Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1719. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi tolarskih zneskov v zakonu o gospodarskih družbah

Drugi akti

1720. Soglasje k cenam osnovnih poštnih storitev

MINISTRSTVA

1721. Odredba o izračunu obvezne rezerve po zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic
1722. Odredba o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic

BANKA SLOVENIJE

1647. Sklep o deveti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
1648. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1649. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1650. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1998

OBČINE

Beltinci

1652. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1997
1653. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1998

Bled

1654. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1997
1655. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1998
1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda

Borovnica

1657. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1998

Brežice

1658. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece

Celje

1659. Nova višina prispevka investitorjev

Cerkno

1660. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1997
1661. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno
1662. Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1663. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Črenšovci

1664. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci

Črnomelj

1665. Spremembe in dopolnitve pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj

Divača

1666. Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Gornji Grad

1667. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka

Gornji Petrovci

1668. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1998
1669. Sklep o vzdrževalnih delih na makadamskih cestah v letu 1998
1670. Sklep o izgradnji javne razsvetljave na področju novozgrajenih parkirnih prostorov pri pokopališčih in avtobusnih postajališčih z okolico v letu 1998

Grosuplje

1671. Odlok o spremembi odloka o preimenovanju dela naselja Sp. Blato (hišne številke od 1/a do 7/a) v naselje Praproče
1672. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Račna

Hrpelje-Kozina

1673. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Rodik
1674. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Rodik

Ivančna Gorica

1675. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Muljava

Kamnik

1676. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1998

Kobilje

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1997
1678. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1998

Kočevje

1679. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
1680. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Kočevje

Kuzma

1681. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1997

Lenart

1682. Program priprave sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu
1683. Program priprave sprememb zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

Lendava

1684. Odlok o ukinitvi Zavoda za kulturo občine Lendava

Ljubljana

1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik

Ljutomer

1685. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlava
1686. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Krištanci, Šalinci, Grlava, ki je bil izveden dne 23. 11. 1997 na volišču v Krištancih

Medvode

1687. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanje samoprispevka

Mislinja

1688. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
1690. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1998

Moravske Toplice

1691. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

1692. Program priprave spremembe lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje

Odranci

1693. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1998
1694. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci

Pivka

1695. Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka
1696. Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Pivka

Podčetrtek

1697. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1997
1698. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998
1699. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka ureditvenega načrta za ureditveno območje AT2 – kopališče in kamp Atomske Toplice

Postojna

1700. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Postojna
1701. Odlok o organizaciji gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje v Občini Postojna
1702. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
1703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna
1704. Sklep o razpisu krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto

Puconci

1705. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca

Ravne-Prevalje

1706. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Ribnica

1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica
1708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
1709. Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6 – S6 Mali Humec
1710. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ribnica
1711. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ribnica

Rogatec

1712. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1998
1713. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Semič

1714. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 1996
1715. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič

Sežana

1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1997

Škofja Loka

1717. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 200

Vitanje

1718. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – v letih 1993 in 1994
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti