Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

3999. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja, stran 12951.

Na podlagi 77. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
1. člen
V navodilu o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Naročnik mora zahtevati od ponudnikov, da zavarujejo izpolnitev svoje obveznosti:
– v javnem razpisu za izbiro izvajalca brez omejitev,
– v javnem razpisu za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 49. členu zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97),
– v drugi fazi dvostopenjskega postopka po 52. členu zakona o javnih naročilih,
– pri zbiranju ponudb,
– pri oddaji javnega naročila brez javnega razpisa po 2., 3., 4., in 7. točki prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih, pri zbiranju predlogov.
Bančne garancije naročniku ni treba zahtevati:
– bančne garancije za resnost ponudbe, če se naročilo oddaja po sklopih in je vrednost posameznega sklopa ali sklopov nižja od zneska, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ponudnik pa predloži ponudbo le za en sklop ali več sklopov, katerih vrednost je nižja od zneska, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, če je pogodba sklenjena za nižjo vrednost od vrednosti, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
2. člen
V 3. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“V primerih iz prve in druge alinee drugega odstavka 2. člena sme naročnik določiti v razpisni dokumentaciji drugo vrsto veljavnih instrumenotv za zavarovanje ponudnikovih obveznosti.”
3. člen
To navodilo se ne uporablja za oddajo naročil, katerih objava je že bila opravljena v Uradnem listu Republike Slovenije in za oddajo naročil, katerih objava ni potrebna, vendar je naročnik že oddal razpisno dokumentacijo ponudnikom.
4. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-150/99
Ljubljana, dne 4. oktobra.1999
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost