Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4050. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami, stran 13017.

Na podlagi drugega odstavka 63. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitne komisije, način opravljanja izpita, ureja druga vprašanja v zvezi z izpiti za zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
II. PROGRAM IN IZPIT
2. člen
Izpit obsega splošni in posebni del. Program in način priprave na izpit za splošni del sta določena s posebnim predpisom (pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusa znanja, Uradni list RS, št. 41/97).
3. člen
Program posebnega dela izpita obsega znanja iz naslednjih področij:
– kemikalije,
– kemično orožje,
– proizvodnja in promet s pesticidi,
– postopki vzorčenja kemikalij.
Podrobnejša vsebina iz prejšnjega odstavka je v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije vodi seznam literature in predpisov, ki zajemajo znanja iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog glavnega zdravstvenega inšpektorja.
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki so tudi izpraševalci, ter zapisnikar.
V odločbi o imenovanju predsednika in članov komisij minister določi, iz katerih delov oziroma področij lahko sprašujejo.
6. člen
Sedež izpitne komisije je pri Ministrstvu za zdravstvo.
7. člen
Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen potek izpita.
III. TEČAJ ZA PRIPRAVO NA POSEBNI DEL IZPITA
8. člen
Tečaj za pripravo na posebni del izpita organizira Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v sodelovanju z Uradom za kemikalije Republike Slovenije. Vsebina izpita zajema znanja iz 3. člena tega pravilnika.
IV. OPRAVLJANJE IZPITA
9. člen
Izpit se opravlja v skladu s tem pravilnikom iz vsebine iz 3. člena tega pravilnika.
Kandidat, ki je že opravil strokovni izpit za delavca z visoko izobrazbo v državni upravi, je oproščen splošnega dela izpita.
10. člen
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, vloži prijavo kandidata pri Ministrstvu za zdravstvo, na predpisanem obrazcu.
Kandidat, ki ni delavec Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in želi opravljati izpit, vloži prijavo na predpisanem obrazcu pri Ministrstvu za zdravstvo.
Prijavi za izpit, ki obsega ime in priimek kandidata, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča, mora biti priloženo dokazilo o strokovni izobrazbi.
Med datumom vložitve prijave do opravljanja izpita ne sme poteči več kot 60 dni.
Obrazca za prijavo iz prvega in drugega odstavka tega člena sta priloga II tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.
11. člen
Minister ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita in o tem izda odločbo.
V odločbi, s katero se dovoli pristop k izpitu, se določi čas in kraj opravljanja izpita.
Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, se pošlje odločba najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za izpit.
12. člen
Izpit je usten in sme trajati največ 1 uro.
Izpitna komisija lahko zaseda le v polni sestavi.
Izid izpita se ocenjuje z oceno »opravil« ali »ni opravil«.
Izpitna komisija odloči o rezultatu takoj po izpitu. Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov in kandidata.
V primeru, da kandidat izpita ni opravil, ga lahko enkrat ponavlja, vendar najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
13. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu na obrazcu Ministrstva za zdravstvo, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– končana izobrazba,
– področje, iz katerega je opravil izpit,
– evidenčno številko,
– datum opravljanja izpita,
– ime in priimek predsednika komisije, pred katero se opravlja izpit in
– pečat Ministrstva za zdravstvo.
Potrdilo podpiše predsednik komisije.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena je priloga III tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
V. EVIDENCA O IZPITIH
14. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik, z naslednjimi podatki: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, končana izobrazba, organ, pri katerem je zaposlen, evidenčna številka, datum opravljanja izpita in ime in priimek predsednika, članov komisije in zapisnikarja, izpitna vprašanja, ocena ter datum. Zapisnik podpišejo predsednik, člana izpitne komisije in zapisnikar.
15. člen
Ministrstvo za zdravstvo vodi evidenco za vsakega kandidata.
Evidenca se vodi pod zaporedno številko in vsebuje:
– prijavo za opravljanje izpita z dokazili iz 11. člena tega pravilnika,
– zapisnik iz prejšnjega člena,
– potrdilo o opravljenem izpitu.
16. člen
Ministrstvo za zdravstvo vodi register izpitov, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– zaposlitev kandidata,
– stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,
– datum opravljanja izpita,
– oceno,
– številko evidence iz prejšnjega člena.
Register se lahko vodi tudi v računalniški obliki, katere sestavni del je evidenca iz prejšnjega člena.
17. člen
Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki velja za nadomestila članom izpitnih komisij za strokovne izpite za delo v državni upravi.
18. člen
Stroške v zvezi s pripravo na posebni del izpita in za delo izpitne komisije za kandidate, ki so delavci Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije krije Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
Kandidati, ki niso delavci Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, krijejo stroške izpita sami. Višino stroškov iz prejšnjega odstavka določi minister.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-29/99
Ljubljana, dne 8. oktobra 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo
PRILOGA I

1. Kemikalije

1.1. Ustavna in zakonska podlaga za proizvodnjo in promet
nevarnih kemikalij.

1.1.1. Zakon o kemikalijah in predpisi, izdani na njegovi
podlagi.

1.1.1.1. PIC konvencija.

1.1.1.2. POP-s konvencija.

1.2. Organi, pristojni za izvajanje zakona, konvencij in
podzakonskih predpisov,

- prijava nove snovi,

- ocenjevanje novih in obstoječih snovi,

- razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi  in
pripravkov,

- izdelava varnostnega lista,

- podlage za prepovedi in omejitve, prepovedane snovi, izvajanje
PIC postopka,

- dajanje biocidov v promet,

- dobra laboratorijska praksa,

- informacijski sistem za kemikalije,

- sporočanje podatkov po zakonu o kemikalijah,

- posebni pogoji za promet z nevarnimi kemikalijami,

- posebni pogoji za  proizvodnjo nevarnih snovi,

- pogoji za laboratorije za analizo inšpekcijskih vzorcev,

- nadzor.

2. Kemično orožje

2.1. Ustavna in zakonska podlaga za nadzor kemičnega orožja:

- konvencija o kemičnem orožju,

- kazenski zakonik,

- zakon o kemičnem orožju, vključno s podzakonskimi predpisi.

2.2. Obveznosti RS na podlagi konvencije.

2.3. Izvajanje konvencije o kemičnem orožju:

- na mednarodni ravni,

- v Republiki Sloveniji.

2.4. Delovanje pristojnega državnega organa v Republiki
Sloveniji.

2.5. Proizvodnja, promet, predelava in poraba kemikalij, ki so
predmet nadzora po konvenciji o kemičnem orožju oziroma zakonu.

2.6. Podjetja, ki v RS proizvajajo, predelujejo, porabljajo ali
opravljajo promet s posameznimi kemikalijami, ki so predmet
konvencije.

2.7. Mednarodne inšpekcije za nadzor izvajanja konvencije.

2.8. Delovanje slovenskih inšpektorjev za kemikalije na področju
nadzora kemikalij, ki so predmet konvencije o kemičnem orožju.

3. Pesticidi

3.1.Ustavna in zakonska podlaga za nadzor pesticidov.

3.1.1. Zakon o kemikalijah in predpisi na njegovi podlagi v zvezi
s pesticidi.

3.1.2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in predpisi na
njegovi podlagi.


AAA Zlata odličnost