Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4001. Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 12952.

Na podlagi četrte alinee 63. člena in na podlagi 67. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US RS in 69/98), 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) je Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na 16. seji dne 7. 4. 1999 in seji 4. 10. 1999 sprejel
S T A T U T
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) je ustanovljen na podlagi 61. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) in je vpisan v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Enota v Ljubljani pod številko srg. 2337/92.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in s tem statutom.
3. člen
Ime zavoda je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod ima znak, ki se lahko uporablja poleg imena ali samostojno.
Zavod uporablja skrajšano ime zavod za zaposlovanje.
4. člen
Zavod lahko uporablja pri poslovanju poleg imena tudi kratico imena “ZRSZ”.
Zavod pri poslovanju s tujino, poleg imena v slovenskem jeziku, lahko uporablja ime v angleškem jeziku “Employment Service of Slovenia” ali njeno kratico ESS.
5. člen
Sedež zavoda je v Ljubljani. Naslov zavoda je: Glinška ulica 12, Ljubljana. Naslov zavoda se lahko spremeni s sklepom upravnega odbora zavoda.
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm z besedilom: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V pečatu je tudi znak zavoda.
Organizacijska enota zavoda ima pečat z besedilom: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in organizacijske enote ter znakom zavoda.
Na območju, na katerem živita avtohtoni narodni skupnosti, se uporablja pečat z besedilom v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, ki živi na tem območju.
7. člen
Podobo pečata, kratic in znaka zavoda določi upravni odbor.
Generalni direktor določi rabo pečata s posebnim navodilom.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zaposlovanja in štipendiranja, izvajanja zavarovanja za primer brezposelnosti ter drugih poslovnih dejavnosti, ki jih določa zakon.
Dejavnost zavoda iz tega statuta je v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) razvrščena v:
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– DE/22.15 drugo založništvo,
– J/66. 03 druga zavarovanja, razen življenjskega,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/72.30 obdelava podatkov,
– K/72.40 dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/74.11 pravno svetovanje,
– K/74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.50 dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
– L/75.11 dejavnost uprave,
– L/75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– L/75.13 dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
– L/75.30 obvezno socialno zavarovanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA ZAVODA
9. člen
Zavod je organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu ter po organizacijskih enotah.
Za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju, s katerimi se zagotavlja dostopnost storitev uporabnikom na območju Republike Slovenije, se oblikujejo organizacijske enote.
Organizacijske enote zavoda so: centralna služba in območne službe.
Območna služba teritorialno obsega eno ali več upravnih enot. Območna služba lahko posluje neposredno ali preko uradov za delo.
Natančnejše določbe o notranji organizaciji zavoda ter pooblastilih organizacijskih enot iz tretjega odstavka tega člena določi splošni akt, ki ga sprejme upravni odbor na predlog generalnega direktorja .
10. člen
Zavod izvaja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, aktivno politiko zaposlovanja, poklicno orientacijo in štipendiranje ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda, zlasti pa:
– izvajanje posredovanja zaposlitev in zaposlitvenega svetovanja ter poklicne orientacije,
– reševanje zahtevkov za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
– izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– izplačevanje denarnih nadomestil, denarnih pomoči in drugih denarnih dajatev brezposelnim osebam, in denarnih dajatev na podlagi ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– dodeljevanje in izplačevanje štipendij po zakonu,
– izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po zakonu,
– vodenje predpisanih evidenc, informacijskega sistema in statistike,
– izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah in mednarodnih sporazumih,
– izvajanje prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti,
– izdajanje delovnih dovoljenj tujcem,
– opravljanje storitev za Jamstveni sklad Republike Slovenije,
– zagotavljanje pravne in druge strokovne pomoči brezposelnim osebam,
– analiziranje in planiranje ter razvojno delo za področje dejavnosti in delovanja zavoda,
– upravljanje in gospodarjenje s sredstvi, ki jih zavod pridobiva za izvajanje dejavnosti in za delovanje zavoda,
– druge naloge določene z zakonom in drugimi predpisi.
11. člen
Uporabniki storitev zavoda so: brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zavoda, socialni partnerji in javnost (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Zavod z izvajanjem dejavnosti zagotavlja:
– brezposelnim osebam strokovno pomoč za njihovo vključevanje v delo ter delodajalcem pomoč pri realizaciji njihovih potreb po zaposlovanju,
– brezposelnim osebam in štipendistom učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno pravno in strokovno pomoč,
– strokovnim institucijam, izvajalcem programov zavoda in socialnim partnerjem sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov zaposlovanja,
– strokovno pomoč drugim fizičnim in pravnim osebam s področja dejavnosti zavoda.
12. člen
Poleg dejavnosti iz 10. člena tega statuta opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:
– poklicni in kadrovski inženiring organizacijam oziroma delodajalcem pri izbiri kandidatov za zaposlitev, pri oblikah in smereh izvajanja izobraževalnih procesov, izdelavi psihofizičnih profilov, izvajanju celovitih kadrovskih opravil za delodajalce, organizaciji preusposabljanja, dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije presežnih delavcev,
– storitve in nudenje pomoči organizacijam oziroma delodajalcem na področju računalniško informacijskega inženiringa in usposabljanja,
– posredovanje delavcev organizacijam oziroma delodajalcem za opravljanje občasnih oziroma začasnih del po pogodbah o delu,
– vodenje poklicne kariere posameznika,
– pravno svetovanje posameznikom in organizacijam oziroma delodajalcem,
– publicistika in izdajateljstvo,
– strokovne in znanstvene raziskave.
13. člen
Zavod opravlja brezplačno vse dejavnosti, določene z zakonom ter mednarodnimi konvencijami.
Za dejavnosti iz 12. člena tega statuta, zavod zahteva plačilo za opravljeno delo oziroma za opravljene storitve.
Podlage za cenik storitev, ki ga določi generalni direktor, sprejme upravni odbor na predlog generalnega direktorja.
14. člen
Zavod opravlja dejavnost iz 12. člena tega statuta, če ima proste kadrovske zmogljivosti in če njihovo opravljanje ne ovira izvajanja rednih nalog oziroma letnega programa dela.
Zavod lahko ustanovi posebno enoto ali drugo organizacijsko obliko, ki se financira na podlagi zaračunavanja storitev v skladu z določili iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega statuta.
15. člen
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod, institut, gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko opravljanje posameznih del oziroma posla, ki ne pomeni izvajanja koncesijskega pooblastila s strani ministrstva pristojnega za delo, s pogodbo poveri tudi drugi pravni ali fizični osebi, če je to racionalno, gospodarno ali če s tem povečuje kakovost storitev. Zavod poverja opravljanje posameznih del drugim pravnim ali fizičnim osebam v primerih razvoja in izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja, organiziranja izvajalske mreže, spremljanja in nadzorovanja brezposelnih oseb in drugih pogojev, razvoj informacijskega sistema, strokovno administrativnih del ter izvajanja finančno računovodskih poslov.
16. člen
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki izvirajo iz opravljanja javne službe.
17. člen
Delo zavoda je javno.
Zavod s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katera dela, dejanja ali opravila niso dostopna javnosti ter določi način varovanja osebnih podatkov, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, in poslovne tajnosti.
18. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja z objavami v Uradnem listu Republike Slovenije, v glasilu zavoda in na druge načine.
V. PRISTOJNOSTI IN NAČIN ODLOČANJA ORGANOV ZAVODA
19. člen
Organa zavoda sta upravni odbor in generalni direktor.
Upravni odbor
20. člen
Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
Upravni odbor ima 13 članov, od katerih po štiri člane imenujejo organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje države, sindikati, reprezentativni za območje države in Vlada Republike Slovenije, enega člana pa svet delavcev zavoda po posvetovanju z generalnim direktorjem.
21. člen
Član upravnega odbora mora upravni odbor obveščati, da gospodarska družba, katere lastnik ali večinski solastnik je, vstopa ali namerava vstopiti v poslovno razmerje z zavodom. Če upravni odbor oceni, da je zaradi takih poslovnih razmerij lastništvo v gospodarski družbi nezdružljivo s članstvom v upravnem odboru, lahko odloči, da zavod ne vstopi v poslovno razmerje z gospodarsko družbo, katere lastnik ali večinski solastnik je član upravnega odbora.
22. člen
Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Mandatna doba članov upravnega odbora se šteje od dneva prve seje upravnega odbora v novi sestavi.
23. člen
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika.
Predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed članov upravnega odbora za mandatno obdobje štirih let.
Za vsako mandatno dobo se imenuje predsednik in namestnik predsednika praviloma po vrstnem redu izmed predstavnikov Vlade Republike Slovenije, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov sindikatov in predstavnika zavoda. Mandat predsednika in/ali namestnika se lahko podaljša še za eno mandatno obdobje s soglasjem partnerjev iz drugega odstavka 20. člena tega statuta.
Predsednik in namestnik predsednika ne moreta biti istočasno predstavnika istega partnerja.
24. člen
Predsednik in člani upravnega odbora imajo pravico do sejnin in povrnitve stroškov.
O pravici do sejnin in povrnitvi stroškov odloči upravni odbor s sklepom.
25. člen
Sejo skliče predsednik upravnega odbora najmanj dvakrat letno. Sklic seje lahko predlagajo posamezni člani upravnega odbora in generalni direktor.
26. člen
Podrobnejši način sklica, vodenje sej, vzdrževanje reda na seji in način odločanja, vsebino zapisnika in druga vprašanja se določijo s poslovnikom.
27. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema zaključni račun in poslovno poročilo ter poslovni in finančni načrt zavoda,
– sprejema splošni akt o notranji organizaciji,
– določa organ za odločanje o pravici do republiške in Zoisove štipendije,
– predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika zaposlovanja,
– predlaga politiko in programe zaposlovanja z ukrepi za izvajanje in politiko štipendiranja,
– predlaga instrumente za izvajanje politike in programe zaposlovanja,
– načrtuje in predlaga obseg potrebnih sredstev,
– odloča o izvajanju programov,
– sklepa o ustanovitvi sveta partnerjev zavoda za območje območne službe ter določa njegove pristojnosti,
– spremlja gmotni položaj prejemnikov denarnih dajatev iz zavarovanja za primer brezposelnosti in uživalcev štipendij, ter odloča o usklajevanju teh dajatev,
– sprejema program dela zavoda,
– odloča o nabavi, zamenjavi, prodaji in odpisu osnovnih sredstev nad zneskom, do katerega pooblasti generalnega direktorja,
– odloča o ustanovitvi organizacijskih enot,
– odloča o ustanovitvi organov in delovnih teles upravnega odbora za posamezna področja dejavnosti zavoda, imenuje njihove člane ter določa njihove pristojnosti,
– odloča o ustanavljanju drugega zavoda, inštituta gospodarske družbe ali druge pravne osebe,
– določa podlage za cenik storitev po tretjem odstavku 13. člena tega statuta,
– odloča o razporeditvi sredstev, ki jih zavod pridobi kot plačilo za opravljene storitve,
– spremlja finančno in materialno poslovanje zavoda,
– odloča o kriterijih in merilih za odpis terjatev zavoda do dolžnikov,
– predlaga predpise, ter njihove spremembe in dopolnitve, ki jih na podlagi zakona sprejema ministrstvo, pristojno za delo,
– predloži ustanovitelju v obravnavo letno poročilo zavoda, v skladu s finančno računovodskimi predpisi,
– odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda.
28. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov upravnega odbora zavoda. Sklepe sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje o konkretnem vprašanju, če se tako odloči večina članov upravnega odbora zavoda.
Sklepe v zvezi s sprejemom statuta in spremembami in dopolnitvami statuta sprejema upravni odbor z večino glasov vseh članov.
Odločitve, za katere je potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije, veljajo od dne, ko je bilo dano soglasje Vlade Republike Slovenije, razen če ni določen drugi rok.
29. člen
Predsedniku in članu upravnega odbora predčasno preneha mandat v primeru smrti, če izgubi status predstavnika skupine, ki ga je imenovala, z razrešitvijo ali zaradi pisne odpovedi.
V primeru, da predčasno preneha mandat predsedniku in članu upravnega odbora, se za preostali del mandata izvoli nov predsednik oziroma imenuje nov član najkasneje v 30 dneh.
30. člen
Upravni odbor lahko za posamezno področje dela zavoda, zlasti za področje aktivne politike zaposlovanja, ustanovi odbor upravnega odbora.
Upravni odbor s sklepom določi pristojnosti in obveznosti, sestavo in število članov odbora iz prejšnjega odstavka.
Generalni direktor
31. člen
Zavod zastopa in vodi generalni direktor.
Generalnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo.
Mandatna doba generalnega direktorja traja štiri leta. Po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Za generalnega direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima visoko univerzitetno izobrazbo,
– aktivno obvlada en svetovni jezik,
– ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
32. člen
Razpisni postopek in predlog za imenovanje generalnega direktorja opravi oziroma poda razpisna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za delo. Razpisna komisija ima pet članov. V razpisno komisijo minister, pristojen za delo, imenuje tri člane sam, enega člana na predlog upravnega odbora zavoda in enega člana na predlog sveta delavcev zavoda.
Javni razpis za imenovanje generalnega direktorja mora biti objavljen najkasneje dva meseca pred potekom mandata.
Razpisna komisija po končanem razpisu izbere in predlaga ministru, pristojnemu za delo, enega ali več kandidatov za generalnega direktorja.
33. člen
V primeru prenehanja funkcije generalnega direktorja pred iztekom mandata in drugih primerih ko generalni direktor preneha z delom, ter v primeru, ko generalnemu direktorju poteče mandat pred izbiro novega generalnega direktorja, oziroma le-ta ne nastopi funkcije, imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo, vršilca dolžnosti generalnega direktorja brez razpisa.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je lahko imenovan največ za čas enega leta.
34. člen
Predsednik upravnega odbora v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, z generalnim direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero podrobneje določi pravice in obveznosti generalnega direktorja.
35. člen
Generalni direktor zavoda opravlja vsa pravna dejanja in sklepa pogodbe v okviru pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom.
Generalni direktor ima naslednje pristojnosti:
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje,
– vodi delo zavoda in posebej centralne službe zavoda,
– poroča o rezultatih dela in o poslovanju,
– predlaga poslovni in finančni načrt, v skladu s sprejetimi cilji,
– predlaga in zagotavlja upravnemu odboru gradiva, potrebna za njegovo delo,
– objavlja razpis programov in storitev,
– odloča o pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih oseb na drugi stopnji,
– imenuje vodilne delavce zavoda,
– sprejema splošne akte,
– izdaja posamične akte in izvršuje posamične sklepe,
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda ter programskih sredstev med letom po posameznih namenih,
– imenuje posebne delovne skupine, stalne in občasne komisije, razen tistih, katerih imenovanje je v pristojnosti upravnega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in s tem statutom.
Generalni direktor je odgovoren za poslovanje in zakonitost dela zavoda.
VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
36. člen
Zavod zastopa in predstavlja generalni direktor zavoda.
Generalni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, prenese opravljanje posameznih zadev na druge osebe na podlagi pisnega pooblastila. Prav tako lahko s pisnim pooblastilom prenese na te osebe tudi pravico podpisovanja upravnih aktov, pogodb o uporabi programskih sredstev in listin.
37. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti generalnega direktorja oziroma njegovega namestnika predstavlja in zastopa zavod drug vodilni delavec, ki ga določi generalni direktor.
VII. VODILNI DELAVCI
38. člen
Generalni direktor zavoda ima namestnika. Za vodenje posameznih dejavnosti ima generalni direktor pomočnike, za vodenje območnih služb direktorje območnih služb, za vodenje posameznih programov pa direktorje programov.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena so vodilni delavci.
Obseg pooblastil vodilnih delavcev se določi s pravilnikom o notranji organizaciji.
39. člen
Vodilne delavce imenuje in razrešuje generalni direktor.
Vodilni delavci so v okviru pooblastil odgovorni generalnemu direktorju za poslovanje organizacijske enote, ki jo vodijo.
40. člen
Vodilni delavci podpisujejo akte in listine, ki se nanašajo na njihovo delovno področje oziroma območje organizacijske enote, ki jo vodijo.
41. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga sestavljajo: trije delavci zavoda z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, ter trije zunanji priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem trga dela.
Člane strokovnega sveta imenuje na predlog generalnega direktorja upravni odbor. Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora in generalnega direktorja.
42. člen
Strokovni svet:
– obravnava in predlaga strokovne podlage za programe dela zavoda in spremlja njihovo izvajanje,
– daje iniciative in predloge za razvoj dejavnosti organom zavoda,
– obravnava interdisciplinarna vprašanja, pomembna za razvoj trga dela,
– obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– enkrat letno poroča upravnemu odboru o svojem delu,
– obravnava druga vprašanja s področja trga dela na pobudo upravnega odbora ali generalnega direktorja.
43. člen
Člani strokovnega sveta imajo pravico do plačila za svoje delo. Višino nagrade in višino povračil za stroške določi upravni odbor zavoda.
O načinu dela ter drugih vprašanjih, ki so potrebna za delo strokovnega sveta, sprejme strokovni svet poslovnik.
VIII. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
44. člen
Centralna služba razvija strokovne doktrine dela, razvija, predpisuje in vrednoti vse pripomočke za delo zavoda (priročnike, navodila za delo, organizacijske predpise in podobno), koordinira vse poslovne funkcije zavoda ter zagotavlja njihovo neposredno ter enotno uporabo za celotno državo.
Centralna služba opravlja svetovalno oziroma specialistično izvedbo za poslovne funkcije in razvoja sistema zaposlovanja, poklicne orientacije, štipendiranja, aktivne politike zaposlovanja ter izvajanja zavarovanja.
45. člen
Centralna služba deluje na sedežu in v območnih službah.
46. člen
Območna služba strokovno in organizacijsko vodi in izvaja osnovne poslovne funkcije zaposlovanja, poklicne orientacije ter štipendiranja, aktivne politike zaposlovanja ter izvajanja zavarovanja na svojem območju.
Območna služba razvija in sodeluje pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem območju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami, izvajalci programov zaposlovanja in podobno), pri čemer se kot posvetovalno telo lahko oblikuje tudi svet partnerjev območnih služb zavoda.
47. člen
Svet partnerjev območne službe zavoda sestavlja praviloma do sedem predstavnikov partnerjev.
Upravni odbor zavoda določi pogoje in postopek za ustanovitev sveta partnerjev.
48. člen
Območna služba opravlja svoje funkcije neposredno ter preko uradov za delo.
IX. NADZOR NAD IZPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI
49. člen
Zavod v skladu z zakonom izvaja:
– nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po zakonu,
– notranji nadzor nad poslovanjem zavoda (notranja revizija),
– druge vrste nadzora.
50. člen
Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelne osebe in drugih pogojev po zakonu izvaja posebna organizacijska enota zavoda.
Generalni direktor o ugotovitvah nadzora enkrat letno poroča upravnemu odboru.
Generalni direktor potrdi letni načrt dela službe notranje revizije ter ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti.
X. URESNIČEVANJE SODELOVANJA DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
51. člen
Delavci uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti v zavodu kot celoti, ter v njegovih organizacijskih enotah.
52. člen
Delavci volijo svet delavcev, preko katerega uresničujejo pravice sodelovanja v zadevah, ki se nanašajo na njihov položaj, skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
53. člen
Svet delavcev sestavljajo praviloma po en predstavnik vsake organizacijske enote in centralne službe zavoda.
XI. IZVRŠEVANJE JAVNIH POOBLASTIL
54. člen
Zavod je nosilec javnih pooblastil, ko odloča o pravicah in obveznostih in pravnih koristih brezposelnih oseb, zavarovancev in drugih upravičencev storitev na področjih:
– zavarovanja za primer brezposelnosti,
– usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb,
– zaposlovanja tujcev,
– vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja,
– republiških štipendij in štipendij za nadarjene,
– vodenja evidenc.
55. člen
Na prvi stopnji odločajo o pravicah in obveznostih delavci (uradne osebe), ki so razporejeni na delovna mesta na področjih, navedenih v 54. členu tega statuta in če je tako določeno z aktom o notranji organizaciji zavoda, razen za izdajo delovnega dovoljenja po zakonu o zaposlovanju tujcev. Za odločanje na prvi stopnji so pooblaščeni tudi delavci, ki jih pooblasti generalni direktor.
O izdaji delovnega dovoljenja po zakonu o zaposlovanju tujcev odloča na prvi stopnji generalni direktor.
Seznam delavcev, ki so pooblaščeni za odločanje na prvi stopnji, se javno objavi na način, ki ga določi upravni odbor.
56. člen
Na drugi stopnji odloča generalni direktor na vseh področjih, določenih v 54. členu tega statuta, razen če s predpisi ni drugače določeno.
XII. PLANIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
57. člen
Zavod sprejema program dela, poslovni in finančni načrt letno. Območne službe pripravijo operacionalizacijo sprejetih programov po posameznih nalogah.
58. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za storitve, ki jih po tem statutu opravlja odplačno,
– iz drugih virov.
59. člen
Sredstva, ki jih pridobiva zavod po drugi alinei 58. člena tega statuta, so sredstva zavoda, ki se vodijo ločeno od sredstev, zbranih iz proračuna in drugih virov, ter se razporejajo skladno s sklepi upravnega odbora.
60. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi in razporedi v skladu s predpisi.
61. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev zavoda ter revidiranje njegovih računovodskih izrazov opravlja Računsko sodišče Slovenije.
Upravni in strokovni nadzor nad delom ter nadzor nad namembnostjo rabe sredstev zavoda opravlja ministrstvo, pristojno za delo.
62. člen
Zavod posluje preko enega žiro računa.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
63. člen
Zavod ima poleg statuta še splošne akte.
64. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, standardi, organizacijski predpisi, poslovniki, sklepi in navodila s področja dela ali v zvezi z delom zavoda.
65. člen
Zavod s splošnimi akti ureja zlasti naslednja področja:
– notranjo organizacijo,
– sistemizacijo delovnih mest,
– računovodstvo,
– popis sredstev in virov – inventuro,
– pisarniško poslovanje,
– varstvo in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom,
– varovanje osebnih podatkov in poslovne tajnosti,
– izobraževanje,
– plače in nadomestila,
– delovna razmerja,
– stanovanjsko pomoč,
– uporabo počitniških kapacitet,
– notranjo revizijo,
– druga.
Splošni akt iz prve alinee prejšnjega odstavka sprejema upravni odbor na predlog generalnega direktorja, splošne akte iz ostalih alinei pa izdaja generalni direktor.
66. člen
Pred sprejemom splošnih aktov, ki vsebujejo določbe o uresničevanju pravic delavcev in o njihovem materialnem položaju, se le-ti posredujejo v obravnavo svetu delavcev in sindikatom v zavodu.
67. člen
Statut zavoda se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni akti iz 65. člena tega statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v internem glasilu zavoda.
XIV. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE TAJNOSTI
68. člen
Zavod zagotavlja varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, varstvo pravic posameznikov ter omejitve in nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov v zvezi z osebnimi podatki s tem, da sprejme poseben pravilnik, s katerim uredi postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Zavod vodi katalog podatkov v skladu s predpisi za varovanje osebnih podatkov za evidence določene z zakonom oziroma s tem statutom.
69. člen
Organi in delavci zavoda so dolžni varovati vse podatke o brezposelnih osebah oziroma zavarovancih in drugih uporabnikih kot poklicno skrivnost in se ravnati po kodeksu etičnih načel delavcev zavoda.
Podatki iz prejšnjega odstavka se ne smejo dajati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi razkril posameznika, na katerega se nanašajo, razen v primerih, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
70. člen
Z aktom iz 65. člena tega statuta se lahko določi, da so posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci zavoda in člani upravnega odbora morajo razen tako opredeljenih podatkov kot poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ter podatke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.
71. člen
Kršitev določb tega statuta in splošnega akta, ki ureja varstvo osebnih podatkov brezposelnih oseb, zavarovancev in dokumentacije ter varstvo poslovne tajnosti, pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti delavca, za katero se izreče prenehanje delovnega razmerja.
Delavci zavoda in člani upravnega odbora so kazensko in materialno odgovorni za ravnanje, ki je v nasprotju z drugim odstavkom 70. člena tega statuta.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
Zavod uskladi splošne akte, ki so v nasprotju s tem statutom oziroma z drugimi predpisi, v roku treh mesecev od uveljavitve tega statuta, če s tem statutom ni drugače določeno.
73. člen
Dosedanji člani upravnega odbora nadaljujejo z delom v upravnem odboru do konstituiranja novega upravnega odbora po tem statutu.
Upravni odbor hkrati s sprejemom tega statuta pozove organe in organizacije, ki imenujejo svoje predstavnike v upravni odbor, da v tridestih dneh imenujejo člane upravnega odbora.
74. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot generalni direktor zavoda do izteka mandata.
75. člen
Območne enote zavoda se z dnem, ko prične veljati ta statut, preimenujejo v območne službe zavoda. Območne enote zavoda, se z dnem, ko prične veljati ta statut, izbrišejo iz sodnega registra.
76. člen
Splošni akt o notranji organizaciji sprejme upravni odbor v roku enega leta od uveljavitve tega statuta.
77. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut Republiškega zavoda za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 60/92).
78. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik upravnega odbora
Drago Bahun l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala k statutu soglasje št. 100-11/99-1 z dne 5. oktobra 1999.

AAA Zlata odličnost