Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1999 z dne 15. 10. 1999

Kazalo

4016. Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini, stran 12983.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) ter v skladu z 39. in 40. členom zakona o urejanju in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989, ter dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Rogaška Slatina za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1998 sprejme lokacijski načrt poteka prečne ceste med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
2. člen
Lokacijski načrt je v septembru 1999 izdelal A.P.I.,d.o.o.,Ljubljana pod št. LN-01/99. Vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na lego in območje obravnavanega cestnega odseka, velikost in potek, način prometne regulacije ter ureditev neposredne okolice.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
V ureditveno območje lokacijskega načrta so vključene naslednje parcele oziroma deli parcel k.o. Rogaška Slatina parc. št.: 1099, 1101/1, 1101/2, 1102/3, 1329, 1330/2, 1362, 1771/1, 1771/2, 1771/3, 1792, 1801/1.
Območje urejanja s tem lokacijskim načrtom obsega ca. 0,33 ha površin, od tega je ca. 0,18 ha površin izključne rabe (cestno telo).
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO-TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA
4. člen
Funkcija območja:
Območje lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka je namenjeno gradnji prečne mestne povezovalne ceste med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini v območju šolskih dejavnosti, na odseku med Ulico XIV. divizije in potokom Ločnica v dolžini 49,60 m, delni rekonstrukciji Ulice XIV. divizije v dolžini 78,5 in izgradnji brvi in ureditev otroškega igrišča ob obstoječem priključku na Kidričevo ulico.
5. člen
Cesta:
Nova cestna povezava z delom rekonstruirane Ulice XIV. divizije je asfaltne izvedbe in vsebuje dva vozna pasova, dva hodnika za pešce, en zeleni pas in parkirni prostor. Vozni pasovi in odstavni pas za parkirišča sta v istem nivoju in jih loči le srednja črta, s hodnikom za pešce so ločeni tako višinsko (robniki), kot tudi vizualno (deloma zelenica).
Trasa novozgrajene ceste in rekonstruiran del Ulice XIV. divizije v dolžini 128,10 m je prikazana na situaciji in je določen tako njen horizontalni kot vertikalni potek. Priključek na obstoječo traso Ulice XIV. divizije je izveden kot križišče z severnim krakom Ulice XIV. divizije, ki ima funkcijo enosmerne ceste. Krivin ni, zaokrožitev v križišču na priključku pa ima notranji radij 5 m. Računska hitrost, ki jo je potrebno upoštevati pri projektiranju je 50 km/h.
Širina ceste novega cestnega priključka je 11,80 m, njen karakteristični profil sestavljajo:
– vozna pasova 2 x 2,75 m = 5,50 m,
– zeleni pas 1,30 m,
– hodnik za pešce 1,50 + 1,00 m = 2,50 m.
Širina ceste, oziroma mostne konstrukcije je 9,00 m. Varnostna ograja se postavi na bankine mostne konstrukcije in mora biti visoka vsaj 1,10 m.
Širina lesene brvi za promet pešcev je 1,6 m.
Prečni skloni utrjenih površin nove ceste zaradi odtoka meteornih voda morajo biti vsaj 1% proti vzdolžnim zbiralnikom ali odtokom meteornih voda v meteorno kanalizacijo.
6. člen
Brv z otroškim igriščem:
Brv je namenjena povezavi med obstoječim površinami vrtca in s tem lokacijskim načrtom predvidenimi ureditvami otroškega igrišča na levem bregu potoka Ločnice in južno od obstoječega priključka na regionalno cesto. Brv je lesene izvedbe brez vmesnih podpor. Širina brvi je 1,6 m z visokimi varovalnimi ograjami za varen prehod otrok.
Brv predstavlja interno povezavo med posameznimi funkcionalnimi sklopi otroškega vrtca in ni dostopna zunanjim uporabnikom.
Otroško igrišče predstavlja dodatne zelene površine z igrali namenjeni predšolskim otrokom in je z izjemo dostopnih poti v celoti travne izvedbe.
7. člen
Pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
Vsi objekti na trasi morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora.
Most na povezovalni cesti naj vsebuje, zaradi lokacije v mestu in s tem povečanega avtomobilskega in peš prometa elemente mestotvornega oblikovanja mostu, vključno z javno razsvetljavo. Zaščitna zunanja ograja mostu naj bo oblikovana iz betonskih elementov.
Brv za prehod otrok naj bo oblikovno prilagojena uporabnikom in funkciji prostora.
Ureditev zelenih površin:
Hortikulturna ureditev vključuje zasaditev drevja na otroškem igrišču ob južni strani ceste zgrajene v prvi fazi, drevored na zelenem pasu ob novo zgrajenem delu prečne ceste, drevored ob vzhodni strani Ulice XIV. divizije z živo mejo ob zahodni in severni fasadi otroškega vrtca, ter ureditev otroškega igrišča.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
8. člen
Prometna ureditev:
Nova prečna cesta prevzame funkcijo mestne ceste, zato bo na njej hitrost prometa omejena na 50 km/h. Promet bo potekal ločeno: motorna vozila po voznih pasovih, pešci po pločniku (hodnik za pešce). Nova cesta se opremi z vso potrebno horizontalno in vertikalno signalizacijo.
9. člen
Odvodnja meteornih vod se preko obcestnih požiralnikov zbira in preko objektov za prečiščevanje (lovilec olj) vodi v potok Ločnico
10. člen
Lokacijski načrt ne predvideva izgradnjo dodatnih novih komunalnih naprav. Pri prilagoditvi obstoječih komunalnih naprav pa je potrebno upoštevati pogoje opredeljene v soglasjih upravljalcev posameznih komunalnih objektov in naprav, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
11. člen
Vodnogospodarske ureditve:
Na celotni dolžini (min. 11 m) je mostna konstrukcija in konstrukcija brvi brez vmesnih podpor in ni dovoljeno kakorkoli zmanjševati pretočni profil potoka Ločnice.
Po izgradnji mostu in ceste se obstoječe brežine sanirajo.
Odvod meteornih voda s pripadajočih površin priključne ceste, mostu in parkirišč je zbrati in odvesti z elementi odvodnjavanja v kanalizacijo z iztokom v vodotok.
12. člen
Projektne osnove:
Pri projektiranju mostu in brvi je potrebno upoštevati dejstvo, da posegi ob strugo v nobenem primeru ne smejo zmanjšati pretočnega profila potoka Ločnice, ter da je potrebno upoštevati maksimalne pretoke.
Svetla višina premostitev znaša vsaj 2 m merjeno od obstoječega dna regulacije. Minimalna razpetina mostu znaša 11m.
Niveleta povezovalne ceste v območju prehoda preko potoka pogojena s predpisano svetlo višino in višino konstrukcije.
13. člen
Hrup:
V območju vrtca in otroškega igrišča na levem bregu potoka je predvidena protihrupna bariera iz fiksnih elementov, ki so ustrezno hortikulturno obdelani.
V območju podaljška obstoječega priključka od mosta do Ul. XIV divizije se izvede fiksna protihrupna zaščita obojestransko
14. člen
Podtalnica:
Kanalizacijski sistem, na katerega je priključena meteorna kanalizacija ceste omogoča lovljenje razlitih naftnih derivatov ob eventualni nesreči na novi cesti.
15. člen
Ureditev gradbišča:
V času gradnje se mora zagotoviti nemoten in varen dostop do vseh objektov in zemljišč. Dostop do gradbišča je predviden na priključku nove ceste z Ulico XIV. divizije, drugi dostop pa s že zgrajenega dela prečne ceste.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljalce energetskih, komunalnih, telekomunikacijskih in plinovodnih vodov in naprav ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode,
– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in pod nadzorom upravljavcev,
– izvesti vse potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav po pogojih upravljalcev,
– ob izkopih najprej odstraniti prst in jo začasno deponirati.
VII. TOLERANCE
17. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega vidika, prometnotehničnega, ekonomskega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Investitor posega si mora glede odstopanj od sprejetega lokacijskega načrta pridobiti soglasje Občine Rogaška Slatina.
VIII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Odlok o lokacijskem načrtu prečne povezave Ulice XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini, številka LN-01/99 je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Rogaška Slatina.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
Ta odlok začne osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-5/99
Rogaška Slatina, dne 1. oktobra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost