Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1999 z dne 22. 10. 1999

Kazalo

4124. Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 13193.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1. člen
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno odpisujejo oziroma obračunavajo amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, kot je to določeno s tem navodilom.
Z rednim odpisom je mišljena izvedba popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v poslovnih knjigah, za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se redni odpis ne opravlja za naslednja osnovna sredstva:
– zemljišča in gozdove kot naravna bogatstva, ki se ne izrabijo,
– vlaganja v pridobivanje nematerialnih in materialnih naložb od začetka uporabe (izkoriščanja) oziroma do roka, določenega z investicijskim naačrtom za začetek uporabe,
– gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike oziroma so muzejska vrednost ali likovno, kiparsko, filmsko in drugo umetniško delo,
– lokalne zemljate ali makadamske ceste ter objekte, ki so njihov sestavni del,
– gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo slovenske vojske ter gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo, ki so na podlagi posebnih predpisov rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij javne in državne varnosti,
– spodnji ustroj železniških in drugih prog, cest, letališč, ulic, trgov, parkov in drugih zazidanih javnih površin.
3. člen
Izredni odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja osnovnega sredstva, trajne izločitve osnovnega sredstva iz uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna osnovna sredstva ter v primeru skrajšanja predvidene življenjske dobe osnovnega sredstva, ki je bila upoštevana za izračun amortizacijske stopnje.
4. člen
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se mora dosledno uporabljati iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.
5. člen
Z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi, za katere je obvezen reden odpis oziroma obračunavanje amortizacije, so mišljeni: naložbe v raziskave in razvoj, patenti, licence, vzorci, modeli, zaščitni znaki, naložbe za nakup in izdelavo tehnično-tehnološke dokumentacije, naložbe iz naslova leasinga, sredstva za inovacije in druge trajnejše izboljšave delovnih in proizvodnih pogojev.
6. člen
Z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, za katere je obvezen reden odpis, so mišljeni: zgradbe in drugi gradbeni objekti, oprema, večletni nasadi in osnovna čreda.
7. člen
Za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa iz priloge I, ki je sestavni del tega navodila.
Redni odpis oziroma amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca potem, ko se je osnovno sredstvo začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
8. člen
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava dokler se v celoti ne nadomesti vrednost, ki tvori osnovo za obračunavanje amortizacije oziroma redni odpis.
Ko se nadomesti vrednost, ki je osnova za obračunavanje amortizacije, se amortizacije ne obračunava več, četudi se sredstva še naprej uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
9. člen
Začasno se preneha amortiziranje in z njim povezano obračunavanje popravkov vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se poškodujejo zaradi višje sile (potresi, poplave, požari ipd.) in jih zato ni mogoče uporabljati. Prenehanje traja za čas, ki je potreben za odstranitev škode.
10. člen
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana.
11. člen
Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane za dajatve in druge stroške, ki so neposredno povezani z usposodobitvijo opredmetenih osnovnih sredstev za delo oziroma s pridobitvijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati uredba o načinu obračunavanja amortizacije oziroma odpisa vrednosti nematerialnih in materialnih naložb (Uradni list SFRJ, št. 49/89 in 5/90) in uredba o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Uradni list SFRJ, št. 21/89 in 5/90) in sicer za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
13. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 402-15/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
                            PRILOGA I

  STOPNJE REDNEGA ODPISA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
        IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

-----------------------------------------------------------------
Zap. Naziv sredstva                   Letna
št.                            stopnja
                             (%)
-----------------------------------------------------------------
I.  GRADBENI OBJEKTI

1.  ZGRADBE:

A)  upravne in poslovne stavbe (tudi stanovanjske hiše)

-   iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)        1,3

-   iz kovin                         3

-   iz lesa in drugega materiala               4

B)  hoteli, moteli, restavracije, kavarne, okrepčevalnice,
   počitniške hišice ter drugi objekti za opravljanje
   gostinske in turistične dejavnosti:

-   iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)        1,8

-   iz kovin                        3,5

-   iz lesa                         10

-   iz drugega materiala                   5

C)  tovarniške hale ter drugi gradbeni objekti za
   opravljanje dejavnosti s področja industrije in
   gradbeništva:

-   iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)        2,5

-   iz kovin                         3

-   iz lesa in drugega materiala               4

D)  zgradbe in drugi gradbeni objekti za opravljanje
   dejavnosti s področja kmetijstva, gozdarstva,
   ribištva in gojitve divjadi:

a)  hlevi, krmilne in napajalne naprave:

-   iz trdega materiala                   2,5

-   iz kovin                        3,5

-   iz lesa in drugega materiala               5

b)  za predelavo sadja in zelenjave:

-   steklenjaki                        7

-   plastenjaki                      12,5

c)  za skladiščenje, sušenje, sortiranje in pakiranje
   kmetijskih in gozdnih proizvodov:

-   iz trdega materiala                    2

-   iz kovin                        3,5

-   iz lesa in drugega materiala               5

d)  za proizvodnjo in gojitev:

-   ribjega zaroda (drstišča)                 3

-   za gojitev rib                      4

-   drugo                           5

e)  za gojitev divjadi:

-   iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)         2

-   iz kovin                        3,5

-   iz lesa in drugega materiala               5

E)  druge zgradbe in objekti za telesno kulturo, šport in
   rekreacijo:

a)  nogometni stadioni in igrišča za male športe:

-   iz trdega materiala (betona, kamna in opeke)      1,5

-   drugi                          2,5

b)  proge za bob, sankanje in drsanje:

-   iz betona                         1

-   iz drugega materiala                   2

c)  skakalnice in druge zgrajene površine za smučanje:

-   iz betona in kovin                    1

-   iz plastike                       2,5

-   druge                           2

d)  drugi objekti za telesno kulturo, šport in rekreacijo:

-   iz betona                        1,5

-   drugi                           2

2.  OSTALI GRADBENI OBJEKTI

A)  objekti za pridobivanje premoga in rud:

-   vodnjaki in druge eksploatacijske vrtine za
   pridobivanje slane vode                 20

-   objekti za transport slane vode              5

-   eksploatacijski stolpi in drugi objekti za
   pridobivanje soli                    10

-   objekti za oplemenitenje in predelavo premoga       7

-   drugi (neomenjeni) objekti za opravljanje dejavnosti
   rudnikov                         6

B)  objekti za pridobivanje in prenos nafte in plina:

-   objekti za zbiranje in prenos nafte in plina na
   naftnih in plinskih poljih (kotlovnice, objekti za
   gašenje požara, črpalnice, priročna skladišča ipd.)   10

-   naftovodi in plinovodi za transport nafte in plina
   ter derivatov                       5

-   naftovodi in plinovodi v morju              10

-   neomenjeni objekti za pridobivanje ali prenos
   nafte in plina                      8

C)  elektrogospodarski objekti, objekti vodnega
   gospodarstva ter objekti vodovoda in kanalizacije

a)  jezovi in nasipi:

-   zemeljski                         1

-   betonski in visoki betonski               1,5

b)  črpalne postaje:

-   betonske in zidane                   1,5

-   montažne                        2,5

-   premične                         5

c)  kanali (dovodni, odvodni, razdelilni) s stranskimi
   objekti na njih (predori, akvadukti in priključni
   drsni objekti):

-   zemeljski in zemeljsko stabilizirani          1,5

-   betonski                         2

-   obloženi z betonom ali kamnom              2,5

-   obloženi s plastiko ali drugim materialom        3,3

d)  cevovodi (tlačni in drugi):

-   betonski                         2

-   jekleni                         3,5

-   plastični                         8

-   aluminijski                        7

-   azbestno-cementni, litoželezni in keramični       2,5

-   drugi                          3,3

e)  ladijske prevodnice in in betonski kolektorji
   (gravitacijski in drugi)                1,5

f)  pragi, betonske zapornice, betonski bazeni in
   usedalniki                       1,3

g)  zajeze in paralelni gradbeni objekti          1,7

h)  kaskade in hudourniške pregrade             2,5

i)  prepusti:

-   betonski in zidani                    2

-   drugi                          3,3

j)  objekti za izkoriščanje in pripravo vode:

-   vodoravne cevne drenaže                  5

-   navpične cevne drenaže (vodnjaki)            10

-   kaptažni gradbeni objekti                 2

k)  objekti za pripravljanje, filtriranje, mehčanje in
   demineraliziranje vode                  4

l)  drugi objekti vodnega gospodarstva           2,5

m)  objekti za prenos električne energije:

-   daljnovodi (betonski in jekleni)             3

-   stavbe transformatorskih postaj ter drugih
   razdelilnih postrojev in dispečerskih centrov       2

n)  objekti za distribucijo električne energije:

-   nadzemni vodi z napetostjo 110 kV in višjimi
   napetostmi, z betonskimi in železnimi stebri in
   kabelski vodi z napetostjo 110 kV in višjimi
   napetostmi                        3

-   nadzemni vodi srednjenapetostnega in
   nizkonapetostnega omrežja na betonskih in
   železnih stebrih, objekti omrežja javne
   razsvetljave, transformatorske postaje na
   železnih stebrih in transformatorske
   postaje v zaprtih gradbenih objektih           5

-   nadzemni vodi srednje napetosti z lesenimi stebri in
   transformatorske postaje na lesenih stebrih       6,7

-   kabelski vodi srednje in nizke napetosti in signalno-
   komandni kabelski vodi                  4

-   nizkonapetostno omrežje in omrežje za javno
   razsvetljavo na lesenih stebrih ter strešni in
   zidni nosilci                      8,3

-   drugi objekti za distribucijo električne energije     2

o)  objekti dovodnega in razdelilnega vodovodnega omrežja:

-   betonski                         2

-   azbestno-cementni, litoželezni in keramični       2,5

-   jekleni in drugi                    3,3

p)  objekti kanalizacije in objekti za prečiščevanje
   odplak:

-   betonski                         2

-   azbestno-cementni in keramični             2,5

-   iz drugega materiala                  3,3

r)  stavbe in drugi gradbeni objekti za pridobivanje
   ter za prenos toplotne energije:

-   iz betona                         4

-   iz drugega materiala                   5

D)  zgornji ustroj cest (vštevši ulice in trge) in druge
   zgrajene cestne površine ter objekti na cestah

a)  avtomobilske ceste                    7

b)  ceste za javni promet (ulice in trgi v naseljih):

-   z betonskim voziščem                   3

-   z asfaltnim voziščem                   4

-   druge                           6

c)  ceste, ki niso kategorizirane:

-   z betonskim voziščem                   2

-   z asfaltnim voziščem                   3

-   s tlakovanim voziščem                   4

-   druge                           5

d)  cestne steze in druge zgrajene cestne površine:

-   betonske, asfaltne in tlakovane              5

-   druge                           4

e)  mostovi in viadukti (nadvozi in podvozi ter
   predori in galerije na cestah):

-   betonski in kamniti                   1,5

-   kovinski                        2,5

-   drugi                          10

f)  objekti za varstvo in urejanje prometa na cestah,
   ulicah, stezah in drugih cestnih površinah:

-   betonski in kamniti                    5

-   drugi                           8

g)  objekti za promet naftnih derivatov na cestah in
   drugih krajih (bencinske črpalke)             7

h)  drugi (neomenjeni) objekti na cestah           3

E)  objekti železniškega prometa in drugega tirnega
   prometa

a)  zgornji ustroj železniških prog in objekti na
   železniških progah:

-   podložni del na nasipni trup žel. proge          1

-   tiri in druge zgrajene površine zgornjega ustroja
   žel. prog                         4

-   mostovi in viadukti (nadvozi, podvozi), predori in
   galerije na žel. progah - betonski in kamniti      1,5
   ter drugi                         2

b)  objekti za električno vleko vlakov:

-   za kontaktno omrežje na žel. progah            4

-   za elektroenergetske postroje električne vleke      5

-   za daljinsko upravljanje elektrovlečnih vmesnih
   postaj in postrojev za sekcioniranje           6

c)  objekti za signalno-varnostne postroje:

-   za postajne in progovne relejne signalno-varnostne
   naprave s kabelskimi postroji               6

-   za mehanične in elektromehanične signalno-varnostne
   naprave                          4

-   za telekomandne postroje, za ranžirne postaje in
   druge signalno-varnostne naprave z elektroniko      10

-   za zunanje signalno-varnostne postroje (kretnične
   postavljalne priprave, signalne naprave
   avtomatskega progovnega bloka in naprave za cestne
   prehode čez žel. progo)                 6,3

d)  objekti za telekomunikacijske postroje v železniškem
   prometu:

-   za progovne signalno-komunikacijske kable         6

-   za postavitev in delovanje železniških telefonskih
   in telegrafskih postaj, dispečerskih progovnih
   telefonskih naprav, registrafonov, interfonov in
   urnih ter ozvočevalnih naprav              8,3
   za radijske naprave (radijske dispečerske naprave KV
   in UHF)                          7

-   za prenosne in premične radijske naprave         10

e)  drugi (neomenjeni) objekti za železniški promet
   in drugi tirni promet                   4

F)  objekti za pomorski, rečni in jezerski promet:

a)  stavbe pristanišč in luk, valolomi kot zaščitni
   pas luk in pristanišč, steze, kanali in bazeni v lukah
   in pristaniščih                      2

b)  zgrajene operativne površine za nakladanje,
   razkladanje in spravljanje materiala v pristaniščih
   in lukah                        3,3

c)  skladišča, rezervoarji in drugi neomenjeni objekti v
   lukah in pristaniščih:

-   iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)        1,5

-   jekleni                         2,5

-   plastični in iz drugega materiala             4

G)  objekti za zračni promet

a)  vzletne in pristajalne steze, steze za vožnjo letal
   (rulne steze) in spojnice, letališke ploščadi ter
   drugi objekti za pristajanje in vzletanje letal ter
   helikopterjev                      2,5

H)  objekti za spravljanje, hrambo in prodajo blaga in
   drugih proizvodov ter drugi objekti za opravljanje
   trgovske dejavnosti:

-   iz betona                        1,5

-   iz trdega materiala (beton in kovine, kamen, opeka)   1,8

-   iz kovin                         3

-   iz lesa in drugega materiala               6

I)  DRUGI GRADBENI OBJEKTI:

a)  montažne hiše in drugi objekti iz montažnih elementov,
   ki se uporabljajo za opravljanje gospodarskih in
   družbenih dejavnosti:

-   iz betonskih elementov                  2

-   iz kovin                         4

-   iz lesa                         10

-   iz drugega materiala                   8

b)  barake in drugi objekti za začasno nastanitev na
   gradbiščih in drugih deloviščih:

-   iz betonskih elementov                  7

-   iz lesa                         15

-   iz drugega materiala                  12,5

c)  žičnice in vzpenjače:

-   za prevoz proizvodov in materiala             6

-   za prevoz potnikov                    4

-   za prevoz v premogovnikih in rudnikih kovin in nekovin  5

d)  vlečnice in sedežnice                   4

e)  marine                         3,3


II.  OPREMA ZA OPRAVLJANJE DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1.  OPREMA ZA ŠOLE, FAKULTETE IN DRUGE ORGANIZACIJE ZA
   IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJO:

A)  pohištvo (leseno, kovinsko)               12

B)  šolska učila:

-   elektronska                       25

-   mehanična                        14

-   druga                          12

2.  OPREMA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO - RAZVOJNO DELO:

-   v laboratoriju                      20

-   drugo                          12

3.  OPREMA ZA DEJAVNOSTI KULTURE IN UMETNOSTI:

-   pohištvo                         12

-   instrumenti in pribor                  12

-   oprema za dejavnosti                   12

-   druga oprema                       11

4.  OPREMA ZA TELESNO KULTURO IN ŠPORT TER ZA
   REKREACIJO IN RAZVEDRILO

A)  stroji in naprave                    12

B)  aparati in inštrumenti:

-   elektronski                       25

-   mehanski                         14

-   drugi                          12

C)  športni pribor, naprave in rekviziti:

-   kovinski                         13

-   leseni                          14

-   drugi                          12

5.  OPREMA ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

-   elektronske medicinske naprave, instrumenti,
   pribor in aparati                    20

-   mehanske in druge medicinske naprave, instrumenti,
   pribor in aparati                    14

-   pohištvo                         12

-   kuhinjska in servirna posoda               15

-   drugo                          12


III. OPREMA ZA PROMET IN ZVEZE

1.  AVTOBUSI                         15

2.  TOVORNJAKI                        14

3.  OSEBNI AVTOMOBILI:

-   vozila prve pomoči                    20

-   drugi avtomobili                     14

4.  TERENSKA VOZILA IN KOMBI VOZILA             25

5.  PRIKOLICE:

-   kamionske                        14

-   od osebnih avtomobilov                  10

-   traktorske in druge                   12

6.  DRUGA VOZILA V CESTNEM PROMETU:

-   motorna kolesa in mopedi                 14

-   kolesa                          12

-   drugo                          11

7.  VOZILA IN DRUGA OPREMA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET:

-   lokomotive (električne in dieselske)           10

-   električni in motorni vlaki                8

-   potniški vlaki                      5

-   tovorni vlaki                       5

-   kontejnerji za prevoz tovora po železnici        10

-   druga oprema za železniški (ali tramvajski) promet    11

8.  VOZILA IN DRUGA OPREMA ZA PREVOZ V POMORSKEM, REČNEM
   IN JEZERSKEM PROMETU:

A)  potniške morske ladje:

-   za prevoz potnikov in vozil v mednarodni in obalni
   plovbi                          5

-   hidrobusi in hidrokrilne ladje              10

B)  tovorne morske ladje:

-   za dolgo linijsko plovbo, dolgo prosto plovbo in
   tankersko plovbo                     6

-   za malo obalno plovbo                   5

C)  morsko-rečne ladje                    6

D)  druge ladje za pomorsko plovbo:

-   remorkerji, oskrbovalne ladje, transporterji,
   reševalne ladje                      6

-   za morska raziskovanja                  12

-   plavajoče dvigalne naprave                5

E)  potniške ladje za rečno in jezersko plovbo:

-   hidrokrilci in hidrobusi                 13

-   drugi                           7

F)  tovorne ladje (z lastnim pogonom) za rečno in
   jezersko plovbo:

-   potiskovalci                       4

-   vlačilci, tovorne ladje za suhe tovore in tovorne
   ladje za petrokemične izdelke               5

-   tovorne ladje za tekoče tovore              3

G)  vlečena in potiskana plovila za rečno in jezersko
   plovbo:

-   odkrita vlečena plovila in vlečena plovila za
   petrokemične izdelke                   4

-   pokrita vlečena plovila in potiskana plovila za
   tekoče tovore                       3

-   vlečena plovila za tekoče tovore             3

-   odkrita potiskana plovila                 5

H)  plavajoče priprave in druga plovna sredstva v rečni
   in jezerski plovbi:

-   bagri in elevatorji                    6

-   doki in pristajališča                   3

-   stanovanjske ladje                    5

-   leseni motorni čolni in leseni splavi          10

-   drugi čolni in druge plavajoče priprave          7

I)  oprema in naprave luk, pristanišč in terminalov
   v pomorskem, rečnem in jezerskem prometu:

-   kontejnerji                       20

-   kontejnerska dvigala in izkrcevalni mostovi        8

-   oprema za varnost v pomorski in notranji plovbi     10

J)  druga oprema za pomorski, rečni in jezerski promet    12

9.  OPREMA ZA ZRAČNI PROMET

-   letala za prevoz potnikov in tovora           10

-   helikopterji (potniški in tovorni)            9

-   kmetijska in športna letala ter priprave, postroji in
   aparati za kontrolo letov v zračnem prometu       12

-   letalski mostovi in transportni sistemi ter oprema
   v sestavi poslopij in drugih gradbenih objektov
   na letališčih                       8

-   specialna delavniška oprema za vzdrževanje in
   preizkušanje letal; dvigalne ploščadi, starterji
   za letala, oprema za vkrcavanje in izkrcanje
   potnikov in tovora, stroji za čiščenje letaliških
   površin                         14

-   za sprejem, pregled in odpravo potnikov in prtljage,
   za carinsko in drugo kontrolo potnikov na letališčih,
   za vzdrževanje in urejanje letaliških površin in
   druga (neomenjena) oprema za letališ. dejavnost     12

10.  OPREMA ZA PTT PROMET

A)  telefonske in telegrafske centrale in pripadajoče
   naprave, aparati in pribor (tudi interne telefonske
   in telegrafske centrale)                 10

B)  telefonske garniture, aparati, razdelilne in
   priključne omarice                    10

C)  koncentratorji                      8

D)  teleprinterji:

-   elektronski in telefaxi                 10

-   mehanični                        12

E)  visokofrekvenčne naprave:

-   s cevno tehniko                     10

-   s polprevodniško tehniko                 8

F)  radiorelejne naprave:

-   s cevno tehniko                     10

-   s polprevodniško tehniko                 8

G)  antene, valovni prevodniki s priborom in pasivni
   reflektorji                       10

H)  oprema satelitskih postaj (nizkošumni sprejemniki,
   predojačevalci, ojačevalci, nizkočrpni sprejemniki
   za termoelektrično hlajenje in spaid naprave ter
   antenski sistemi                     10

I)  naprave in avtomati za prodajo poštnih znamk in
   drugih poštnih vrednotnic, za žigosanje in notranji
   transport poštnih pošiljk ter drugih ptt storitev     7

11.  OPREMA ZA RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PROMET

-   radijski frekvenčnomodulacijski oddajniki in radijski
   sprejemniki ter interfonske centrale s pripadajočimi
   aparati, nosilci za mikrofon, instalirani in akustični
   zasloni                         10

-   televizorji (portable, monitor in drugi), avtomobili
   za radijske zveze in ventilatorji napetosti       20

-   reporterski avto-radii z zvočniki, telefonske miksele
   in punkti, mikrofoni, režiserske mize za prenose,
   magnetofoni, velike eho plošče, agregati za
   fotokopiranje, oprema elektrostudiov in tehnične
   režije, radijski VHF in televizijski pretvorniki
   (VHF/UHF, UHF/UHF)                    20

12.  OPREMA ZA NAKLADANJE, PREKLADANJE IN RAZKLADANJE
   BLAGA IN MATERIALA ZA TRANSPORT V DELOVNEM PROCESU

-   nakladalniki, dvigalne naprave, premični trakovi in
   druga mehanizacija za nakladanje in razkladanje
   ter prenos materiala, delov, polizdelkov in gotovih
   izdelkov v delovnem procesu, v dejavnosti s področja
   industrije, obrti in komunalnih storitev         12

-   nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija
   za nakladanje, razkladanje in prenos materiala in
   proizvodov v dejavnostih s področja vodnega
   gospodarstva, kmetijstva in ribištva           14

-   nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija
   za nakladanje, razkladanje in prekladanje v
   dejavnostih s področja cestnega, rečnega, jezerskega,
   pomorskega, železniškega in zračnega prometa       13

-   nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija
   za nakladanje, razkladanje in prevoz blaga v
   skladiščih, magazinih in drugih objektih za
   opravljanje dejavnosti s področja trgovine,
   gostinstva in turizma                  16

-   nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija
   za nakladanje in razkladanje žaganega lesa in drugega
   materiala v dejavnostih s področja gozdarstva      18

-   nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija
   za nakladanje, razkladanje in prenos materiala in
   proizvodov v drugih (neomenjenih) dejavnostih      12


IV.  SPECIALNO IN UNIVERZALNO ORODJE IN OPREMA

1.  SPECIALNO IN UNIVERZALNO ORODJE:

-   elektronsko                       25

-   električno                        14

-   mehanično                        12

-   drugo                          11

2.  RAČUNALNIKI in druga oprema za krmiljenje posameznih
   delovnih procesov:

-   v dejavnostih s področja prometa in v
   elektrogospodarstvu                   25

-   za opravljanje drugih dejavnosti             25

3.  OPREMA ZA servisiranje in vzdrževanje strojev,
   naprav in postrojev, razen stvari, ki tvorijo
   specialno in univerzalno orodje:

-   za servisiranje, vzdrževanje in popravilo
   industrijskih, rudarskih in gradbenih strojev,
   naprav in postrojev                   12

-   za servisiranje, vzdrževanje in popravilo prometnih
   sredstev in sredstev za zveze              14

-   za servisiranje, vzdrževanje in popravilo letal in
   drugih zrakoplovov ter za servisiranje, vzdrževanje
   in popravilo ladij in drugih plovil           16

-   za servisiranje, vzdrževanje in popravilo
   gospodinjskih aparatov in opreme za opravljanje
   družbenih dejavnosti                   12

-   druga oprema za servisiranje, vzdrževanje in
   popravilo strojev, naprav, postrojev ali druge opreme  11


V.  OPREMA ZA UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN IN DRUGIH
   PROSTOROV, ZA OPRAVLJANJE PISARNIŠKIH DEL TER
   TEHNIČNIH, POSLOVNIH IN FINANČNIH STORITEV

1.  OPREMA ZA OGREVANJE, VENTILACIJO IN VZDRŽEVANJE
   PROSTOROV:

-   klimatske naprave in druga oprema za ventilacijo     20

-   naprave in druga oprema za čiščenje in vzdrževanje
   prostorov                        20

-   peči (na trda goriva), termoakumulacijske, naftne,
   idr. ter druga oprema za ogrevanje prostorov       12

-   preproge, čilimi in druge stvari za okrasitev
   prostorov                        12

2.  PISARNIŠKO, OBRATOVALNO TER DRUGO POHIŠTVO IN
   DRUGA OPREMA ZA PISARNIŠKO DELO:

A)  pohištvo:

-   leseno                          12

-   kovinsko                         10

-   iz drugega materiala                   11

B)  pisalni in računski stroji:

-   električni pisalni stroji                15

-   mehanični pisalni stroji                 12

-   električni računski stroji                16

-   drugi računski stroji                  14

C)  elektronski računalniki in druga oprema za obdelavo
   podatkov (tudi tiskalniki)                25

D)  oprema za snemanje in razmnoževanje pisarniškega
   materiala                        20

E)  oprema za sprejem, hrambo in ravnanje z denarjem in
   vrednostnimi papirji ter za druge finančne storitve   14

F)  magnetofoni in diktafoni, kasetni magnetofoni,
   glasbeni instrumenti in aparati, televizijski in
   radijski sprejemniki                   12

G)  druga neomenjena oprema                 11

3.  GASILSKA OPREMA IN DRUGA OPREMA ZA ZAŠČITO

-   gasilska vozila                     15

-   priprave, aparati, pribor in druga oprema za
   protipožarno varstvo                   12

-   druga gasilska oprema                  14

4.  MERILNE IN KONTROLNE NAPRAVE, INSTRUMENTI PRIBOR IN
   APARATI:

-   elektronski                       25

-   mehanični                        16

-   drugi                          12


VI.  NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN DRUGA VLAGANJA

A)  vlaganja za pridobitev materialnih pravic:

-   za patente in licence                  20

-   za vzorce in modele                   30

-   za uporabo opreme v leasingu               25

-   za uporabo sredstev drugih uporabnikov          20

-   tehnično-tehnološka dokumentacija            20

-   drugo                          20

B)  sredstva za inovacije in druge trajnejše izboljšave
   delovnih in proizvodnih pogojev             20

C)  vlaganje za večletni zakup in vlaganja za
   pospeševanje kmetijske proizvodnje            20

D)  izdatki, izkazani kot ustanoviteljska vlaganja in
   drugi izdatki, izkazani kot nematerialne naložbe     20


VII. OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI RUDNIKOV TER ZA
   RAZISKOVANJE, PRIDOBIVANJE IN PRENOS NAFTE IN PLINA

1.  OPREMA ZA PRIDOBIVANJE PREMOGA IN ZA PROIZVODNJO
   KOKSA

A)  oprema za pridobivane premoga:

-   za pripravo in pridobivanje v jamskih kopih       15

-   za pripravo in pridobivanje premoga na površinskih
   kopih                         12,5

-   vrtalne garniture in kompresorji v premogovnikih     10

-   za separacijo in drugo čiščenje premoga, za sušenje
   premoga in njegovo predelavo v premogovnikih      8,5

-   za navpični transport premoga in drugega materiala
   v premogovnikih, razen transporta z žičnicami       5

-   za vodoravni in poševni transport v premogovnikih,
   razen transporta z žičnicami               11

-   za prezračevanje in varstvo              16,6

B)  oprema za proizvodnjo koksa:

-   za pripravljanje premoga in proizvodnjo koksa       8

-   za proizvodnjo stranskih produktov v koksarnah      10

-   druga oprema za delo koksarn               8

C)  druga (neomenjena) oprema za pridobivanje premoga
   ali za proizvajanje koksa                11

2.  OPREMA ZA RAZISKOVANJE, PRIDOBIVANJE IN PRENOS
   NAFTE IN PLINA

A)  za seizmološka in druga raziskovanja           15

B)  za raziskovanje in odkrivanje nafte in plina na kopnem:

-   vrtalne garniture ter garniture za raziskovanje in
   obdelavo vrtin (za dela pod tlakom in tubing)      15

-   aparati in agregati za dela na naftnih in plinskih
   vrtinah                         16

C)  za raziskovanje in odkrivanje nafte in plina na morju:

-   ploščadi za vrtanje in za pridobivanje nafte in plina
   na morju                         16

D)  oprema za naftna in plinska polja ter za sisteme za
   zbiranje in prenos nafte in plina na naftnih in
   plinskih poljih                     10

E)  druga (neomenjena) oprema za raziskovanje,
   pridobivanje in prenos nafte in plina         12,5

3.  OPREMA RUDNIKOV KOVIN (RAZEN RUDNIKOV ANTIMONA)

-   vrtalne garniture in drugi vrtalni stroji, stabilni
   in premični kompresorji in ventilatorji         13

-   za separacijo in čiščenje rud               9

-   jamske lokomotive, vagoneti in druga transportna
   sredstva za jamske in površinske kope          15

-   druga oprema rudnikov kovin                8

4.  OPREMA RUDNIKOV ANTIMONA

-   vrtalne garniture                    12

-   stabilni kompresorji in ventilatorji           8

-   stroji, naprave in druga oprema za eksploatacijo in
   transport rud v rudnikih z jamskim kopom         13

-   za površinsko eksploatacijo               12

-   druga (neomenjena) oprema za pridobivanje
   animonovih rud                      12

5.  OPREMA ZA PRIDOBIVANJE NEKOVINSKIH RUDNIN, SOLI,
   KAMNA, GRAMOZA IN PESKA:

A)  oprema za pridobivanje nekovinskih rudnin:

-   vrtalne garniture, vrtalna in odkopna kladiva,
   stabilni ventilatorji                  12

-   premični kompresorji, separatni ventilatorji,
   oprema sistema za čiščenje in oprema sistema za
   zrak                           13

-   jamske lokomotive, vagoneti, črpalke za osuševanje
   in in druga oprema za transport v rudnikih nekovin    15

-   za oplemenitenje nekovin, filtri sistema za zrak
   in druga (neomenjena) oprema za pridobivanje
   nekovinskih rudnin                    9

B)  oprema za pridobivanje soli:

-   za separacijo soli                    13

-   električna oprema v rudnikih za pridobivanje soli    10

-   druga oprema za pridobivanje soli            11

C)  oprema za pridobivanje kamna, gramoza in peska:

-   za pridobivanje in obdelavo kamna            10

-   za pridobivanje gramoza in peska             13

-   za proizvodnjo surovega mavca              11

-   druga oprema za pridobivanje kamna, gramoza ali peska  10


VIII. OPREMA ZA VODNO GOSPODARSTVO, ELEKTRO-GOSPODARSTVO,
   VODOVOD IN KANALIZACIJO

1.  OPREMA ZA IZKORIŠČANJE IN UPORABO VODE, VARSTVO
   PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI VODE IN VARSTVO VODA PRED
   ONESNAŽENJEM

A)  za izkoriščanje vode za namakanje:

-   črpalke                          8

-   druga oprema                       4

B)  za varstvo pred poplavami, erozijami in hudourniki
   ter za osuševanje zemljišč:

-   črpalke                          8

-   zapornice                         4

-   zapiralniki s pogonskimi mehanizmi            6

-   za drenažo                        7

-   za krmiljenje in regulacijo                6

-   druga oprema                       5

C)  za varstvo voda pred onesnaženjem:

-   zapornice                         5

-   črpalke                          8

-   rešetke                         10

-   čistilniki                        7

-   druga oprema                       6

2.  OPREMA OBJEKTOV VODOVODA IN KANALIZACIJE

-   hidromehanična in elektrostrojna oprema na kapitalnih
   objektih ter objektih za predelavo pitne vode       8

-   hidromehanična in elektrostrojna oprema na objektih
   za kanalizacijo                      7

-   oprema za regulacijo na kapitalnih objektih,
   objektih za predelavo pitne vode in objektih za
   kanalizacijo                       10

-   druga oprema                       8

3.  OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PRENOS ELEKTRIČNE IN
   TOPLOTNE ENERGIJE

A)  oprema hidroelektrarn:

-   proizvajalni agregati (hidrogeneratorji in motorni
   generatorji z zaganjalnimi napravami), vodne turbine
   in črpalne turbine z regulatorji hitrosti in
   pripadajočimi zapirali ter transformatorji z
   razdelilnimi postroji                   5

-   strojni del tlačnega cevovoda, rešetke, zapirala
   s pogonskim mehanizmom, jeklene obloge,
   čistilniki in druga hidromehanična oprema        3,3

-   oprema pomožnih sistemov (za drenažo, zrak, mazanje,
   gašenje požara in drugo) ter druga oprema za delo
   hidroelektrarn                     6,5

B)  oprema termoelektrarn:

-   energetski parni kotli s prisilnim obtokom, parne
   turbine, kondenzatorji, postroji za gretje vode,
   postroji za napajanje kotlov in črpalni postroji     5

-   energetski parni kotli z naravnim obtokom, postroji
   za pripravo goriva za kurjenje (mlini za premog,
   dodajalne naprave za premog metalnice premoga v
   kotel, za pripravo in doziranje tekočega in
   plinastega goriva), ventilatorski postroji,
   postroji za dovod in pripravo dodatne in hladilne
   vode, čistilniki dimnih plinov in naprave za
   čiščenje odplak                     5,6

-   industrijski grelni parni kotli             4,6

-   energetski parni kotli z nadkritičnimi parametri in
   s taljeno žlindro                    6,3

C)  oprema jederskih elektrarn:

-   jederski reaktorji s hladilnimi in drugimi napravami
   ter varnostnimi in pomožnimi sistemi           4

-   za radioaktivne odpadke                  8

-   za radiološko zaščito in druga oprema za proizvodnjo
   električne energije v jedrskih elektrarnah        10

D)  oprema za prenos električne energije:

-   transformatorji ter aparati in naprave v postrojih    5

-   oprema za daljnovode za napetost 110 kW in višjo
   napetost                         4

E)  oprema za distribucijo električne energije:

-   energetski transformatorji v rudnikih in na gradbiščih  7

-   drugi energetski transformatorji             5

-   električni števci, stikalne ure, omrežni
   tonsko-frekvenčni komandni sprejemniki ter oprema
   za umerjevalnice in preiskovalne laboratorije       7

-   prenosni merilni instrumenti               10

F)  oprema za krmiljenje v procesih proizvodnje,
   prenosa in distribucije električne energije
   (dispečerski centri)                  12,5

G)  druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo, prenos
   in distribucijo električne energije:

-   dieselski in drugi agregati za proizvodnjo
   električnega toka                    11

-   drugo                          10

4.  OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PRENOS TOPLOTNE ENERGIJE
   (INDUSTRIJSKE, KOMUNALNE IN DRUGE TOPLARNE)

-   parni kotli in druga oprema za gretje vode, s
   kurilnimi napravami                   10

-   oprema za prenos in distribucijo toplotne energije    11

-   druga oprema                       9


IX.  OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V INDUSTRIJI

1.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ŽELEZA IN JEKLA (ČRNA
   METALURGIJA)

A)  oprema za proizvodnjo grodlja:

-   za pripravo in oplemenitenje rud            6,6

-   za pripravo rud za taljenje (aglomeriranje,
   peletiziranje)                     8,3

-   plavži, elektroredukcijske peči, peči za neposredno
   redukcijo in druge peči                 6,8

B)  oprema za proizvodnjo jekla (peči, konverterji in
   naprave)                        8,3

C)  oprema valjarn in kovačnic jekla:

-   za ogrevanje vložka in toplotno obdelavo jekla      7

-   za toplo valjanje polizdelkov, jeklenih profilov,
   trakov, pločevin in cevi iz celega ter za kovanje
   jekla                          7,7

-   za hladno valjanje profilov, trakov, pločevin in
   cevi, proizvodnjo varjenih cevi in za
   plastifikacijo trakov, pločevin in cevi         6,6

-   za proizvodnjo vlečenega, brušenega in luščenega
   jekla ter za proizvodnjo cevi in oplaščenih elektrod   10

D)  oprema za proizvodnjo železovih zlitin:

-   stroji in postroji                    7

-   druga oprema                       8

E)  oprema za proizvodnjo metalurškega apna, za
   izdelavo, pocinkanje in zaščito cevi in spojnic,
   za predelavo žlindre                   8

F)  druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo železa
   in jekla                         9

2.  OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO BAKRA IN
   BAKROVIH ZLITIN

A)  za proizvodnjo surovega in rafinarnega bakra, za
   odpraševanje, za čiščenje in ločevanje bakra po
   kakovosti                         7

B)  za polkontinuirano litje blokov in klad ter za
   rezkanje klad, za rezanje katod, za pakiranje
   odpadkov, pripravo opilkov in mletje žlindre, za
   obdelavo klad, za rezanje trakov in plošč, za
   hladno valjanje in brušenje valjev, za
   premostitev trakov ter za kontrolo oblik in
   luženje stiskanih izdelkov               8,5

C)  za kontinuirano litje blokov, klad, trakov, žice,
   palic in cevi, peči za ogrevanje blokov s tekočim
   in plinastim gorivom, za žarjenje in luženje trakov,
   za ravnanje in rezanje pločevine, za vzdolžno
   razrezovanje lamel, za vlečenje cevi v kolutu, žic
   in profilov, za ravnanje in rezanje palic in tirnic,
   vlečni drog za vlečenje palic, cevi in tirnic, za
   vlečenje v kolutu, za šiljenje vrhov pred vlečenjem,
   za ravnanje cevi, palic in tirnic, za premostitev cevi
   v kolutu ter za preizkušanje kakovosti izdelkov      9

D)  za kontinuirano litje žice, za rezanje odpadkov,
   za taljenje, litje in valjanje trakov in plošč, za
   toplo valjanje žice, za ogrevanje blokov, za rezanje
   plošč in lamel, za specialno žarjenje trakov, za
   izbijanje oblik, za stiskanje klad in za rezanje
   stiskanih izdelkov                    7

E)  livarski lonci                      20

F)  druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo bakra
   ter za predelavo bakra in bakrovih zlitin       12,5

3.  OPREMA ZA PREDELAVO IN PROIZVODNJO SVINCA IN CINKA

A)  oprema za proizvodnjo svinca in cinka:

-   za aglomeracijske praznitve, za sorazmerno dodajanje,
   za ventilacijo in vpihovanje, koksni predgrelniki,
   kondenzatorji in dezintegratorji, za peskanje,
   hladilniki za kislino, za sušenje in ventilacijo,
   sita, drobilniki, plinovodi, dodajalne naprave in
   dvigala za polnjenje                   10

-   vodne črpalke, razsrebritveni lonci, talilne peči
   s polnilnim mehanizmom, mešalniki in naprave za
   ventilacijo, palice, izločevalniki in odpraševalne
   naprave za kisle pline, naprave za cementacijo in
   pregrevalniki                     16,5

B)  oprema za predelavo svinca in cinka:

-   za mešanje in izdelovanje koncentratov, za
   aglomeracijo in hlajenje, jaškaste peči in
   šaržirni zvoni, oprema za proizvodnjo kadmija
   in za proizvodnjo žveplove kisline, elektrofiltri
   in konverterji z izmenjevalniki toplote in povratni
   aglomerati                       8,5

-   za pripravo šarže in obdelavo aglomeratov za
   jaškaste peči za poprejšnjo rafinacijo cinka
   in bazično rafinacijo kadmija              11

-   sistemi za vzorčenje, vrečasti filtri, jaškaste,
   retortne in kupolaste peči, stolpi za čiščenje
   plinov, separatorji vlage, postroji za
   pirometalurško rafinacijo svinca, za zračno
   vsesavanje bakrovih delcev, za vakuumsko
   razcinkavanje, za predelavo srebrne pene, za
   litje, tračne žage, naprave za blatenje
   in luženje, za pranje in filtriranje, za ionsko
   izmenjavo in za litje uteži               7,5

-   kratkobobnaste peči, sintl-stroji, naprave za
   predelavo delcev, hladilniki, vrečasti filtri,
   za proizvodnjo svinčevih cevi in uteži ter cevi
   za ogrevanje                       7

-   dodajalne naprave za vodo, lomilniki, predpečice,
   šaržirne kadi, izmenjevalniki in izločevalniki s
   kondenzatorji, lonci za rafinacijo in taljenje
   cementnega kadmija                    30

-   druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo in
   predelavo svinca in cinka                 9

4.  OPREMA ZA PROIZVODNJO GLINICE IN ALUMINIJA

A)  oprema za pripravo in mletje boksita:

-   vibracijski, ploščni in drugi dodajalniki za
    pripravo in mletje boksita                7

-   drobilniki in mlini v procesu               8

-   sita, nakladalniki in hidrocikloni            20

-   odpraševalne naprave                   5

-   magnetni odvijalniki                   10

-   druga oprema                      12,5

B)  oprema za čiščenje in pripravo za proizvodnjo
   aluminija:

-   kompresorji in hidroforji, razredčevalniki in
   mazalne naprave                      7

-   avtoklavi, kondenzacijski lonci, ekspanderji,
   varnostni baloni in odpraševalne naprave         5

-   gasilniki za apno in trgalniki vreč           10

-   visokotlačne črpalke, izmenjevalniki toplote in
   druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo aluminija    20

C)  oprema za razmerjanje, za odpravljanje rdečega
   mulja, za kavstifikacijo, uparjevanje in rdečo
   filtracijo:

-   razmerilniki za pripravo mešanic, razdelilne
   skrinje, komandni pulti, uparjevalniki in
   ekspanderji, kondenzatorji, rezervoarji šibkega
   in močnega luga in rezervoarji za vodo za pranje
   in praznitev                       20

-   bazeni rdečega mulja                   5

-   druga oprema                       7

D)  oprema za belo filtracijo, kalcinacijo in izločevanje:

-   elektrolitne peči, električni vodniki, prebijalniki
   skorje, kontaktne naprave in druga oprema za
   proizvodnjo aluminija, peči za kalcinacijo in
   hidravlične peči, izmenjevalniki toplote,
   drobilniki, sita, dodajalne naprave, cevasti in
   kolutasti filtri, hladilniki, multicikloni in
   grelne črpalke, sprejemne košare in odpraševalne
   naprave                          7

-   centrifugalne črpalke                  10

-   stiskalnice za izmenjevalnike               4

E)  oprema za proizvodnjo anod in katod:

-   za proizvodnjo surovih anod, za kontinuirano
   doziranje materiala in prenos v delovnem procesu,
   za čiščenje dimnih plinov, za izločanje in
   recirkulacijo litine, za krtačenje palic, palete
   in kokile za litino, detektorji za vozičke,
   lonci za polivanje katodnih blokov ter instrumenti
   in pribor za preizkušanje anod              7

-   za analizo in merjenje granulacij, nivoja in pretoka,
   za varjenje v zaščitni atmosferi, za ogrevanje peči
   in avtomatično regulacijo gretja, za pripravo
   katodnih blokov in opornikov in za polivanje in
   gretje katodnih blokov in opornikov           10

-   za merjenje v delovnem procesu in termoelementi
   platin                          50

-   komorne peči za pečenje anod               25

-   industrijski sesalniki, pečica za gretje, skrinje
   za katodno maso, za skladiščenje anod in za prevoz
   anodnih ostankov, za obnovo cirkulacije kopeli in
   za anodne ostanke                    20

-   druga oprema za proizvodnjo anod             5

F)  oprema za predelavo aluminija:

-   za taljenje, vzdrževanje temperature,
   polkontinuirano litje, segrevanje ulitkov, vroče
   in hladno valjenje, žarjenje, šaržiranje,
   kloriranje in za površinsko obdelavo          8,5

-   za eloksiranje, poliranje in hlajenje           9

-   za stiskanje odpadkov, varjenje cevi, rezanje
   ulitkov, obračanje trakov, odlaganje valjev,
   profiliranje pločevin, kontinuirano litje klad,
   stiskanje, izvlečenje in vlečenje ter za rezanje klad   7

-   druga oprema za predelavo aluminija            8

G)  druga oprema za proizvodnjo in predelavo glinice
   in aluminija:

-   naprave za razkladanje in transport sode po
   cevovodih, rezervoarji kislin in kompresorji       10

-   za postaje za kloriranje in kemično pripravo
   ter hladilniki pare                    7

-   turbine, generatorji, reducirne postaje, hitri
   reaktorji, peščeni in drugi filtri, za
   demineraliziranje vode, za hlajenje in pripravo
   vode ter termo in klimatizacijske podpostaje       5

5.  OPREMA ZA PREDELAVO DRUGIH NEŽELEZNIH KOVIN
   (antimona, živega srebra, bizmuta, kositra,
   niklja, zlata, srebra, selena, platine, kobalta,
   magnezija, kalcija in drugih):

-   za pripravo (čiščenje) materiala, drobilniki,
   mlini, separatorji, oprema za filtriranje         7

-   peči in drugi agregati za proizvodnjo drugih
   neželeznih kovin                     6

-   oprema za predelavo drugih neželeznih kovin       10

6.  OPREMA ZA IZDELAVO RAVNEGA, EMBALAŽNEGA IN DRUGEGA
   STEKLA

-   kadi za taljenje stekla                12,5

-   za pripravo mešanice stekla in za ogrevanje stekla   6,5

-   za vlečenje ravnega stekla                7

-   za oblikovanje votlega (embalažnega) stekla in
   za lomljenje in rezanje stekla              10

-   druga (neomenjena) oprema za izdelavo stekla       11

7.  OPREMA ZA PROIZVODNJO V OGNJU OBSTOJNEGA MATERIALA

-   rotacijske peči in sušilnice za proizvodnjo
   sintrane gline, magnezita, dolomita            6

-   tunelske in komorne peči, drobilniki, mlini in
   mešalniki za pripravo surovin ter stiskalnice
   (mehanične, hidravlične, pnevmatične)          8,3

-   plinski generatorji                    7

-   za odpraševanje                     10

-   druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo v
   ognju obstojnega materiala                11

8.  OPREMA ZA PROIZVODNJO PORCELANA IN KERAMIKE

-   drobilniki, mlini, mešalniki, atomizerji in
   stiskalnice (mehanične, hidravlične in pnevmatične)    9

-   tunelske, komorne in potisne peči ter sušilnice     8,3

-   za odpraševanje                     10

-   druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo porcelana
   in keramike                       11

9.  OPREMA ZA PROIZVODNJO AZBESTNIH IZDELKOV,
   OGLJENOGRAFITNIH IZDELKOV TER ZA DRUGO PREDELAVO
   NEKOVIN

A)  za proizvodnjo frakcijskega materiala na bazi
   azbesta (zavorne obloge in obloge za sklopke):

-   za oblikovanje (stiskalnice, motalniki) in za
   funkcionalo preizkušanje                12,5

-   za mehansko obdelavo, za označevanje (signiranje)
   in za ventilacijo                    10

-   komore in vertikalne sušilnice, drobilniki in mlini   8,3

B)  oprema za proizvodnjo azbestne preje, platna,
   trakov, pletenic in konfekcije:

-   za pripravo azbestne mešanice in za proizvodnjo
   ravnih tesnil                      10

-   mikalniki, za pletenje in tkanje platna in
   trakov, za dubliranje ter za ventilacijo in
   odpraševanje                      8,3

C)  za proizvodnjo filtrske mase na bazi azbesta
   (kadi za izpiranje azbesta, mlini za mletje
   azbesta)                        16,5

D)  za proizvodnjo naravnih in umetnih brusov,
   brusilnega papirja in brusilnega platna:

-   za obdelavo brusov, za odvijanje, nanašanje veziva
   in abraziva ter za navijanje              12,5

-   za sušenje in pečenje, za kontrolo brusov, za
   označevanje (signiranje) in za pakiranje brusov    8,3,

-   za razrezovanje ter za odpraševanje in ventilacijo    10

E)  druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo azbestnih
   izdelkov, ogljenografitnih izdelkov ter za drugo
   predelavo nekovin                    11

10.  OPREMA LIVARN IN KOVAČNIC:

-   peči za pregrevanje šarže, kupolne peči za topel
   zrak elektroindukcijske verižne peči z omrežno
   in povišano ferkvenco, nagibne verižne peči na
   tekoče gorivo, električ. uporovne verižne peči,
   ferkvenčni multiplikatorji, kanalne peči za
   ulivanje in naprave za izlivanje kovin v formo,
   stroji za izdelavo form in stroji za ulivanje v
   kovinskih formah, naprave za obračanje form,
   stroji za ulivanje pod tlakom in protitlakom,
   polavtomati za izdelavo form, stabilni enostranski
   brusilni stroji, stroji za izdelavo školjk in
   jeder z nasipanjem, plinske postaje za proizvodnjo
   plinov, katalizatorji in manipulatorji za brušenje,
   stiskalnice in stroji za kuhanje in oblikovanje    8,3

-   kupolne peči za hlajenje zraka, koritaste peči
   na tekoča goriva, elektrorotacijske peči na
   tekoča goriva, električne obločne peči,
   receptorji, večstopenjski transformatorji,
   kanalne peči in naprave za kontinuirano ulivanje
   in stroji za centrifugiranje in ulivanje        6,5

-   druga oprema livarn in kovačnic            12,5

11.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ORODJA, KOVINSKE EMBALAŽE,
   KOTALNIH LEŽAJEV TER DRUGEGA KOVINSKEGA
   REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA:

-   hinter-stružnice, polavtomatične stružnice,
   avtomatični brusilni stroji, stroji za čelno
   varjenje in spajkanje, dodelovalne in
   univerzalne stružnice in skobeljniki          12,5

-   vrtalniki za fino vrtanje in škarje za rezanje
   pločevine                        8,3

-   druga oprema                       10

12.  OPREMA ZA PROIZVODNJO KABLOV IN VODNIKOV, ŽICE,
   VALJEV, KOVIC IN DRUGEGA ŽIČNEGA BLAGA IN ŽEBLJEV

A)  oprema za proizvodnjo kablov in vodnikov:

-   za proizvodnjo kablov                  11

-   za proizvodnjo večpolnih in drugih priključkov      14

-   druga oprema                      12,5

B)  oprema za proizvodnjo vlečene in druge žice ter
   za proizvodnjo drugega žičnega blaga (žebljev,
   kovic, pletenega žičnega blaga ipd.):

-   za vlečenje žice, za površinsko obdelavo žice,
   za izdelavo profilne in srebrne žice, za sukanje
   žice, za navijanje žice, za izdelavo zank ter
   jeklenih vrvi                      10

-   za sukanje žice in spletanje vrvi ter za
   spletanje vlaknastih vložkov              8,3

C)  OPREMA ZA PROIZVODNJO VIJAKOV, ELEKTROD, VERIG
   IN ŽIČNIH VLOŽKOV, ZA SPLETANJE IN TKANJE ŽICE,
   ZA IZDELOVANJE ŽIČNIH VZMETI IN JEDER ZA
   PREDELAVO ŽICE:

-   za hladno in vročo izdelavo vijakov, matic in
   kovic, za pripravo in proizvodnjo elektrod,
   za izdelavo verig po postopku vročega kovanja,
   za električno uporovno varjenje ter izdelavo
   žičnega pletiva, za bodečo žico in vzmeti, za
   termično in kemično obdelavo površine žice in
   žičnih izdelkov                     10

-   za izdelavo vijakov in elementov, za izdelavo
   verig po postopku upogibanja in varjenja, za
   ravnanje žice, za izdelavo žebljev, za pletenje
   in tkanje žice, luženje žice in za izdelavo
   žične galanterije                   12,5

-   za upogibanje žice                   8,3

D)  druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo kablov
   in vodnikov, žice, vijakov, kovic in drugega
   žičnega blaga                      11

13.  OPREMA ZA IZDELAVO KOVINSKIH GRADBENIH IN DRUGIH
   KOVINSKIH KONSTRUKCIJ:

-   za izdelavo delov kovinskih konstrukcij (mostov,
   industrijskih hal, rezervoarjev ipd.)         12,5

-   za termično in drugo obdelavo kovinskih konstrukcij
   (kalilne peči, kovaške, električne peči, peči za
   taljenje kovin, parni kotli in tlačne posode)      10

-   za rezanje, upogibanje in spajkanje konstrukcij    10,5

-   druga oprema                       11

14.  OPREMA ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IZDELKOV ZA
   ŠIROKO PORABO (kovinske posode, pribora
   in aparatov, kovinskega pohištva ipd):

A)  oprema za proizvodnjo posode, pribora in drugega
   kovinskega blaga za široko porabo:

-   za proizvodnjo posode in pribora ter nanašanje
   in vlečenje emajla                    12

-   druga oprema                       10

B)  oprema za proizvodnjo štedilnikov, kovinske
   embalaže kovinskega pohištva, šivalnih strojev
   in drugih kovinskih izdelkov za široko porabo:

-   stroji, naprave, postroji                11

-   instrumenti, pribor in aparati             14,3

-   druga oprema                       7

15.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ENERGETSKIH, GRADBENIH IN
   RUDARSKIH STROJEV IN NAPRAV:

-   za pripravo materiala in za stiskanje in oblikovanje   10

-   za rezanje in upogibanje pločevine in cevi ter za
   za oblikovanje, valjanje in vlečenje delov       12,5

-   za sestavljanje delov za varjenje in za
   preizkušanje in ugotavljanje kakovosti ter za
   peskanje in fino obdelavo izdelkov            15

-   stružnice s programskim krmiljenjem, peči za
   tehnološko ogrevanje ter pnevmatični, hidravlični
   in električni aparati in naprave             20

-   druga oprema                      14,3

16.  OPREMA ZA PROIZVODNJO STROJEV ZA OBDELAVO KOVIN
   TER DRUGIH STROJEV IN NAPRAV (brez električnih
   in kmetijskih strojev):

-   za rezanje, sekanje, abrazivno in erozivno
   obdelavo kovin in za dodelavo kovin z
   odstranjevanjem skobljencev, z ročnim
   krmiljenjem, hidravlične, stebrne in druge
   stiskalnice in avtomatizirani sistemi za
   oblikovanje predmetov in pločevinastih trakov
   in profiliranih materialov, zakovanje kovin, za
   obdelavo kovin in drugih materialov s
   preoblikovanjem, z ročnim krmiljenjem          10

-   za obdelavo kovin z odstranjevanjem ostružkov,
   rezkanjem in brušenjem                 7,5

-   stružnice, vrtalni stroji, rezkalniki in
   brusilniki z numeričnim krmljenjem           12,5

-   za obdelavo kovin in manipulacijo z numeričnim
   krmljenjem, ekscentrične stiskalnice, vzvodne,
   vretenske in kolenaste stiskalnice           16,5

-   druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo strojev
   za obdelavo kovin ter drugih strojev in naprav      11

17.  OPREMA ZA PROIZVODNJO KMETIJSKIH STROJEV

-   frikcijske žage za obrezovanje materiala in za
   rezanje materiala, stroji za upogibanje cevi, za
   prebijanje in konturno rezanje pločevine, komorne
   peči na tekoče in plinasto gorivo, revolverske
   stružnice za obdelavo kovin ter horizontalni
   vrtalni stroji in rezkalniki za obdelavo materiala
   z numeričnim krmiljenjem, zračna kladiva za
   kovičenje, oprema za osnovno in končno barvanje
   s škropljenjem in nanašanjem galvanskih prevlek,
   oprema za montažo delovin funkcionalno
   preizkušanje sklopov                  12,5

-   krožne in okvirne žage ter škarje za rezanje
   materiala, stroji za ravnanje in upogibanje
   pločevine, trakov in profilov, polavtomatične
   stružnice za obdelavo kovin, kopirni rezkalniki
   in rezkalniki za izdelavo zobnikov, oprema za
   spajkanje in varjenje, stroji za peskanje,
   montažo in preizkušanje izdelkov, stroji za
   odvijanje, rezanje in navijanje trakov ter drugi
   stroji za proizvodnjo koles               10

-   mehanični in hidravlični stroji ter stiskalnice
   za rezanje in zlaganje pločevine, pretočne,
   komorne in jamske električne peči za tehnično
   obdelavo materiala, revolverske in druge
   stružnice za obdelavo kovin in rezanje navojev,
   večvretenski in horizontalni brusilniki in
   rezkalniki za obdelavo kovin, orodni rezkalniki
   in rezkalniki za izdelavo navojev, strgalniki
   za zobnike, brusilniki za zunanje in notranje
   brušenje orodja, stroji za elektro-foretsko in
   elektrostatično barvanje in pranje delov,
   naprave za preizkušanje zavor ter hidravlične
   in pnevmatične instalacije                8

-   škarje za rezanje gredic in profiliranih palic,
   ekscentrične stiskalnice, kolenaste in hidravlične
   stiskalnice za obdelavo kovin, stisklanice za
   izdelavo sit, komorne peči z gibljivim dnom,
   kovaške stiskalnice, stisklanice za drgnjenje in
   frikcijske stiskalnice za obdelavo kovin, zračna
   kladiva in kladiva s protiudarnim učinkom,
   stroji za indukcijsko kaljenje, univerzalne in
   kopirne stružnice za obdelavo kovin, namizni
   stebrni, večstebrni in radialni vrtalni stroji
   za obdelavo kovin, horizontalni, vertikalni in
   univerzalni rezkalniki za obdelavo kovin,
   horizontalni in vertikalni kratkohodni in
   dolgohodni strgalniki, brusilniki za ravno
   brušenje, za brušenje brez konic ter za notranje
   in zunanje posnemanje, stiskalnice za kovičenje
   pri spajanju delov, horizontalni in vertikalni
   rezkalniki in vrtalni stroji, stroji za
   raztegovanje, profiliranje in urejanje platišč      7

-   druga oprema                       10

18.  OPREMA ZA PROIZVODNJO IN POPRAVILO TIRNIH VOZIL

-   za izdelavo električnih, dieselskih in drugih
   lokomotiv                       11,5

-   za izdelavo železniških in tramvajskih vozov ter
   za izdelavo delov za železniške in tramvajske vozove   11

-   za popravilo lokomotiv ter vozov            12,5

-   druga oprema                       10

19.  OPREMA ZA PROIZVODNJO CESTNIH VOZIL, DELOV IN
   PRIBORA ZA CESTNA VOZILA

-   stiskalnice za oblikovanje in obdelavo materiala
   za cestna vozila                     5

-   orodni stroji (stružnice, vrtalni stroji,
   brusilniki, skobeljniki, rezkalniki, žage ipd.)     15

-   peči in druga oprema za termično obdelavo materiala   6,5

-   oprema za transport v procesu proizvodnje ter za
   varjenje sklopov in delov               14,3

-   za preizkušanje in ugotavljanje kakovosti sklopov
   in delov ter za montažo delov              20

-   kabine za barvanje in za dostavljanje barv        10

-   za nanašanje barv in laka                20

-   druga (neomenjena) oprema               16,5

20.  OPREMA ZA PROIZVODNJO LETAL, LETALSKIH MOTORJEV,
   HELIKOPTERJEV TER DRUGE OPREME ZA ZRAČNI PROMET:

-   za oblikovanje in grobo obdelavo materiala
   (stiskalnice)                       8

-   orodni stroji                     16,5

-   oprema za termično obdelavo materiala          10

-   oprema za varjenje sklopov in delov          14,3

-   oprema za preizkušanje in ugotavljanje kakovosti
   sklopov in delov ter za montažo sklopov in delov     25

-   oprema za tapiciranje, barvanje in lakiranje       20

-   druga (neomenjena) oprema                15

21.  OPREMA ZA PROIZVODNJO LADIJ IN DRUGIH PLOVIL ZA
   MORSKI, REČNI IN JEZERSKI PROMET:

A)  postroji:

-   za centralno ogrevanje, za sušenje, nasekavanje in
   barvanje pločevine in profilov, za regeneracijo
   livarskega peska in za izdelavo panelov         10

-   za čiščenje vode                     7

B)  naprave:

-   za splavljenje ladij in obračalnice           20

-   za numerično rezanje pločevine in profilov ter
   oprema za preizkusne postaje               10

-   za preizkušanje pogonskih in drugih motorjev za ladje   8

-   za avtomatično varjenje, samovozna dvigala in
   samovozne ploščadi                   12,5

-   za upogibanje pločevine in njeno oblikovanje       7

-   druga (neomenjena) oprema                 8

22.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNIH STROJEV,
   APARATOV IN NAPRAV

A)  oprema za rezanje, sekanje ter abrezivno in
   erozivno obdelavo kovin:

-   za rezanje trakov in pločevine              10

-   za abrazivno in erozivno obdelavo kovin         20

B)  orodni stroji in druga oprema za obdelavo
   kovin z ročnim krmiljenjem:

-   težki orodni stroji (stružnice, vrtalni stroji,
   rezkalniki, brusilniki in drugo) z več kot 20
   ton mase                        7,5

-   lahki orodni stroji, stroji za obdelavo s
   skobljanjem, za posnemanje in končno obdelavo
   kovin                          10

-   avtomati za obdelavo kovin z odstranjevanjem
   ostružkov in za izdelavo zobnikov           12,5

C)  orodni stroji in druga oprema z numeričnim
   krmiljenjem in programatorji:

-   stružnice, vrtalni stroji, rezkalniki, centri
   za obdelavo, brusilniki                12,5

-   manipulatorji, roboti, transferske linije,
   stroji za obdelavo izolacijskega materiala in
   bandažiranje ter balansiranje, za termično
   obdelavo materialov in obdelavo z ultra zvokom    16,5

D)  oprema za obdelavo kovin in drugih materialov
   s preoblikovanjem in za lakiranje, barvanje,
   razmaščevanje in plastifikacijo:

-   stiskalnice, kladiva in druga oprema za
   oblikovanje predmetov iz pločevinastih trakov
   in profilov ter za lakiranje,
   impregnacijo, sušenje, pranje, razmaščevanje,
   barvanje, plastifikacijo, vakuumiranje in montažo    10

-   za galvanizacijo                   12,5

E)  druga (neomenjena) oprema               16,5

23.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRONSKIH IN
   TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV, RADIJSKIH IN
   TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV IN ELEKTROAKUSTIČNIH
   APARATOV IN NAPRAV

A)  postroji:

-   za pasivne in aktivne elektronske sestavine za
   proizvodnjo magnetofonov                 20

-   za transformatorje in za elektrotehniko        16,5

-   za radijske in televizijske sprejemnike,
   električne gramofone, zvočnike in tiskana
   vezja, antene, mikrofone ipd.              14

B)  stroji:

-   za obdelavo z odvzemom materiala in za
   obdelavo na bazi elektroerozije             20

-   za hladno predelavo pločevine in za predelavo
   plastičnih mas                      14

C)  druga oprema                       14

24.  OPREMA ZA PROIZVODNJO DELOV ELEKTRONSKIH NAPRAV
   IN APARATOV

A)  postroji:

-   difuzne peči, za montažo polprevodnikov, za
   merjenje, za zaznamovanje in pakiranje polizdelkov    14

-   za klimatizacijo in specialne fluide ter za
   pečenje oplatnih ploščic                 10

B)  naprave:

-   za fotomaske in fotoprocese, za izdelavo zvočnih
   in drugih filmov za mikrokemične procese ter za
   procesno merjenje in kontrolo polizdelkov        14

-   za kontrolo polproizvodov komponent, za galvansko
   zaščito komponent, za proizvodnjo srebrne paste,
   za proizvodnjo frit in keramičnih kondenzatorjev    12,5

C)  za izvlačenje in mehansko obdelavo snovi ter za
   varjenje kontaktov                    12

D)  druga (neomenjena) oprema                11

25.  OPREMA ZA PROIZVODNJO KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV
   IN APARATOV

A)  postroji in naprave:

-   za hišne centrale, faksimile naprav in
   elektromehaničnih elementov               20

-   za proizvodnjo telefonskih central in
   aparatov                        15,5

B)  stroji:

-   za obdelavo z odvzemom materiala in za obdelavo
   na bazi elektroerozije                  20

-   za hladno predelavo kovinskih pločevin in za
   predelavo plastičnih mas                 14

C)  druga (neomenjena) oprema               16,5

26.  OPREMA ZA PROIZVODNJO MERILNE IN REGULACIJSKE
   OPREME, SREDSTEV ZA KRMILJENJE IN AVTOMATIZACIJO
   V INDUSTRIJI IN PROMETU

A)  postroji in naprave:

-   za električne števce in stopniščne avtomate       20

-   za kontaktne ure in časovne števce, za preklopne
   ure in omrežne tonske komandne sprejemnike       16,5

B)  stroji:

-   za obdelavo z odvzemom materiala in obdelavo
   na bazi elektroerozije                  20

-   za hladno predelavo kovinskih pločevin in za
   predelavo plastičnih mas                 14

C)  druga (neomenjena) oprema               15,5

27.  OPREMA ZA PROIZVODNJO TERMIČNIH APARATOV,
   HLADILNIH APARATOV IN NAPRAV, APARATOV IN
   NAPRAV ZA PRANJE IN SUŠENJE TER DRUGIH
   GOSPODINJSKIH APARATOV

A)  postroji in naprave:

-   za programatorje, sesalne enote in električne
   sušilnike                        20

-   za brivske aparate                    33

B)  stroji:

-   za obdelavo z odvzemom materiala in obdelavo
   na bazi elektroerozije                  20

-   za hladno predelavo kovinske pločevine in
   za predelavo plastičnih mas               14

C)  druga (neomenjena) oprema                20

28.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNEGA INSTALACIJSKEGA
   MATERIALA, PROIZVODNJO ŽARNIC IN LUMINISCENČNIH CEVI,
   PROIZVODNJO AKUMULATORJEV IN GALVANSKIH ELEMENTOV
   TER PROIZVODNJO NEOMENJENIH ELEKTROTEHNIČNIH IZDELKOV

A)  postroji:

-   za pripravo anodne in katodne mase za baterije,
   za avtodiname in alternatorje, za regulatorje
   napetosti, magnetne vžigalnike, tuljave in releje    20

-   za žepne svetilke ter vžigalnike in žarilne svečke   16,5

-   za baterije in avtožarnice ter galvanske
   primarne elemente                    14

B)  stroji:

-   za predelavo mas                     14

-   drugi stroji                       20

C)  druga oprema                       14

29.  OPREMA ZA PROIZVODNJO KEMIKALIJ, UMETNIH GNOJIL,
   PLASTIČNIH MAS, KEMIČNIH VLAKEN, RAZSTRELIV IN
   TEHNIČNIH PLINOV

A)  za proizvodnjo baznih kemikalij in petrokemikalij,
   za proizvodnjo umetnih gnojil in plastičnih mas
   ter za vbrizgavanje plastičnih mas, za
   proizvodnjo celuloznih in sintetičnih vlaken in
   za proizvodnjo razstreliv               12,5

B)  za proizvodnjo farmacevtskih surovin          16,5

C)  za tehnične pline:

-   za proizvodnjo tehničnih plinov            14,3

-   za spravljanje in hrambo tehničnih plinov do dobave    8

D)  druga (neomenjena) oprema                10

30.  OPREMA ZA PROIZVODNJO ZDRAVIL IN FARMACEVTSKIH
   MATERIALOV

-   postroji, naprave in stroji za proizvodnjo surovin,
   destilacijo in sterilizacijo, za merjenje, polnjenje
   in pakiranje zdravil, ekstraktorji, kotli in
   sušilnice                       16,5

-   mlini, centrifuge, mešalniki, filtri in druga
   oprema v proizvodnji zdravil in sanitetnega
   materiala                       14,3

31.  OPREMA ZA PROIZVODNJO PRALNIH SREDSTEV IN
   KOZMETIČNIH PREPARATOV TER SREDSTEV ZA VARSTVO
   RASTLIN

-   za proizvodnjo pralnih sredstev in kozmetičnih
   preparatov                       16,5

-   za proizvodnjo sredstev za varstvo rastlin       12,5

-   druga (neomenjena) oprema               14,3

32.  OPREMA ZA PROIZVODNJO PREMAZNIH SREDSTEV,
   OPREMA ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS IN DRUGIH
   PROIZVODOV KEMIČNE INDUSTRIJE

-   za proizvodnjo premaznih sredstev           12,5

-   za predelavo plastičnih mas in za predelavo
   drugih kemičnih proizvodov               12,5

-   za proizvodnjo saj                   12,5

-   druga (neomenjena) oprema               14,3

33.  OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO KAVČUKA

-   za proizvodnjo gumenih zmesi in regeneratorjev     12,5

-   za izdelavo gum za vozila                11

-   za izdelavo drugih gumenih proizvodov          10

-   za konfekcionarje in vulkanizacijo gumenih proizvodov 14,3

-   forme za vulkanizacijo                  25

-   druga (neomenjena) oprema               14,3

34.  OPREMA ZA PROIZVODNJO NAFTNIH DERIVATOV

-   za proizvodnjo bencina, špirita in petroleja      12,5

-   za proizvodnjo motornih olj in drugih olj ter masti   11

-   za proizvodnjo drugih naftnih produktov (parafina,
   bitumena, vazelina ipd.)                 10

-   druga (neomenjena) oprema               14,3

35.  OPREMA ZA PROIZVODNJO GRADBENEGA MATERIALA

A)  oprema za apno in mavec                  7

B)  oprema za proizvodnjo cementa:

-   peči, mlini in drobilniki, naprave za
   homogenizacijo, transportne in dozirne ter za
   pakiranje cementa                     7

-   sušilnice, kurišča, elektrofiltri in drugi filtri,
   komandne in signalne omare, kompresorji, žerjavi     10

-   mobilna mehanizacija za lomljenje kamna, za
   klasiranje materiala, za mletje in sušenje opeke    16,5

-  druga oprema                        8

C)  oprema za izdelavo opeke, blokov in strešne opeke:

-  peči, mlini, drobilniki za pripravo, transport in
   doziranje materiala                    11

-  za končno izdelavo opeke, strešne opeke in blokov    12,5

-  druga oprema                       10

D)  oprema za proizvodnjo azbestno-cementnih izdelkov:

-  za proizvodnjo azbestno-cementnih cevi in plošč,
   stisklanice, štance in avtoklavi ter jekleni modeli
   za azbestno-cementne cevi                 7

-  za doziranje azbestno-cementnih izdelkov, jekleni
   modeli, vakuumske črpalke in kompresorji        14,3

-  komandne in signalne omare, žerjavi in dvigala ter
   oprema za regulacijo procesov               10

-  druga oprema                      12,5

E)  oprema za proizvodnjo drugega gradbenega
   materiala:

-  za proizvodnjo tovarniško izdelanih gradbenih
   elementov                         10

-  za proizvodnjo bitumenske mase in emulzije,
   strešne lepenke, bitumenskega papirja in jute
   ter drugega materiala                   11

-  druga oprema                       12

36. OPREMA ZA PROIZVODNJO ŽAGANEGA GRADBENEGA LESA
   IN PLOŠČ

A)  oprema za proizvodnjo žaganega lesa:

-  za pripravo, sortiranje in transport hlodov,
   večlistne žage za dvostransko krojenje in
   enolinijske sortirnice                 12,5

-  za vzdolžno, prečno in krožno rezanje, paranje
   in krojenje (razne vrste enolistnih žag), za
   sortiranje in egaliziranje žaganega lesa, za
   pripravo in obdelavo žaganega lesa             9

-  za sušenje in pakiranje žaganega lesa          8,5

B)  oprema za proizvodnjo furnirja in vezanih plošč:

-  za pripravo in transport materiala           12,5

-  za proizvodnjo luščenega furnirja in vezanih plošč,
   za sušenje furnirja in za oblikovanje plošč        11

-  za obdelavo suhega furnirja, za manipulacijo in
   deponiranje furnirskih zvitkov, za pripravo in
   transport lepila in nanašanje lepila, za vezanje
   furnirja in plošč ter za obrezovanje furnirja
   in plošč                         10

C)  oprema za proizvodnjo panelnih plošč:

-  za proizvodnjo površinskega in luščenega furnirja,
   za sušenje in vezanje furnirja, za sestavljanje
   slojev, stiskanje in obdelavo plošč ter za pripravo
   in vzdrževanje orodja                   8

-  za obdelavo surovega in suhega furnirja ter za
   manipulacijo in deponiranje furnirnih plošč        10

D)  oprema za proizvodnjo lesonitnih in ivernih plošč:

-  za proizvodnjo in deponiranje rezanic, za
   transport surovin, za termično obdelavo plošč
   in za navlaževanje plošč                12,5

-  za oblikovanje trakov in za proizvodnjo in
   sortiranje iverja, za pripravo, transport in
   nanašanje lepila, za stiskanje, brušenje, hlajenje
   in razrezovanje plošč, za oblikovanje in končno
   obdelavo surovih plošč ter za pripravo in
   vzdrževanje orodja pri delovnem procesu          11

-  za sušenje plošč                     8,3

E)  oprema za impregnacijo lesa:

-  za impregnacijo jamskega lesa ter železniških
   žaganih in tesanih pragov                 14

-  za impregnacijo drugega žaganega in oblega lesa      12

F)  druga (neomenjena) oprema                 10

37. OPREMA ZA PROIZVODNJO KONČNIH LESENIH IZDELKOV

A)  oprema za proizvodnjo pohištva, embalaže,
   gradbenih elementov in drugih lesenih izdelkov:

-  žage, skobeljniki, ostrilni stroji za nože in za
   krožne žage                       12,5

-  vrtalni in brusilni stroji, lakirni stroji,
   stroji za furniranje robov in ostrilni stroji      14,3

-  rezkalni stroji, pištole za lak in stroji za
   furniranje                       16,5

-  za krojenje furnirja in za nanašanje lepila,
   za nalivanje laka, stružnice, skobeljniki,
   ekshavstorske naprave, montažne sušilnice in
   pralnice                         16

-  avtomatične stiskalnice, mešalniki za lepilo,
   tuneli za sušenje laka, korpus stiskalnice,
   pnevmatične mize in transporterji v delovnem
   procesu                         8,3

-  večetažne stiskalnice, stiskalnice za hladno
   stiskanje, zidane sušilnice in pralnice         6,5

B)  oprema za izdelavo tapetniških izdelkov:

-  programirani šivalni stroji                20

-  industrijski šivalni stroji in šivalni stroji
   brez programatorjev ter priprave za krojenje
   penaste gume                      14,3

-  stroji za krojenje in stroji za šivanje robov      12,5

-  stroji za šivanje tapetniških elementov, za
   rezanje tekstila, za krojenje in drobljenje
   penaste gume                       11

-  za odvijanje tekstilnega blaga, za preoblačenje
   blazin in drugo preoblačenje               8,3

-  za prišivanje gumbov                    7

C)  druga (neomenjena) oprema                 11

38. OPREMA ZA PROIZVODNJO CELULOZE IN PAPIRJA

A)  oprema za proizvodnjo celuloze:

-  za obdelavo in rezanje lesa ter pripravo
   drugega materiala                     10

-  za proizvodnjo lesovine in celuloze            8

B)  oprema za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke:

-  za izdelavo in glajenje papirja, kartona in lepenke    8

-  za rezanje in namotavanje papirja ter za
   proizvodnjo kartona                    9

C)  oprema za predelavo papirja:

-  za proizvodnjo vreč, za proizvodnjo in
   previjanje zvitkov ter za rezanje in obrezovanje
   papirja                         12,5

-  za proizvodnjo papirne, kartonske in valovite
   kartonske embalaže ter za proizvodnjo papirne
   higienske konfekcije                   20

D)  druga (neomenjena) oprema                14,3

39. OPREMA ZA PROIZVODNJO TEKSTILNEGA PREDIVA IN
   TKANIN TER ZA PROIZVODNJO GOTOVIH TEKSTILNIH
   IZDELKOV

A)  predilniška oprema:

-  za predilnice vlaken, za pripravo vlaken,
   čiščenje, mikanje česanje, predpredenje,
   predenje, preizkušanje kakovosti in kontrolo
   vlaken ipd., za proizvodnjo sintetičnih vlaken
   in filamenta                        7

-  za dodelavo sintetičnih vlaken in filamenta
   (lepljenje vlaken na filamentno prejo, lepljenje
   vlaken drugih na druge, vrtinčenje in ovijanje
   vlaken s filamentno prejo)                6,5

-  za pripravo volne za predenje (raztezanje, pranje,
   barvanje, mešanje, sušenje), za predenje volne,
   za predelavo preje, za teksturiranje in sukanje,
   za obdelavo vlaknaste preje in za preizkušanje
   in kontrolo kakovosti v proizvodnji            12

B)  oprema za proizvodnjo surovih tkanin in
   dodelavo tkanin - za previjanje in čiščenje
   prediva, za snovanje, za škrobljenje, za
   pripravo škrobne mase, za odlaganje valjev,
   za vdevanje, vezanje in vstavljanje lamel,
   za navijanje votka in čiščenje cevk ter
   pripravo za tkanje trakov                 10

-  za lister in žakard (čolnički, vlačilni čolnički,
   projektili, paličasto oprijemalo, tračno oprijemalo,
   pnevmatilne in hidravlične sapnice, kombinirani
   sistemi, kolone nosilcev votka, krožni tkalni
   stroji, posebni tkalni stroji in tkalni stroji za
   neskončno tkanje s čolnički in iglami, ročni
   tkalni stroji), za nadaljevanje osnove, za
   pregled, čiščenje in zlaganje tkanin ter za
   luknjanje in vezanje kartic               8,3

-  za suho in mokro apreturo ter drugo dodelavo
   tkanin, za proizvodnjo slojevitega materiala,
   za pregled, dubliranje in adjustiranje gotovih
   tkanin, za beljenje, barvanje tiskanje, pripravo
   barv in tiskarske mase                  6,5

C)  oprema za proizvodnjo trikotaže in nogavic:

-  za proizvodnjo ovojnega materiala, za proizvodnjo
   čipk in vezenin ter za proizvodnjo trikotaže       10

-  za proizvodnjo veziv, za beljenje, barvanje,
   tiskanje in pripravo barv za tiskarsko maso, za
   suho in mokro apreturo ter za drugo dodelavo
   trikotaže in nogavic                   8,3

D)  oprema za izdelavo konfekcije:

-  za pripravo, krojenje, šivanje, za dodelavo in
   adjustiranje (parne posode in parne stiskalnice,
   električne stiskalnice, transportne naprave)      12,5

-  za likanje, pakiranje in tiskanje etiket za
   konfekcijo                        10

E)  oprema za izdelavo pozamenterije, vezenje,
   krepiranje in izdelavo tulcev, klobukov in baretk:

-  za teksturiranje in prepletanje s premikalci, za
   mešanje in čiščenje živalskih dlak, za oblikovanje,
   pripenjanje, valjanje in čiščenje živalskih dlak in
   tulcev, za oblikovanje, čiščenje, stiskanje,
   izdelavo obodov in obrezovanje klobukov ter baretk
   vseh vrst                        12,5

-  za barvanje in beljenje trakov in čipk, za
   navijanje motka, dodajanje navojev, dodelavo
   trakov in za vezenje, sukanje, luknjanje in
   obnavljanje kartic, za obrezovanje vezenih
   tkanin, za popravljanje napak in navijanje
   navitkov za čolničke                   10

-  za odvijanje gumenih niti in drugi stroji
   za pozamenterijo, vezenje, krepiranje in
   izdelavo tulcev, klobukov in baretk           8,3

F)  druga (neomenjena) oprema                 11

40. OPREMA ZA PROIZVODNJO USNJA IN KRZNA, ZA
   IZDELAVO USNJENE OBUTVE, USNJENE GALANTARIJE
   TER USNJENE IN KRZNENE KONFEKCIJE

-  za predelavo kož in za predelavo krzna          11

-  za izdelavo, sestavljanje in šivanje zgornjih
   delov obutve, za izdelavo galanterije in
   konfekcije, za brizganje in vulkanizacijo obutve
   in delov obutve                      10

-  za izrezovanje delov za obutev, galanterijo
   in konfekcijo                      8,3

-  za obdelavo spodnjih delov, sestavljanje in
   dovršitev usnjene obutve                12,5

-  druga (neomenjena) oprema                 11

41. OPREMA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO, PROIZVODNJO
   PIJAČ IN KRMIL

A)  oprema za silosno, mlinsko in pekarsko industrijo
   ter industrijo testenin;

-  za čiščenje in pripravo žit                10

-  za mletje žit                       5

-  za spravljanje moke v silosne celice ter pripravo
   za proizvodnjo kruha in peciva              7,7

-  za spravljanje, predelavo, embaliranje, pripravo,
   sprejem in obdelavo surovin in testenin ter za peko,
   skladiščenje in pakiranje kruha in peciva        12,5

B)  oprema za predelavo sadja, vrtnin in grozdja:

-  za pripravo, izdelavo in razlivanje raztopin ter
   za obratovno kontrolo tehničnega procesa        16,5

-  za pripravo in polnjenje, zapiranje in pakiranje
   gotovih izdelkov ter za konserviranje izdelkov      10

-  za koncentracijo, pasterizacijo in sterilizacijo
   izdelkov, za sušenje, hlajenje in zamrzovanje
   izdelkov iz sadja, vrtnin in grozdja           7,5

C)  oprema za proizvodnjo, predelavo in konserviranje mesa:

-  za proizvodnjo mesa in za primarno obdelavo živine
   za zakol, za pakiranje, hlajenje in zamrzovanje mesa   10

-  za kosanje, rezanje in soljenje mesa ter obratovno
   kontrolo                        12,5

-  za predelavo in konserviranje mesa in za termično
   obdelavo mesnih izdelkov                 8,3

D)  oprema za predelavo in konserviranje rib:

-  za ribolov                        20

-  za predelavo rib, predelavo ribje moke in dodelavo
   ribjih izdelkov                     14,3

-  za pakiranje in zavijanje ribjih konzerv         10

E)  oprema za predelavo in konserviranje mleka:

-  za hlajenje, prevoz in prevzem mleka, pasterizacijo,
   sterilizacijo in za vse vrste embaliranja mleka,
   mlečnih izdelkov in sladoleda, za industrijsko
   proizvodnjo sladoleda in zamrznjenih mlečnih izdelkov  14,3

-  za proizvodnjo sirov in topljenih sirov ter za
   proizvodnjo masla in mleka v prahu           12,5

-  za skladiščenje mleka in mlečnih izdelkov         11

F)  oprema za proizvodnjo sladkorja:

-  za razkladanje, skladiščenje in izpiranje pese, za
   sušenje, skladiščenje                   7

-  za čiščenje, segrevanje in obdelovanje soka in
   sirupa s paro                       6

-  za ekstrakcijo soka ter za proizvodnjo apna in
   apnenega mleka                      6,5

-  za centrifugiranje sladkorja               10

G)  oprema za proizvodnjo slaščičarskih izdelkov:

-  za proizvodnjo bonbonov, kakavovih izdelkov, keksov
   in drugih sorodnih izdelkov                10

-  za pakiranje bonbonov, kakavovih izdelkov, keksov in
   drugih izdelkov                     12,5

H)  oprema za proizvodnjo olja in masti:

-  luščilniki, mlini za drobljenje in dobivanje kosmičev
   ter za mleti material, za grobo in fino prečiščevanje
   surovega olja, za odstranjevanje hlapov iz razredčil,
   segrevanje, sušenje in hlajenje tropin in za
   destilacijo oljnih raztopin ter za obnavljanje
   raztopin                         8,3

-  hermetični in drugi transporterji za ekstrakcijo olja   20

-  za predrafinacijo in nevtralizacijo olja, za
   proizvodnjo in predelavo maščobnih kislin, za
   proizvodnjo plastenk in zamaškov ter za pomivanje
   embalaže, etiketiranje in pakiranje olja         10

-  za beljenje, hlajenje in dezodoracijo olja        8,3

I)  oprema za proizvodnjo margarine, masti, majoneze
   in proteinov:

-  za proizvodnjo in skladiščenje vodika, za pripravo
   dodatkov predzmesi in zmesi, za kristalizacijo in
   manipulacijo                       8,3

-  za skladiščenje surovin in dodatkov, embaliranje,
   proizvodnjo moke, zdroba in proteina           11

J)  proizvodnja škroba, škrobnega sirupa, dekstrina,
   začimb in kavovin:

-  za proizvodnjo škroba                   10

-  za izdelavo škrobnih izdelkov in za proizvodnjo
   začimb, kvasa, kavovin in drugih podobnih proizvodov    7

K)  oprema za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih
   pijač:

-  za mešanje surovin, za odležanje in dodelavo surovin,
   za kuhanje, filtriranje in skladiščenje          7

-  za depaletizacijo, za spiranje, sušenje, pakiranje,
   brizganje in izpihovanje zraka ter za razpakiranje    10

-  centrifugalne in druge črpalke v proizvodnji
   alkoholnih in brezalkoholnih pijač           14,3

L)  oprema za proizvodnjo alkoholnega, vinskega in
   sadnega kisa:

-  generatorji in acetatorji                 5

-  drugo                           20

M)  oprema za proizvodnjo mineralne vode:

-  globinske črpalke za mineralno vodo, črpalke za
   navadno vodo in kompresorji za zrak            10

-  druge črpalke za mineralno vodo              20

-  oprema za polnjenje steklenic in oprema za
   popravljalne postaje                   11

N)  oprema za proizvodnjo krmil:

-  za sprejem in čiščenje surovin, za finalizacijo
   proizvodov in za prečiščevanje             12,5

-  za mletje, mešanje in dodajanje tekočih materialov,
   za granuliranje, pakiranje in opremljanje         11

-  za sušenje zrn in zelene krme              14,5

-  za predelavo odpadkov                   14

O)  druga (neomenjena) oprema                14,3

42. OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO TOBAKA

-  za sušenje, obdelavo in fermentacijo surovega tobaka,
   stiskalnice za baliranje tobaka, za nizanje tobaka,
   za vlaženje tobaka v balah, za stiskanje in rezanje
   tobaka, za izdelavo cigaret s filtrom, za pakiranje
   cigaret, za izdelavo filtrskih paličic in za tobačne
   folije                          10

-  za razlistovanje, sortiranje, mešanje in sušenje
   ter za ločevanje žil od tobakovih listov in prevoz
   rezanega tobaka                     8,3

-  filtri in ventilatorji                 16,5

-  druga (neomenjena) oprema                12,5

43. OPREMA ZA GRAFIČNO DEJAVNOST

-  za sestavljanje črk, za ulivanje posameznih črk,
   za matrični stavek, za izdelavo forme za visoki
   tisk in globoki tisk, rotacijski stroji za
   mehanografske obrazce v visokem tisku, globokem tisku
   in ofsetnem tisku, rotacijski stroji za mehanografske
   obrazce, stroji za prepogibanje in perforiranje,
   knjigoveški stroji in drugi stroji za ročne stavnice    9

-  za ulivanje vrst, za stavljenje posamičnih črk in
   livarski stroji, za stereotipijo, rotacijski stroji    8

-  fotostavni stroji, stroji za kopiranje in za izdelavo
   fotopolimerne forme, stroji za izdelavo forme za
   globoki tisk, fotografske naprave za snemanje,
   reprodukcijske kamere, reprofotografske in elektronske
   naprave za selekcijo barv                 10

-  druga (neomenjena) oprema                 11

44. OPREMA ZA PROIZVODNJO GRAMOFONSKIH PLOŠČ IN
   ZVOČNIH KASET

-  avtomatične in polavtomatične stiskalnice za
   velike plošče, mlini in električne naprave za
   hlajenje tehnološke vode, vrtalniki, strugalniki
   in rezalniki                       10

-  mešalniki, odmevne naprave, frekvenčni analizatorji,
   ofsetni stroji, avtomatične stiskalnice za male
   plošče, ekstruderji, sušilnice za etikete, stroji za
   tiskanje etiket, za galvanizacijo in za poliranje     12

-  za snemanje in konfekcioniranje kaset           20

-  stroji za pakiranje in študijski magnetofoni      14,3

-  druga (neomenjena) oprema                12,5

45. OPREMA ZA DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA INDUSTRIJE

-  oprema delavnic za popravilo in vzdrževanje opreme   12,5

-  oprema za preizkušanje in kontrolo kakovosti
   surovin in drugih materialov, polizdelkov, delov
   in gotovih izdelkov (laboratorijska oprema) za
   raziskovalno-razvojno delo               14,3

-  oprema za proizvodnjo šolskih učil in šolskega pribora  11

-  oprema za proizvodnjo telovadnih rekvizitov in
   telovadnega orodja                   10,5

-   oprema za proizvodnjo vžigalic              10

-   oprema za proizvodnjo nakita               11

-   oprema za proizvodnjo otroških igrač           10

-   oprema za proizvodnjo očal, ortopedskih pripomočkov
   in pribora                       12,5

-   oprema za proizvodnjo filmov (filmska industrija)   12,5

-   oprema za proizvodnjo drugih industrijskih
   proizvodov (umetnega cvetja, senčnikov za svetilke,
   obeskov, krtač, in metel, pečatov ipd.)         10


X.  OPREMA ZA DEJAVNOSTI S PODROČJA KMETIJSTVA, RIBIŠTVA
   IN GOZDARSTVA

2.  OPREMA ZA POLJEDELSTVO, SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO
   IN ZA OPRAVLJANJE KMETIJSKIH STORITEV

A)  stroji in orodja za osnovno obdelavo zemlje:

-   dvoosni traktorji (s kolesi in goseničarji)      14,3

-   enoosni traktorji                   16,5

-   plugi, kolutne brane in podrivači           13,5

-   naprave, pribor in aparati, ki se kot traktorski
   priključki ali priključki drugih kmetijskih strojev
   uporabljajo za osnovno obdelavo zemlje         12,5

B)  stroji za dopolnilno obdelavo zemlje:

-   freze in druga oprema za drobljenje zemlje        20

-   valjarji, brane in ravnalniki ter naprave za
   drobljenje rastlinskih ostankov in druga oprema
   za pripravo setve                   12,5

-   naprave, pribor in aparati, ki se kot priključki
   kmetijskih strojev uporabljajo za dopolnilno
   obdelavo zemlje                     11

C)  stroji in orodje za setev, nego in varstvo posevkov:

-   škropilniki, atomizerji in zapraševalniki        20

-   sejalniki in sadilniki                 14,3

-   trosilniki umetnih gnojil                20

-   trosilniki hlevskega gnoja               16,5

-   prekopalniki in kultivatorji               15

-   naprave, pribor in aparati, ki se kot priključki
   kmetijskih strojev uporabljajo za setev, nego ali
   varstvo posevkov                    15,5

D)  stroji in orodje za žetev in spravilo pridelkov:

-   kombajni, samovozni                   15

-   kombajni za trganje grozdja              12,5

-   kombajni in drugi trgalniki, vlečeni           11

-   žetveni stroji, izkopalniki, sekalniki, mlatilnice,
   kosilniki, zgrabljalniki, obračalniki za seno,
   stiskalnice in elevatorji                13

-   naprave, pribor in aparati, ki se kot priključki
   kmetijskih strojev uporabljajo za žetev in spravilo
   pridelkov                       14,3

E)  stroji in naprave za čiščenje, sortiranje in
   pakiranje (selektorji, trierji, vejalniki,
   sortirniki ipd.) kmetijskih pridelkov           9

F)  stroji in naprave za pripravljanje in raznašanje
   živinske krme:

-   krmorezniki in drobilniki               12,5

-   mešalniki in dovajalniki krme               9

-   krmilniki in napajalniki                 10

-   naprave, pribor in aparati, ki se uporabljajo za
   pripravljanje in dovajanje krme živini         12,5

G)  druga (neomenjena) oprema za poljedelstvo,
   vinogradništvo ter za kmetijske storitve        12,5

2.  OPREMA ZA ŽIVINOREJO

-   molzni stroji, cisterne in druga oprema za hrambo
   in transport mleka ter hladilniki za mleko       12,5

-   oprema za krmljenje in napajanje živine v hlevih,
   pašnikih                         13

-   oprema za odstranjevanje gnoja v hlevih        14,3

-   stroji za striženje ovac in stroji za cejenje medu    11

-   valilniki in grelniki (umetne koklje in drugo)     14,3

-   oprema za gojitev čebel, sviloprejk in ptic ter za
   pridobivanje medu, voska ipd.             15,5

-   posoda za pripravljanje in hranjenje krme z
   napravami in aparati ter druga (neomenjena) oprema   12,5

3.  OPREMA ZA GOJITEV, VARSTVO IN IZKORIŠČANJE GOZDOV
   TER GOJITEV IN LOV DIVJADI

-   motorne žage in druga sekala               40

-   posebni gozdni transporterji               20

-   hidravlična dvigala in mehanični električni
   nakladalniki                      16,5

-   oprema za gojitev in lov divjadi            14,3

-   druga oprema                       15

4.  OPREMA ZA GOJITEV IN PITANJE RIB            14,3


XI.  OPREMA ZA GRADBENIŠTVO (GRADBENA MEHANIZACIJA)

1.  OPREMA ZA ZEMELJSKA IN DRUGA DELA NA GRADBIŠČIH

A)  bagri:

a)  gosenični bagri in bagri s kolesi:

-   z močjo motorja do 75 kw                 20

-   z močjo motorja od 75 do 150 kw            14,3

-   z močjo motorja nad 150 kw                11

b)  gosenični bagri - verigarji:

-   z močjo motorja do 75 kw                16,5

-   z močjo motorja od 75 do 150 kw            12,5

-   z močjo motorja nad 150 kw                10

B)  buldožerji:

a)  buldožerji s kolesi:

-   z močjo motorja do 150 kw               16,5

-   z močjo motorja nad 150 kw               12,5

b)  goseničarji buldožerji:

-   z močjo motorja do 75 kw                 20

-   z močjo motorja od 75 do 150 kw            14,3

-   z močjo motorja nad 150 kw                11

C)  stroji za nakladanje:

a)  stroji za nakladanje s kolesi:

-   z močjo motorja do 75 kw                 20

-   z močjo motorja od 75 do 150 kw            14,3

-   z močjo motorja nad 150 kw               12,5

b)  stroji za nakladanje - gosenični:

-   z močjo motorja do 75 kw                16,6

-   z močjo motorja nad 75 kw               12,5

D)  druga oprema za zemeljska in druga dela pri
   začetku in zaključku dela na gradbiščih        14,3

2.  OPREMA ZA PRIPRAVO GRADBENEGA MATERIALA:

A)  drobilniki:

a)  čeljustni drobilniki:

-   čeljustni drobilniki z zmogljivostjo do 30 t/h     12,5

-   čeljustni drobilniki z zmogljivostjo nad 30 t/h     10

b)  konusni (rotacijski) drobilniki:

-   konusni drobilniki z zmogljivostjo do 20 t/h      12,5

-   konusni drobilniki z zmogljivostjo nad 20 t/h      10

c)  udarni čeljustni drobilniki in granulatorji:

-   udarni čeljustni drobilniki z zmogljivostjo
   do 30 t/h                       16,6

-   udarni čeljustni drobilniki z zmogljivostjo
   nad 30 t/h                       12,5

-   udarni granulatorji z zmogljivostjo
   do 10 t/h                        20

-   udarni granulatorji z zmogljivostjo
   nad 10 t/h                       14,3

B)  mlini:

-   kladivarji z zmogljivostjo do 10 t/h           20

-   kladivarji z zmogljivostjo nad 10 t/h in
   paličasti mlini z zmogljivostjo do 20 t/h       16,6

-   paličasti mlini z zmogljivostjo nad 20 t/h       12,5

C)  sita:

-   vibracijska sita z zmogljivostjo do 20 m3/h       20

-   vibracijska sita z zmogljivostjo
   od 20 do 60 m3/h                    14,3

-   vibracijska sita z zmogljivostjo nad 60 m3/h       11

-   resonančna sita z zmogljivostjo do 60 m3/h        20

-   resonančna sita z zmogljivostjo nad 60 m3/h      14,3

D)  klasirne naprave fine frakcije (dehidratorji):

-   klasirne naprave z zmogljivostjo do 15 m3/h      16,6

-   klasirne naprave z zmogljivostjo nad 15 m3/h      12,5

-   hidroseparatorji (črpalke za mulj s
   hidrociklonom) z zmogljivostjo do 10 m3/h ter
   naprave za pranje in predpranje agregatov z
   zmogljivostjo do 30 m3/h                14,3

-   hidroseparatorji z zmogljivostjo nad 10 m3/h
   ter naprave za pranje in predpranje agregatov z
   zmogljivostjo nad 300 m3/h                20

E)  elementi - naprave za pripravljanje betona:

a)  mešalniki:

-   mešalniki z zmogljivostjo do 15 m3/h           20

-   mešalniki z zmogljivostjo od 15 do 30 m3/h       14,3

-   mešalniki z zmogljivostjo nad 30 m3/h          11

b)  privozniki agregata:

-   transporterji za cement do 15 m3/h            20

-   polžasti transporterji za cement nad 15 m3/h      14,3

-   naprave za odmerjanje agregata cementa in dodatkov   16,5

F)  posode za cement, agregat in beton:

a)  silosi za cement:

-   s prostornino do 60 m3                 12,5

-   s prostornino od 60 do 100 m3              10

-   s prostornino od 100 do 300 m3             8,3

-   s prostornino nad 300 m3                6,6

b)  silosi za agregat:

-   s prostornino do 100 m3                12,5

-   s prostornino od 100 do 500 m3              10

-   s prostornino nad 500 m3                8,3

c)  košare za prenos betona (dvigalne):

-   s prostornino do 1 m3                  50

-   s prostornino od 1 do 3 m3                25

-   s prostornino nad 3 m3                 16,5

d)  prekladalni silosi za beton:

-   s prostornino do 3 m3                 16,6

-   s prostornino nad 3 m3                 12,5

G)  črpalke za beton:

a)  batne črpalke:

-   vlečne batne črpalke z zmogljivostjo
   do 50 m3/h in batne črpalke z zmogljivostjo
   do 50 m3/h                        20

-   vlečne batne črpalke z zmogljivostjo
   od 50 do 71 m3/h                    16,6

-   vlečne batne črpalke z zmogljivostjo nad 70 m3/h    12,5

-   batne avtočrpalke z zmogljivostjo nad 50 m3/h     14,3

b)  brezbatne črpalke:

-   brezbatne črpalke z rotirajočo planetarno napravo    20

-   pnevmatične črpalke (betonski top)           16,6

H)  asfaltne baze:

-   z zmogljivostjo do 100 t/h               12,5

-   z zmogljivostjo nad 100 t/h               10

I)  druga (neomenjena) oprema                13

3.  OPREMA ZA PRENOS IN PREVOZ MATERIALA NA GRADBIŠČIH

A)  dumperji - prekucniki:

-   pikolo-dumperji z močjo motorja do 11 kw         20

-   dumperji-prekucniki z močjo motorja
   od 11 do 200 kw                    14,3

-   dumperji-prekucniki z močno motorja nad 200 kw     12,5

B)  scraperji:

-   elevatorski scraperji                 16,6

-   scraperji s potiskovalcem z močjo motorja
   do 200 kw                       14,3

-   scraperji s potiskovalcem z močjo motorja
   nad 200 kw                       12,5

C)  grejderji:

-   z močjo motorja do 75 kw                 20

-   z močjo motorja od 75 do 150 kw            14,3

-   z močjo motorja nad 150 kw               12,5

D)  vozila v gradbeništvu:

-   avtomešalniki nad 150 kw                14,3

-   avtomešalniki do 150 kw, avtocisterne, dostavna
   in servisna vozila do 150 kw               20

-   dostavna in servisna vozila nad 150 kw         16,6

E)  transportni trakovi:

a)  ravni trakovi:

-   z zmogljivostjo do 30 m3/h               16,6

-   z zmogljivostjo od 30 do 100 m3/h           12,5

-   z zmogljivostjo nad 100 m3/h               10

b)  rebrasti trakovi:

-   z zmogljivostjo do 30 m3/h                20

-   z zmogljivostjo nad 30 m3/h              16,6

F)  elevatorji:

a)  tračni elevatorji:

-   z zmogljivostjo do 30 m3/h                20

-   z zmogljivostjo od 30 do 100 m3/h           14,3

b)  verižni elevatorji:

-   z zmogljivostjo do 30 m3/h                20

-   z zmogljivostjo nad 30 m33/h              14,3

G)  druga (neomenjena) oprema               16,5

4.  OPREMA ZA IZVAJANJE DEL PRI OBJEKTIH NADZEMNE
   GRADNJE

A)  stroji za nabijanje tal:

-   pnevmatični valjarji                  16,7

-   gladki valjarji, statični-vlečeni in gladki
   valjarji, statični z lastnim pogonom do 10t      12,5

-   gladki valjarji, statični z lastnim pogonom
   nad 10t                         10

-   gladki valjarji, vibracijski-vlečni in gladki
   valjarji, vibracijski z lastnim pogonom do 18 kw    16,5

-   gladki valjarji, vibracijski-z lastnim pogonom
   nad 18 kw                       12,5

-   ježasti valjarji, statični-vlečeni            10

-   ježasti valjarji, statični-z lastnim pogonom in
   ježasti valjarji, vibracijski-vlečeni         12,5

-   ježasti valjarji, vibracijski-z lastnim pogonom    14,3

-   vibracijske plošče z močjo motorja do 10 kw      16,5

-   vibracijske plošče z močjo motorja nad 10kw      12,5

-   vibracijski nabijalniki /žabe) do 500 kg         20

-   vibracijski nabijalniki nad 500 kg           14,3

B)  stroji za malto (mešalniki in stroji za
   nanašanje malte)                    14,3

C)  stroji za pripravo armature:

-   stroji za izravnavanje betonskega jekla
   (rotacijski) od polmer 0 do polmer 16, stroji
   za rezanje jekla in stroji za upogibanje
   jekla do polmer 20mm                  12,5

-   stroji za upogibanje jekla nad polmer 20 mm      16,5

-   stroji za topo varjenje                 20

-   stroji za rezanje mrežaste armature in stroji
   za upogibanje mrežaste armature            12,5

-   nepremične mize za armiranje               11

-   premične mize za armiranje               14,3

D)  dvigala:

a)  avtodvigala:

-   gosenična z močjo motorja od 147 do 220 kw        10

-   gosenična z močjo motorja nad 220 kw           8

-   s kolesi z rešetkasto konstrukcijo z močjo
   motorja do 147 kw                   14,3

-   gosenična z močjo motorja do 147 kw in avtodvigala
   - s kolesi z rešetkasto konstrukcijo pomola z
   močjo motorja nad 220 kw                12,5

-   s kolesi z rešetkasto konstrukcijo pomola z
   močjo motorja od 147 do 220 kw              11

-   s kolesi s teleskopskim pomolom z močjo motorja
   do 147 kw                       16,6

-   s kolesi s teleskopskim pomolom z močjo motorja
   od 147 do 220 kw                     12

-   s kolesi s teleskopskim pomolom z močjo motorja
   nad 220 kw                        10

b)  stebrne dvigalne naprave:

-   do 490 kNm                       12,5

-   od 490 do 1470 kNm                    10

-   nad 1470 kNm                       8

-   druge naprave (z eno ali dvema košarama)        12,5

c)  mostne dvigalne naprave:

-   z nosilnostjo do 49 kN                  10

-   z nosilnostjo od 49 do 98 kN              8,3

-   z nosilnostjo nad 98 kN                 6,6

d)  portalne dvigalne naprave:

-   z nosilnostjo do 49 kN                 12,5

-   z nosilnostjo od 49 do 98 kN               10

-   z nosilnostjo nad 98 kN                 8,3

e)  konzolne dvigalne naprave:

-   na drogovih in premični lahki deriki          16,6

-   okenske                         20

f)  dvigala - gradbena:

-   stebrna dvigala                     20

-   dvigala s košarami (skipske košare)          16,6

-   okvirna (jaškasta) dvigala               12,5

g)  gradbeni odri (viseči, fasadni in motorni stolpni)   12,5

E)  dodajalniki (dozerji):

-   ekscentrski z zmogljivostjo do 30 m3/h         16,6

-   ekscentrski z zmogljivostjo nad 30 m3/h         20

-   vibracijski z zmogljivostjo do 30 m3/h          20

-   vibracijski z zmogljivostjo nad 30 m3/h        14,3

F)  aparati za škropljenje betona (aparati
   za torkretiranje):

-   aparati za torkretiranje z zmogljivostjo do 15 m3/h   25

-   aparati za torkretiranje z zmogljivostjo nad 15 m3/h  16,6

G)  betonski vibratorji:

a)  zunanji vibratorji:

-   opažni vibratorji                    20

-   vibracijske mize in vibracijske baterije        12,5

b)  notranji vibratorji (igličasti previbratorji):

-   previbratorji na električni pogon            25

-   frekvenčni pretvorniki                 12,5

-   premični previbratorji z motorjem            20

-   premični previbratorji s stisnjenim zrakom       16,6

H)  vodne črpalke:

a)  centrifugalne črpalke:

-   nizkotlačne (do 30 m)                 12,5

-   srednjetlačne (30-100 m)                16,6

-   visokotlačne (nad 100 m)                 20

b)  potopne črpalke (z avtomatičnim vključevanjem):

-   z zmogljivostjo do 40 m3/h                20

-   z zmogljivostjo nad 40 m3/h              14,3

c)  membranske črpalke (za umazane in blatne tekočine):

-   z zmogljivostjo do 50 m3/h                25

-   z zmogljivostjo nad 50 m3/h              16,6

d)  globinske črpalke:

-   z zmogljivostjo do 120 m3/h               20

-   z zmogljivostjo nad 120 m3/h              14,3

I)  stabilni kompresorji:

a)  batni kompresorji:

-   za tovarne betona                    25

-   z zmogljivostjo do 10 m3/min              16,6

-   z zmogljivostjo nad 10 m3/min             12,5

b)  rotacijski kompresorji:

-   z zmogljivostjo do 5 m3/min               20

-   z zmogljivostjo nad 5m3/min              14,3

c)  spiralni (vijačni) kompresorji:

-   z zmogljivostjo do 10 m3/min              16,6

-   z zmogljivostjo nad 10 m3/min             12,5

J)  premični kompresorji

a)  batni premični kompresorji:

-   z zmogljivostjo do 10 m3/min               20

-   z zmogljivostjo nad 10 m3/min             14,3

b)  spiralni premični kompresorji:

-   z zmogljivostjo do 10 m3/min               20

-   z zmogljivostjo nad 10 m3/min             14,3

K)  pihalniki:

-   pihalniki z zmogljivostjo do 200 l/min          25

-   pihalniki z zmogljivostjo nad 200 l/min        16,6

L)  stroji za izdelavo asfaltnih plasti:

a)  stroji za pripravo in prenos asfaltne mase:

-   goseničarji finišerji do 75 kw in finišerji s
   kolesi z močjo motorja do 75 kw            14,3

-   goseničarji finišerji nad 75 kw in finišerji s
   kolesi z močjo motorja nad 75 kw, škropilnice
   za bitumensko in drugo emulzijo - z lastnim
   pogonom, kotli za pripravljanje litega asfalta
   in kotli za topljenje bitumena             12,5

-   vlečne škropilnice za bitumensko in drugo emulzijo    10

b)  stroji za nanašanje materiala in asfalta:

-   gosenični nanašalniki gramoza in peska         14,3

-   tirni nanašalniki gramoza in peska in naprave
   za polaganje in obdelovanje betonskega cestišča    12,5

-   rezalniki rež z motorjem                 20

-   rezalniki rež z elektromotorjem            16,5

c)  stroji za stabilizacijo tal:

-   vlečeni nanašalniki (apna, cementa ipd.)        14,3

-   nanašalniki (apna, cementa, ipd.) z lastnim pogonom  16,5

-   rotacijski rezkalniki z močjo motorja do 40 kw      20

-   rotacijski rezkalniki z močjo motorja nad 40 kw    16,6

M)  oprema za steklarska dela v gradbeništvu:

-   za obdelavo, predelavo in vgraditev ravnega stekla    10

-   za obdelavo in vgraditev izolirnega stekla in zrcal  12,5

-   druga oprema za steklarsko dejavnost v gradbeništvu  14,3

N)  oprema za montažno-instalaterska dela v gradbeništvu:

-   električni in pnevmatični vrtalni in brusilni stroji  12,5

-   pnevmatične in eksplozijske pištole za kovičenje    15,5

-   za rezanje, upogibanje in obdelavo pločevine      14,3

-   za izdelavo navojev na ceveh, za varjenje in rezanje  12,5

-   za ustvarjanje tlaka v instalacijah           11

-   oprema za druga montažno-instalaterska dela      14,3

O)  druga (neomenjena) oprema                13

5.  OPREMA ZA GRADITEV PREDOROV IN DRUGIH OBJEKTOV
   PODZEMNE GRADNJE

-   stroji za vrtanje predorov z rotacijsko glavo
   ter za trde materiale, lafetni vrtalniki,
   razrivalniki-tirni, vagoneti za izvoz materiala,
   prevračalniki vagonetov, električne predorne
   lokomotive, predorni opaži in ventilatorji
   za sesanje prahu iz predora               20

-   vrtalne naprave                     12

-   stroji za vrtanje predorov z rotacijsko
   glavo za mehke materiale, lafetni vrtalniki
   z dvema ploščama ali več, tirni predorni
   nakladalniki s čelnim nakladanjem, predorni
   nakladalniki s čelnim nakladanjem s kolesi,
   premične predorne lokomotive in predorni odri     16,5

-   druga neomenjena oprema                14,3

6.  OPREMA ZA GRADITEV MOSTOV

-   plavajoče dvigalne naprave                5

-   motorni čolni z lesenim koritom             10

-   vlačilci                        6,6

-   šlepi                           4

-   naprave za izdelavo vrtalnih pilotov           10

-   vibratorji za zabijanje in ruvanje jeklenih mostnic
   in dieselska zabijala za mostnice in pilote      12,5

-   druga (neomenjena) oprema                11

7.  OPREMA ZA GRADITEV HIDROELEKTRARN IN VODNIH POTI

A)  oprema za graditev hidroelektrarn:

-   žični žerjavi, drobilnice in separacije z velikimi
   zmogljivostmi ter tovarne betona z velikimi
   zmogljivostmi                     16,6

-   prekucniki za prevoz betona               25

-   stebrni žerjavi z več kot 1900 kNm           16,6

-   drsni opaži in košare za prenos betona s
   hidravličnim odpiranjem                 20

B)  oprema za graditev vodnih poti:

a)  plavajoči bagri in plavajoči transportni trakovi:

-   plavajoči vedrniki                    5

-   plavajoči bagri s togo žlico in plavajoči bagri
   z grabilnikom                      5,5

-   plavajoči transportni trakovi              10

b)  plavajoči črpalni bagri (refulerji), tlačni cevovodi,
   plavajoče razkladalne naprave:

-   plavajoči črpalni bagri s sekalom ali brez sekala
   (freze)                          5

-   majhni zložljivi plavajoči črpalni bagri        8,3

-   agregati tlačnih črpalk in mostovni čolni tlačnega
   cevovoda                         10

-   plavajoči elevatorji                   5

c)  druga tehnična plovila (plavajoče dvigalne
   naprave, plavajoče priprave za vlečenje,
   plavajoči kamnolomi in plavajoča pristajališča)      5

d)  prekladalni čolni, vlečena plovila, pontoni:

-   prekladalni čolni, klapeti ali senkerji za gramoz
   in pesek, ravni prekladalni čolni ter pokriti pontoni  5,5

-   prekladalni čolni, klapeti in senkerji za kamen      8

-   vlečena plovila-šlepi                   5

-   odkriti enozidni prekladalni čolni-pontoni        10

-   celičasti pontoni                    8,3

-   ladijski in dvigalni vitli               16,6

C)  druga (neomenjena) oprema               15,5

8.  ELEKTRIČNA OPREMA ZA GRADBENIŠTVO

-   transformatorji za gretje betona in prenosne
   transformatorske postaje za gradbišča           7

-   omrežni-oljni transformatorji za transformacijo
   na 0,4 kV zunanje ali notranje montaže vseh vrst     5

-   dieselski električni agregati do 40 kw         16,5

-   dieselski električni agregati od 40 do 100 kw     12,5

-   druga električna oprema za gradbeništvo         25


XII  OPREMA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM TER
   OPREMA ZA OBRTIN KOMUNALNE STORITVE

1.  OPREMA ZA TRGOVINO

-   prodajne police, prodajne mize, omare, stalaže,
   gondole, police in pulti za razstavljanje, prodajo
   in pakiranje blaga                    10

-   hladilne naprave, vitrine, komore, hladilniki
   in druga oprema za hlajenje in hrambo izdelkov      18

-   registrirne blagajne (mehanične, elektronske),
   tehtnice (mehanične, elektronske), ter stroj
   za mletje in rezanje mesa in drugih izdelkov       15

-   druga (neomenjena) oprema za trgovinsko dejavnost   14,3

2.  OPREMA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

A)  sobno pohištvo v hotelih, motelih, počitniških
   domovih in naseljih ter v drugih gostinskih in
   turističnih objektih:

-   leseno                          11

-   iz drugega materiala                   10

B)  pohištvo za restavracije, kavarne in okrepčevalnice:

-   kovinsko                         10

-   leseno                          11

-   iz plastike in drugega materiala            12,5

C)  pohištvo v kuhinjah ter v točilnicah alkoholnih in
   brezalkoholnih pijač:

-   leseno                          10

-   iz emajla                        15

-   iz drugega materiala                  12,5

D)  oprema za proizvodnjo hrane in za strežbo hrane
   in pijač:

-   štedilniki, hladilniki in druge hladilne naprave,
   kotli, kuhinjski pribor in avtomati za pripravo ali
   hrambo hrane                       15

-   strežna posoda iz kristala in drugega plemenitega
   materiala                       12,5

-   porcelanasta in keramična strežna posoda         15

-   kovinska strežna posoda                 10

-   strežna posoda iz drugega materiala           11

E)  oprema za proizvodnjo in hrambo ledu in sladoleda
   ter za hrambo jedil in pijač:

-   za proizvodnjo in hrambo ledu in sladoleda        10

-   za hlajenje in hrambo jedil, pijač, ipd.        12,5

F)  druga oprema za gostinstvo in turizem:

-   recepcijski in drugi pulti, razstavne omare in
   police, vitrine, kalkulatorji in kompleti za
   samopostrežbo                      10

-   kovinske omare za dragocenosti in oprema za
   čiščenje snega okoli objektov               7

-   lestenci, montažne savne, biljardne mize ter
   mize za igro in razvedrilo                5

-   garniture in drugo pohištvo za sedenje v hotelskih
   vežah in na terasah, pomivalni in pralni stroji,
   ojačevalne in avdiovizualne naprave in aparati      15

-   sesalniki za prah, loščilci, infra in kremenove
   svetilke, grilli, glasbeni avtomati in igralni
   avtomati, avtomatični sušilniki, prodajni avtomati
   in avtomati za čiščenje obutve              20

-   oprema za kegljanje, biljard, tenis in drugo
   razvedrilo                        10

G)  počitniške prikolice za oddih v kampih in drugih
   turističnih naseljih                  12,5

H)  druga (neomenjena) oprema za gostinstvo in turizem   14,3

3.  OPREMA ZA OPRAVLJANJE OBRTNIH IN KOMUNALNIH STORITEV

-   za izdelavo obrtnih kovinskih predmetov in za
   popravilo kovinskih izdelkov              12,5

-   za izdelavo in popravilo elektrotehničnih izdelkov    15

-   za izdelavo in popravilo lesenih predmetov       14,3

-   za izdelavo in popravilo tekstilnih, usnjenih
   in gumenih predmetov                   11

-   za izdelavo živil                   12,5

-   za izdelavo in popravilo drugih neomenjenih izdelkov   11

-   za opravljanje brivskih, frizerskih in drugih
   osebnih storitev ter storitev za gospodinjstva     16,5

-   za urejanje naselij in prostora, vzdrževanje ulic
   in prometnih poti ter za vzdrževanje parkov, zelenic
   in površin za rekreacijo                14,3

-   za vzdrževanje snage v mestih in naseljih in za
   pobiranje smeti                     18

-   druga (neomenjena) oprema za opravljanje obrtnih
   in komunalnih storitev                  12


XIII SADOVNJAKI, VINOGRADI IN HMELJNIKI

1.  SADOVNJAKI

A)  slive, češnje, višnje in kutine:

-   z namakanjem                       5

-   brez namakanja                      6

B)  jablane:

-   na generativni podlagi                  6

-   na vegetativni podlagi                  5

C)  hruške:

-   na generativni podlagi                  5

-   na vegetativni podlagi                 6,5

D)  breskve:

-   z namakanjem                      10,5

-   brez namakanja                      13

E)  marelice                        10,5

F)  orehi                           4

G)  maline, robidnice in ribez                21

H)  pomaranče                        14

I)  oljke                           8

J)  drugo sadje                       10

2.  VINOGRADI IN HMELJNIKI

-   vinogradi z latniki                   6,5

-   vinogradi, gosto sajenje                8,5

-   hmeljniki                        5,5

3.  HITRORASTOČE DREVJE

-   topoli, vrbe in drugo drevje za kombinirano
   proizvodnjo hlodov in celuloznega lesa          8

-   topoli, vrbe in drugo drevje za proizvodnjo
   celuloznega lesa                     10

-   topoli in vrbe za proizvodnjo celuloznega lesa      10

-   drevje za energetske potrebe oziroma namene       25

-   drugo hitrorastoče drevje                12


XIV. DELOVNA IN PLEMENSKA ŽIVINA

1.  GOVEDA:

-   biki                          25,5

-   krave                         20,5

-   delovni voli                       13

2.  KONJI:

-   žrebci                          13

-   kobile                         10,5

-   delovni konji                       9

3.  MEZG, OSLI IN MULE:

-   mezgi in mule                       8

-   osli                           10

4.  PRAŠIČI:

-   merjasci                         25

-   plemenske svinje                     33

5.  OVCE IN KOZE:

-   ovni in kozli                      25

-   ovce in koze za mleko in pleme              20

6.  DRUGA ŽIVINA:

-   kokoši in druga perutnina                40

-   čebelje družine                     25

-   službeni psi                       20

-   druga neomenjena živina                 50
-----------------------------------------------------------------