Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1700. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Postojna, stran 2774.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/85 – odločba US in 8/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97) je Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne 20. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi na področju izobraževanja odraslih javni zavod Ljudska univerza Postojna (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ime zavoda je: Ljudska univerza Postojna, skrajšano ime zavoda je: LU Postojna.
Sedež zavoda je v Postojni, Ljubljanska 2.
3. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod je pravni naslednik Ljudske univerze Postojna, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru na registrskem vložku številka 1-147-00. Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za izobraževanje odraslih.
Zaščitni znak zavoda je oblikovan v dveh vrstah z verzalnimi črkami vijolične barve na beli podlagi. Napis je postavljen v blok, v sredini je simbolično postavljen bel nepopisan list, obrobljen z dveh strani s sivo barvo.
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Ljudska univerza Postojna.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80.21 Srednje splošno izobraževanje
– M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje,
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje,
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje,
– M/80.241 Izobraževanje po posebnih programih usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spadajo v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem
– M/80.42 Drugo izobraževanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– DE/22.11 Izdajanje knjig,
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti (npr. organizacija razstav, sejmov in kongresov),
– O/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti in
druge dejavnosti, v obsegu, ki je potreben za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi.
1. Svet zavoda
6. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Mandat predstavnika odraslih je vezan na čas, ko se izobražuje v zavodu.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma ponovno izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
7. člen
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu z določili statuta občine.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Odrasli oblikujejo kandidatno listo na podlagi predlogov kandidatov po posameznih oddelkih. Volitve se izvedejo po oddelkih, in sicer v času, ki je potreben, da se po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi oddelki zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov odraslih, ki so volili.
Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev in predstavnika odraslih v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
8. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih v 48. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
2. Direktor
9. člen
Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in v skladu s pogoji, ki jih določa zakon v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja traja štiri leta.
10. člen
Direktor lahko imenuje pomočnika direktorja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in andragoških nalog.
Pomočnik direktorja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
3. Strokovni organi
11. člen
Strokovni organi zavoda so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv in
– vodja izobraževalnega področja.
IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
12. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja in je odgovoren ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Republike Slovenije, pa tudi iz proračuna Občine Postojna v skladu z zakoni, iz prispevkov udeležencev izobraževanja in iz drugih virov.
Z odlokom o proračunu Občine Postojna se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
Nadzor nad porabo javnih sredstev zavoda opravljata Nadzorni odbor občine Postojna in Računsko sodišče Republike Slovenije.
V. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod skladno z 80. členom zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo na tem področju, krije ustanovitelj.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 13. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VII. JAVNOST DELA
16. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma, ko svet zavoda z večino glasov odloči o izločitvi javnosti.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili občanom, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Javnost obvešča o delu zavoda direktor ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
17. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in listine, ki jih opredeljuje zakon.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja razen tistih, za katere je določeno, da jih sprejme direktor.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
20. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo direktorja do izteka sedaj veljavnega mandata.
21. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih (Uradni list RS, št. 52/92), ki ga je sprejela Skupščina občine Postojna dne 1. 10. 1992.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti