Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, stran 13085.

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 5. 10. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 5. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
1. člen
Zazidalni načrt Šmarjeta (proj. RC – TOZD Planiranje št. 14/85), potrjen z odlokom o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87), se dopolni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje Celje, d.o.o., pod št. 317/99 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98).
2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
– zazidalni načrt Šmarjeta št. proj. 14/85 RC Celje – TOZD Planiranje se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. proj. 317/99 izdelal RC – Planiranje Celje, d.o.o.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se v točki (2) Kare 2 spremeni četrta alinea v odstavku »na zemljišču z načrtovano parcelacijo« v številu predvidenih enot na 18 enot in osma alinea v odstavku »garažni boksi« v številu predvidenih enot na 58 enot.
4. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu točke (b) doda nova alinea, ki glasi:
– med Trdino ulico in cesto H je predvidena gradnja enodružinske stanovanjske hiše tlorisnih dimenzij 16 m × 14 m s prizidkom za garažo dimenzij 6 m × 6 m. Objekt bo pritličen z izzidanim podstrešjem, streha bo dvokapnica z delnimi čopi v naklonu 30–35° in temno kritino, fasade bodo obdelane z naravnimi materiali – mineralni omet, les, steklo, kamen in oblikovno usklajene z obstoječimi objekti,
– kot tolerance so mogoče manjše in smiselne spremembe gabaritov objekta s pogojem, da le-te ne vplivajo na sosednje objekte in zemljišča.
5. člen
V 4. členu odloka se spremeni trinajsta alinea točka (a), in glasi:
– dvokapno streho z delnimi čopi v naklonu 25° in temno kritino.
6. člen
V 4. členu odloka se spremeni tretja alinea točka (b), in glasi:
– streha dvokapnica v naklonu 30–35°, temna kritina.
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-289/98
Celje, dne 5. oktobra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost