skladišču in v uporabi, popravka vrednosti drobnega inventarja in embalaže ter revalorizacije zalog drobnega inventarja in embalaže. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je poseben konto odmikov od stalnih cen.
36. člen
Konti skupine 33 – nedokončana proizvodnja in storitve
Na kontih skupine 33 se izkazujejo nedokončana proizvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, proizvodnja v dodelavi, predelavi , obdelavi in manipulaciji, popravek vrednosti zastarele proizvodnje, revalorizacija zalog nedokončane proizvodnje in odmiki od cen proizvodnje.
37. člen
Konti skupine 34 – proizvodi
Na kontih skupine 34 se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, proizvodi v dodelavi, obdelavi oziroma manipulaciji, popravek vrednosti zastarelih proizvodov, revalorizacija zalog proizvodov in odmiki od cen proizvodov.
38. člen
Konti skupine 35 – obračun nabave blaga
Na kontih skupine 35 se izkazuje vrednost blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
39. člen
Konti skupine 36 – zaloge blaga
Na kontih skupine 36 se izkazuje blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, popravek vrednosti zastarelega blaga, revalorizacija zalog blaga in razlika v ceni zalog blaga.
Razred 4: odhodki in drugi izdatki
40. člen
Konti skupine 40 – tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, vsi investicijski odhodki namenjeni za vojsko in policijo, plačilo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.
Vračila preveč izplačanih odhodkov državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo v dobro posamezne vrste odhodka.
41. člen
Konti skupine 41 – tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika sredstev.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni odhodki konsolidirajo, to je pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
42. člen
Konti skupine 42 – investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Zajema tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in obnove osnovnih sredstev.
Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja države, občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja.
Investicijski odhodki so tudi plačila za namene iz prejšnjega odstavka, za katera se pri prejemniku sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje.
43. člen
Konti skupine 43 – investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene iz prvega odstavka tega člena, za katera se pri prejemniku sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti investicijski transferni odhodki, razen odhodkov iz prejšnjega odstavka konsolidirajo, to je pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
44. člen
Konti skupine 44 – dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju lastnih in izposojenih sredstev ter plačila za nakup kapitalskih vložkov države. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev kapitalskega deleža v lastniški strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo tudi plačila poroštev podjetjem in finančnim institucijam in drugim in pomenijo vzpostavitev terjatev uporabnikov enotnega kontnega načrta do prejemnikov teh sredstev. Prav tako se v okviru te skupine izkazuje tudi poraba sredstev kupnin, pridobljenih iz naslova privatizacije podjetij na podlagi posebnega zakona.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ne evidentirajo danih posojil in povečanja kapitalskih deležev na kontih te skupine.
45. člen
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 46 se izkazujejo vsi stroški in odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Spremljanje stroškov mora biti urejeno tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta med letom evidenčno izkazujejo odhodke tudi na ustreznih kontih skupine 40, 41, 42 in 43 z odobritvijo konta 499 – evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
V okviru skupine 46 se evidenčno knjižijo tudi zneski stroškov in odhodkov režijskih obratov iz 12.člena odredbe, z odobritvijo ustrezne podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo stroški in odhodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 460 – stroški materiala; v tej podskupini se izkazujejo stroški surovin, materiala, kupljenih polizdelkov, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in lastne embalaže z življenjsko dobo do 12 mesecev, stroški kala in loma, pisarniški material in strokovna literatura, revalorizacija porabljenega materiala, drobnega inventarja in embalaže ter presežki in primankljaji surovin, materiala in drobnega inventarja z življenjsko dobo do enega leta.
– konti podskupine 461 – stroški storitev; v tej podskupini se izkazujejo stroški storitev pri izdelavi proizvodov, prevoznih storitev in storitev, povezanih z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, bančnih storitev, intelektualnih in osebnih storitev, svetovalnih, odvetniških in zdravstvenih storitev, zavarovalne premije, stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance ter drugi stroški storitev.
– konti podskupine 462 – amortizacija; v tej podskupini se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev, amortizacija drobnega inventarja in embalaže z življenjsko dobo nad 12 mesecev. Posebej se izkazuje amortizacija sredstev v upravljanju, drugih sredstev za upravljanje dejavnosti javnih služb, sredstev pridobljenih iz donacij in sredstev za opravljanje dejavnosti prodaje na trgu.
– konti podskupine 463 – rezervacije; v tej podskupini se izkazujejo rezervacije za investicijsko vzdrževanje, za tveganja iz garancij in za druge obveznosti, ki se nanašajo na sedanje učinke.
– konti podskupine 464 – stroški dela; v tej podskupini se izkazujejo plače zaposlenih, dajatve na plače in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih, izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah ter drugi stroški dela (stroški prevoza na delo in z njega, malic in neobveznega zavarovanja ter nagrade, darila in podobna izplačila), ki niso neposredno povezani s poslovnim procesom.
– konti podskupine 465 – drugi stroški; v tej podskupini se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja, štipendije dijakom in študentom ter drugi podobni stroški.
– konti podskupine 466 – stroški prodanih zalog; v tej podskupini se izkazujejo stroški prodanih zalog ter ugotovljeni presežki in primanjkljaji ločeno po vrstah zalog.
– konti podskupine 467 – odhodki financiranja; v tej podskupini se izkazujejo stroški obresti, negativne tečajne razlike, popravki in odpisi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb ter drugi odhodki financiranja. V razmerah inflacije na domačem trgu se med odhodki financiranja izkazujejo tudi revalorizacija in negativne tečajne razlike pri kratkoročnih in dolgoročnih obveznostih, razen pri obveznostih, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju.
– konti podskupine 468 – izredni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo odhodki iz prejšnjih obdobij, izguba pri prodaji (izločitvi) osnovnih sredstev, denarne kazni, odškodnine, primanjkljaji osnovnih sredstev in drugi izredni odhodki. V tej skupini se izkazujejo tudi popravki obratnih sredstev.
46. člen
Konti skupine 49 – prenos izdatkov
Na kontih podskupine 490 in 491 se evidentira prenos odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
Na kontih podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov se izkazujejo stroški in odhodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 46.
Na kontih podskupine 498 – evidenčni promet odhodkov v breme rezervnega sklada, se med letom izkazujejo odhodki, ki se evidentirajo na kontih odhodkov razreda 4, glede na vrsto odhodka.
Na kontih podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se med letom izkazujejo odhodki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 40, 41, 42 in 43.
Ob zaključku leta se konti podskupin 498 in 499 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 40, 41, 42 in 43, podskupine 497 pa v dobro ustreznih kontov skupine 46.
Razred 5: račun financiranja
47. člen
Konti skupine 50 – zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90. V tej skupini se evidenčno izkazuje kratkoročno zadolževanje in odplačila kratkoročnega zadolževanja iz tekočega leta.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
Stanje kratkoročne zadolženosti se izkazuje tudi na ustreznih kontih stanja.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta zadolževanja ne evidentirajo na kontih te skupine.
48. člen
Konti skupine 55 – odplačila dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od domačega dolga in od zunanjega dolga na osnovi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev z odobritvijo ustreznega konta skupine 90.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta odplačil dolga ne evidentirajo na kontih te skupine.
49. člen
Konti skupine 59 – ugotovljena razlika
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek, izkazan na kontih skupine 50, odobri ustrezen konto skupine 59, za znesek, izkazan na kontih skupine 55, pa obremeni. Razlika se prenese na kontih podskupine 800.
Razred 7: prihodki in drugi prejemki
50. člen
Konti skupine 70 – davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke državnega ali občinskega proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davek na dodano vrednost, davke na dohodek: dohodnino, davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domače davke na blago in storitve, davke na mednarodno trgovino in transakcije. V to skupino vključujemo tudi vse obvezne prispevke zaposlenih, delodajalcev, samozaposlenih, ki se vplačujejo v proračun, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
51. člen
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter prihodke od obresti rezervnega sklada.
52. člen
Konti skupine 72 – kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
53. člen
Konti skupine 73 – prejete donacije
Na kontih skupine 73 se izkazujejo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb. V to skupino prihodkov pa ne spadajo prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih prihodkov in so zajeti v posebni skupini prihodkov 74.
54. člen
Konti skupine 74 – transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni prihodki konsolidirajo, to je pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferi in investicijski transferi), to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
Uporabniki enotnega kontnega načrta sredstev prejetih investicijskih transferov, za katere izkaže prejemnik teh sredstev obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, niso prihodki in se ne izkazujejo v tej skupini.
55. člen
Konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam.
Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih institucijah ali podjetjih in prejeta vračila v tekočem letu vnovčenih poroštev iz preteklih let. V to skupino so zajeta tudi sredstva, pridobljena na podlagi posebnega zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in obresti od upravljanja s temi sredstvi ter druge prejete obresti od kupnin.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ne evidentirajo prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev na kontih te skupine.
56. člen
Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe je treba izkazovati ločeno od ostalih prihodkov.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta med letom evidenčno izkazujejo prihodke na ustreznih kontih skupin 71, 72, 73 in 74 z odobritvijo konta 799 – evidenčni promet prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
V okviru te skupine se evidenčno izkazujejo tudi zneski prihodkov režijskih obratov iz 12. člena odredbe z obremenitvijo podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo prihodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu ter od subvencij, kompenzacij,dotacij in donacij, doseženih na podlagi prodaje proizvodov in storitev in na podlagi uporabe proizvodov in storitev za lastne potrebe.
– konti podskupine 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje blaga in materiala, za opravljene storitve v prometu blaga in materiala na domačem in tujem trgu ter od subvencij, kompenzacij, dotacij in donacij, doseženih na podlagi prodaje blaga in na podlagi uporabe blaga in materiala za lastne potrebe.
– konti podskupine 762 – prihodki od financiranja; v tej podskupini se izkazujejo realne obresti, dividende in drugi deleži iz dobička drugih podjetij, pozitivne tečajne razlike v razmerah, ko na domačem trgu ni inflacije in drugi prihodki v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi naložbami. V razmerah inflacije na domačem trgu se med prihodki od financiranja izkazujejo tudi revalorizacija in pozitivne tečajne razlike pri kratkoročnih in dolgoročnih terjatvah, razen pri terjatvah, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju.
– konti podskupine 763 – izredni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prihodki iz prejšnjih let, dobiček od prodaje (izločitve) osnovnih sredstev, odpisi obveznosti iz prejšnjih let, prejete kazni in odškodnine, popisni presežki, izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let, odprave rezervacij, razen tistih, ki so kot sklad za določene namene oblikovane iz presežka prihodkov, zmanjšanje obveznosti, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju, presežki osnovnih sredstev in drugi izredni prihodki.
57. člen
Konti skupine 79 – prenos prejemkov
Na kontih podskupine 790 se evidentira prenos prihodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja na ustrezni konto skupine 80.
Na kontih podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov se izkazujejo prihodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 76.
Na kontih podskupine 799 – evidenčni promet prihodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se izkazujejo prihodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v okviru skupine 71, 72, 73 in 74.
Razred 8: rezultati poslovanja
58. člen
Konti skupine 80 – rezultati poslovanja
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih odhodkov in drugih izdatkov, izkazanih na kontih razreda 4 ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov, izkazanih na kontih razreda 7, in zneski prejemkov in izdatkov iz kontov razreda 5, razen zneska prejetih obresti na sredstva rezerv, ki neposredno povečujejo rezervni sklad.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki oziroma presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki na ustrezni konto skupine 90.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta in režijski obrati na konte skupine 80 prenesejo presežek zaračunanih prihodkov nad zaračunanimi odhodki ali presežek zaračunanih odhodkov nad zaračunanimi prihodki. Saldo se prenese v dobro oziroma breme ustreznega konta skupine 95.
Razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti
59. člen
Konti skupine 90 – splošni sklad
Na kontih skupine 90 se ločeno izkazuje sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za vnovčena poroštva in sklad za drugo.
Splošni sklad povečuje nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, terjatve za sredstva, dana v upravljanje, za katere so bili izkazani odhodki in njihove revalorizacije. Sklad povečujejo odplačila glavnic dolgoročnih posojil, ki so bila vključena v račun financiranja, odplačila prevzetih dolgoročnih obveznosti in zneski neodplačanih danih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja. Sklad povečuje tudi presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki ter drugi zneski v skladu s predpisi.
Sklad zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in sredstev, danih v upravljanje, ter zneski najetih posojil, izkazanih v računu financiranja, in zneski prevzetih dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti ter zneski neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja in odpisi terjatev, ki takrat, ko so nastale, niso bile vključene v prihodke. Kot zmanjšanje sklada se izkaže tudi ugotovljeni presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki ter drugi zneski v skladu s predpisi.
V okviru splošnega sklada se ločeno izkazuje znesek neporabljenih namenskih sredstev (na primer: donacije, prihodki od prodaje premoženja in drugo), ki so bila vključena v prihodke določenega obračunskega obdobja.
Te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
60. člen
Konti skupine 91 – rezervni sklad
Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v skupini 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni konto rezervnega sklada 91 s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.
To skupino uporabljajo državni proračun in proračuni občin ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
61. člen
Konti skupine 92 – dolgoročno razmejeni prihodki
Na kontih skupine 92 izkazujejo drugi uporabniki prihodke, ki še niso bili plačani in za katere je vzpostavljena terjatev v okviru skupine 08.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine zneske prihodkov, ki se v skladu z računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke.
62. člen
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz naslova prejetih transferov, razen kot transferov, ki se izkazujejo kot obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, in donacij za osnovna sredstva, namensko dobljena sredstva za pokrivanje določenih stroškov, ko le ti nastanejo.
To skupino kontov uporabljajo samo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
63. člen
Konti skupine 95 – ugotovljeni poslovni izid
Na kontih te skupine se izkazuje presežek prihodkov poslovnega leta, ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov, ali presežek odhodkov poslovnega leta, ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Presežek izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ločeno po namenih porabe v skladu z odločitvijo pristojnega organa.
64. člen
Konti skupine 96 – dolgoročno prejeta posojila
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih posojil. Na konte te skupine se knjižijo tudi zneski revalorizacije posojil.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejeta posojila od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
65. člen
Konti skupine 97 – druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja, med njimi tudi obveznosti za dana poroštva. Obveznosti se izkažejo ob nastanku. Znesek izkazane obveznosti se izkaže v breme ustreznega konta sredstev ali v breme ustreznega konta skupine 90.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
66. člen
Konti skupine 98 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Na kontih skupine 98 se izkazujejo obveznosti tistih pravnih oseb, ki so prejele od državne ali občine sredstva v upravljanje.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
67. člen
Konti skupine 99 – izvenbilančna evidenca
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence. Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o možnih obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
68. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99, 16/99, 48/99, 72/99, 74/99 in 79/99), uporablja pa se še do 29. februarja 2000.
69. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 402- 15/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
                            PRILOGA I

            ENOTNI KONTNI NAČRT

RAZRED DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

000 DOBRO IME

001 DOLGOROČNI VRAČUNLJIVI STROŠKI

003 MATERIALNE PRAVICE

005 DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

006 TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ V NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA SREDSTVA

007 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO

009 REVALORIZACIJA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV MED LETOM

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

010 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

019 REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV MED LETOM

02 NEPREMIČNINE

020 ZEMLJIŠČA

021 GRADBENI OBJEKTI

022 TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČNINE

023 NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO

029 REVALORIZACIJA NEPREMIČNIN MED LETOM

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

031 POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV

039 REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV MED
LETOM

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

040 OPREMA

041 DROBNI INVENTAR

043 VEČLETNI NASADI

044 OSNOVNA ČREDA

045 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

046 TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

047 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE
PRIDOBIVAJO

048 NADOMESTNI DELI

049 REVALORIZACIJA OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV MED LETOM

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

050 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME

051 POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA

053 POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH NASADOV

054 POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE

055 POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

059 REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  MED LETOM

06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

060 NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI

061 NALOŽBE V DELNICE V TUJINI

062 NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI

063 NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI

064 DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI

065 DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V TUJINI

069 POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

070 DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA PODLAGI POSOJILNIH POGODB V
DRŽAVI

071 DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA V TUJINO

072 DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM DOMAČIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

073 DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM TUJIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

074 DOLGOROČNO DANI DEPOZITI

075 DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA

079 POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNO DANIH POSOJIL

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

080 DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA , DANA V DRŽAVI

081 DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA, DANA V TUJINI

084 DOLGOROČNE TERJATVE ZA VNOVČENA POROŠTVA

085 DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

086 DOLGOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA FINANČNEGA NAJEMA

089 POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH TERJATEV IZ POSLOVANJA

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

090 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE NEPOSREDNIM
UPORABNIKOM PRORAČUNA

091 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM
PRORAČUNA

092 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM UPORABNIKOM
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA


RAZRED KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

100 TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI

101 DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI

11 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

110 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

111 IZLOČENA DENARNA SREDSTVA IN AKREDITIVI

112 DEVIZNI DEPOZITNI RAČUNI

113 DEVIZNI AKREDITIVI

114 DRUGA DENARNA SREDSTVA

115 TOLARSKI DEPOZITNI RAČUNI

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

120 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI

121 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI

129 POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

130 KRATKOROČNO DANI PREDUJMI

131 KRATKOROČNO DANE VARŠČINE

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

140 KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
DRŽAVE

141 KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
OBČINE

142 KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE

143 KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE

144 KRATKOROČNE TERJATVE DO ZZZS IN ZPIZ

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

150 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE

151 KRATKOROČNO DANA POSOJILA

152 DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

159 POPRAVEK KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽB

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

160 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA OBRESTI

161 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DIVIDEND

162 KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DELEŽEV V DOBIČKU

163 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

169 POPRAVEK KRATKOROČNIH TERJATEV IZ FINANCIRANJA

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

170 KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ

171 KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH ČEKOV

172 KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH MENIC

173 KRATKOROČNE TERJATVE IZ DRUGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

174 TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO VREDNOST

175 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

179 POPRAVEK DRUGIH KRATKOROČNIH TERJATEV

18 NEPLAČANI ODHODKI

180 TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI

181 INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

189 DRUGI NEPLAČANI ODHODKI

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

190 KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI

191 VRAČUNANI IZDATKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA

192 VREDNOTNICE

193 VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA

194 PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI ZA PREJETE PREDUJME

195 PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI

199 DRUGE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE


RAZRED KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

200 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

210 OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE

211 OBVEZNOSTI ZA ČISTA NADOMESTILA PLAČ

212 OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ

213 OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ PLAČ IN DRUGIH IZDATKOV ZAPOSLENIM

214 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

215 OBVEZNOSTI IZ NASLOVA VRAČUNANIH IN NEOBRAČUNANIH PLAČ

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

220 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI

221 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI

222 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANO BLAGO IN STORITVE

223 KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI

224 KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V TUJINI

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

230 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

231 OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST

233 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI IZDANIH ČEKKOV, MENIC IN
DRUGIH PLAČILNI INSTRUMENTOV

234 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

240 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
DRŽAVE

241 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA
OBČINE

242 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE

243 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE

244 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZZZS IN ZPIZ

25 KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA

250 KRATKOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI

251 KRATKOROČNA POSOJILA, PREJETA IZ TUJINE

252 KRATKOROČNO IZDANI VREDNOSTNI PAPIRJI

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

260 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

28 NEPLAČANI PRIHODKI

280 DAVČNI PRIHODKI

281 NEDAVČNI PRIHODKI

282 KAPITALSKI PRIHODKI

283 PREJETE DONACIJE

284 TRANSFERNI PRIHODKI

285 DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

290 VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI

291 VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI ZA OBRATNA SREDSTVA

292 KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI

293 VRAČUNANI ODHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA

294 PREHODNO OBRAČUNANI ODHODKI ZA DANE PREDUJME

299 DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE


RAZRED ZALOGE

30 OBRAČUN NABAVE SUROVIN IN MATERIALA

300 VREDNOST MATERIALA PO OBRAČUNIH DOBAVITELJEV

301 ODVISNI STROŠKI NABAVE MATERIALA

302 DRUGI STROŠKI NABAVE MATERIALA

309 OBRAČUN NABAVE MATERIALA

31 ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA

310 SUROVINE IN MATERIAL V SKLADIŠČU

311 SUROVINE IN MATERIAL V OBDELAVI ,DODELAVI, MANIPULACIJI IN NA
POTI

319 ODMIKI OD CEN ZALOG SUROVIN IN MATERIALA

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

320 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU

329 ODMIKI OD CEN DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

330 NEDOKONČANA PROIZVODNJA

331 NEDOKONČANE STORITVE

332 POLIZDELKI

333 USTAVLJENA NEDOKONČANA PROIZVODNJA

334 PROIZVODNJA V DODELAVI, OBDELAVI IN MANIPULACIJI

339 ODMIKI OD CEN PROIZVODNJE

34 PROIZVODI

340 PROIZVODI V LASTNEM SKLADIŠČU

341 PROIZVODI V TUJEM SKLADIŠČU

342 PROIZVODI V LASTNI PRODAJALNI

343 VRAČUNANI DAVKI OD PROIZVODOV V PRODAJALNI

344 PROIZVODI V DODELAVI, OBDELAVI IN MANIPULACIJI

349 ODMIKI OD CEN PROIZVODOV

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA

350 VREDNOST BLAGA PO OBRAČUNIH DOBAVITELJEV

351 ODVISNI STROŠKI NABAVE BLAGA

359 OBRAČUN NABAVE BLAGA

36 ZALOGE BLAGA

360 BLAGO V LASTNEM SKLADIŠČU

361 BLAGO V TUJEM SKLADIŠČU

363 BLAGO V PRODAJALNI

364 VRAČUNANI DAVEK V ZALOGAH BLAGA

369 RAZLIKA V CENAH ZALOG BLAGA


RAZRED ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 TEKOČI ODHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4000 Plače in dodatki

400000 Osnovne plače

400001 Splošni dodatki

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

4001 Regres za letni dopust

400100 Regres za letni dopust

4002 Povračila in nadomestila

400200 Dodatki za ločeno življenje

400201 Terenski dodatek

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4003 Sredstva za delovno uspešnost

400300 Sredstva za delovno uspešnost

4004 Nadurno delo

400400 Sredstva za nadurno delo

4005 Plače za delo po pogodbi

400500 Plače za delo po pogodbi

4009 Drugi izdatki zaposlenim

400900 Jubilejne nagrade

400901 Odpravnine

400902 Solidarnostne pomoči

400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje

401200 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za porodniško varstvo

401300 Prispevek za porodniško varstvo

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

402000 Pisarniški material in storitve

402001 Čistilni material in storitve

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

402003 Založniške in tiskarske storitve

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

402005 Stroški prevajalskih storitev

402006 Stroški oglaševalskih storitev

402007 Računalniške storitve

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

402009 Izdatki za reprezentanco

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

402099 Drugi splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve

402100 Uniforme in službena obleka

402101 Knjige

402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material

402103 Kmetijski vložki

402104 Material in oprema za vojsko

402105 Material in specialna oprema za policijo

402106 Material za kazensko poboljševalne domove

402107 Laboratorijski materiali

402108 Drobno orodje in naprave

402109 Zaračunljive tiskovine

402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

402200 Električna energija

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402202 Poraba druge energije

402203 Voda in komunalne storitve

402204 Odvoz smeti

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

402206 Poštnina in kurirske storitve

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

402302 Nadomestni deli za vozila

402303 Najem vozil in selitveni stroški

402304 Pristojbine za registracijo vozil

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

402402 Stroški prevoza v državi

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

402405 Stroški prevoza v tujini

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

4025 Tekoče vzdrževanje

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402504 Zavarovalne premije za objekte

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

402512 Zavarovalne premije za opremo

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

402604 Najem računalniške in programske opreme

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4027 Kazni in odškodnine

402700 Kazni zaradi sodnih postopkov

402701 Odškodnine neupravičeno obsojenim

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

402799 Druge odškodnine in kazni

4029 Drugi operativni odhodki

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402901 Plačila avtorskih honorarjev

402902 Plačila po pogodbah o delu

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

402904 Nadomestila članom posebnih komisij

402905 Sejnine udeležencem odborov

402906 Stroški izpitnih komisij

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

402909 Stroški sodnih postopkov

402910 Plačila za delo zaprtih oseb

402911 Davek na izplačane plače

402912 Posebni davek na določene prejemke

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, in drugo

402921 Članarine v mednarodnih organizacijah

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

402923 Druge članarine

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

402931 Plačila bančnih storitev

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije

402935 Stroški plačilnega agenta

402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi

402999 Drugi operativni odhodki

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije

403000 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

403100 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam

403200 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim
institucijam

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

403300 Plačila obresti od kreditov - drugim ravnem države

403301 Plačila obresti od kreditov - skladom socialnega
zavarovanja

403302 Plačila obresti od kreditov - drugim javnim skladom

403303 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim
kreditodajalcem

403304 Plačila obresti od kreditov - državnemu proračunu

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev

403400 Plačila obresti od vrednostnih papirjev - Banki Slovenije

403401 Plačila obresti od vrednostnih papirjev - poslovnim bankam

403402 Plačila obresti od vrednostnih papirjev - drugim finančnim
institucijam

403403 Plačila obresti od vrednostnih papirjev - skladom
socialnega zavarovanja

403404 Plačila obresti od vrednostnih papirjev - drugim javnim
skladom

403405 Plačila obresti od vrednostnih papirjev - drugim domačim
kreditodajalcem

404 PLAČILO OBRESTI V TUJINO

4040 Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam

404000 Plačila obresti - mednarodnijm finančnim institucijam

4041 Plačila obresti - tujim vladam

404100 Plačila obresti - tujim vladam

4042 Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam

404200 Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam

4043 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem

404300 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem

409 REZERVE

4090 Rezerva za naravne nesreče

409000 Rezerva za naravne nesreče

4091 Druge rezerve

409100 Druge rezerve


41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

4100 Subvencije javnim podjetjem

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem

410001 Subvencioniranje obresti javnim podjetjem

410002 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost javnim
podjetjem

410003 Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev v javnih
podjetjih

410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem

410005 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje v
javnih podjetjih

410006 Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih podjetjih

410007 Subvencioniranje glavnic dolga javnih podjetij

410015 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih
podjetjih

410099 Druge subvencije javnim podjetjem

4101 Subvencije finančnim institucijam

410101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam

410104 Pokrivanje izgub finančnim institucijam

410199 Druge subvencije finančnim institucijam

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom

410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom

410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim
podjetjem

410203 Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev privatnim
podjetjem

410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem

410205 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje v
privatnih podjetjih

410206 Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih podjetjih

410207 Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih podjetjih

410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v
privatnih podjetjih

410209 Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v privatnih
podjetjih

410210 Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb v privatnih
podjetjih

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih

410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih

410213 Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v privatnih
podjetjih

410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih
podjetjih

410215 Sredstva za izvajanje ekoloških programov v privatnih
podjetjih

410216 Subvencioniranje glavnic dolga privatnim podjetjem

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4110 Transferi nezaposlenim

411000 Denarno nadomestilo

411001 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku

411002 Denarna pomoč

411099 Drugi transferi nezaposlenim

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

411100 Otroški dodatek

411101 Dodatek za nego otroka

411102 Dodatek za veliko družino

411103 Darilo ob rojstvu otroka

411104 Porodniško nadomestilo

411105 Očetovsko nadomestilo

411106 Nadomestilo za nego in varstvo otroka

411107 Posvojiteljsko nadomestilo

411108 Starševski dodatek

411199 Drugi družinski prejemki

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

411200 Denarni dodatek

411201 Denarne pomoči kot edini vir

411202 Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih

411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira

411204 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih

411205 Varstvo družin vojakov

411206 Varstveni dodatki k starostnim pokojninam

411207 Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam

411208 Varstveni dodatki k družinskim pokojninam

411209 Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah
SFRJ

411210 Dodatek za pomoč in postrežbo

411211 Preživnine

411212 Nadomestilo za telesno okvaro

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega
nasilja

411300 Varstvo vojnih invalidov

411301 Varstvo vojnih veteranov

411302 Varstvo žrtev vojnega nasilja

411303 Republiške priznavalnine

411304 Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje

411305 Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na področju
vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja

411399 Drugi transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam
vojnega nasilja

4114 Pokojnine

411400 Starostne pokojnine

411401 Invalidske pokojnine

411402 Družinske pokojnine

411403 Kmečke pokojnine

411404 Vojaške pokojnine

411405 Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ

411406 Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ

411407 Pokojnine, nakazane v tujino

411408 Dodatek za rekreacijo upokojencem

411499 Druge pokojnine

4115 Nadomestila plač

411500 Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom

411501 Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem delovnem
mestu

411502 Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drugo
delovno mesto

411503 Nadomestilo plač za čakanje na poklicno rehabilitacijo

411599 Druga nadomestila plač

4116 Boleznine

411600 Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja

411699 Druge boleznine

4117 Štipendije

411700 Republiške štipendije

411701 Kadrovske štipendije

411799 Druge štipendije

4119 Drugi transferi posameznikom

411900 Regresiranje prevozov v šolo

411901 Regresiranje potovanj mladine

411902 Doplačila za šolo v naravi

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov

411904 Regresiranje študentske prehrane

411905 Regresiranje obrestne mere za kreditiranje študentov

411906 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov

411907 Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
določenih kategorij prebivalcev

411908 Denarne nagrade in priznanja

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

411910 Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v zvezi z
zdravljenjem

411911 Plačilo pogrebnin

411912 Plačilo posmrtnin

411920 Subvencioniranje stanarin

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države

413000 Dopolnilna sredstva občinam

413001 Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi

413002 Sredstva za demografsko ogrožena območja

413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim

413004 Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti

413005 Tekoči transferi neposrednim uporabnikom državnega
proračuna

413099 Drugi tekoči transferi občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

413100 Tekoči transferi sredstev iz državnega proračuna v ZPIZ

413101 Dodatni transferi sredstev iz državnega proračuna v ZPIZ

413102 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje upokojencev,
ki ga plačuje ZPIZ

413103 Prispevek v ZPIZ za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
ki ga plačuje ZZZS

413104 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih
oseb, ki ga plačuje RZZ

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga
plačujejo občine

413199 Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb

413300 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413301 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb - sredstva za prispevke delodajalcev

413302 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb - za izdatke za blago in storitve

413303 Tekoči transferi v javne zavode - za zdravila

413304 Tekoči transferi v javne zavode - za ortopedske pripomočke

413305 Tekoči transferi v javne zavode - za cepiva, transfuzijo
krvi in sanitetni material

414 Tekoči transferi v tujino

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam

414000 Tekoči transferi mednarodnim institucijam

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam

414100 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini

414200 Tekoči transferi v tujino - za zdravljenje v tujini

414201 Tekoči transferi v tujino - iz naslova konvencij z drugimi
državami

414299 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini -
drugo

4143 Drugi tekoči transferi v tujino

414399 Drugi tekoči transferi v tujino


42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200 Nakup zgradb in prostorov

420000 Nakup poslovnih stavb

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

420002 Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo

420099 Nakup drugih zgradb in prostorov

4201 Nakup prevoznih sredstev

420100 Nakup motornih koles in motorjev

420101 Nakup avtomobilov

420102 Nakup avtobusov in minibusov

420103 Nakup tovornjakov in kombijev

420104 Nakup reševalnih vozil

420105 Nakup helikopterjev in letal

420106 Nakup ladij in čolnov

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev

4202 Nakup opreme

420200 Nakup pisarniškega pohištva

420201 Nakup pisarniške opreme

420202 Nakup računalnikov in programske opreme

420203 Nakup stanovanjskega pohištva

420204 Nakup drugega pohištva

420220 Nakup opreme za menze

420221 Nakup laboratorijske opreme

420222 Nakup velike specializirane računalniške napeljave

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

420226 Nakup pristaniške opreme in napeljav

420227 Nakup letališke opreme in instalacij

420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije

420229 Nakup rudniške opreme in mehanizacije

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima

420232 Nakup konstrukcijske opreme

420233 Nakup gasilske opreme

420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

420236 Nakup policijske opreme

420237 Nakup opreme za varovanje

420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav

420239 Nakupo audiovizualne opreme

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

420242 Nakup geodetske opreme

420243 Nakup hidrometeorološke opreme

420244 Nakup opreme za učilnice

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

420246 Nakup opreme za knjižnice

420247 Nakup opreme za socialne zavode

420299 Nakup druge opreme in napeljav

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

420400 Priprava zemljišča

420401 Novogradnje

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420501 Obnove

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

420600 Nakup zemijišč

420601 Nakup gozdov

420603 Pridobivanje mineralov

420604 Pridobitev pravic raziskovanja

420605 Pridobitev pravic do ribolova

420699 Druge pravice do naravnih bogastev

4207 Nakup nematerialnega premoženja

420700 Pridobitev patentov

420701 Pridobitev pravice tiskanja in razmnoževanja

420702 Pridobitev blagovnih znamk

420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring

420800 Študija o izvedljivosti projekta

420801 Investicijski nadzor

420802 Investicijski inženiring

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

420900 Nakup mesa

420901 Nakup sladkorja

420902 Nakup žitaric

420903 Nakup goriva

420904 Nakup zdravil, sanitetnega materiala in veterinarskih
sredstev

420999 Nakup drugih blagovnih rezerv


43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države

430000 Investicijski transferi drugim ravnem države

430001 Investicijski transferi neposrednim uporabnikom državnega
proračuna

4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

430100 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

430200 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

4303 Investicijski transferi javnim podjetjem

430300 Investicijski transferi javnim podjetjem

4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam

430400 Kapitalski transferi finančnim institucijam

4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom

430500 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom

4306 Investicijski transferi posameznikom

430600 Investicijski transferi posameznikom

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom

430700 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom

4308 Investicijski transferi v tujino

430800 Investicijski transferi v tujino


44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 DANA POSOJILA

4400 Dana posojila posameznikom

440000 Dana posojila posameznikom - kratkoročna posojila

440001 Dana posojila posameznikom - dolgoročna posojila

4401 Dana posojila javnim skladom

440100 Dana posojila javnim skladom - kratkoročna posojila

440101 Dana posojila javnim skladom - dolgoročna posojila

4402 Dana posojila javnim podjetjem

440200 Dana posojila javnim podjetjem - kratkoročna posojila

440201 Dana posojila javnim podjetjem - dolgoročna posojila

4403 Dana posojila finančnim institucijam

440300 Dana posojila finančnim institucijam - kratkoročna
posojila

440301 Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila

4404 Dana posojila privatnim podjetjem

440400 Dana posojila privatnim podjetjem - kratkoročna posojila

440401 Dana posojila privatnim podjetjem - dolgoročna posojila

4405 Dana posojila drugim ravnem države

440500 Dana posojila drugim ravnem države - kratkoročna posojila

440501 Dana posojila drugim ravnem države - dolgoročna posojila

4406 Dana posojila v tujino

440600 Dana posojila v tujino - kratkoročna posojila

440601 Dana posojila v tujino - dolgoročna posojila

4407 Dana posojila državnemu proračunu

440700 Dana posojila državnemu proračunu - kratkoročna posojila

440701 Dana posojila državnemu proračunu - dolgoročna posojila

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah

441100 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)

441300 Skupna vlaganja

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino

441400 Povečanje kapitalskih deležev v tujino

4415 Povečanje drugih finančnih naložb

441500 Povečanje drugih finančnih naložb

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin

442000 Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin -
kratkoročna posojila

442001 Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin - dolgoročna
posojila

442002 Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin -
kratkoročna posojila

442003 Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin -
dolgoročna posojila

442004 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz
sredstev kupnin - kratkoročna posojila

442005 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz
sredstev kupnin - dolgoročna posojila

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije -
kratkoročna

442101 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije -
dolgoročna

4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin

442200 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin v
javnih podjetjih - dolgoročno

442201 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin v
privatnih podjetjih - dolgoročno


46 ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

460 STROŠKI MATERIALA

461 STROŠKI STORITEV

462 AMORTIZACIJA

463 REZERVACIJE

464 STROŠKI DELA

465 DRUGI STROŠKI

466 STROŠKI PRODANIH ZALOG

467 ODHODKI FINANCIRANJA

468 IZREDNI ODHODKI

49 PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV

490 PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV

491 PRENOS STROŠKOV NA ZALOGE

497 EVIDENČNI PROMET STROŠKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

498 EVIDENČNI PROMET ODHODKOV V BREME REZERVNEGA SKLADA

499 EVIDENČNI PROMET ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA


RAZRED RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

500200 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah -
kratkoročni krediti

500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah -
dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

500300 Najeti krediti pri drugih ravneh države - kratkoročni
krediti

500301 Najeti krediti pri drugih ravneh države - dolgoročni
krediti

500302 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja -
kratkoročni krediti

500303 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja -
dolgoročni krediti

500304 Najeti krediti pri drugih javnih skladih - kratkoročni
krediti

500305 Najeti krediti pri drugih javnih skladih - dolgoročni
krediti

500306 Najeti krediti pri državnem proračunu - kratkoročni
krediti

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti

500308 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih -
kratkoročni krediti

500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih -
dolgoročni krediti

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na
domačem trgu

500400 Izdani vrednostni papirji - Banki Slovenije - kratkoročni
papirji

500401 Izdani vrednostni papirji - poslovnim bankam - kratkoročni
papirji

500402 Izdani vrednostni papirji - poslovnim bankam - dolgoročni
papirji

500403 Izdani vrednostni papirji - drugim finančnim institucijam
- kratkoročni papirji

500404 Izdani vrednostni papirji - drugim finančnim institucijam
- dolgoročni papirji

500405 Izdani vrednostni papirji - skladom socialnega zavarovanja
- kratkoročni papirji

500406 Izdani vrednostni papirji - skladom socialnega zavarovanja
- dolgoročni papirji

500407 Izdani vrednostni papirji - drugim javnim skladom -
kratkoročni papirji

500408 Izdani vrednostni papirji - drugim javnim skladom -
dolgoročni papirji

500409 Izdani vrednostni papirji - drugim domačim kreditodajalcem
- kratkoročni papirji

500410 Izdani vrednostni papirji - drugim domačim kreditodajalcem
- dolgoročni papirji

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI

5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah

501000 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah -
kratkoročni krediti

501001 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah -
dolgoročni krediti

5011 Najeti krediti pri tujih vladah

501100 Najeti krediti pri tujih vladah - kratkoročni krediti

501101 Najeti krediti pri tujih vladah - dolgoročni krediti

5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih
institucijah

501200 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih
institucijah - kratkoročni krediti

501201 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih
institucijah - dolgoročni krediti

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih

501300 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih -
kratkoročni krediti

501301 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih -
dolgoročni krediti

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini

501400 Izdani vrednostni papirji - tujim bankam in finančnim
institucijah - kratkoročni krediti

501401 Izdani vrednostni papirji - tujim bankam in finančnim
institucijah - dolgoročni krediti

501402 Izdani vrednostni papirji - drugim tujim kreditodajalcem -
kratkoročni krediti

501403 Izdani vrednostni papirji - drugim tujim kreditodajalcem -
dolgoročni krediti


55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije

550000 Odplačila kreditov Banki Slovenije - kratkoročni krediti

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

550200 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam -
kratkoročni krediti

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam -
dolgoročni krediti

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

550300 Odplačila kreditov drugim ravnem države - kratkoročni
krediti

550301 Odplačila kreditov drugim ravnem države - dolgoročni
krediti

550302 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja -
kratkoročni krediti

550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja -
dolgoročni krediti

550304 Odplačila kreditov drugim javnim skladom - kratkoročni
krediti

550305 Odplačila kreditov drugim javnim skladom - dolgoročni
krediti

550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni
krediti

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni
krediti

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem -
kratkoročni krediti

550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem -
dolgoročni krediti

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev

550400 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - Banki Slovenije
- kratkoročni papirji

550401 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - poslovnim bankam
- kratkoročni papirji

550402 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - poslovnim bankam
- dolgoročni papirji

550403 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim finančnim
inštitucijam - kratkoročni papirji

550404 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim finančnim
inštitucijam - dolgoročni papirji

550405 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - skladom
socialnega zavarovanja - kratkoročni papirji

550406 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - skladom
socialnega zavarovanja - dolgoročni papirji

550407 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim javnim
skladom - kratkoročni papirji

550408 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim javnim
skladom - dolgoročni papirji

550409 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim domačim
kreditodajalcem - kratkoročni papirji

550410 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev - drugim domačim
kreditodajalcem - dolgoročni papirji

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam

551000 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam -
kratkoročni krediti

551001 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam -
dolgoročni krediti

5511 Odplačila dolga tujim vladam

551100 Odplačila dolga tujim vladam - kratkoročni krediti

551101 Odplačila dolga tujim vladam - dolgoročni krediti

5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim
instititucijam

551200 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim
instititucijam - kratkoročni krediti

551201 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim
instititucijam - dolgoročni krediti

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

551300 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem - kratkoročni
krediti

551301 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem - dolgoročni
krediti

59 UGOTOVLJENA RAZLIKA

590 UGOTOVLJENA RAZLIKA


RAZRED PROST

RAZRED PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

700001 Dohodnina - letni poračun

700002 Akontacija dohodnine - od plač in drugih osebnih prejemkov
iz delovnega razmerja

700003 Akontacija dohodnine - od pokojnin

700004 Akontacija dohodnine - od prejemkov, doseženih na podlagi
pogodbe o delu

700005 Akontacija dohodnine - od drugih prejemkov, vklučno z
nagradami in podobnimi prejemki

700006 Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijstva, ki se
obračunava od katastrskega dohodka od kmetijskih zemljišč

700007 Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijstva, ki se
obračunava od katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč

700008 Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti

700009 Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti od vsakega
posameznega prejemka

700010 Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od
nepremičnin

700011 Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od
vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu

700012 Akontacija dohodnine - od dohodkov, doseženih z udeležbo
pri dobičku

700013 Akontacija dohodnine - od obresti na posojila, dana
fizičnim in pravnim osebam

700014 Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženja,
doseženega z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih
prostorov, garaž in prostorov za počitek in rekreacijo

700015 Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženjskih pravic
- iz avtorskih pravic

700016 Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženjskih pravic
- od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav

700017 Zamudne obresti od dohodnine

7001 Davek od dobička pravnih oseb

700100 Davek od dobička pravnih oseb

700101 Zamudne obresti od davka od dobička pravnih oseb

7002 Drugi davki na dohodek in dobiček

700299 Drugi davki na dohodek in dobiček

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

7010 Prispevki zaposlenih

701000 Prispevek za zaposlovanje - od zaposlenih pri pravnih
osebah

701001 Prispevki za zaposlovanje - od zaposlenih pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost

701002 Prispevek za porodniško varstvo - od zaposlenih pri
pravnih osebah

701003 Prispevek za porodniško varstvo - od zaposlenih pri
fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

701004 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od
zaposlenih pri pravnih osebah

701005 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od
zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

701006 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri
pravnih osebah

701007 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri
fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

701008 Prispevki za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri
tujem delodajalcu

7011 Prispevki delodajalcev

701100 Prispevek za zaposlovanje - za zaposlene pri pravnih
osebah

701101 Prispevek za zaposlovanje - za zaposlene pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost

701102 Prispevek za porodniško varstvo - za zaposlene pri pravnih
osebah

701103 Prispevek za porodniško varstvo - za zaposlene pri
fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

701104 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za
zaposlene pri pravnih osebah

701105 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za
zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost

701106 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za
zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč

701107 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za
učence, ki so v učnem razmerju

701108 Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- za zavarovalno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih
osebah

701109 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - za zaposlene pri
pravnih osebah

701110 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - za
zavarovance

7012 Prispevki samozaposlenih

701200 Prispevek za zaposlovanje - od fizičnih oseb, ki
opravljajo dejavnost - od zavarovalne osnove

701201 Prispevek za zaposlovanje - od fizičnih oseb, ki
opravljajo dejavnost - od zavarovalne osnove

701202 Prispevek za porodniško varstvo - od fizičnih oseb,ki
opravljajo dejavnost

701203 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost - od zavarovalne osnove

701204 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost - iz zavarovalne osnove

701205 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov
- lastnikov kmetijskih zemljišč

701206 Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo
dejavnost in pri njih zaposlenih

701207 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - kmetov in članov
njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo prispevek od
katastrskega dohodka

701208 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - kmetov, ki
plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

701209 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki plačujejo
prispevek v pavšalu

701210 Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki niso
zavarovane iz drugih naslovov

701211 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov

701212 Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

701213 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost

7013 Ostali prispevki za socialno varnost

701300 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zaposlovanje

701301 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za porodniško
varstvo

701302 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

701303 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno
zavarovanje

701304 Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost

701305 Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno varnost

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO

7020 Davek na izplačane plače

702000 Davek na izplačane plače

702001 Zamudne obresti od davka na izplačane plače

7021 Posebni davek na določene prejemke

702100 Posebni davek na določene prejemke (na pogodbeno delo)

702101 Zamudne obresti od posebnega davka na določene prejemke

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

703002 Zamudne obresti od davkov ne nepremičnine

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih
oseb

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih
oseb

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

703006 Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb

703007 Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov

703008 Davek od premoženja od stavbnih zemljišč

703009 Drugi davki od premoženja od nepremičnim

7031 Davki na premičnine

703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

703102 Davek od premoženja - na posest motornih vozil

703103 Drugi davki od premoženja od premičnim

7032 Davki na dediščine in darila

703200 Davek na dediščine in darila

703201 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb,
ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

703304 Davek na bilančno vsoto bank

703305 Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto bank

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7040 Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost

704000 Davek na dodano vrednost po obračunu

704001 Davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev

704002 Zamudne obresti od davka na dodano vrednost po obračunu

704003 Zamudne obresti od davka na dodano vrednost od uvoženega
blaga in storitev

704010 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 1 tarife davka
od prometa proizvodov

704011 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 2 tarife davka
od prometa proizvodov

704012 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 3 tarife davka
od prometa proizvodov

704013 Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 4 tarife davka
od prometa proizvodov

704014 Davek od prometa mot. benc. MB 86 iz 1. točke tarifne št.
5 tarife davka na promet proizvodov

704015 Davek od prometa mot. benc. MB 98 iz 1. točke tarifne št.
5 tarife davka na promet proizvodov

704016 Davek od prometa mot. benc. NMB 91 in NMB 95 iz 1. točke
tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704017 Davek od prometa plinskega olja - dieselsk. goriva D-1 in
D-3 iz 2. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704018 Davek od prometa plinskega olja - dieselskega goriva D-2 z
2. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704019 Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in
lahkega specialnega kurilnega olja (LS) iz 3. točke tarifne št. 5
tarife davka na promet proizvodov

704020 Davek od prometa kurilnega olja - mazuta iz 4. točke
tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704021 Davek od prometa reaktivnega goriva in letalskega bencina
iz 5. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704022 Davek od prometa utekočinjenega naftnega plina iz 7. točke
tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov

704023 Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz tarifne št. 5
tarife davka na promet proizvodov

704024 Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tarifne št. 6 tarife
davka na promet proizvodov

704025 Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne št. 7 tarife
davka na promet proizvodov

704026 Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu
proizvodov

704027 Zamudne obresti od davka od prometa proizvodov

704028 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1 tarife davka od
prometa storitev

704029 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2 tarife davka od
prometa storitev

704030 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3 tarife davka od
prometa storitev

704031 Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4 tarife davka od
prometa storitev

704032 Zamudne obresti od davka na promet storitev

7041 Drudi davki na blago in storitve

704100 Posebni prometni davek od cigaret

704101 Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od cigaret

704102 Posebni prometni davek od alkoholnih pijač

704103 Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od
alkoholnih pijač

704104 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od tekočih
goriv

704105 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od plinastih
goriv

704106 Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 - od trdih
goriv

704107 Zamudne obresti od takse za obremenjevanje zraka z emisijo
CO2

7042 Trošarine (akcize)

704200 Trošarina od mineralnih olj in plina

704201 Trošarina od alkohola in alkoholnih pijač

704202 Trošarina od tobačnih izdelkov

704203 Zamudne obresti od trošarin

704299 Trošarine (akcize)

7043 Dobički fiskalnih monopolov

704399 Dobički fiskalnih monopolov

7044 Davki na posebne storitve

704400 Posebni prometni davek od posebnih iger na srečo

704401 Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo

704402 Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od posebnih
iger na srečo

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

704404 Posebna taksa na igralne avtomate

704405 Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo

704406 Davek od klasičnih iger na srečo

704407 Zamudne obresti od klasičnih iger na srečo

704408 Davek od posebnih iger na srečo

704409 Zamudne obresti od davka od posebnih iger na srečo

704410 Davek od prometa zavarovalnih poslov

704411 Zamudne obresti od davka od prometa zavarovalnih poslov

7045 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti

704599 Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti

7046 Pristojbine za motorna vozila

704600 Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in
letal - od pravnih oseb

704601 Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in
letal - od fizičnih oseb

704602 Pristojbine za tuja motorna vozila

704603 Pristojbine od registracijskih tablic po posebnem naročilu

704604 Pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

704700 Taksa za obremenjevanje vode

704701 Zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode

704702 Vodna povračila

704703 Zamudne obresti od vodnih povračil

704704 Turistična taksa

704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih
oseb

704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih
oseb in zasebnikov

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

704709 Druge komunalne takse

704710 Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča
in gozda

704711 Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda

704712 Cestnine na avtocestah

704713 Požarna taksa

704714 Odškodnine od izkopanih rudnin

704715 Priključne takse

704716 Ekološke takse

7048 Davki na motorna vozila

704800 Davek od novih motornih vozil

704801 Zamudne obresti od davka od novih motornih vozil

704802 Davek na promet rabljenih motornih vozil

704803 Zamudne obresti od davka na promet rabljenih motornih
vozil

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE

7050 Carine

705000 Carina od pravnih oseb

705001 Carina od fizičnih oseb in zasebnikov

705002 Zamudne obresti od carin

7051 Druge uvozne dajatve

705100 Posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil

705101 Zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih
proizvodov in živil

705102 Pozneje plačane ukinjene uvozne dajatve

7052 Izvozne dajatve

705299 Izvozne dajatve

7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov

705399 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov

7054 Dobički od menjave tujih valut

705499 Dobički od menjave tujih valut

7055 Davki na menjavo tujih valut

705599 Davki na menjavo tujih valut

7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije

705699 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije

706 DRUGI DAVKI

7060 Drugi davki

706000 Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki jih ni
možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov

706001 Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki

706002 Prisilne izterjave davkov in prispevkov

706099 Drugi davki


71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih
institucij

710000 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij

710001 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih finančnih
institucij

710002 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Banke
Slovenije

7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih
institucij

710100 Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja

710101 Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v finančne
institucije

7102 Prihodki od obresti

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
nenamenskih sredstev

710202 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
stalne rezerve - redna sredstva

710203 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
stalne rezerve - druga sredstva

710204 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
sredstev DARS

710205 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz
ostalih namenskih sredstev

710206 Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz nenamenskih
sredstev

710207 Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz ostalih
namenskih sredstev

710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem

710209 Prihodki od obresti od danih posojil - finančnim
institucijam

710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem
in zasebnikom

710211 Prihodki od obresti od danih posojil - občanom

710212 Prihodki od obresti od danih posojil - drugim javnim
skladom in agencijam

710213 Prihodki od obresti od danih posojil - drugim ravnem
države

710214 Prihodki od obresti od od danih posojil v tujino

710215 Drugi prihodki od obresti

710216 Prihodki od obresti od danih posojil - državnemu proračunu

7103 Prihodki od premoženja

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in
gozdove

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

710303 Prihodki od najemnin za opremo

710304 Prihodki od drugih najemnin

710305 Prihodki od zakupnin

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

710307 Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja
posebnih iger na srečo

710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od prirejanja
posebnih iger na srečo

710399 Drugi prihodki od premoženja

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7110 Sodne takse

711000 Sodne takse

7111 Upravne takse

711100 Upravne takse

711102 Carinske takse - od pravnih oseb, fizičnih oseb in
zasebnikov

711103 Konzularne takse

711104 Pristojbina za varstvo industrijske lastnine

711105 Tarifa za varnost plovbe

711106 Pristojbina za pregled zrakoplova

711107 Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin v notranjem
prometu

711108 Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin pri izvozu

711109 Pristojbine za izdajo zdravstvenih spričeval živali

711110 Pristojbine za zdravstveno varstvo živali

711111 Pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede na meji

711112 Pristojbine za zdravstvena spričevala za fitokarantenske
preglede na meji

711113 Pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti
letalskega osebja

711114 Pristojbina za homologizacijo vozil

711115 Pristojbine za pridobitev in vzdrževanje akreditacije

711116 Pristojbina od zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih
poslov

711117 Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc

711118 Pristojbina za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje
žlahtniteljske pravice rastlin

711119 Pristojbine za preskuse odobritve tipov meril, overovitve
etanolov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz
plemenitih kovin

711199 Druge pristojbine

712 DENARNE KAZNI

7120 Denarne kazni

712000 Denarne kazni - za kazniva dejanja in gospodarske
prestopke

712001 Denarne kazni za prekrške

712003 Druge denarne kazni

712004 Denarne kazni - za carinske prekrške in denarna sredstva
od prodanega blaga

712005 Denarne kazni - v upravni izvršbi

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

712009 Povprečnine kazenskega postopka

712010 Povprečnine postopka o prekrških

713099 Druge povprečnine in denarne kazni

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

713002 Prihodki obratov družbene prehrane

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in
druge prireditve

713005 Prihodki od vstopnin

713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja,
simpozije in druga strokovna srečanja

713008 Prihodki od prodaje pomorskih kart

713099 Drugi prihodki od prodaje

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost

714000 Dokup pokojninske dobe oseb, ki samostojno opravljajo
dejavnost

714001 Dokup pokojninske dobe oseb, ki so opravljale kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic

714002 Dokup pokojninske dobe - za presežne delavce

714003 Dokup pokojninske dobe - za čas rednega šolanja na višji
ali visoki šoli

714004 Dokup pokojninske dobe - za čas služenja vojaškega roka
ali prebitega v vojaški službi, ki ni vštet v pokojninsko dobo

714005 Dokup pokojninske dobe - zaradi zvišanja starostne
pokojnine

714006 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zavarovancev prostovoljnega zavarovanja

714099 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost

7141 Drugi nedavčni prihodki

714100 Drugi nedavčni prihodki

714101 Posebni prispevek za obnovo Posočja

714102 Zamudne obresti od posebnega prispevka za obnovo Posočja

714103 Prihodki iz naslova konvencij z drugimi državami

714104 Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov investicijskega značaja

714108 Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi
samoprispevki

714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi
samoprispevki

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki


72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih
prostorov

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil

720101 Prihodki od prodaje helikopterjev in letal

720102 Prihodki od prodaje ladij in čolnov

720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev

7202 Prihodki od prodaje opreme

720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme

720201 Prihodki od prodaje računalnške opreme

720299 Prihodki od prodaje druge opreme

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

721 PRODAJA ZALOG

7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv

721000 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog

721199 Prihodki od prodaje drugih zalog

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

722001 Prihodki od prodaje gozdov

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

722200 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja


73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za
tekočo porabo

730001 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za
tekočo porabo

730002 Prejete obresti od donacij iz domačih virov za tekočo
porabo

7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije

730100 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za
investicije

730101 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za
investicije

730102 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz sredstev
donacij za investicije

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo

731000 Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo
porabo

731001 Prejete donacije od mednarodnih nevladnih organizacij za
tekočo porabo

731003 Prejete donacije od tujih vlad in vladnih instititucij za
tekočo porabo

731004 Prejete donacije od tujih pravnih oseb za tekočo porabo

731005 Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za tekočo porabo

731006 Prejete obresti od donacij iz tujine za tekočo porabo

7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

731100 Prejete donacije od mednarodnih institucij za investicije

731102 Prejete donacije od mednarodnih nevladnih organizacij za
investicije

731103 Prejete donacije od tujih vlad in vladnih institucij za
investicije

731104 Prejete donacije od tujih pravnih oseb za investicije

731105 Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za investicije

731106 Prejete obresti od donacij iz tujine za investicije


74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega
proračuna

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

740002 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova
dodatnih obveznosti do ZPIZ

740003 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova plačila
prispevkov za zdravstveno zavarovanje določenih oseb

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo

740005 Prejeta sredstva iz naslova prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje Zavod za
zaposlovanja RS

740006 Prejeta sredstva iz državnega proračuna namenjena
nadaljnemu transferu

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

740100 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za
tekočo porabo

740101 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za
investicije

740102 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti iz
naslova plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje določenih
oseb

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
tekočo porabo

740201 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije

740202 Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za
zdravstveno zavarovanje upokojencev

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

740300 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo

740301 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije


75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov

750000 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in
neprofitnih institucij - kratkoročna posojila

750001 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in
neprofitnih institucij - dolgorčna posojila

7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij

750100 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij -
kratkoročna posojila

750101 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij -
dolgoročna posojila

7502 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij

750200 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij -
kratkoročna posojila

750201 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij -
dolgoročna posojila

7503 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in
zasebnikov

750300 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in
zasebnikov - kratkoročna posojila

750301 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij in
zasebnikov - dolgoročna posojila

7504 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države

750400 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države -
kratkoročna posojila

750401 Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni države -
dolgoročna posojila

7505 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine

750500 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine- kratkoročna
posojila

750501 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine- dolgoročna
posojila

7506 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu

750600 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu -
kratkoročna posojila

750601 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu -
dolgoročna posojila

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih
podjetjih

751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
javnih podjetjih

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
finanačnih institucijah

751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
finanačnih institucijah

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
privatnih podjetjih

751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
privatnih podjetjih

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij

752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij

752001 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz sredstev
kupnin

752002 Druge prejete obresti iz sredstev kupnin


76 ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

762 PRIHODKI OD FINANCIRANJA

763 IZREDNI PRIHODKI


79 PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

790 PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

797 EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

799 EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA


RAZRED UGOTOVITEV REZULTATA

80 UGOTOVITEV REZULTATA

800 Ugotovitev rezultata

801 Presežek prihodkov in prenos

802 Presežek odhodkov in prenos


RAZRED LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

90 SPLOŠNI SKLAD

900 SPLOŠNI SKLAD

900000 Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva

900100 Splošni sklad za finančne naložbe

900200 Splošni sklad za vnovčena poroštva

900300 Sklad za drugo

91 REZERVNI SKLAD

910 REZERVNI SKLAD

92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

920 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

930 DOLGOROČNE REZERVACIJE

95 UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID

950 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

951 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

96 DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA

960 DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI

961 DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V TUJINI

97 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

970 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

971 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

98 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE

980 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE

99 IZVENBILANČNA EVIDENCA

990 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

999 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE