Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4117. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper, stran 13157.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91), 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), 20. člena zakona o SAZU (Uradni list RS, št. 48/94), 22. člena statuta Občine Izola, 27. člena statuta Mestne občine Koper ter 17. člena statuta Občine Piran, sprejmejo Vlada Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
1. člen
Tretji odstavek 1. člena sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper (Uradni list RS, št. 76/94) se spremeni tako, da glasi:
“Soustanoviteljice ZRS, Koper so SAZU, Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran.”
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se nadomesti z novima odstavkoma, ki glasita:
“Dejavnost ZRS, Koper v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
DE/22.11            Izdajanje knjig,
DE/22.13            Izdajanje revij in periodike,
DE/22.15            Drugo založništvo,
G/52.471            Dejavnost knjigarn,
K/73.101            Raziskovanje in eksperimentalni
                razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102            Raziskovanje in eksperimentalni
                razvoj na področju tehnologije,
K/73.201            Raziskovanje in eksperimentalni
                razvoj na pdročju družboslovja,
K/73.202            Raziskovanje in eksperimentalni
                razvoj na področju humanistike,
K/73.14             Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/73.841            Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422            Drugo izobraževanje,
O/92.511            Dejavnost knjižnic.
ZRS, Koper kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru programa dela ZRS, Koper izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”
3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na ZRS, Koper oblikujejo programske skupine.”
4. člen
“ZRS, Koper opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela ZRS, Koper, ki je usklajen s programom dela ZRS, Koper.”
5. člen
Druga alinea 7. člena se spremeni tako, da glasi:
“– enega člana Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran”.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor ZRS, Koper obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– program dela ZRS, Koper,
– letna poročila o izvajanju programa dela ZRS, Koper,
– petletno poročilo o izvajanju programa dela ZRS, Koper,
– letni program dela ZRS, Koper,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor ZRS, Koper s soglasjem Vlade RS sprejema program dela ZRS, Koper ter imenuje in razrešuje direktorja.
Upravni odbor ZRS, Koper sprejema statut s soglasjem Vlade RS, Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Izola.”
7. člen
Zadnji stavek, drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat dirktorja je pet let.”
8. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela ZRS, Koper se oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitev raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”
9. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, ZRS, Koper pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”
10. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
ZRS, Koper pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi programa dela ZRS, Koper h kateremu je dala soglasje Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg;
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje in instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela ZRS, Koper pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor ZRS, Koper po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme program dela ZRS, Koper.”
11. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije Vlada RS. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, Vlada RS ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odločajo ustanovitelji na predlog upravnega odbora.”
12. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vlada RS prevzame odgovornost za obveznosti ZRS, Koper iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim ZRS, Koper upravlja. Za obveznosti iz lastne dejavnosti jamči ZRS, Koper s prihodki iz lastne dejavnosti.”
13. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
14. člen
ZRS, Koper mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-20/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Vlade Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Ljubljana, dne 13. avgusta 1999.
Predsednik
Slovenske akademije znanosti
in umetnosti
akad. prof. dr. France Bernik l. r.
Izola, dne 10. oktobra 1999.
Županja
Občine Izola
Breda Pečan l. r.
Koper, dne 4. oktobra 1999.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Koper
Lojze Peric l. r.
Piran, dne 4. oktobra 1999.
Županja
Občine Piran
Vojka Štular l. r.