Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4015. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina, stran 12980.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 47. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Rogaška Slatina.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
V občinski upravi se ustanovijo organi občinske uprave:
– Oddelek za gospodarstvo,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor
in notranji organizacijski enoti:
– Oddelek za finance in
– Pravna služba.
6. člen
V Oddelku za gospodarstvo se opravljajo naslednje naloge:
– upravlja občinsko premoženje,
– skrbi za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
– zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva;
– pospešuje razvoj malega gospodarstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– opravlja naloge na področju kmetijstva,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma v okviru zakonsko določenih pristojnosti,
– spremlja gospodarska gibanja,
– sodeluje s stanovanjskim skladom pri pripravljanju strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij,
– opravlja analitično in statistično dejavnost,
– vodi postopke podeljevanja koncesij v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakonom,
– pripravlja osnove in strokovne podlage ter razvojne dokumente in skrbi za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj (demografsko ogrožena področja),
– sodeluje z odborom za gospodarstvo in odborom za kmetijstvo,
– pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– planira in izvaja nadzor nad porabo sredstev proračuna potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti.
7. člen
V Oddelku za družbene dejavnosti se opravljajo naslednje naloge:
– pripravlja in uresničuje občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega varstva,
– pripravlja in uresničuje programe delovanja in razvoja otroškega varstva, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega varstva,
– skrbi in izvaja nadzor nad izvedbo nacionalnih programov ter uresničuje izvajanje občinskih programov na področju družbenih dejavnosti,
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti in mrliško ogledno službo,
– vodi postopke za podeljevanje koncesij v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakonom,
– izvaja oziroma organizira svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu in subvencioniranje najemnin,
– skrbi in izvaja nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev neposredno ali preko javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
– pospešuje in financira kulturne dejavnosti in ustanove,
– skrbi za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospešuje šport in rekreacijo,
– sodeluje z odborom za družbene dejavnosti,
– pripravlja predpise s svojega delovnega področja,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– opravlja druge naloge na področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
8. člen
V Oddelku za okolje in prostor se opravljajo naslednje naloge:
– ureja in skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih gospodarskih služb,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– opravlja naloge potrebne za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, javnih parkovnih in parkirnih površin, javne razsvetljave, rekreacijskih in drugih javnih površin,
– opravlja naloge potrebne za gradnjo komunalnih objektov in naprav,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrkturnimi objekti in napravami,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– pripravlja strokovne podlage, organizira priprave za sprejemanje prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– predstavlja in zagovarja prostorske izvedbene akte na pristojnih organih,
– nadzoruje kakovost in izdelavne roke prostorskih izvedbenih aktov,
– oblikuje razpisne pogoje za pridobivanje ponudb,
– pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občin,
– podeljuje koncesije v skladu z zakonom,
– upravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira komunalno redarsko službo in skrbi za javni red in mir v občini,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišča za potrebe občine,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč,
– pripravlja predpise iz svojega delovnega področja,
– pripravlja akte, ki določajo prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in jih predloži v sprejem občinskemu svetu,
– spremlja uradne objave razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in izvaja nadzor nad porabo proračunskih sredstev potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora.
9. člen
Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe gospodarjenje s stavbnimi zemljišči se znotraj Oddelka za okolje in prostor ustanovi režijski obrat v katerem se izvajajo naslednje naloge:
– vodenje evidenc o stavbnih zemljišč,
– pridobivanje, prodaja, menjava in oddaja zemljišč za gradnjo,
– urejanje stavbnih zemljišč za potrebe investicij,
– planiranje in upravljanje finančnih sredstev namenjenih za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
– dajanje v najem občinske nepremičnine,
– vodenje investicijskih poslov v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč,
– priprava strokovnih podlag za razlastitev,
– vodenje evidenc zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– izvajanje nadzora nad plačili zavezancev,
– izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe ne obstaja predkupna pravica,
– uveljavljanje predkupne pravice občine,
– obračunavanje višine komunalnega prispevka, izdajanje odločbe in vodenje evidence o plačilih,
– planiranje, organiziranje in izvrševanje nadzora nad izvajanjem manjših posegov na področjih prometne varnosti, vzdrževanje infrastruktirnih objektov ter urejanja okolja,
– v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organiziranje zimske službe,
– v primeru elementarnih nesreč izdelava predlaga načrta najnujnejših ukrepov takojšnje sanacije,
– opravlja vsa druga strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna dela za potrebe gospodarske javne službe.
Viri financiranja režijskega obrata so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki.
10. člen
Pri izvajanju nalog režijskega obrata se neposredno uporabljajo določbe zakona o stavbnih zemljiščih, ki urejajo:
– vrste in obseg javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja in njihovo oblikovanje,
– ter druge elemente, pomembne za opravljanje javne službe.
11. člen
V Oddelku za finance se opravljajo naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– sodeluje z nadzornim odborom občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člena
V Pravni službi se opravljajo naslednje naloge:
– opravlja splošnopravne naloge za župana, občinski svet in občinsko upravo,
– sodeluje z oddelki pri pripravi pravnih aktov in drugih pravnih zadev občinske uprave,
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko pravnimi zadevami in vodi evidenco nepremičnin občine,
– opravlja strokovna opravila za promet z nepremičninami,
– opravlja kadrovske zadeve;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– opravlja druge pravno splošne naloge.
13. člen
Znotraj Oddelka za gospodarstvo se opravljajo naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
14. člen
Znotraj Oddelka za okolje in prostor se opravljajo naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo.
17. člen
Organe občinske uprave vodijo predstojniki, ki jih imenuje in razrešuje župan. Predstojniki organov občinske uprave odločajo o upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojniki organov občinske uprave sodelujejo z drugimi organi občinske uprave pri reševanju skupnih zadev v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Predstojnik organa občinske uprave je za svoje delo odgovoren tajniku občine in županu.
18. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni tajniku občine in županu.
19. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
20. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
21. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
22. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Župan Občine Rogaška Slatina v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Rogaška Slatina, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 53/95 in 20/98).
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-9-1/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.